4SPIRIT - Magazín pro zlepšení životního stylu mládeže na Sokolovsku

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Samostatný projekt sociálně-zdravotní/DTP žurnalistika

Realizace projektu zde.

Cíl práce

Cílem mého samostatného projektu je vytvořit jedno číslo regionálního magazínu 4SPIRIT, který se zabývá zlepšením životního stylu mládeže na Sokolovsku. Tato volba vyplynula z mnou absolvovaných specializačních kurzů, a to praktika a workshopu DTP a zdravotně-sociální žurnalistiky.

Zdravý životní styl mládeže je v dnešní době aktuálním tématem více než kdy dřív. Fiktivní magazín 4SPIRIT by tedy měl být prostředkem, který svěžím a přístupným způsobem přiměje teenagery zamyslet se nad tím, zda pro své zdraví a spokojenost dělají dost. V tomto ohledu bude celkový design magazínu skutečně klíčovým prvkem, neboť mládež na grafické zpracování hledí více, než kterákoliv jiná cílová skupina.

Inspiraci pro svůj projekt jsem hledala především v nejpopulárnějších internetových magazínech pro mládež, jako je TOPZINE.cz, YoungStyle.cz nebo MeziNami.cz, dále pak i v některých tištěných periodicích. Mým cílem bylo vytvořit dynamický layout s charakteristickým barevným schématem, moderní a lákavý, zároveň ale ne příliš řvavý. Vzhledem k požadovanému rozsahu cca 30 hodin práce jsem se rozhodla pro vytvoření titulní a tří běžných stránek z pilotního čísla magazínu.

K realizaci projektu jsem využila program Adobe InDesign CS6, s nímž jsem se seznámila během dvou semestrů v rámci praktika a workshopu DTP. Obsah článků a fotografie jsem ve většině případů převzala od provozovatelů a pořadatelů regionálních spolků a projektů, vždy samozřejmě s jejich svolením. Odkazy na tyto a další zdroje jsou uvedeny v závěrečné části projektu.

Volba tématu

Téma mého samostatného projektu je především přirozeným vyústěním zaměření na DTP a zdravotně-sociální žurnalistiku, které jsem si během studia postupně zvolila. Již od prvního zamyšlení jsem se snažila směřovat k periodiku, jehož cílová skupina jsou především mladí lidé. Takto zaměřené periodikum totiž přímo vybízí k vytvoření neotřelého, kreativního layoutu s větším množstvím grafických prvků, který zaujme skutečně na první pohled. Udržet těkavou pozornost mladého čtenáře je zkrátka výzvou, kterou jsem nemohla nepřijmout.

Odpověď na otázku, jak design periodika skloubit s obsahem, přišla zanedlouho. Příliš specifické či odborné téma nepřicházelo vzhledem k plánovanému konceptu projektu v úvahu, muselo to být něco, co je každému z teenagerů blízké. A který z nich se nezajímá o to, jak se dopracovat k přitažlivé postavě nebo bezpečně zahájit sexuální život? Nasnadě byl tedy populárně naučný časopis, který podpoří mladé ve zdravém životním stylu, ideálně formou magazínu – měsíčníku.

Regionální vymezení jsem zvolila z důvodu dobré znalosti prostředí; navíc je Sokolovsko stále poměrně periferním regionem, kde mladí lidé o mnoha možnostech vyžití často ani nevědí, přestože je dávno mají k dispozici. Obsah magazínu tak může být přizpůsoben zcela konkrétním možnostem oblasti a potenciálně i zajistit rozvoj aktivit spojených s problematikou životního stylu, ať už se jedná o sport, zajištění vhodné výživy nebo například rodinné poradenství.

K volbě tématu mě částečně motivovala i redakční praxe v magazínu TOPZINE.cz, který je na mladé čtenáře také primárně zaměřen. Díky této zkušenosti jsem se naučila lépe rozpoznávat, co je pro mladé čtenáře atraktivní, jaká témata a především způsob jejich podání jim vyhovuje nejvíce.

Stav problematiky

Zdraví a životní styl je samozřejmě oblastí probádanou a v dnešní době často probíranou a připomínanou. Co se týče publikací, lze dostupná média rozdělit do čtyř základních kategorií:

1. odborné články, publikace a výzkumy. Jedná se většinou o práce lékařů publikované samostatně či v odborných zdravotnických periodicích, je možné sem zařadit i diplomové práce většinou výzkumného typu. Dále sem patří i práce pedagogických odborníku, zabývající se zlepšením životního stylu mládeže vlivem školského systému. Z prací v této kategorii jsem především načerpala inspiraci k obsahové skladbě fiktivního magazínu, čemuž přirozeně musí být přizpůsobeno i jeho grafické zpracování.

2. populárně naučné časopisy a e-ziny. Do této kategorie patří populárně naučná periodika zaměřená na zdraví a psychologii, fitness časopisy a také časopisy pro ženy, v nichž problematika životního stylu a zdravé výživy často zabírá nemalou část. Totéž platí pro internetové portály, rovněž často zaměřené primárně na ženskou část populace. Zatímco o tištěných periodicích ale toto pravidlo platí téměř bezvýhradně, internet je v tomto směru o krok napřed a nabízí i širokou škálu webů a e-zinů zaměřených například na vyvážené stravování, hubnutí, fitness a jednotlivé druhy sportů, přírodní medicínu, řešení rodinných, vztahových a psychických potíží a mnoho dalších příbuzných témat. Bohatým zdrojem inspirace jsou rovněž diskuze, které jsou už dnes přidruženy téměř automaticky ke každému webu.

Od článků v této kategorii většinou nelze čekat vysokou odbornou úroveň a informační hodnotu, nabízí ale přívětivé čtení pro určitou kategorii čtenářů. Nejnižší úroveň mají logicky uživatelská diskusní fóra; na druhou stranu tam ale lze vypozorovat preference čtenářů a atraktivnost jednotlivých témat. Mezi diskutujícími se navíc často objevují rovněž uživatelé z mnou zvolené cílové skupiny, čehož jsem pro svůj projekt také využila. Jinak jsou ale tato periodika zaměřena primárně na dospělé čtenáře či určitou zájmovou skupinu a jejich grafický vzhled je pro mladé čtenáře často nedostatečně atraktivní.

3. tištěná a elektronická periodika pro mládež. Jedná se o časopisy a e-ziny zaměřené na mladé lidi obecně. Český trh jich nabízí poměrně široké množství, především co se týče magazínů pro dívky. Většina těchto periodik má ale širší záběr a zabývá se současně kulturou, hudbou, uměním, módou a dalšími oblastmi; zdraví a životní styl zmiňují spíše okrajově, často například formou poradny. Z těchto zdrojů jsem čerpala především inspiraci pro grafické prvky a celkové zpracování: tato média drží krok se současnými trendy a ve většině případu se snaží zpracování udržovat stále svěží, lákavé a atraktivní pro svou čtenářskou skupinu, která v tomto ohledu patří k nejnáročnějším.

4. brožury a letáky. Zdravotně-sociální problematiku zpracovanou samostatně a záměrně pro mládež můžeme obvykle vidět převážně pouze v brožurách, často s protidrogovým nebo osvětovým zaměřením, například ohledně sexuálního života. Pro moje účely jsou také rozhodně dobrým inspiračním zdrojem, jejich problémem je dostupnost; často se jedná o jednorázový doplňkový materiál k přednáškám odborníků či pracovníků center, která se problematikou zabývají. Zprostředkování těchto informací periodicky by bylo nepochybně krokem vpřed.

Co se týče periodik na Sokolovsku, pro mládež nepravidelně vychází časopis Městské knihovny, kde bývá tematika zdraví a životního stylu také nahodile zmiňované. Graficky je však poměrně nevalné kvality, totéž platí i obsahu. Projekt mnou zamýšleného typu by byl tedy v regionu naprostou novinkou.

Ideový plán

Mým cílem je především upoutat a udržet pozornost mladých čtenářů. Prvním předpokladem je krátký a výstižný název související s obsahem magazínu, který bude zároveň nabízet několik variant grafického zpracování. Kromě titulní strany by se měl objevovat i na všech vnitřních stranách časopisu v záhlaví, podmínkou je tedy i dobrá čitelnost fontu, případně výrazný grafický prvek, který by název časopisu na vnitřních stranách zastoupil.

Titulní strana bude vzhledem k charakteru periodika tvořena především grafikou názvu magazínu a výběrem z obsahu čísla: ráda bych zvolila klasické schéma jedné dominantní fotografie s další doplňující grafikou. Pro magazín jsem se rozhodla dodržet tradiční časopisecký formát A4 ((210 x 297 mm), který nabízí dostatečný prostor pro fotografie a grafiku, zároveň se ale vejde i do školácké nebo studentské tašky.

Vnitřní rozvržení časopisu by mělo být koncipováno do jednoho až čtyř sloupců podle aktuální potřeby. Plánuji použít dva základní fonty - na titulky a na ostatní text, nejlépe oba patkového typu. Především titulkový font by měl být dostatečně atraktivní, zároveň i u ostatního textu bych se chtěla vyhnout obvyklým zpravodajským fontům, jako je Times New Roman a Berliner. Tyto fonty by mohly u čtenářů budit novinový dojem, což je pro tento typ média nežádoucí.

Text bude doplňovat množství tematických fotografií a dalších grafických prvků, jako jsou informační boxy, rámečky, podtitulky a další. Co se týče barevného schématu, ráda bych se vyhnula obvyklé bílé barvě podkladu stránky, nejsem si ale jistá, jak bude tento požadavek korespondovat s dalšími možnostmi. Magazín by měl být laděn do odstínů zelené a fialové, doplňovat je budou černá a bílá. Jsem si vědoma toho, že toto schéma by bylo zřejmě spojeno s vyššími tiskovými náklady, poutavé zpracování je však v podstatě hlavní myšlenkou projektu, nerada bych se jej tedy vzdávala.

Obsah magazínu je již obecně nastíněn v předchozích bodech. Měl by být vyváženě tvořen dle známých zásad zdravého životního stylu, mezi něž mimo jiné patří kvalitní výživa, dostatek pohybu, vyrovnaný denní režim a psychická pohoda a bezproblémové vztahy. Důraz by měl být kladen i na zdraví jako takové, prevenci nemocí, osobní hygienu, protidrogovou prevenci a sexuální výchovu. Ačkoliv je možno namítnout, že výchovu v těchto ohledech by měli dětem a mládeži poskytnout především rodiče, ne vždy se tento předpoklad shoduje s realitou. Přijatelné podání potřebných informací prostřednictvím školství rovněž není možno zaručit; magazín je tedy podle mě vhodnou formou, jak se mladí mohou o zmíněných tématech pravidelně dozvídat.

Magazínu by vždy mělo dominovat jedno hlavní téma; k němu bude vycházet článek v populárně-naučném stylu a například krátký rozhovor s informačními boxy, související anketou a podobně. V budoucnu by se mohlo jednat i o příspěvky či příběhy samotných čtenářů. Následovat by mělo několik kratších článků – v prvních číslech nejspíš 2-3, vzhledem ke skromnějšímu rozsahu magazínu. Stálou rubrikou by měla být poradna s dotazy čtenářů z oblasti související se zaměřením magazínů.

Důležitou částí periodika by měly být také aktuální související informace z regionu: časopis by měl ukázat mladým maximální škálu možností pohybového vyžití, informovat, kam se obrátit v případě zdravotních, psychických či rodinných potíží či kde mohou sami pomoci druhým potřebným. Důvodem tohoto zaměření je především fakt, že mladí lidé (a často ani dospělí) nemají přehled o možnostech, které jejich region nabízí. Mnozí například mají pojem sport spojený s šikanou v hodinách tělesné výchovy na základní škole nebo fotbalovým klubem pro prominentní synáčky; magazín by měl tedy ukázat, že i méně talentovaný žák nebo student může přispět ke svému zdraví pohybem při zábavném, neotřelém typu sportu. Tato rubrika by měla fungovat formou přehledu, který vždy bude krátce informovat o konkrétní aktivitě a subjektu, který ji provozuje.

Zadní strana magazínu by mohla být vyhrazena pro reklamu; v případě ideálního schématu zvyšujícího se nákladu by místní subjekty jistě projevily zájem rozšířit tímto způsobem povědomí o jimi nabízených službách. Zároveň by se tak zajistila lepší úroveň financování magazínu.

Rozsah prvních čísel periodika by měl dosáhnout celkem 3 dvoustran, tedy titulní a zadní strana a 4 strany uvnitř. V tomto rozsahu by magazín zřejmě vycházel jako čtvrtletník; byl by samozřejmě otevřen příspěvkům pedagogů, odborníků na sport a výživu, pořadatelům souvisejících akcí a dalším. Redakce by se měla snažit vyvinout maximální snahu o podání pravdivých informací na základě výpovědí odborníků, a to zábavnou, přístupnou formou prostřednictvím populárně-naučného stylu.

Postup práce


Rubriky a témata
Přibližné tematické rozložení magazínu jsem měla již promyšlené v průběhu plánování projektu, přesto bylo před zahájením práce v grafickém editoru potřeba témata dále konkretizovat. S tím bylo spojeno také zajištění podkladů pro články, především fotografií. Jako hlavní téma pilotního čísla jsem zvolila fitbox; reálné materiály pro článek mi poskytli pracovníci sportovního centra Esprit v Sokolově. Důvodem pro tuto volbu byla velmi vysoká oblíbenost tohoto cvičení: v Sokolově jej aktuálně navštěvuje více než 200 lidí za týden.

Pro první z doplňujících článků jsem jako téma zvolila originální müsli od firmy MIXIT, k němuž mi zástupce společnosti ochotně poskytl krátký rozhovor. Třetí stranu jsem věnovala tématu antikoncepce a také rubrice s poradnou, kterou jsem se nakonec rozhodla realizovat formou tematického přidružení ke článku. Vznesené dotazy v poradně jsou fiktivní, stejně jako část informací týkajících se sokolovských aktivit.
Použité programy

Pro vypracování projektu jsem si zvolila program Adobe InDesign CS6, s nímž jsem měla předchozí zkušenosti z hodin Praktika a Workshopu DTP. Jedná se o program určený pro všestrannou novinářskou sazbu, ať už se jedná o layouty tištěných médií nebo online stránky a prezentace s interaktivními prvky. Ve skutečnosti jsou možnosti jeho využití ještě mnohem širší, nabízí totiž nepřeberné množství funkcí: od samotné sazby na naprosto profesionální úrovni přes vkládání a úpravu fotografií, grafů a tabulek až po kreslení samostatných grafik. S jejich pomocí lze vytvořit design periodika či jiné tiskoviny pro téměř jakékoliv využití. Ovládání programu vyžaduje alespoň základní orientaci v jeho struktuře; tuto dovednost jsem ale získala právě v hodinách DTP.

K úpravě použitých fotografií jsem využila jednoduchý freeware PhotoScape. S tímto programem s oblibou pracuji ve svém volném čase a jeho hlavní předností je velmi jednoduché ovládání v kombinaci s vysokým počtem nabízených funkcí. Dalo by se namítnout, že pro úpravu fotografií existují i profesionálnější programy, mnou zvolené fotografie ale zásadní úpravy nepotřebovaly a možnosti programu PhotoScape zcela pokryly moje potřeby.
Výběr barev

V úvodní fázi práce v InDesignu jsem si zvolila základní barvu podkladu, která vyplňuje vždy celé pozadí strany včetně okrajů - tmavě fialovou (R: 78 G: 6 B: 93) - a doplňující zelenou barvu (R: 204 G: 226 B: 155), která měla být použita na veškerý text a ostatní kontrastní prvky. Část grafiky měla být vyvedena i ve světle fialové barvě, z důvodu její nevýraznosti jsem ji ale v průběhu práce postupně eliminovala, až došlo k jejímu úplnému vyřazení. Po konzultaci s vedoucí se také ukázalo, že doplňující zelená barva je rovněž nedostatečně výrazná, a tak jsem jí částečně nahradila jiným odstínem (R: 110 G: 194 B: 133). Ten jsem za účelem osvěžení designu magazínu použila i jako podklad na poslední stránce s kontrastními prvky ve zmíněné tmavě fialové.

Obecně čím více práce bylo na magazínu hotovo, tím víc bylo jasné, že mnou původně zamýšlená barevná skladba bude jednak příliš tmavá, a jednak i příliš fádní a jednolitá. Více jsem se tedy zaměřila na barevné rozdělení jednotlivých stránek a i na barevné zvýraznění textu v rámci popsaného barevného schématu. Jako další doplňkové barvy jsem využila černou a bílou. Výsledkem je proměnlivý, dynamický a přitom konzistentní kontrastní design, které by neměl mít problém udržet pozornost jakéhokoliv čtenáře.

V několika případech jsem v grafice použila částečně transparentní černý pruh, který posloužil pro zvýraznění textu na podkladu. Tento jednoduchý, přesto však efektní prvek našel své využití především na hlavní fotce titulní strany.
Název a hlavička

Kritéria pro název magazínu jsem si určila předem: měl být krátký, originální a nabízet grafické zpracování, které bude možno využít v záhlaví vnitřních stran. Slovo SPIRIT má značit pověstné „ve zdravém těle zdravý duch“, číslovka 4 je pak nahrazením anglické předložky „for“. Název časopisu tak v podstatě vystihuje jeho žánr a zaměření jako takové.

Právě číslo 4 jsem se rozhodla zpracovat pomocí lineární grafiky, která je v zjednodušené formě umístěna v záhlaví každé strany časopisu. Toto záhlaví původně svojí orientací kopírovalo stavbu hlavičky, na vnější okraj strany jsem se ale nakonec rozhodla umístit paginaci (číslování); grafika záhlaví je tak oproti názvu magazínu zrcadlově převrácena.
Volba písma a sazba

Pro název časopisu jsem se snažila zvolit svěží a zajímavé písmo, které by dobře ladilo s grafikou. Nejlépe těmto kritériím odpovídalo patkové písmo Viver Hand ITC. Pro ostatní, běžné titulky uvnitř magazínu jsem zvolila poměrně jednoduché patkové písmo Minion Pro, které je ale i při orámování v menších velikostech dobře čitelné. Běžný text je psán písmem Century Schoolbook, které bych označila za elegantní způsob jak se vyhnout klasickým písmům používaným ve zpravodajství, jako jsou zmíněné Times New Roman nebo Berliner. Co se týče řezu písma, v perexu jsem text zvýrazňovala kurzívou, ztučněním a uvnitř článků i ztučněním a přebarvením části písma. Dosáhlo se tak rozbití jednolitosti textu i stránky jako tako takové, což je opět žádoucí pro udržení pozornosti mladého čtenáře.

Velikost písma v textu není nikdy nižší než 11 bodů; dobrá čitelnost pro mě byla prioritou. Velikost titulků se standardně pohybuje kolem 36 bodů, podle potřeby jsme je pak zvětšovala či zmenšovala.

Text na stránce je dle aktuální potřeby zalamován do jednoho až tří sloupců; původně jsem plánovala rozdělení až do max. čtyř sloupců, to jsem ale s přihlédnutím poměrně malé šíře stránky zavrhla. V jednom sloupci jsou vloženy perexy, ostatní text využívá střídavě rozdělení do dvou nebo tří sloupců. Snažila jsem se o vyvážené zkombinování sazby tak, aby nikde nebyla ani příliš jednolitá, ani příliš rozbitá.

Titulky článků jsem měla původně odděleny od ostatního textu jednoduchou grafikou, to se ale později ukázalo jako nevhodné a zavádějící. Odstraněním těchto prvků získaly články na jednolitosti a stránky na vzdušnosti. Výjimkou je poslední strana, kde je pod titulkem umístěna grafika s ilustrační fotografií. Ta podle mého názoru článek příjemně oživuje.

Nedílnou součástí práce na realizaci projektu bylo také dolaďování detailů sazby. Text bylo třeba neustále upravovat podle možností grafiky; ve většině případů se jednalo o jeho krácení, upravovala jsem ale i proklad písma nebo dělení textu ve sloupci. Vzhledem ke zvolenému zarovnání do bloku bylo nutné dát si pozor na případný vznik nepřirozeně velkých mezer, které působí velmi rušivým dojmem a významně kazí čtenářský zážitek.

Každou z částí jednotlivých stran jsem oddělovala do samostatné vrstvy; ve výsledku jich je 13, což je sice vyšší číslo, pro mě však byla přední jednoduchá manipulace skupinami grafických prvků, kterou důkladné vrstvení bez problémů umožňuje.

Obecně jsem se snažila stále myslet na to, pro koho je časopis určen. Svou formou doručuje čtenářům důležité informace, musí tedy lákat a bavit, takzvaně „držet a nepustit“. Toho jsem se snažila dosáhnout jak výběrem poutavých témat, tak kontrastní grafikou, výběrem fotografií a konečně precizně zpracovanou sazbou.

Sebehodnocení


S výsledkem realizace projektu jsem poměrně spokojena a myslím, že po konzultacích se jej od první verze podařilo zásadně vylepšit. Z fádního, jednolitého časopisu vznikl zábavný designový layout v originálním barevném provedení. Práce mě velmi bavila a většina jejích aspektů mě příjemně překvapila. Jedním z nich byla i ochota lidí spolupracovat - zástupci společností Esprit a MIXIT poskytli milé a obšírné odpovědi na mé otázky, díky čemuž jsem následně mohla do magazínu umístit reálné texty. To je také jedna z věcí, kterou pozvedly úroveň magazínu o něco výše.

Strastí pro mě bylo vyhledávání fotek v potřebné kvalitě - mnoho fotografů snímky přechovává už jen zmenšené po úpravě, a tak bylo třeba hledat velmi důsledně. Dlouhou dobu jsem se potýkala také s dolaďováním sazby, vkládáním pevných mezer a tak dále. Ostatní aspekty práce pro mě byly zábavné a samotná práce s programem tolik úsilí nevyžadovala. Nejdůležitější bylo si před zahájením práce rozplánovat v hlavě návrh do nejmenších podrobností, zamyslet se nad barevným schématem a vyváženě jej aplikovat na realizaci. To se ale podle mého názoru povedlo.

Myslím si, že podobný projekt by měl potenciál vycházet jako čtvrtletník nejen na Sokolovsku, ale i v dalších regionech. Podobný žánr totiž v ucelené podobě na pultech trafik chybí, což se na životním stylu mládeže dosud odráží. Osvětový a zároveň zábavný magazín by mohl být v tomto směru krokem vpřed, přestože by ho kupovalo jen omezené množství čtenářů. Jedním z předpokladů pro úspěch je samozřejmě nízká prodejní cena a snadná dostupnost - tedy především na veřejných místech, kde se cílová skupina vyskytuje nejčastěji a která případně souvisejí s tematickým zaměřením magazínu.

V širším měřítku by pak projekt mohl přispět ke skutečnému zlepšení životního stylu mladých lidí; především k uvědomění si, že je možné odpoutat se od obrazovek netbooků a smartphonů a přesto se bavit - a zároveň dělat něco pro svoje zdraví nebo i pro dobro druhých. Rovněž témata jako sex a antikoncepce, kouření, drogy a alkohol, ale i chování ve vztazích a s ním spojená duševní pohoda jsou v oblasti informování mladých lidí stále nesmírně důležité a v žádném případě není vhodné je podceňovat.

Zdroje:


Titulní strana, FITBOX: Archiv Esprit Centra Sokolov, materiály (text + fotografie) poskytl Lukáš Vlášek

MIXIT : text Martin Wallner, foto: Mixit.cz [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: www.mixit.cz

Nejkrásnější pohled…, foto: archiv Štěpánky Tupé

Tančete jako hvězdy, foto: Město Bohumín. Město Bohumín [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://www.mesto-bohumin.cz/

MÁSLOVÁ, Helena. „Slečna měla párkrát…“ Antikoncepce pro mladistvé je zvěrstvo, tvrdí gynekoložka. In: Ona iDnes.cz [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://ona.idnes.cz/antikoncepce-pro-mladistve-je-zverstvo-tvrdi-gynekolozka-pad-/spolecnost.aspx?c=A110810_143328_spolecnost_jup

Antikoncepce, foto: Apples and Lemons.blogspot.cz. Apples and Lemons.blogspot.cz [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://apples-and-lemons.blogspot.cz/2011/04/condomcondom-kayo-dyan.html

Antikoncepce, foto 2: Mladá žena.cz: Dámský portál Mladé Fronty. Mladá žena.cz [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z: http://mladazena.maminka.cz/

 

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Květen 2019 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace