Česká pošta v roce 2017

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Samostatný projekt ekonomická/psaná žurnalistika.

Realizace

Úvodní žánrově nezačlenitelný textČeská pošta letos zažívá předvánoční špičku o měsíc dříve

Rozhovor - Před dvaceti lety bych nevěřila, jak se práce doručovatele změní, říká vedoucí Pavelková

StoryEva Svobodová: Práce s lidmi v předvánočním provozu je pro mě výzvou

AnketaNakupujete vánoční dárky online? Necháváte si je doručovat prostřednictvím České pošty?

ReportážDen doručovatelem vs. den zákazníkem


Záměr

Cíl práce

Hlavním cílem práce tohoto samostatného projektu je přiblížit čtenářům situaci na České poště skrze sérii textů různých žánrů. Texty pomohou poskytnout náhled do dění na jedné z poboček České pošty v předvánočním provozu z pohledu vedoucí doručovatelů, pracovnice přepážky, zákazníků, a také samotné autorky.

Zdůvodnění volby tématu

Při volbě technické a tematické specializace jsem přihlížela k absolvovaným workshopům během studia, a také především k tématu mé bakalářské práce (Mediální obraz státního podniku Česká pošta ve vybraném denním tisku – Hospodářské noviny a Blesk). Zvolila jsem tedy technickou specializaci psanou v kombinaci s tematickou specializací ekonomickou. Samostatný projekt tedy koresponduje nejen se specializacemi, kterým jsem se věnovala v průběhu studia bakalářského oboru žurnalistika, ale také s dlouhodobějším zaměřením na téma Česká pošta v médiích.

Volbu tohoto tématu ovlivnil především fakt, že Česká pošta je součástí života pravděpodobně každé fyzické a také právnické osoby v České republice. Na území České republiky vlastní přes 3 tisíce organizačních jednotek, provozuje poštovní a balíkové služby, zajišťuje smluvní služby pro jiné podnikatelské subjekty či úřady jako ČSSZ, Poštovní spořitelna a ČSOB, Sazka, Česká pojišťovna, platby prostřednictvím SIPO, apod.

Jedná se o velký státní podnik, který je také druhým největším zaměstnavatelem v zemi (Česká pošta má bezmála 30 tisíc zaměstnanců). Protože informování o situaci na České poště shledávám důležitým, dlouhodoběji se zabývám danou tematikou. Prostředí České pošty je mi blízké, protože jsem nějakou dobu brigádně pracovala na České poště jako pěší poštovní doručovatelka. Měla jsem tedy možnost nahlédnout do dění uvnitř České pošty a jsem také obeznámena s problematikou tohoto státního podniku.

Předpokládám, že přiblížení situace na pobočce České pošty v předvánočním provozu v roce 2017 může být pro čtenáře atraktivním tématem. Samostatný projekt se věnuje především pohledům různých osob, které mají co do činění s Českou poštou. Jedná se o vedoucí doručovatelů pobočky, řadového zaměstnance, zákazníky České pošty, ale také o osobní zkušenost autorky. Texty navíc vznikají v období, které již můžeme nazvat předvánočním provozem tohoto podniku (listopad a začátek prosince 2017). Nejedná se o standardní období v roce, podnik a jeho zaměstnanci jsou v této době velmi vytíženi z důvodu velkého nárůstu balíkové přepravy.

Vybranou pobočkou České pošty je hlavní pošta ve Valašském Meziříčí. Jedná se o středně velkou poštu, která spadá pod Depo Vsetín. Pobočka zajišťuje doručování ve 25 poštovních okrscích, na poště se nachází 6 listovních přepážek a 3 balíkové přepážky, které nabízí standardní poštovní služby, včetně poskytování služeb CzechPOINT. Tato pobočka se nachází v blízkosti mého bydliště, tudíž její prostředí dobře znám. Z důvodu krátkodobé brigády na této pobočce se také orientuji ve fungování této pobočky.

Přesto, že je tematická specializace projektu ekonomická (jedná se o prezentaci dění ve státním podniku v nestandardním provozu – korporátní téma), může daná problematika spadat také do tematické kategorie sociální. Projekt se totiž snaží přiblížit toto korporátní téma z pohledu lidí, kteří v podniku pracují na různých postech a z pohledu klientů, kteří služby podniku využívají. Tato kombinace může přinést zajímavý vhled do dění ve firmě.

Zdroje / stav problematiky

Při zjišťování, která média se zabývají problematikou České pošty, jsem zamířila do Knihovny Univerzity Palackého v Olomouci, odkud je možné se připojit k elektronickému zdroji Anopress IT. Tento nástroj umožňuje vyhledávat novinové i časopisecké texty, ale také doslovné přepisy rozhlasových a televizních příspěvků.

Zjistila jsem, že tématu Česká pošta se ve svých příspěvcích věnují v podstatě všechny velké tištěné deníky: Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Deník, apod. Ve většině případů se však jedná o okrajové zmínky, zmíněná média nijak systematicky neinformují o dění na poště.

Blížeji jsem se zajímala o periodika, která jsou ekonomicky zaměřená. Nejčastěji o České poště zpravují Hospodářské noviny. Dále se mezi periodiky, které se častěji zabývají tímto tématem, objevil zpravodajsko-ekonomický týdeník Faktor S či týdeník Ekonom.

V Anopressu IT jsem také vyhledávala internetové portály, které se vybraným tématem zabývaly. Mezi nimi opět převládal server ihned.cz (server patří k deníku Hospodářské noviny), dále aktualne.cz, e15.cz, idnes.cz, ale také internetové servery České televize (CT24.cz) a Českého rozhlasu (iROZHLAS.cz) či zpravodajský internetový server televize Nova (tn.cz). Ani u jednoho ze zmíněných médií jsme nezaznamenali systematické informování, články jsou publikovány časově zcela nahodile, nejsou v žádných konkrétních rubrikách.

V rámci mé bakalářské práce jsem se věnovala mediálnímu obrazu České pošty. Provedla jsem kvantitativní obsahovou analýzu dvou vybraných médií – Hospodářských novin a Blesku v jejich tištěných verzích v roce 2016. Díky kvantitativnímu vyjádření jsem zjistila, že daná periodika věnují České poště zcela odlišnou míru pozornosti (Hospodářské noviny věnovaly článkům o České poště podstatně více prostoru než deník Blesk). U obou deníků se však v rámci jejich celkového obsahu za rok jedná o zcela zanedbatelný prostor. Dále jsem díky analýze došla ke zjištění, že daná periodika vytvářejí zcela odlišný mediální obraz tohoto státního podniku (kromě toho, že se tématu věnují s odlišnou mírou pozornosti). Česká pošta se na stránkách různých periodik objevuje v odlišných kontextech (na stránkách Hospodářských novin převážně v seriózních, korporátních tématech, v Blesku se jedná o bulvární témata).

Při rešerši tématu Česká pošta v českých médiích a také při psaní bakalářské práce s obdobným tématem jsem narazila na autora, který se tématu věnuje velmi často. Jedná se o novináře Davida Klimeše, v této době hlavního analytika týdeníku Ekonom. V minulých letech fungoval jako komentátor politického a ekonomického dění v deníku E15, v letech 2014-2017 pracoval pro Hospodářské noviny. Kromě zmíněných médií přispíval také na server euro.cz, jeho komentáře a analýzy se často objevují v České televizi či v Českém rozhlasu. Komentátor a analytik se zabývá fungováním České pošty, a to převážně svým kritickým pohledem na věc hlavně co se financování a modernizace týče. Ve svých článcích a komentářích kritizuje zaostalost pošty (podcenění nárůstu balíkového trhu, absence modernizace poboček apod.).

Ideový plán

Při plánování práce na samostatném projektu jsem vycházela z cíle práce formulovaného výše v podkapitole Cíl práce. Mým úkolem je přiblížit situaci na České poště a poskytnout náhled do dění na jedné z poboček. Nejdříve jsem tedy musela promyslet, jakým způsobem celou problematiku otevřít. Zvolila jsem tedy text (který blíže žánrově nezačleňuji), který se bude věnovat představení situace na České poště obecně, především co se předvánočního provozu týče.

Dále jsem uvažovala, komu (tedy jakým osobám) dám ve svých textech prostor k vyjádření. Nechtěla jsem opomenout žádný z pohledů, a proto jsem důkladně volila své respondenty.

Nejprve jsem se rozhodla uskutečnit rozhovor s vedoucí doručovatelů České pošty ve Valašském Meziříčí. Předpokládala jsem, že mi vedoucí doručovatelů sdělí základní obecné informace o předvánočním provozu na této pobočce, ale také přiblíží konkrétní problémy v dané době a otevře nové obzory (seznámí mě s některými doručovateli či jinými pracovníky pošty, provede mě po pobočce a vysvětlí dělení pobočky a její hierarchii). Vzhledem k tomu, že mě vedoucí dostatečně seznámí s problematikou doručování listovních i balíkových zásilek a přiblíží mi práci doručovatele, rozhodla jsem se v dalším textu věnovat prostor pracovnici v odlišném oddělení pošty, tedy pracovnici přepážky (a tím přiblížit pohled řadového zaměstnance).

Pro předvánoční provoz na České poště je typická zvýšená poptávka po doručování balíkových zásilek. Rozhodla jsem se tedy tomuto tématu věnovat právě v textu třetím, tedy story o pracovnici balíkové přepážky. Mým plánem je zjistit, jaká je náplň práce na této pozici (především s přihlédnutím k množství služeb které přepážky na poštách nabízejí), a jak se tato náplň mění v předvánočním provozu.

Čtvrtým textem je anketa se zákazníky České pošty. Předpokládám, že vyjádření zákazníků k problematice předvánočního provozu pošty je neméně důležité. V anketě jsem se rozhodla zaměřit na nákupy přes internet a následné doručování zboží prostřednictvím České pošty.

Poslední text je reportáž, kterou zpracuji na základě absolvování dne jako poštovní doručovatel. Druhou linií reportáže je pohled na Českou poštu z perspektivy zákazníka, který si objednává zboží na e-shopu. Doufám, že daná reportáž poskytne zajímavý vhled do pracovní náplně doručovatele, celý text by měl být odlehčený, nenásilný a dynamický.

Postup práce + zdůvodnění zpracování, volby jednotlivých řešení

1. Úvodní text – Česká pošta letos zažívá předvánoční špičku o měsíc dříve

Úvodní text samostatného projektu čtenáři přibližuje situaci na České poště v předvánočním provozu. Při psaní jsem čerpala především z tiskových zpráv zveřejněných na stránkách České pošty, ze samotných webových stránek a z facebookové stránky České pošty. Rozhodla jsem se držet tématu předvánočního provozu, představila jsem problematiku nárůstu balíkové přepravy. Díky tiskovým zprávám jsem měla informace o přípravách na předvánoční provoz v podobě nabírání nových zaměstnanců, ale také o inovacích v balíkové přepravě.

Jako protipól informací získaných z oficiálních stránek pošty jsem zvolila příspěvky uživatelů na facebookovém profilu České pošty. Díky těmto příspěvkům jsem byla schopna popsat hlavní problémy v doručování a citovat některé ze stížností, které se na profilu stránky objevily. Závěr článku jsem věnovala informaci o nejpozdějším termínu, kdy mohou zákazníci své balíky odeslat.

Práce na článku nebyla příliš komplikovaná právě z důvodu dostatečného počtu zdrojů a podkladů pro práci.

2. Rozhovor - Před dvaceti lety bych nevěřila, jak se práce doručovatele změní, říká vedoucí Pavelková

Součástí samostatného projektu, který se věnuje České poště, by dle mého názoru měl být také rozhovor se zaměstnancem podniku. Při plánování jsem oslovila vedoucí doručovatelů na pobočce České pošty ve Valašském Meziříčí Pavlu Pavelkovou, kterou znám skrze mou pracovní zkušenost na poště. Ta si pro mě ve svém náročném programu vyhradila část dopoledne, rozhovor probíhal v prostorách doručovatelského sálu ve Valašském Meziříčí. Rozhodla jsem se v rozhovoru věnovat nejen osobě paní vedoucí, ale také samotné pozici, na které pracuje, práci doručovatelů jako takové a hlavně náročnosti provozu v předvánoční době. Při domlouvání rozhovoru byly předem jasně stanoveny určité podmínky. Vedoucí Pavelková mi předem sdělila, že mi nemůže podávat žádné interní tajné informace, že musí zachovat mlčenlivost do té míry, do jaké je vázána smlouvou. S touto podmínkou jsem tedy byla předem srozuměna, a mohla jsem se na rozhovor řádně připravit. S vedením samotného rozhovoru jsem neměla žádný problém, respondentka byla vstřícná, odpovídala věcně a srozumitelně. Celý rozhovor probíhal velmi přátelsky a nekonfliktně. Kromě předem připravených otázek se pak rozhovor přesunul k tématům, která jsem neplánovala otevírat. Jedná se o problémové situace, nedostatek pracovních sil a vývoj na trhu balíkových a listovních zásilek. Díky mému rychlému zareagování se mi povedlo zmíněná témata v rozhovoru blížeji uchopit a rozvinout.

3. Story – Eva Svobodová: Práce s lidmi v předvánočním provozu je pro mě výzvou

Eva Svobodová je pracovnicí balíkové přepážky na poště ve Valašském Meziříčí. Předpokládám, že je ideálním respondentem pro rozhovor o práci přepážkové pracovnice, která má ztíženou situaci v předvánočním provozu. Respondentku mi představil můj známy, domluvila jsem si s ní telefonický rozhovor. Stejně jako u rozhovoru s vedoucí doručovatelů Pavlou Pavelkovou mi Eva Svobodová předem oznámila, že musí dodržovat poštovní tajemství a mlčenlivost, kterou je vázána ve své smlouvě se zaměstnavatelem. Telefonická komunikace probíhala naprosto hladce, Eva zodpověděla všechny mé předem připravené otázky, které se věnovaly především komunikaci se zákazníky a napjaté situaci na poštách v předvánočním provozu. Při rozhovoru jsem pochopila, že Eva je vesměs velmi optimistický a pozitivní člověk, setkala jsem se tedy s odpověďmi přímými a pozitivními. Nenarazila jsem tedy na žádnou problematickou oblast, kterou bych mohla blížeji rozvést. Po vypracování transkriptu rozhovoru jsem se rozhodla, že mi získaný materiál poslouží k napsání story o respondentce Evě Svobodové.

4. Anketa - Nakupujete vánoční dárky online? Necháváte si je doručovat prostřednictvím České pošty?

Vypracování ankety pro mě bylo jednou ze složitějších částí práce na samostatném projektu. Neměla jsem příliš dobrý pocit z oslovování lidí přímo na pobočce České pošty (zákazníci pošty se připravovali k přepážkám, sledovali čísla na vyvolávacím systému), přesunula jsem se tedy ven, kde se však lidé kvůli špatnému počasí nechtěli zdržovat. Musím také uznat, že jsem si pro tvorbu ankety nevybrala zrovna nejlepší denní dobu. Jednalo se o dopolední hodinu, kdy na poště nebylo příliš mnoho zákazníků. Naopak přínosem této vybrané denní doby byl fakt, že na poštu chodili především lidé, kteří balíkových služeb na poště skutečně využívají (mladá studentka, matka na mateřské), a které měly čas se mnou prohodit pár slov. Jsem si vědoma, že se v anketě objevují dvě respondentky a dva respondenti stejného pohlaví a podobného věku. Každý z nich je však ve zcela jiné situaci jak životní, tak profesní. Na položenou otázku odpověděli odlišně, rozhodla jsem se tedy všechny jejich odpovědi do ankety zařadit. (Jedná se o dvaadvacetiletou studentku a šestadvacetiletou matku na mateřské, a také jednatřicetiletého rozpočtáře – zaměstnance firmy a třicetiletého podnikatele).

Starší lidé skoro ve všech případech odpověděli, že na internetu nenakupují. Moje anketa však směřovala právě k těm zákazníkům pošty, kteří si zboží nechávají posílat Českou poštou, a proto mi výpovědi mladších respondentů do tématu zapadají více.

Výhodou při vypracovávání ankety a získávání odpovědí od respondentů byl fakt, že jsem nepotřebovala získávat jejich fotografie. Lidé tedy odpovídali mnohem vstřícněji, celé vypracování ankety pro mě z tohoto důvodu bylo jednodušší.

5. Reportáž – Den doručovatelem vs. den zákazníkem

Vzhledem k tomu, že jsem nějakou dobu brigádně pracovala jako pěší poštovní doručovatelka, mohla jsem zavzpomínat na svůj první den na České poště. Reportáž jsem tedy napsala na základě osobní zkušenosti se zaučením na post poštovního doručovatele. V reportáži cituji pracovnici Pavlu, která mě zaučovala, balíkovou doručovatelku Lenku, a také zákazníky. Uznávám, že citace zákazníků nejsou doslovné, jedná se o fráze, se kterými jsem se během mé pracovní zkušenosti na poště setkávala nejčastěji. Pro napsání reportáže jsem se rozhodla z důvodu vyjádření vlastního pohledu na danou problematiku a tlumočení vlastní osobní zkušenosti. Navíc jsem v reportáži chtěla nastínit také kontrastní situaci, rozhodla jsem se vžít také do role běžného zákazníka, který si objednává dodání zásilky prostřednictvím České pošty.

Napsání reportáže bylo vzhledem k přímé osobní zkušenosti poměrně jednoduché.

Sebehodnocení

Vypracování samostatného projektu s názvem Česká pošta v roce 2017 pro mě bylo bezesporu velkým přínosem. Jednalo se o téma, o které se delší dobu intenzivněji zajímám. Prostředí České pošty je mi blízké, protože jsem se v něm také nějakou dobu pohybovala jako zaměstnanec. Jsem si však vědoma toho, že tento fakt mohl být při vypracování problematickým. V záměru, ale také v realizovaných textech jsem totiž mohla používat výrazy a termíny, které jsou mi známé, čtenář jim však nemusí vždy rozumět. Je pro mě také těžší udržet jistý nadhled a docílit toho, aby se čtenář orientoval v daných kontextech.

Stanovila jsem si za cíl, prezentovat Českou poštu z více různých pohledů. Myslím, že tento úkol se mi povedlo splnit. Každý z textů totiž ukazuje pohled někoho jiného, ať je to vedoucí, řadový zaměstnanec, zákazníci či samotný autor. Všichni zmínění respondenti byli velmi vstřícní, dozvěděla jsem se spoustu informací a získala podklady pro vypracování všech textů.

Spokojená jsem nejen s výběrem respondentů, ale také s volbou jednotlivých žánrů. Úvodní text jsem blížeji žánrově neukotvovala, myslím však, že se na otevření daného tématu hodí. Myslím, že jsem využila relevantní zdroje a odkazy – citovala jsem tiskového mluvčího, generálního ředitele ale i zákazníky. Podařilo se mi držet tématu předvánočního provozu, a proto myslím, že článek působí uceleným dojmem. Text také vysvětluje celou problematiku předvánočního provozu a uvádí čtenáře do kontextu.

Musím také uznat, že jsem měla skvělé respondenty pro tvorbu rozhovoru a story. Vedoucí doručovatelů Pavla Pavelková mi odpovídala skutečně věcně, rozhovor se díky její iniciativě dokonce tematicky posunul jinam, než jsem předpokládala. To ale nakonec shledávám velmi přínosným, protože se mi povedlo rychle reagovat a nových témat se držet a doptávat se na ně. Rozhovor je ucelený a srozumitelný.

Získávání podkladů pro story probíhalo také zcela bezproblémově. Pracovnice poštovní přepážky Eva Svobodová byla vstřícná, její odpovědi věcné. Očekávala jsem však, že se mi podaří se dotknout nějakých konfliktních situací na České poště. Paní Svobodová je však velmi pozitivní člověk a tvrdí, že se s napjatými a konfliktními situacemi víceméně nesetkává. Proto se mi nepovedlo náš telefonický rozhovor směřovat k tomuto tématu a story je ve finále velmi pozitivně laděná.

Posledním textem samostatného projektu je reportáž, kterou jsem napsala po své zkušenosti se zaučením na pozici pěšího poštovního doručovatele. Podklady jsem tedy měla dostatečné, získané vlastní zkušeností. Do reportáže jsem se snažila také vsunout druhou dějovou linii, a tedy svou vlastní zkušenost s objednáním zboží na internetu a doručením prostřednictvím České pošty. Snažila jsem se, aby reportážní text byl vtipný, odlehčený. Ačkoli jsem si vědoma, že texty tohoto typu nejsou mojí silnou stránkou, myslím, že se mi celkem povedlo přiblížit situaci a prožívání člověka, který se prvním dnem zaučuje jako doručovatel na České poště a který je zároveň uživatelem těchto služeb z druhé strany.

Celý projekt bych ze svého pohledu označila za zdařilý, protože se mi povedlo naplnit cíl, který jsem na začátku práce stanovila. Rozhodla jsem se přiblížit čtenářům situaci na České poště skrze sérii textů různých žánrů a věnovat prostor několika pohledům na práci na České poště a také předvánoční provoz a tento cíl jsem dle mého názoru splnila.

Samotná realizace tedy podle mého názoru odpovídá požadavkům. Dále si myslím, že také vypracovaný záměr naplňuje požadavky zadání tohoto samostatného projektu.

 


Zdroje

Anopress IT

Ceskaposta.cz

JEŽÍKOVÁ, Veronika. Mediální obraz státního podniku Česká pošta ve vybraném denním tisku. Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Obchodní zákoník: obchodní věstník, státní podnik, přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu podle stavu k 11.11.2002. Ostrava: Sagit, 2002, 224 s. ISBN 807208321X

Základní informace - Česká pošta. [online]. Copyright © [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/zakladni-informace

Česká pošta maximálně zjednodušuje posílání balíků - Aktuality - Česká pošta. [online]. Copyright © [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality/-/asset_publisher/jTZzN9SGUWbn/content/ceska-posta-maximalne-zjednodusuje-posilani-baliku?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ceskaposta.cz%2Fo-ceske-poste%2Faktuality%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jTZzN9SGUWbn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D

Česká pošta intenzivně shání brigádníky pro předvánoční provoz - Aktuality - Česká pošta. [online]. Copyright © [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality/-/asset_publisher/jTZzN9SGUWbn/content/ceska-posta-intenzivne-shani-brigadniky-pro-predvanocni-provoz?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2F

Česká pošta doporučuje podat balíky do 19. prosince - Aktuality - Česká pošta. [online]. Copyright © [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality/-/asset_publisher/jTZzN9SGUWbn/content/ceska-posta-doporucuje-podat-baliky-do-19-prosince?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ceskaposta.cz%2Fo-ceske-poste%2Faktuality%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jTZzN9SGUWbn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Klienti České pošty posílají rekordní počet balíků - Aktuality - Česká pošta. [online]. Copyright © [cit. 07.12.2017]. Dostupné z: https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality/-/asset_publisher/jTZzN9SGUWbn/content/klienti-ceske-posty-posilaji-rekordni-pocet-baliku?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fwww.ceskaposta.cz%2Fo-ceske-poste%2Faktuality%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_jTZzN9SGUWbn%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Květen 2019 »
Po Út St Čt So Ne
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace