Layout časopisu Vesmír.čas

1. Cíl práce Cílem mé práce je vytvořit layoutu popularizačně-vědeckého časopisu pro děti od pěti do deseti let. Časopis nemá za úkol přehlcenou barevnou grafikou odvádět pozornost od obsahu sdělení a zároveň by měl obsahovat adekvátní množství textu, které malého čtenáře nezačne při čtení první stránky nudit. Ve své páci se chci zaměřit především na interaktivnost časopisu a zaktivnění malého čtenáře, kdy zájem o dané téma nebude krátkodobé, ale donutí dětské čtenářstvo k rozšíření svých obzorů i mimo časopis. Zároveň budou zpracována taková témata, která jsou dětem blízká, vyskytují se kolem nich v jejich každodenním životě a odpoví jim na otázky, jak takový vesmír funguje. 2. Zdůvodnění volby tématu Hlavním důvodem, proč jsem si zvolila toto téma je samozřejmě specializace a profesionalizace, kterou jsem během studia absolvovala, tedy vědecká v kombinaci s DTP. Druhým podmětem pro vytvoření časopisu z oblasti vědy se zaměřením na malého čtenáře, byla moje vlastní dětská zkušenost. Vzpomínám si, že jako malá, jsem nutně potřebovala tyto časopisy doma mít, nikdy ale ne pro jejich sdělení, nýbrž pro tu hračku uvnitř. S postupem času si však uvědomuji, že jediné, co si z těch časopisů pamatuji, je to, že byly hodně barevné, a že jsem možná kdysi měla někde na skříňce nalepené samolepky, které byly součástí přílohy. Nikdy mě žádné čtení nemotivovalo k dalšímu bádání nad danou tématikou a vlastnímu prohlubování zájmu. Nemůžu sice objektivně posoudit, jestli to bylo v souvislosti s mojí leností, zpracováním časopisu nebo spojením obojího, každopádně mi toto přišlo jako zajímavý impuls a zároveň výzva, zkusit si takový časopis vytvořit na vlastní kůži. 3. Problematiky Když jsem si zadala do internetového vyhledavače pojem vědecké časopisy pro děti v rámci zahraničí, našla jsem spousty magazínů zaměřené na tuto tématiku. Jmenovat můžeme například: National Geographic For Little Kids od tvůrců National Geographic, zaměřený pro děti ve věku od tří do šesti let, Muse, časopis o vědě a umění pro děti ve věku od devíti do čtrnácti let, Owl pro děti od devíti do třinácti let, Popular Science, Science Illustrated, Dig Into History, Whizz Pop Bang a mnoho dalších. Všechny tyto časopisy zábavnou formou a kvalitním designovým zpracováním, přibližují dětem svět vědy, častokrát spojený s uměním a vzděláváním (zvláště na vzdělávání je v zahraničí kladen velký důraz) (www.fatherly.com). Co se zaměření na vesmír týče, existují i oficiální webové stránky od NASA určené přímo dětem – ty informují děti například o vesmírných systémech, vesmíru jako takovém, lidech ve vesmíru. Nechybí ani historický vhled či technologická rubrika, propojené s fungováním NASA. Vše je doplněno animacemi, fotografiemi a videi. Na poli tuzemského prostředí není rozmanitost vědeckých časopisů pro děti tak veliká, každopádně i u nás lze najít zajímavé tituly. Časopis Už víš proč? zprostředkovává dětem i dospělým poznání ze světa vědy, historie i vesmíru, Časostroj se snaží přiblížit vědu dětským očím z pohledu historie, články o vědě nalezneme i v ABC či 21. století JUNIOR. Většina těchto časopisů však kombinuje články z různých vědeckých a technologických oblastí, bez jednotného zaměření. To můžeme naleznout u časopisu Raketa, který vychází 4x ročně v tematicky zaměřených číslech a neobsahuje žádnou reklamu. Je určen pro děti od pěti do deseti let a vychází od roku 2014 v nakladatelství Labyrint. Zajímavou grafikou a zpracováním se stal oblíbeným jak ze strany malých čtenářů, tak rodičů. Sám časopis se prezentuje jako – „časopis pro děti chytrých rodičů.“ (www.raketa.cz) Po zmapování situace časopisů pro děti na českém trhu jsem byla lehce zmatená. Práce s více tématy v rámci jednoho časopisu je pochopitelná pro věk čtenáře – „ať si najde, co ho bude bavit“. To však může vést k tomu, že zrovna v daném čísle čtenáře nezaujme nic a tím pádem motivace ke koupi čísla dalšího je výrazně nižší. Dále se mi nelíbí práce s překřičenými barvami a zahlcenými obrázky, které jsou často poskládané přes sebe, orientace v textu je pak náročná a pozornost směřuje jinam. Zároveň si myslím, že tématika dětských popularizačně-vědeckých časopisů je v České republice trošku opomíjená, přinejmenším se na ní neklade takový důraz, jaký by si zasloužila. A to z obou stran, ze stran mediální, ale i ze strany rodičovské. Zájem malých dětí o čtení a vědu navíc opadává v důsledku rozšiřujícího se vlivu internetu. Stránky papíru pro ně už nejsou tolik zajímavé, proč si o něčem číst, když si na internetu můžou pustit videa o stejných tématech, navíc s větší možností volby, co si pustit dál. Pro děti to je zajímavější, pro rodiče jednodušší. Proto jsem se rozhodla takový popularizačně-vědecký časopis o vesmíru sama vytvořit, jakožto jediného a hlavního tématu vesmír, s určitou estetickou funkcí, který by přilákal ty nejmenší. A co je nejdůležitější, zájem dětí by přetrval na delší dobu, než jedno povinné přečtení jednou za měsíc. 4. Ideový plán Vesmír.čan, jak jsem svůj časopis pojmenovala (rozdělení na Vesmír – jako hlavní předmět zájmu, a koncovka čan, jakožto vytvoření nového „lidského druhu“) bude vycházet každý měsíc v pondělí za 40 korun. Součástí nebudou žádné dárky či překvapení, možné bude i roční předplatné a elektronická verze. S názvem souvisí i následné oslovení malého čtenáře (malého Vesmír.čana), stylizování ho do role má za cíl krom zaktivnění jeho vnímání a pozornosti také vytvořit pocit sounáležitosti k dané skupině. Každý díl obsahuje editorial, který se nese v průvodcovském stylu. Čtenář je přivítán na palubě kosmické lodi a seznámen s mezizastávkami letu, což zcela nahrazuje obsah. Na první dvojstránce je pokaždé jiný druh samolepky, kterou musí (může) umístit na příslušné místo v časopisu v průběhu čtení. V tomto to je hvězda, která koresponduje nejen s článkem o padajících hvězdách, ale i s pohádkou či Galaxií Mléčné dráhy. Následuje hlavní článek, který je rozmístěn na celou dvoustránku. Tematicky jde vždy o nějaký vesmírný úkaz/útvar, kdy text je na jedné stránce, na druhé je obrázek plus nějaký úkol pro čtenáře. Následuje článek technického rázu. Půjde vždy o nějaké zařízení (spojené pochopitelně s tématikou vesmíru), které krom vysvětlení pojmu zahrnuje reálnou fotku a pro srovnání i vektorový obrázek. V mém projektu jsem se zaměřila na fungování vesmírné rakety. Dále je zde prostor i pro aktuální témata, opět doplněna interaktivním prvkem, kdy je přímo do vytvoření obsahu zapojen sám čtenář. Uprostřed je vždy nějaká planeta, která kromě krátkého povídání a úkolu může sloužit jako plakát na zeď. V neposlední řadě nesmí chybět „relaxační“ rubrika. Ta zahrnuje pohádku s omalovánkou, která v dalších dílech může být vyměněna například za křížovku či jinou doplňovačku. Na závěr je zařazena zajímavost a nalákání Vesmír.čana na další let (další díl). Formátově jsem zvolila velikost A4, jako u většiny časopisů. Já jsem pro svůj projekt vytvořila 14 dvojstránek a jednu stránku titulní se spadávkou o 5 mm přesahující okraj. Písmo není jednotné záměrně kvůli pozornosti čtenáře, většinou však využívám Minion Pro, vše na kapitálkách. Liší se i velikost písma v závislosti na formátování a přizpůsobení se textu. Co se týče kompozice barev, snažila jsem se vyhnout přehlcení křiklavých barev. Chápu, že praktikování tohoto postupu je adekvátní k věkovému průměru čtenáře, můj názor je však takový, že místo připoutání pozornosti dochází k pravému opaku. Neznamená to však, že bych se snažila o vytvoření jednobarevného stylu. V časopise využívám barevných podkladů, snažím se ale vždy o jednotný tón dvojstránky s vesmírnými motivy. Akorát s tím rozdílem, že nekombinuji barvy zcela odlišných odstínů a teplot. Po grafické stránce je vše doplněno o obrázky a boxy. Ty slouží k optickému rozdělení stránky. Veškeré obrázky, které jsem použila ve své práci, jsou stáhnuty z internetové obrázkové knihovny pixabay.com. Častokrát jsem původní velikosti musela zvětšovat či zmenšovat, zrcadlově otočit, oříznout část či sloučit vícero fotek do jedné. Všechny tyto úpravy jsem dělala v programu PhotoScape či PhotoShop. Ve své práci kombinuji reálně fotografie s ilustracemi a vektorovými obrázky. 5. Postup práce Nejdříve jsem si položila otázku, co by mě, jakožto malé dítě zajímalo nejvíce, o čem bych se chtěla dozvědět plno informací. K výběru zaměření časopisu mi dopomohla moje záliba v pozorování padajících hvězd, když jsem byla ještě malá. Po zvolení tématu, jsem si nejprve své představy o podobě časopisu přenesla na papír. Pomocí myšlenkových map jsem si vytvořila rámcový obsah, postupně vymyslela témata a napsala text. Dále jsem si vyhledala obrázky, korespondující se sdělením. Po zkompletování textu a obrazového materiálu jsem vše zpracovala v Adobe Indesignu, fotografie jsem upravovala buď v PhotoScapu nebo v Adobe Photoshopu. Celkový čas zpracování, od tužky po počítač, mi zabral přibližně čtyři dny. Prvním krokem bylo vytvoření nového dokumentu ve formátu A4 o 15 stránkách. Okraje stránek jsem nechala přednastavené, zapnula jsem možnost automatického vytváření protilehlých stran a vložila jsem i mřížku účaří, která slouží k lepší orientaci při práci (Zobrazení – Mřížka a vodítka – Zobrazit mřížku účaří). Pro obálku jsem použila obrázek z pixabay.com. Ten jsem musela následně v PhotoScapu zrcadlově otočit, zmenšit a posunout, abych dostala motiv rakety na pravou stranu. V InDesignu jsem si přednastavila prázdné stránky, objektem označila výběrem místo, kam chci obrázek vložit a přes Umístění jsem ho do souboru aplikovala. Pro text jsem si přednastavila podkladové rámečky bílé barvy, které jsem přes Objekt – Efekty – Průhlednost zesvětlila na 40% průhlednosti. Název časopisu je psán Impactem o velikosti 72 bodů, zbylý text o velikosti 36 bodů. V pravém dolním rohu je umístěn čárový kód do objektu elipsy, záměrně zesvětlený. Ten jsem na stránku vložila tak, že jsem si nejdříve vytvořila objekt elipsy, vybrala tento objekt a přes umístění přenesla na stránku. Pro první dvojstránku jsem si zvolila podklad vesmírné oblohy. Jelikož mnou zvolený obrázek byl ve špatném formátování, sloučila jsem ho dvakrát vedle sebe ve PhotoScapu, abych předešla rozpixelovanému rozlišení. Ten jsem vložila stejným způsobem jako na stránku úvodní. Aby text nesplýval s pokladem, umístila jsem na stránku podkladové rámečky, s průhledností 45%. Hvězdu jsem vytvořila za pomocí Nástroje mnohoúhelníku, kde jsem si zvolila počet stran 5 a vsadila hvězdu s vrženým stínem. Text na stránce je Impact o velikosti 24 bodů bold. Kombinovala jsem tmavě modrou a červenou barvu, písmo je bílé, stejně jako hvězda. Následující stránka – Recept na Mléčnou dráhu – je tvořen černým podkladem, na kterým je položený podklad s vesmírným pozadím, a na tom je následně přidaná ještě jedna vrstva tvořena bílým obdélníkem (opět s průhledností 45%). Vše je zamknuto do sebe – přidržení tlačítka SHIFT, výběr objektů a klávesou zkratkou CTRL+L spojeno. Text Nyala 30 bodů se zakázaným dělením slov, bílá barva, zvolená z důvodu tmavého podkladu. Koláž v na levé straně nahoře, jsem vytvořila v programu PhotoScape, spojením dvou obrázků. Na stránce se nachází i místo pro vložení samolepky, které je vyznačeno tím stejným objekt jako na začátku, akorát s tím rozdílem, že jeho sytost je snížená na 50%. Článek o vesmírné raketě je opět na obou stránkách. Levá strana je tvořena z fotografie rakety, doplněna o rámeček s textem – Minion Pro 90 bodů a 30 bodů, převeden do kapitálek. Text je opět vsazen do bílého objektu s průhledností 50%. Stránka oproti je laděna do hnědých a béžových barev v závislosti na podobnosti fotografie. Textu jsou zakázaná dělit slova, perex je v kapitálkách. Vložené je i obtékání textu kolem obrázku. Obrázek jsem vložila do předpřipraveného obdélníkového objektu. Jelikož se jedná o vektorový obraz, musela jsem vložit výplň pozadí – černou, do které jsem prostřednictvím nástroje pero dokreslila „hvězdy, komety“. Pro článek Něco si přej, padá hvězda jsem použila styl Nyala, Titulek je ve velikosti 60 bodů, perex 30 bodů. Text jsem vložila opět na obdélníkový objekt s využitím nástroje přechodového prolnutí. Proklad textu je ve velikosti 28.8 bodů. Pozadí stránky je tvořeno spojením dvou obrázků, které jsem sloučila opět v programu PhotoScape a následně umístila na stránku v Indesignu. Vesmírná tabule přání je výsledkem spojení barevného podkladu (opět z pixabay.com) s motivem smazané školní tabule, za pomocí PhotoShopu. Při vkládání pozadí jsem přidržela tlačítko SHIFT, abych se vyhnula deformaci obrázku. K vytvoření dvojstránky Stopy na Měsíci (písmo Minion Pro 52 bodů), jsem použila obdélník bez výplně, tedy box tvořený pouze z obrysu o tloušťce 5 bodů. Do toho jsem následně vložila text, převedený na kapitálky o velikosti 24 bodů s prokladem 28.8. Rámeček v levém dolním rohu je zasazen za objekt, aby nepřekrýval obrázek. Vektorové obrázky duchů jsem si nejprve ve PhotoScapu musela zmenšit a změnit jejich barvu z šedivé na bílou. To jsem udělala prostřednictvím kapátka ve PhotoShopu. Po umístění obrázku do Indesignu jsem vytvořila kopie objektů, abych zachovala jejich velikost. Podklad pro stránku s pohádkou jsem tentokrát vytvořila přímo v Indesignu, kde jsem si zvolila výraznější barvu. Nadpis je vložen přímo do podkladu (Minion Pro, 30 bodů) Text je převeden opět na kapitálky o velikosti 19 bodů, na světlém podkladu. V černém obdélníkovém rámečku s výplní je text zarovnán do leva s prokladem 22.8. Omalovánka astronauta, kterou jsem našla na pixabay.com, prošla úpravou ve PhotoShopu, kde jsem pomocí nástroje pero dokreslila tři hvězdy a čáry, které jsou při pravém okraji a v helmě astronauta. Pro závěrečnou stránku jsem využila podklad křídové tabule. Obrázky jsem vložila do kruhových objektů a komiksové bubliny vytvořila za pomocí nástroje pera. U těch jsem následně rozdělila obrysy do černa a výplň do bíla. Obrázek Lajky jsem nejdříve ořízla a poté vložila přes Umístění na stránku. Pismo je na levé straně Minion Pro, na straně pravé Segaoe Script, oboje ve velikosti titulku 36 bodů s prokladem 43,2. Při závěrečné revizi jsem zkontrolovala, zda jsou všechny objekty zamknuté, aby nedošlo k rozházení celého konceptu a závěrečnou práci jsem uložila (Soubor – Exportovat) ve dvoustránkách do formátu pdf, .jpg a .indd. Volba témat U názvu Vesmír.čas jsem záměrně slovo rozdělila tečkou. První část odkazuje k tematickému zaměření časopisu, čas slouží jako zkratka časopis, zároveň však odvolává k času, který je ve vesmíru odlišný. Výsledná složenina těchto dvou slov označuje právě malého čtenáře, který si časopis zakoupí za Vesmír.čana. Co čeká na Vesmír.čana v daném dílu je shrnuto v titulcích na hlavní stránce (Kam padají hvězdy? Duchové na měsíci, vesmírný štěkot), kdy jsem snažila vytvořit výběrem jazykových prostředků lákající zvuk pro koupi časopisu. To, kam padají hvězdy byla jedna ze zvídavých otázek každého z nás, fascinace nadpřirozenými jevy je u nás zakořeněná odjakživa a neurčitost vesmírného štěkotu zajisté zaujme nejen děti. Editoral pak dále s tímto označením (Vesmír.čas) pracuje v oslovení a zve dětského čtenáře k vesmírnému letu. Článek o Mléčné dráze jsem zvolila pro název této galaxie, který v sobě nese kousek dětské fantazie. A přece letí jsem zařadila nejen proto, že i mě samotnou zajímalo, jak to, že rakety nespadnou, ale hlavně proto, že jsem chtěla zařadit článek z technického prostředí, ve vztahu k vesmíru. Ve článku Kam padají hvězdy? odpovídám na dětskou zvědavost. Článek o Měsíci jsem propojila s motivem duchů a místo na přistání na Měsíci jsem se zaměřila na měsíční stopy. Jelikož se v čísle několikrát mluví o hvězdách a hlavní samolepkou je ztracená hvězda, která hledá svůj domeček, napsala jsem taky o ní pohádku a na závěr jsem vybrala zajímavost ze zvířecího světa. Při výběru témat jsem se pokusila najít taková témata, která jsou lákavá nejen z vědeckého hlediska, ale i z hlediska každodennosti či zažitých frází. Zapojení čtenáře Jeden z mých hlavních cílů při tvorbě popularizačně-vědeckého časopisu pro děti, byl zapojit co nejvíce čtenáře do vesmírného dění. Na každé stránce jsem se proto snažila vymyslet nějaký „úkol“, zadání, kdy jeho splnění není náročné, není zapotřebí plno věcí okolo (povětšinou stačí tužka, či pastelky). První z nich je najít ztracenou hvězdu a přilepit ji na své místo. Dalším je sepsání přání pokaždé, když uvidí padat hvězdu, kde je k dispozici deset řádků, což znamená, že čtenář má důvod vracet se k časopisu víckrát, ne jenom si ho jednou přečíst, schovat do šuplíku a už nevytáhnout. Na dvojstránce s pohádkou je pak omalovánka, kdy krom klasického vybarvování může domalovat obličej svého vlastního hrdiny. V neposlední řadě nesmím zapomenout na hledání „schovaných“ duchů na Měsíci, kdy tato dvojstránka může sloužit i jako plakát na zeď dětského pokojíčku. Do svého časopisu jsem záměrně nepřidávala žádné vyrábění. Častokrát je k tomu zapotřebí spoustu materiálu kolem a pomoc rodičů a výsledný produkt ve skutečnosti pak nemusí vypadat jako na obrázku, což může vést k demotivaci čtenáře pokračovat dále. 6. Sebehodnocení Při vytváření mého projektu jsem narazila na několik úskalí. Prvním z nich byl výběr jazykových prostředků a přizpůsobení vědeckého jazyka dětem. Snažila jsem se o co největší zjednodušení textu, v některých případech však bylo obtížné rozeznat hranice mezi tím, kdy je text pro malé dítě už náročný pro pochopení, kdy na druhé straně zase moc jednoduchý. Dalším problémem byla moje vlastní představivost. Ta se musela mnohokrát přizpůsobit mým znalostem a dovednostem s prací v Indesignu, PhotoShopu a PhotoScapu. Častokrát jsem si v hlavě vymyslela komplikované představy, které nebyly možné vytvořit. Někdy k tomu přispěl i nedostatek obrazového materiálu. Na druhou stranu jsem si se vzniklými komplikacemi pokaždé poradila nějakou druhou variantou, která hned nutně nemusí znamenat, že je o něco ochuzenější, jen je prostě jiná. Dovedu si představit, že by paralelně mohl s časopisem třeba jednou za půl roku vycházet speciál, založený čistě na příbězích či pohádkách, nebo kreativní speciál, kde by byly fotografické návody na různé vesmírné výrobky a výtvory. Myslím si, že hlavní cíl – vytvořit interaktivní popularizačně-vědecký časopis pro děti, se mi i přes drobná škobrtnutí v rámci časového horizontu a získaných dovedností ze semináře DTP, povedlo naplnit. V budoucnu by se dalo určitě zapracovat na ucelenějším výběru témat a jejich vzájemného propojení ve vztahu s hlavním tématem daného čísla. 7. Literatura a zdroje Na titulní straně jsem použila obrázek na pozadí (raketa) a čárový kód pozadí: https://pixabay.com/cs/raketa-v%C4%9Bda-kosmick%C3%A1-lo%C4%8F-prostor-3122690/ čárový kód: https://pixabay.com/cs/%C4%8D%C3%A1rov%C3%BD-k%C3%B3d-laserov%C3%A9-k%C3%B3d-%C4%8Dern%C3%A1-306926/ První dvojstránka Pozadí je tvořeno vesmírnou oblohou pozadí: https://pixabay.com/cs/ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1-dr%C3%A1ha-hv%C4%9Bzdnou-oblohu-2695569/ editorial: Tereza Krčmová hvězda: Tereza Krčmová Recept na Mléčnou dráhu perex: Tereza Krčmová text: https://www.stoplusjednicka.cz/jak-velka-je-mlecna-draha pozadí: https://pixabay.com/cs/n%C3%A1pis-z%C3%A1hlav%C3%AD-vesm%C3%ADr-hv%C4%9Bzda-1176676/ koláž: vzniklá kombinací https://pixabay.com/cs/abstraktn%C3%AD-vesm%C3%ADr-kou%C5%99-hv%C4%9Bzda-1963838/ + https://pixabay.com/cs/na%C4%8Depoval-ml%C3%A9ko-hrnec-m%C5%AF%C5%BEe-d%C5%BEb%C3%A1n-155139/ A přece letí fotografie: https://pixabay.com/cs/startu-rakety-raketa-vzlet-nasa-67643/ obrázek: https://pixabay.com/cs/kosmick%C3%A9-lety-kosmick%C3%A1-lo%C4%8F-154020/ text: http://www.vitejtenazemi.cz/cenia/index.php?p=raketove_motory&site=doprava Něco si přej, padá hvězda! perex: Tereza Krčmová text: https://www.astro.cz/na-obloze/meteory-a-meteoricke-roje.html pozadí: https://pixabay.com/cs/hv%C4%9Bzdy-nightsky-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1-dr%C3%A1ha-1246590/ https://pixabay.com/cs/p%C5%99%C3%ADroda-obloha-noc-hv%C4%9Bzdy-2609647/ tabule: https://pixabay.com/cs/pozad%C3%AD-modr%C3%A1-hrub%C3%BD-abstrakt-vzorek-3246124/ https://pixabay.com/cs/%C5%A1kola-deska-pr%C3%A1zdn%C3%BD-b%C5%99idlice-916678/ Stopy na Měsíci: pozadí: https://pixabay.com/cs/kr%C3%A1ter-tmav%C3%BD-luna-lun%C3%A1rn%C3%AD-m%C4%9Bs%C3%ADc-1866821/ obrázek: https://pixabay.com/cs/duch-stra%C5%A1ideln%C3%BD-b%C3%ADl%C3%A1-p%C5%99%C3%ADzra%C4%8Dn%C3%BD-156656/ text: https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/3049-lidske-stopy-jsou-na-mesici-stale-po-38-letech-se-je-podarilo-vyfotografovat/ https://pixabay.com/cs/astronomie-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A1-dr%C3%A1ha-souhv%C4%9Bzd%C3%AD-1850461/ O smutné hvězdičce a jejím zachránci: text: Tereza Krčmová obrázek: https://pixabay.com/cs/astronaut-m%C4%9Bs%C3%ADc-prostor-astronomie-3751046/ Závěrečná stránka: pozadí: https://pixabay.com/cs/%C4%8Dern%C3%A1-deska-k%C5%99%C3%ADda-stopy-%C5%A1kola-1072366/ obrázky: https://pixabay.com/cs/mars-planeta-atmosf%C3%A9ra-rud%C3%A1-planeta-11608/ https://pixabay.com/cs/astronaut-kosmonaut-prostor-v%C4%9Bda-1505150/ https://pardubicky.denik.cz/letni-kino/letni-kino-uvede-sci-fi-film-lajka-20180829.html text: https://technet.idnes.cz/lajka-sputnik-smrt-0a3-/tec_vesmir.aspx?c=A171031_112941_tec_vesmir_kuz komiksové bubliny: Tereza Krčmová Zdroje k zmapování popularizačně-vědeckých časopisů u nás i ve světě: České popularizačně-vědecké časopisy: http://www.raketa-casopis.cz/o-nas.html https://www.magaziny.cz/casopisy/kategorie/detske/ https://vesmir.cz/cz/o-nas/autori/z/zeme-deti.html Zahraniční popularizačně-vědecké časopisy: https://shop.cricketmedia.com/astronomy-magazines-for-kids https://www.fatherly.com/play/magazine-subscriptions-for-kids/ www.nasa.gov/kidsclub  
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Layout hudebního časopisu AlterEcho

Layout hudebního magazínu AlterEcho Holubová titulní strana Projekt DTP HolubováProjekt DTP Holubová2 Projekt DTP Holubová3 Projekt DTP Holubová4 Projekt DTP Holubová5 Projekt DTP Holubová6 Projekt DTP Holubová7Projekt DTP Holubová final záloha9Projekt DTP Holubová9Projekt DTP Holubová10Projekt DTP Holubová11 1) Cíl práce
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Popularizační časopis Život na Zemi

                              Cíl práce Hlavním cílem mého samostatného projektu je využití znalostí, dovedností a technologických postupů, které jsem získala studiem dvou volitelných předmětů. Prvním kurzem byl workshop DTP, a tím druhým žurnalistická specializace vědecké žurnalistky. A proto by se právě tyto dva předměty měly v největší míře v mém projektu promítnout. Po dlouhém zvažování nepřeberného množství možností jsme se rozhodla vytvořit populárně naučný časopis s názvem Tajemství naší Země. Jedná se o měsíčník, jehož hlavní náplní jsou populárně naučné články týkající se více různých vědeckých oborů. Články i fotografie jsem čerpala z internetových zdrojů, vlastní tvorbu jsem zaměřila jen na samotné zpracování modelového rozvržení tohoto magazínu. Na mnou vytvořených stránkách jsem se snažila nastínit určitou ucelenou podobu pilotního čísla – tedy jaké bude grafické zpracování, množství fotografií, nebo rozvržení rubrik.
Zveřejněno v: DTP žurnalistika
Politická fraškaPolitická fraškaPolitická fraškaPolitická fraškaPolitická fraškaPolitická fraškaPolitická fraškaPolitická fraška Cíl práce Cílem zpracování mého samostatného projektu je vytvořit layout časopisu, který se bude zaměřovat na tvorbu politické satiry. Satira je skvělým prostředkem jak publikum, v tomto případě čtenáře, upozornit na určité problémy a události, které si zaslouží větší pozornost, než jaké se jim dostává. Humor, zesměšňování a ironie jako takové jsou rovněž obecně velmi úspěšným prostředkem, jak předat informace o aktuálním dění v politice i lidem, kteří se o politiku příliš nezajímají a přijde jim složitá. Rozšiřování povědomí o politické situaci je dle mého názoru jednou z nejdůležitějších povinností, kterou bychom jako informovaná veřejnost měli mít. A zároveň bychom se o své vědění měli podělit i s ostatními, a to takovou formou, která jim bude blízká.
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Politický časopis CINCO

Politický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCOPolitický časopis CINCO   1. Cíl práce Cílem práce je vytvoření layoutu politického časopisu, který bude zaměřen především na mladé lidi. Časopis má nejen informovat o aktuálním politickém dění, ale také rozšiřovat vědomosti čtenářů v oblastech politiky a její historie.
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Layout časopisu Survive

Samostatný projekt - DTP/vědecká specializace
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Layout časopisu Don Quijote On The Road

DTPDTPDTPDTP   1.     Cíl práce   Jako studentka Žurnalistiky a Španělské filologie jsem se rozhodla vytvořit layout katederního romanistického časopisu, který by měl propojit znalost cizího jazyka, vášeň pro cestování a zájem o kulturu v širším slova smyslu. Cílovou skupinou časopisu tak budou primárně studenti španělštiny, případně i další čtenáři se znalostí španělského jazyka.   Pro studenty filologie je klíčový právě pobyt v zahraničí, jazyková i kulturní zkušenost v daném prostředí. Španělsky psaný měsíčník Don Quijote On The Road by proto přinášel kulturní zajímavosti z různých koutů Španělského království a rozvíjel by u čtenáře nejen znalost španělského jazyka a povědomí o jeho přírodním bohatství, tradicích, mýtech, literatuře, hudbě, architektuře a gastronomii, ale podnítil by i chuť cestovat. Na obsahu časopisu by se přitom mohli podílet sami studenti, kteří by přispívali vlastními nápady, texty a fotografiemi z míst své pracovní či studijní stáže.   Každé číslo časopisu bude mít určité téma, jemuž bude obsah přizpůsoben. Téma by mělo být dostatečně široké a nosné proto, aby do každého vydání mohly být začleněny nejrůznější žánry a typy textů, ale také proto, aby se v čísle mohly objevovat texty vztažené k nejrůznějším místům po celém Španělsku. Tématem pilotního čísla bude symbolická Svatojakubská cesta.   2.     Zdůvodnění volby tématu K vytvoření layoutu cestovatelského časopisu zaměřeného na kulturu Španělska mě vedlo několik důvodů. Jedním z nich je absolvování kurzů DTP a předmětů v rámci kulturní specializace. Právě danou profilaci jsem chtěla propojit s druhým oborem, tedy Španělskou filologií. Zároveň jsem chtěla využít zkušenosti a materiály nasbírané při ročním studijním pobytu Erasmus + v Santiago de Compostela. Dalším důvodem je fakt, že na Katedře romanistiky Univerzity Palackého v Olomouci dosud neexistuje žádný časopis ani žádné noviny, které by přinášely zajímavosti či novinky z hispánského prostředí. Vzhledem k omezeným časovým možnostem výuky není možné se těmito věcmi na hodinách příliš zabývat. Výuka se tak pohybuje především v teoretické rovině – lingvistické a literární. Proto je kladen velký důraz na studijní a pracovní pobyty v zahraničí, kde jsou studenti v každodenním kontaktu s daným prostředím, mají možnost aplikovat a prohloubit teoretické poznatky a naučit se novým dovednostem. V neposlední řadě nabízí pobyt v zahraničí možnost cestovat a vzbuzuje tak ve studentech živý zájem o kulturu daných oblastí. V porovnání s předešlými lety však zájem o zahraniční výjezdy konstantně klesá. Vznik periodika soustředěného právě na cestování a kulturu ve Španělsku by mohl pomoci zvrátit tento negativní trend. Zároveň by díky participaci samotných studentů mohl zvýšit zájem o jazyk a kulturu v praktické rovině, osvěžit a pozvednout katederní život. Vzhledem k tomu, že se výuka soustředí především na lingvistiku a literaturu, je nezbytné studentům rozšířit obzory, ukázat, že se za studiem jazyka skrývá mnoho dalších aspektů, které je mohou zaujmout. Zároveň si však časopis klade za cíl obrátit pozornost studentů k literatuře, jakožto konstitutivní součásti studia filologie, ukázat ji v jiné perspektivě, zdůraznit její roli v současnosti a přiblížit ji čtenářům netradičním a poutavým způsobem. Právě v kontextu cestování a objevování si mohou studenti k literatuře a jejímu studiu vytvořit pozitivnější vztah, který by měl časopis reflektovat. Důraz na netradiční propojení cestování a literatury se odráží i v samotném názvu časopisu. Titul je přitom záměrně psaný dvojjazyčně. Don Quijote se objevuje jakožto nesmrtelný symbol španělské i celosvětové literatury, zatímco on the road evokuje zasazení do moderní doby, ve které převládá angličtina a ve které se z cestování stává nejen záliba a jistý modus vivendi, ale vzhledem k nárokům a standardům dnešní doby mnohdy také nezbytnost pro kariérní rozvoj. Časopis by tak měl působit jako studentská agora, místo, kde se setkává teorie s praxí, poučení se zábavou, symbolismus se všední realitou, tradiční s moderním. Díky předpokládané participaci samotných studentů na tvorbě obsahu můžeme časopis přirovnat například k cestovatelskému časopisu Koktejl, ve kterém jsou zveřejňovány příspěvky českých cestovatelů, publicistů a fotografů – tedy lidí z řad samotných čtenářů. Mezi další významné cestovatelské časopisy na českém trhu se řadí například Travel Digest nebo Lidé a země. Don Quijote On The Road se od nich však liší především svým úzkým zaměřením na oblast Španělského království. Dalším rozdílným aspektem je užití španělského jazyka, čímž je kladen důraz na edukativní snahu časopisu rozvíjet jazykové schopnosti a dovednosti čtenářů i přispěvatelů. V neposlední řadě se časopis vymyká ostatním cestovatelským periodikům právě důležitostí, kterou přikládá literatuře a kultuře obecně. Nemůžeme však časopis přirovnat k čistě literárním časopisům typu Host: Měsíčník pro literaturu a čtenáře či Tvar. Na to je téma literatury v Don Quijote On The Road příliš marginální. Navíc existuje řada španělských periodik, která se literatuře dostatečně podrobně věnují (např. specializované rubriky internetových deníků El País, El Mundo či ABC), a tudíž není prioritou časopisu přinášet novinky z knižního světa. Časopis podobného zaměření, který by si kladl za cíl propojení cestování a kultury obecně, avšak s větším důrazem na literaturu, se objevuje na španělském trhu. Jedná se o časopis Siete Leguas vydávaný s půlroční periodicitou od roku 1998. Nabízí jak texty spisovatelů, tak cestovatelů, kteří berou cestu jako svůj modus vivendi a přinášejí texty nejrůznějších žánrů.   3.     Zdroje a stav problematiky Jak už bylo výše zmíněno, cestovatelský časopisů je na českém trhnu hned několik. Vzhledem k zamýšlenému způsobu tvorby – časopis tvořen převážně samotnými čtenáři – se Don Quijote On The Road nejvíce podobá právě Koktejlu. Koktejl, stejně jako většina ostatních cestovatelských periodik, dává ve svém grafickém zpracování vyniknout především kvalitním fotografiím. Don Quijote On The Road chce také začlenit kvalitní obrazový materiál, primární by však měla být kvalita a podnětnost samotného obsahu, originalita jeho zpracování a atraktivní výsledná podoba. Don Quijote by měl plnit úlohu katederního časopisu, jehož přispěvateli by se měli stát samotní studenti. Studentských a univerzitních periodik vychází v prostředí českých vysokých škol celá řada. Na Univerzitě Palackého v Olomouci můžeme zmínit Helenu v krabici či Žurnál. Obě periodika přinášejí zpravodajství a publicistiku zaměřenou na Olomouc a samotnou Univerzitu. Co se týče neuniverzitních, ale pro studenty určených časopisů, nejznámějším je Studenta, kterou od roku 2017 vlastní obchodní dům Economia. Moderní a živý design Studenty se stal jedním z hlavních inspiračních zdrojů grafické podoby Dona Quijota. Přestože se tematickým zaměřením časopisy různí, spojujícím prvkem je zacílení na mladého čtenáře a částečně i téma cestování, které je však ve Studentě pojímáno spíše prakticky – v rámci rubrik kariéra či lifestyle. Projekt časopisu Don Quijote On The Road není prvním navrhovaným periodikem pro španělsky mluvící čtenáře – potažmo pro studenty španělského jazyka. V předešlých letech s podobnými návrhy již vznikly ukázky layoutu fiktivního časopisu El ojo cultural Kateřiny Praisové a časopisu Bilbomola Simony Pazderníkové, obě dvě v rámci DTP projektů na Univerzitě Palackého. První zmiňovaný časopis se však soustředil na novinky a aktuální kulturní dění ve španělsky mluvících zemích, v případě druhého titulu pak šlo o představení podrobného kulturního profilu určitého španělského města. Časopis Don Quijote On The Road by měl být naproti tomu cestovatelským periodikem představujícím různé aspekty života a kultury na Iberském poloostrově.   4.     Ideový plán Jak již bylo zmíněno, cestovatelsko-kulturní časopis Don Quijote On The Road by měl sloužit jako efektivní nástroj na zlepšení jazykových schopností čtenáře. V první řadě by však měl bavit a zajímavou formou studenty seznamovat se zkušenostmi kolegů pobývajících v zahraničí, se zajímavými místy napříč Španělskem a kulturou daných regionů se zvláštním zaměřením na literaturu. Právě literatura a zájem o ni je klíčovou součástí studia filologie. Cílem periodika je pozvednout katederní život, vzbudit ve studentech zájem o cestování a samotný předmět studia a také využít zkušeností a poznatků kolegů v zahraničí, kteří by tak měli možnost zůstat součástí aktivního života domovské katedry i v průběhu pobytu v cizině. Časopis by měl čtenáře zaujmout nejen obsahem, ale i formou. Pilotní číslo by mělo přinést zajímavé čtení korespondující se záměrem časopisu. Důležité je i dbát na to, aby grafická podoba časopisu na první pohled vzbudila pozornost a zvědavost čtenářů. Na začátku práce je tedy potřeba důkladně promyslet klíčové aspekty zpracování projektu. Prvním z nich je samozřejmě název periodika a titulní strana. Jak je již uvedeno ve druhé kapitole, jméno časopisu je záměrnou kombinací španělského a anglického jazyka. Don Quijote On The Road reflektuje tematické propojení cestování a kultury a hravým spojením španělštiny a angličtiny na sebe poutá pozornost. V názvech časopisů je využití cizích slov běžnou praxí (př. Travel Digest, Home, Full Moon, ROCK&all). V případě tohoto projektu působí název o to expresivněji, že se jedná o kombinaci dvou cizích jazyků v českém prostředí. Zároveň však může být titul vnímán jen jako kombinace češtiny a angličtiny, neboť podoba jména důmyslného rytíře de la Mancha se v češtině shoduje se španělským originálem. Důležitým grafickým prvkem doprovázejícím název časopisu je mnou vytvořený vektorový obraz větrného mlýnu, úhlavního nepřítele Dona Quijota. Díky této grafice dostává titulní strana dynamický náboj a navozuje dojem interaktivnosti. Při zakládání souboru je třeba zvolit i formát časopisu. Přestože některé cestovatelské časopisy volí menší formáty (př. Koktejl užívá formát 188 × 262 mm), rozhodla jsem se pro klasický formát A4, tedy 210 × 297 mm. Ohled je přitom brán na potřebu prostoru, který by dal vyniknout obrazovému materiálu, i možnost implementace většího množství textu při zachování standardní velikosti písma (12 b). Dalším nezbytným úkolem bylo promyšlení tématu prvního čísla. Vzhledem ke svému ročnímu studijnímu pobytu v Santiago de Compostela jsem se rozhodla pro téma Svatojakubské cesty. Ta je velmi příznačná proto, že spojuje právě kulturu a cestování. Zároveň v posledních letech získala mezi lidmi po celém světě velkou popularitu a věhlas. I díky tomu by dané téma mohlo zaujmout široké spektrum lidí. Výhodou Camino de Santiago je také její geografický záběr. Do Santiaga vede napříč Evropou a Španělskem několik různých cest, díky čemuž se dají do vydání časopisu zařadit texty spjaté s nejrůznějšími místy. Výhodou daného tématu je i fakt, že se díky ročnímu pobytu v dané problematice dobře orientuji, mohu čerpat z vlastních zkušeností a zároveň také využít při tvorbě layoutu vlastní fotografie. Po výběru hlavního tématu pilotního čísla časopisu následuje rozplánování obsahu jednotlivých stran. Rozsah projektu umožňuje vytvoření pouhého průřezového zlomku, který by však měl být dostatečně reprezentativní. Finální podoba projektu bude obsahovat přebal, tedy titulní a zadní stranu časopisu, a tři dvoustrany. Strany v rámci každé dvoustránky budou tematicky a částečně i graficky propojeny. O podrobném zpracování a technických parametrech budeme hovořit až v další kapitole. Nyní je však třeba osvětlit obecný ideový plán tematického a grafického uspořádání jednotlivých vnitřních stran projektu. První dvoustránka by se měla věnovat tématu měsíce, tedy samotné Svatojakubské cestě a katedrále v Santiago de Compostela, která je cílem většiny poutníků. Druhá dvoustrana se bude zabývat literaturou. I při zpracovávání tohoto tématu by však měl být kladen důraz na ústřední motiv cestování a Svatojakubské cesty. Pro ozvláštnění, zpestření a odlehčení bude do projektu zařazena ukázka z tvorby významných španělských literátů. Třetí dvoustrana bude věnována mysu Finisterra, který je oficiálně považován za konec Svatojakubské cesty. Prostor přitom dostane především obrazový materiál, zatímco text bude rozebírat historii, mytologii a symbolismus daného místa. Po grafické stránce by měla být každá strana originální, měla by doložit schopnost kreativní práce s obrazovým i textovým materiálem. Přesto však bude pozornost soustředěna na jednotné zpracování opakujících se grafických prvků a prostředků tak, aby byla zachována estetická jednota a ucelenost časopisu. 5.     Postup práce a zdůvodnění způsobu zpracování 5.1.  Přípravná část Samotné realizaci projektu předcházela přípravná část, během které bylo potřeba vyhledat a připravit textový a obrazový materiál. Vzhledem k ideovému plánu bylo poměrně obtížné najít vhodné texty, které by charakterem a tematikou odpovídaly požadovaným parametrům. V některých případech bylo nutné zkombinovat texty z několika zdrojů, aby byl výsledný obsah pro čtenáře poutavý a zajímavý. Tato editorská práce byla časově nejnáročnější. V případě literární rubriky se mi nepodařilo vyhledat vhodný žurnalistický text, proto jsem se rozhodla napsat vlastní článek. Vlastní materiály jsem využila částečně i při tvorbě grafické části projektu, do které jsem zařadila fotografie pořízené při studijním pobytu ve Španělsku. Při tvorbě projektu jsem pracovala s programy Adobe InDesign, Adobe Illustrator a Adobe Photoshop verze CS6. Výsledná podoba projektu byla vytvořena v prvním zmiňovaném. Při zakládání nového dokumentu v InDesignu bylo potřeba dbát na proporcionálně správné nastavení okrajů tak, aby odpovídaly estetickým zásadám publikací. Dále bylo nutné nastavit tzv. spadávku o velikosti 3 mm, aby v případě špatného ořezu při tisku nevznikla nechtěná bílá místa na okraji stránky. Pro tvorbu několika stránek časopisu nebyla práce s textovými a odstavcovými styly nezbytná (funkci stylů by zastalo i kapátko), raději jsem se však rozhodla styly vytvořit, a to pro snazší udržení jednotné grafické podoby. Na začátku bylo rovněž potřeba vybrat či namíchat barvy z barevného prostoru CMYK, který se využívá při tisku dokumentů. Po zvládnutí této přípravné fáze sama realizace projektu probíhala bez větších komplikací. 5.2.  Titulní strana a zadní strana V souladu s běžnou praxí byl přebal časopisu vytvořen v samostatném souboru. Kvůli tisku a následnému přehýbání stránek byl použit formát A3 orientovaný na šířku, kam byla vlevo umístěna zadní strana, vpravo titulní strana formátu A4. Stejně jako u většiny cestovatelských časopisů i titulní straně časopisu Don Quijote On The Road dominuje velká fotografie. Ta pochází z vlastní tvorby a panoramaticky zobrazuje historické centrum města Santiago de Compostela. Součástí nadpisu je vektorový obrázek větrného mlýnu, který jsem vytvořila v programu Adobe Illustrator. Výhodou vektorové grafiky je, že můžeme libovolně měnit velikost objektu, aniž by ztratil na kvalitě. Pro nakreslení linií vektorového větrného mlýnu jsem použila tablet a stylus. Pomocí bílé výplně uzavřené cesty obrysů jednotlivých částí vrtule vznikl zajímavý plastický efekt. Pod tématem měsíce (Camino de Santiago) se nacházejí odkazy na vnitřní texty časopisu. Jednotlivé titulky jsou zasazeny v rámečcích ve tvaru šipek, které připomínají ukazatele cesty na Svatojakubské cestě. Zvláštní pozornost byla věnována výběru výplně rámečků a barvy textu tak, aby výsledná kombinace byla dostatečně kontrastní, zároveň však aby ladila s barvami západu slunce na podkladové fotografii. Pro snazší orientaci čtenáře, kterému by se časopis dostal pod ruku poprvé, se na spodním okraji stránky objevuje textový rámeček popisující zaměření časopisu – „časopis o cestování a kultuře ve Španělsku“. Zadní strana přebalu většinou slouží jako inzertní plocha. Mohou se tam objevit reklamy na různé zboží, pozvánky na akce či upoutávka na obsah dalšího vydání. Protože se jedná o cestovatelský časopis zaměřený na kulturu, na zadní stranu jsem vybrala plakát představující film The Man Who Killed Don Quixote. Už podle názvu je zřejmé, že tento plakát nebyl vybrán náhodně. Stejně jako mnohé další prvky v časopisu v sobě nese značnou dávku symbolismu, který by měl čtenář, student literatury a filologie, snadno odhalit, a který by měl čtenáře i pobavit. The Man Who Killed Don Quixote měl být natočen poprvé v roce 2000. První pokus o natočení však skončil fatálním neúspěchem, o kterém byl v roce v roce 2002 natočen dokument Ztracen v La Mancha. Film se tak stal jedním z nejznámějších snímků, které nikdy nevznikly. V roce 2016 bylo však natáčení obnoveno a premiéra druhého pokusu je naplánována na květen letošního roku. 5.3.  První dvoustránka Strana 2 je věnována Svatojakubské cestě jakožto kulturnímu, náboženskému a společenskému fenoménu. Výsledný text je utvořen kombinací dvou editovaných článků, z nichž se jeden zabývá historií a kulturou Svatojakubské cesty, druhý potom samotnými poutníky, jejich motivací a způsobem života na cestě. V závěru se objevuje statistika – „poutníci v číslech“, která je rovněž kompilací nejzajímavějších dostupných dat. Vlevo v záhlaví stránky se objevuje označení rubriky – Tema del mes, které se nachází vždy na stejném místě i na dalších stranách. Stejnou grafickou úpravu mají i čísla stránek na spodním vnějším okraji stránky. Kromě dvou klasických fotek se na stránce vyskytují dva odlišné grafické prvky. Prvním z nich je oříznutá fotografie dřevěného ukazatele s ručně napsaným nápisem Camino de Santiago, druhým je pak silueta poutníka vycházejícího z vnitřního spodního rohu stránky. Původní fotografie byla upravena ve Photoshopu, silueta poutníka byla vystřižena pomocí nástroje laso. Text při obtékání respektuje ořezovou cestu obrázku. Pozadí strany 2 je černé – v kontrastu s bílým textem a dalšími barevnými prvky na stránce. Zvolená černá barva podkladku působí kontrastně i v porovnání s podkladovou fotografií na straně 3, kde je vystínovaná modrá obloha. Tato fotografie byla zvolena i díky tematice dané strany, která se zabývá katedrálou v Santiago de Compostela, rituály poutníků a kuriózním kadidlem užívaným při poutnické mši. Text je rozdělen do tří samostatných textových rámečků s kontrastní barevnou výplní. Uspořádání stránky tak působí svěžím a vzdušným dojmem. V rámečku popisujícím jednotlivé rituály poutníků je použit systém odrážek, který rozbíjí monotónnost textu. I na straně 3 se objevují fotografie. Rohy všech obrázků i textových rámečků jsou zaoblené v celém dokumentu, čímž je zajištěna jednotná grafická podoba a celistvost časopisu. Výjimku na této straně tvoří fotografie kadidla, která byla zasazena do rámečku oválného tvaru. Obrázek překrývá textový rámeček, opět je nastaveno obtékání textu dle ořezové cesty. 5.4.  Druhá dvoustránka Strana 4 a 5 je věnována literatuře, se kterou se po cestě poutník může setkat. Vzhledem ke specifickým požadavkům na obsah časopisu se mi nepodařilo najít text odpovídající záměru. Rozhodla jsem se tedy napsat vlastní článek. Strana 4 s označení Camino literario obsahuje reportáž popisující putování po slavném santiagském parku Alameda a významné literární postavy, s nimiž se po cestě poutník setkává. Na straně 5 jsou pak ukázky dvou básní od zmíněných literátů – Valle Inclána a Rosalíi de Castro. Jsou zasazeny v barevných rámečcích, které vrhají stín a vytvářejí plastický efekt. V titulku je použit citát o poezii, který svou odlišnou grafikou a užitými uvozovkami upoutává pozornost. Na spodním okraji dvoustránky se nachází černobílá panoramatická grafika vyobrazující Santiago de Compostela. Byla vytvořena ve Photoshopu úpravou vlastní fotografie. V programu InDesign byl pak ke grafice přidán ještě vržený stín a několik dalších efektů, díky kterým město „vystupuje“ do prostoru. Na pozadí stránky je barevný obdélník, na který byl aplikován efekt přechodu, imitující večerní oblohu. Celkově tak grafika stránky připomíná titulní stranu, kde se objevuje západ slunce nad Santiagem. 5.5.  Třetí dvoustránka Poslední dvě strany spojuje téma mysu Finisterra, který také bývá označován za konec světa. Článek pochází z jednoho zdroje, přesto bylo však třeba podobu textu upravit a zeditovat, aby byl pro časopis vhodný. V této části projektu bylo cílem dosáhnout při daném množství textu co největší jednoduchosti a vzdušného vzhledu dvoustránky. Vyniknout měly také kvalitní fotografie zachycující mystický a symbolický náboj popisovaného místa. Pro grafické odlišení stran bylo využito mezititulků a na straně 7 i odstavcových odrážek a grafického zvýraznění textu pod fotografií. Vzhledem k nosnosti a zajímavosti samotného textu byla zachována co nejjednodušší grafická úprava, která dovoluje vyniknout vloženým fotografiím. I na této dvoustránce mají obrázky zaoblené rohy. Při rozvrhování textu a grafiky na stránkách bylo nutné po celou dobu hlídat, aby někde nezůstal osamocený řádek odstavce, který by kazil celkový estetický dojem stránky. Také bylo třeba zachovat dostatečný meziřádkový proklad, tedy minimálně 120 procent velikosti písma. Pro základní text celého dokumentu byl zvolen font Myriad Pro velikosti 12 b. V perexu každého článku byla nastavena iniciála přes dva řádky, která je součástí jednotné grafické podoby textu v celém časopisu. Pro lepší estetický vzhled bylo u textu také použito optické vyrovnání, které zajistilo přirozenější vzhled mezer mezi jednotlivými písmeny. Výjimku tvoří jenom statistické informace na straně 2, kde bylo zachováno vyrovnání z metriky, které v případě číslic působí lépe. 6.     Sebehodnocení S výslednou podobou projektu jsem poměrně spokojená. Těší mě, že jsem měla příležitost využít v layoutu i některé vlastní fotografie a jeden vlastní článek. Zároveň jsem do časopisu zařadila dvě fotografie kolegyně Lucie Liškové, která je rovněž studentkou oboru Španělska filologie a vyjela na studijní pobyt do Santiago de Compostela. Tím se podařilo částečně naplnit ideu participace samotných studentů, kteří by měli být nejen čtenáři, ale také přispěvateli časopisu. Věřím, že by se katederní časopis tohoto typu setkal s podporou vyučujících i se zájmem studentů. Zároveň si však uvědomuji, že participace studentů na tvorbě obsahu – především na psaní textů, by byla značně problematická. Většina studentů filologie nemá potřebnou průpravu k tvorbě žurnalistických textů a pro zachování vysoké úrovně časopisu by bylo vhodné, aby prošli alespoň základním školením. Psaní ve španělském jazyce by pro ně sice bylo vynikající praxí, vyžadovalo by však část jejich volného času a je otázka, jestli by ho byli ochotni obětovat. Časově náročná by byla rovněž práce editora časopisu, a to především kvůli spravování textového obsahu v cizím jazyce. Podmínkou by byla vynikající znalost španělského jazyka, které většina studentů dosáhne až v průběhu studijního či pracovního pobytu v zahraničí. Motivovat studenty k zahraničním výjezdům, cestování a poznávání kultury byl jeden z hlavních důvodů vzniku časopisu. Domnívám se, že by časopis mohl většinu studentů zaujmout a účel splnit. Otázkou ovšem zůstává, jestli by byl projekt dlouhodobě udržitelný, pokud by závisel jen na dobrovolné participaci studentů. Největší šanci na úspěch by měl v případě, že by studenti pracovali na časopisu v rámci nějakého kurzu a za svou práci by tak také mohli získat odpovídající kreditové ohodnocení. Pokud by vedení katedry takový projekt podpořilo, mohl by časopis vycházet v papírové i elektronické podobě. Kvůli obtížnosti a časové náročnosti tvorby a zpracování obsahu se však nedomnívám, že by časopis mohl vycházet častěji než jednou měsíčně. Ostatně právě z toho důvodu byl časopis jako měsíčník od začátku zamýšlen. S tím však souvisí potřeba produkce nadčasového obsahu, který nemůže postihnout nejaktuálnější společenská a kulturní témata. Časem by ale mohly vzniknout i webové stránky časopisu, na kterých by nahrávání a zveřejňování obsahu mohlo probíhat rychlejší a pro studenty pohodlnější formou. Díky tomu by se i obsah časopisu mohl rozšířit o aktuálnější témata. Potenciál časopisu by byl tedy značný. Vše by však záleželo na časových možnostech studentů a vyučujících a na jejich ochotě se do práce na časopisu zapojit. V tom shledávám jednu z největších slabin projektu. V technickém zpracování projektu také spatřuji několik nedostatků. Vzhledem k předchozímu studiu ortografických zásad španělského jazyka jsem si vědoma striktních pravidel rozdělování slov na konci řádků, která se odvíjejí od počtu a typu slabik ve slově. Má znalost pokročilých funkcí InDesignu však nedosahuje takové úrovně, aby byla schopna správně rozdělování slov přednastavit. Ruční oprava chybných rozdělení však nadělá ve většině případů více škody než užitku – dojde k přílišné kondenzaci nebo naopak rozvolnění textu (nepřiměřené prostrkání) a opravou jedné chyby vznikne dalších pět. Proto jsem do rozdělování slov nakonec příliš nezasahovala, přestože jsem se v některých případech snažila alespoň o estetickou úpravu viditelných a esteticky rušivých defektů. Technické problémy mě zastihly i v případě užití funkce zarovnání textu na mřížku. Vzhledem k odlišné grafické podobě každé stránky bylo nemožné přednastavit univerzální mřížku celému dokumentu tak, aby místy nevznikaly nepřiměřeně dlouhé mezery mezi jednotlivými odstavci. Vzhledem k náročnosti nastavování a vypočítávání rozměrů individuální mřížky pro každý textový rámeček jsem se nakonec rozhodla tuto pomůcku zcela vypustit, čímž však došlo k nepatrným odchylkám v umístění řádků v případě, že byl text rozdělen do více sloupců. I přes tyto a některé další zjevné nedokonalosti jsem s výsledným layoutem poměrně spokojená, a to z toho důvodu, že výsledná podoba projektu odpovídá zamýšlenému konceptu. Navíc jsem měla díky projektu možnost vyzkoušet některé pokročilejší funkce v programu InDesign, Photoshop i Illustrator.   7.     Použité zdroje 7.1.  Zdroje obrazového materiálu Titulní strana:         1.     Santiago de Compostela: Jana Kepková         2.     Větrný mlýn (Illustrator): Jana Kepková   Zadní strana: 1.     Plakát. Dostupné z: https://ia.media-imdb.com/images/M/MV5BODI4OTI1ZTQtYTA4NS00MWY3LThjNjMtMTlmYmZmMDhjMDY0XkEyXkFqcGdeQXVyNzc3NDEyNTk@._V1_.jpg   Strana 2: 1.     Camino de Santiago. Dostupné z: https://media.caminoways.com/4caa8fc1-camino-de-santiago-sign-caminoways.jpg 2.     Mušle: Lucie Lišková 3.     Poutníci na Monte do Gozo. MOREIRA, Albano. Monumento al peregrino, monte do gozo, Santiago de Compostela. Dostupné z: https://www.flickr.com/photos/96729727@N08/16685476535/ 4.     Poutník. Dostupné z: http://www.gmorza.com/wp-content/uploads/2017/12/peregrino-Camino-Santiago_ECDIMA20170825_0008_21.jpg Strana 3: 1.     Oltář – Santiago. Dostupné z: https://1.bp.blogspot.com/-1zR0nnorHpw/VapHSXr_2iI/AAAAAAAAM-E/xV_Hiaw1kzc/s1600/santiago.jpg 2.     Kadidlo. Dostupné z: http://www.vigoenfotos.com/santiago-compostela/imagenes/santiago/botafumeiro-catedral-santiago/g_vigoenfotos_0653x.jpg 3.     Santiago de Compostela – město: Lucie Lišková 4.     Pozadí – obloha. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b3/Cirrocumulus_clouds_Thousand_Oaks_July_2010.jpg/1024px-Cirrocumulus_clouds_Thousand_Oaks_July_2010.jpg   Strana 4: 1.     Santiago grafika: Jana Kepková 2.     Valle-Inclán. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/36/Valle-inclan.Santiago.jpg/1200px-Valle-inclan.Santiago.jpg 3.     Rosalía de Castro. Dostupné z: http://tm.santiagodecompostela.gal/sites/all/files/public/styles/tm_large/public/media/estatua-rosalia.jpg?itok=0Am1nvnj   Strana 6: 1.     Finisterra. Dostupné z: http://www.turismo.gal/tebascms/filestore/6/2/8/1_0c9f4ef131b3810/6281scr_44c9fef7afb555e.jpg 2.     Kříž. Dostupné z: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/08/01/22/59/spain-1562374_1280.jpg   Strana 7: 1.     Maják. Dostupné z: http://www.turismo.gal/tebascms/filestore/6/2/8/9_d89f6ba35778cb4/6289scr_12c7aee19a2732e.jpg 2.     Západ slunce. Dostupné z: http://trv-checkin.s3-eu-central-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/sites/12/2015/07/Finisterre-Pixabay.jpg   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  7.1.  7.2.  Zdroje textového materiálu Strana 2: 1.     “De fenómeno religioso a experiencia cultural”. 2015. In: Camino de Santiago en Galicia: web oficial [online]. [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: http://www.caminodesantiago.gal/es/descubre/origenes-e-evolucion/de-fenomeno-religioso-a-experiencia-cultural 2.     “Qué es el Camino de Santiago. Todo lo que debes saber.” In: www.editorialbuencamino.com [online], Pamplona: Buen Camino SL, 2018 [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: https://www.editorialbuencamino.com/dudas-del-camino-de-santiago/que-es-el-camino-de-santiago/ 3.     “Estadísiticas: Oficina del Peregrino en Santiago de Compostela”. In: oficinadelperegrino.com [online], 2018 [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: https://oficinadelperegrino.com/estadisticas/ Strana 3: 1.     CHIRUCA: “Tradiciones y curiosidades de la Catedral de Santiago de Compostela”. 2015. In: www.chiruca.com. Arnedo: Calzados Fal, 2018 [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: https://www.chiruca.com/camino-de-santiago/item/27-tradiciones-y-curiosidades-de-la-catedral-de-santiago-de-compostela 2.     “El botafumeiro y la misa del peregrino“. 2015. In: Camino de Santiago en Galicia: web oficial [online]. [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: http://www.caminodesantiago.gal/es/descubre/origenes-y-evolucion/el-botafumeiro-y-la-misa-del-peregrino Strana 5: 1.     “Poemas de Ramon M. Del Valle Inclan”. In: www.los-poetas.com [online], 2017, [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: http://www.los-poetas.com/i/inclan1.htm 2.     SUÁREZ GROBA, Mónica: “Negra Sombra - Rosalía de Castro”. In: www.casavaria.com [online]. [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: http://www.casavaria.com/gal/castro-sombra.htm Strana 6 a 7: 1.     “Cabo Fisterra - GALICIA”. 2016. In: Turismo de Galicia [online]. [cit. 2018-02-27]. Dostupné z: http://www.turismo.gal/que-visitar/destacados/cabo-fisterra?langId=es_ES   1.     Cíl práce Jako studentka Žurnalistiky a Španělské filologie jsem se rozhodla vytvořit layout katederního romanistického časopisu, který by měl propojit znalost cizího jazyka, vášeň pro cestování a zájem o kulturu v širším slova smyslu. Cílovou skupinou časopisu tak budou primárně studenti španělštiny, případně i další čtenáři se znalostí španělského jazyka. Pro studenty filologie je klíčový právě pobyt v zahraničí, jazyková i kulturní zkušenost v daném prostředí. Španělsky psaný měsíčník Don Quijote On The Road by proto přinášel kulturní zajímavosti z různých koutů Španělského království a rozvíjel by u čtenáře nejen znalost španělského jazyka a povědomí o jeho přírodním bohatství, tradicích, mýtech, literatuře, hudbě, architektuře a gastronomii, ale podnítil by i chuť cestovat. Na obsahu časopisu by se přitom mohli podílet sami studenti, kteří by přispívali vlastními nápady, texty a fotografiemi z míst své pracovní či studijní stáže.
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

Letem světem

  Samostatný projekt - DTP/sportovní žurnalistika
Zveřejněno v: DTP žurnalistika
Samostatný projekt sportovní/DTP specializace   1. Cíl projektu  Již v prvním ročníku jsem si v rámci bakalářského studia oboru žurnalistika zvolil dvě specializace. Zaprvé specializaci sportovní, která cílila na oblast, jíž se chci v budoucnu detailně zabývat. Od svých čtrnácti let se pravidelně věnuji psaní o hokeji, ale zájem projevuji také o jiné sporty. Proto jsem absolvoval dva povinně volitelné kurzy se sportovní tématikou související: Základy sociologie sportu (letní semestr 1. ročníku) a Žurnalistická specializace – sportovní (zimní semestr 3. ročníku). Zadruhé jsem zvolil specializaci profesní, a to se zaměřením na grafickou tvorbu novin a časopisů. Z toho důvodu jsem absolvoval kurzy Praktikum DTP (zimní semestr 2. ročníku) a Workshop DTP (letní semestr 2. ročníku). Práci ve dvou posledně zmíněných předmětech mi usnadnilo předchozí studium na Vyšší odborní a Střední průmyslové škole v Šumperku, konkrétně oboru informační technologie. Zde jsme v rámci odborného zaměření absolvovali řadu praktických předmětů, mimo jiné i takové, které se týkaly práce v grafickém programu InDesign, v němž byl tento samostatný projekt tvořen. V rámci kurzů Praktikum DTP a Workshop DTP jsem tak měl možnost rozšířit své dovednosti a navázat na dřívější zkušenosti. Navíc už na základní škole mě bavila úprava textů a fotek v grafických programech různého druhu. Se spolužáky jsme – ačkoli v amatérském provedení – vytvářeli třídní noviny. Tím pádem mohu tyto zkušenosti zúročit a pomocí naučených postupů vytvořit ucelený návrh časopisu. Jako závěrečný projekt k zakončení bakalářského studia na oboru žurnalistika jsem se rozhodl zpracovat návrh layoutu vlastního hokejového časopisu, který nese jméno Svět NHL. Provedení podobného tématu jsem si vyzkoušel už v průběhu předmětu Workshop DTP. Časopis se specializuje výhradně na kanadsko-americkou hokejovou soutěž National Hockey League (NHL) a v případě působení na trhu by vycházel jako měsíčník. V pilotním a mnou zpracovaném čísle je obsaženo několik témat, jako hlavní však příběh brankáře týmu San Jose Sharks Aarona Della.Cílem samostatného projektu je vytvořit návrh vlastního časopisu, který se stane alternativou a zároveň doplněním na trhu tisku skromně zastoupené hokejové tématiky. Svět NHL bude chtít svou pozornost u čtenářů získat především příběhy o jednotlivých hráčích soutěže a poutavými rozhovory. 2. Zdůvodnění volby tématu Výběr tématu jsem zvažoval již během letního semestru 2. ročníku s tím, že jsem měl předem jasno se zaměřením na hokejovou tématiku. Se sportovní a s hokejovou žurnalistikou zvlášť mám letité zkušenosti. Kromě pravidelného přispívání na oficiální webové stránky hokejového klubu Draci Šumperk se věnuji i tvorbě pro web nhl.cz (mnou psané články pro tento web mimochodem využívám jako textový materiál v samostatném projektu), občasně vypomáhám na portálu hokej.cz. Mou zatím poslední zajímavou metou je práce externího sportovního redaktorka v Šumperském a jesenickém deníku. I proto padla volba na hokej.Jakožto hokejový nadšenec mám k tématu osobní vztah, soutěž National Hockey League dlouhodobě a podrobně sleduji. Jedná se o ligu s nejkvalitnějšími hokejisty světa, jež sestává z 31 týmů, sídlících na území Spojených států a Kanady. Dle mého názoru si NHL v Evropě zaslouží o něco větší mediální prezentaci. Mimo jiné odebírám předplatné časopisu Pro Hockey, taktéž zaměřeného na NHL, více se o něm zmíním v další kapitole záměru projektu. Ačkoli to na první pohled nemusí být zřejmé, jsou nejen hokejová, ale obecně sportovní periodika na českém trhu nedostatkovým zbožím. Zejména pak ta, jež pojednávají o týmových sportech. Což patří mezi hlavní důvody, proč jsem se rozhodl zpracovat časopis Svět NHL.Měsíčník by měl najít mezi čtenáři uplatnění, protože se zabývá hokejisty nastupujícími v nejlepší soutěži světa a přináší jejich nejen sportovní, ale také životní příběhy, které v denním zpravodajství (například na internetových serverech) mohou zapadnout. Cílem časopisu je co nejdetailnější pohled na jednotlivce, a to většinou za pomocí žánru story nebo klasického rozhovoru. To jej odlišuje od konkurence na trhu, která o NHL píše z různých dalších hledisek (představování týmů, jejich analýza, novinky z ligy a podobně). Týmovými záležitostmi se chci v periodiku zabývat pouze okrajově. V případě pilotního čísla úlohu okrajového textu plní ohlédnutí za první čtvrtinou základní části NHL. 3. Zdroje a stav problematiky Hokejová periodika tištěného charakteru nejsou na českém trhu příliš častým zbožím. Z celostátních deníků a týdeníků se přímo tomuto sportu nevěnuje žádný, pouze Deník Sport má v rámci každého čísla vyčleněnou hokejovou rubriku. Deník Sport dále publikuje příležitostné přílohy kompletně obsáhlé hokejem (například ke příležitosti mistrovství světa nebo začátku nejvyšší tuzemské soutěže Tipsport extraligy), ty však vycházejí nepravidelně.    V Brně a na jižní Moravě je například vydáváno periodikum s názvem Kometa noviny, které si lze na internetu předplatit, nemůžeme jej však považovat za celostátní. Bez předplatného je totiž k dostání jen v Brně a okolí. Kometa noviny se věnují převážně dění v hokejovém klubu HC Kometa Brno, tudíž jde o úzce zaměřenou tiskovinu, určenou především pro informování fanoušků organizace a obyvatele města Brna. Vycházejí osmkrát ročně. Pro můj projekt je ke srovnání nejvíce relevantní časopis Pro Hockey, s podtitulem Největší evropský magazín o NHL. Vychází každý měsíc a v současnosti se jedná o jediné celostátní hokejové periodikum distribuované na území České republiky. Stejně jako mnou navrhovaný časopis Svět NHL, i Pro Hockey se zaobírá zpravodajstvím (ale obsaženy jsou také názorové texty) z nejlepší hokejové ligy světa. České i další evropské soutěže zcela vynechává, výjimečně dávají autoři prostor aspoň mládežnickému hokeji. Pro Hockey čtenářům pravidelně předkládá aktuality, různé žebříčky, představuje některé z jednatřiceti mužstev NHL nebo jednotlivé hráče, avšak také hodnotí jejich výkony. Je důležité upozornit, že od začátku roku 2018 byl tisk Pro Hockeye přesunut do zahraničí, nicméně na českém území nadále vychází, stejně tak na Slovensku. Z výše uvedeného vyplývá, že v prostředí českého tisku dlouhodobě schází časopis věnovaný výhradně domácímu a evropskému hokeji. I tento koncept jsem zvažoval jako jednu z variant pro téma projektu. Ale mimo jiné vzhledem k možnosti využít vlastní články jsem se nakonec přiklonil k návrhu periodika o National Hockey League. Svět NHL nemá za úkol napodobovat Pro Hockey. Naopak se snaží ukázat, jakým jiným způsobem lze časopis stejného zaměření provést a jaké lze učinit inovace. A to jak po grafické, tak obsahové stránce. Další podrobnosti o konceptu časopisu uvádím v ideovém plánu. V počtu dostupných novin a časopisů je na tom o něco lépe fotbal, v České republice podobně oblíbený sport jako hokej. Na kopanou se aktuálně zaměřují tři velké tituly: Sport Góóól (měsíčník), Hattrick (měsíčník) a Pro Football. 4. Ideový plán Témata a rubriky Jak jsem naznačil výše, časopis Svět NHL chci v první řadě soustředit na příběhy jednotlivých hráčů, ne primárně na výsledky zápasů a aktuální formu týmů. Každý měsíc bude na obálce jeden hokejista, jehož příběh (ať už související s výkony v hokeji nebo s osobním životem) se stane hlavním tématem čísla. Plánem je usilovat o vyváženost při výběru takových témat. Prostor nedostanou jen ti nejlepší hráči s nejlepšími výsledky a nejlepšími statistikami, ale i méně známí hokejisté NHL, jež stojí za pozornost. Rubrika s příběhy se jmenuje Story a bude vycházet pravidelně, stejně jako rubrika Rozhovory. Tu čtenáři najdou hned na další straně následující po příběhu. I v této časti časopisu se čtenáři dozví něco ze životů hráčů, avšak tentokrát formou klasického interview. Právě tyto dvě zmíněné rubriky by se měly stát pilířem periodika a zajistit jeho prodejnost na trhu.    Třetí rubrika nese název NHL news a jedná se o jedinou nepravidelnou a jedinou čistě zpravodajskou rubriku v celém časopise. Měla by na ní být témata týkající se aktuálního dění v lize. Pro pilotní číslo jsem zvolil ohlédnutí za první čtvrtinou základní části, článek doplněný o fotografie vyzdvihuje nejdůležitější postavy, okamžiky nebo týmy daného období. Na těchto stranách se v dalších číslech mohou objevit třeba fotoreportáže, aktuální postavení celků v tabulkách nebo nejzajímavější výsledky uplynulého měsíce. Na poslední stranu hodlám pravidelně řadit dopisy od čtenářů. Lidé rádi zasílají názory na dění v NHL a pro ostatní, kdo si periodikum zakoupí, mohou být přínosem stejně hodnotným jako texty od redaktorů. Na rozdíl od časopisu Pro Hockey, který zveřejňuje někdy pouze jediný dopis od čtenářů, bych chtěl na stranu pokaždé vměstnat alespoň tři příspěvky. Dopisy jsou jediným textovým obsahem v pilotním čísle, který jsem si vypůjčil odjinud. Při rozvržení stran jsem zvažoval, zda raději nedám v každém čísle prostor názorům a komentářům redaktorů. Nakonec jsem se přiklonil k variantě dopisů od čtenářů. Přijdou mi větším zpestřením pro časopis. Grafické zpracování Při úvaze nad grafickým provedením jsem měl předem jasno, že se chci výrazně odklonit od konkurenčního časopisu Pro Hockey. Jeho layout není vůbec špatný, já bych ovšem rád vsadil na heslo „v jednoduchosti je krása.“ Každé vydání plánuji vyladit do dvou až tří základních barev, které se objeví ve všech článcích a součástech časopisu. Chci se vyhnout kombinování nadměrného počtu barev dohromady, aby periodikum nepůsobilo bulvárně a přeplácaně. Titulní strana bude obsahovat portrét hráče z rubriky Story, dále se na obálce objeví upoutávky na další důležitý obsah časopisu. Písma pro titulky i texty budu v celém časopise volit jednotné pro všechny strany, což konkrétně rozvádím v postupu práce. Cílové publikum Svět NHL cílí na poměrně specifické publikum – převážně na muže, a to ve věku přibližně 15–50 let, kteří se zajímají o sport a o hokej zvlášť. Přízeň by si mohl získat také u začínajících hokejistů (zhruba ve věku 10 let), ti mají v příbězích možnost získat inspiraci do budoucna. Svět NHL bude usilovat o to, aby na trhu obstál v konkurenci Pro Hockeye. Ten však nemá za úkol nahradit, pouze vhodně doplnit a nabídnout čtenářům alternativu v tématice NHL. 5. Postup práce K tvorbě pilotního čísla časopisu Svět NHL jsem využil celkem tři počítačové programy. Hlavním pilířem byl program pro úpravu veškerých tiskovin Adobe Indesign CC 2018. V něm probíhal hlavní návrh layoutu, přes vkládání textu až po doplnění o různé grafické prvky. Ty jsem vytvářel ve dvou jiných programech. Zaprvé v Adobe Photoshop CC 2018, zadruhé v Adobe Illustrator CC 2018. Ve výše uvedených softwarech jsme pracovali v rámci kurzů DTP, tudíž jsem byl s jejich používáním aspoň částečně obeznámen. Přesto jsem v několika případech využil návody k postupům z příslušné literatury. Konkrétně ji uvádím na závěr tohoto záměru projektu. Nejprve jsem si v programu Adobe Indesign nastavil základní parametry podoby časopisu. Rozměr stránek zůstal v klasickém formátu A4 (tedy rozměry 210x297 mm). Jiná velikost ani nepřipadala v úvahu. Zároveň jsem určil počet stran na 8, následně nastavil okraje o velikosti 5 mm na všech stranách dokumentu. Úmyslem bylo, aby okraje nepůsobily příliš výrazně a nezabíraly zbytečně velký prostor. Ačkoliv časopis pravděpodobně nebude tisknut do fyzické podoby, raději jsem nastavil spadávku pro případ, že by k tisku v budoucnu přeci jen došlo.   Titulní strana Obálku časopisu jsem se snažil koncipovat tak, aby působila svěže a jednoduše. Její kostru tvoří hokejista, který vystupuje v hlavním článku čísla (rubrika Story). Bylo třeba najít dostatečně kvalitní fotografii hráče a ořezat ji v programu Adobe Photoshop, aby za ni mohlo být vloženo jiné pozadí. Stejně tak jsem ve Photoshopu vytvořil logo periodika. V pilotním čísle má tyrkysovo-bílou vizáž, nicméně v závislosti na barevné kombinaci případných dalších čísel se barva loga může měnit. Kromě hlavního článku o Aaronu Dellovi na titulní straně poutám i další dva texty: rozhovor s Adamem Henriquem a ohlédnutím za první čtvrtinou základní části NHL. V úvahu připadalo zařadit na obálku také upozornění na rubriku s dopisy od čtenářů. Avšak chtěl jsem zachovat co nejjednodušší koncept titulní strany. Volba barev nejen na obálce, ale v celém časopise, se odvíjí od hlavního tématu čísla. Hokejista Aaron Dell nastupuje za tým San Jose Sharks, který prezentuje jako hlavní klubovou barvu tyrkysovou. Do této barevné podoby jsem tedy vyladil celý layout. A to z toho důvodu, aby časopis působil jednotně. Tyrkysovou barvu ještě doplňuji o neutrální barvy – černou a bílou. Kromě těchto tří barev se v základních prvcích periodika žádné jiné neobjevují, což bylo cílem. Na stejném principu bych stavěl i další čísla Světa NHL. Například místo tyrkysové barvy by mohla být modrá, červená a podobně. Svůj účel na titulní straně mají i okraje. Jejich úkolem je, aby se obálka co nejvíce podobala vnitřním stranám periodika. Obsah Obsahová strana hned po titulní rozhoduje o tom, jaké články si čtenář přečte. Proto jsem se na ni snažil klást důraz a co nejlépe ji graficky zpracovat. Na obsah čísla zde odkazuji dvěma způsoby: zaprvé pomocí obrázkových bublin, zadruhé pomocí popisků s čísly stran. Fotografie v bublinách jsem udělal záměrně velké, aby nešly snadno přehlédnout. V pozadí obsahu je umístěno částečně zprůhledněné logo NHL, které zaplňuje zbytek bílého místa na straně. Běžné strany s textem Než jsem přistoupil k samotnému plnění obsahu texty a grafikou, bylo potřeba vytvořit základní design, který zůstane na všech stranách shodný. V mém případě se jedná o záhlaví, číslování stran a ohraničení okrajů černou barvou. Pro usnadnění práce jsem k tomu využil šablonu v podobě vzorové strany na kartě „stránky“ v Indesignu. Tu jsem následně aplikoval na každou stranu kromě inzertní (zde nebylo vzhledem ke komerčním účelům potřeba vkládat záhlaví, pouze jsem ručně bílou barvou nastavil číslo strany). Číslování stran provádím až od rubriky Story, v obsahu by nenašlo své uplatnění. Záhlaví tvoří zmenšené logo ligy NHL, logo časopisu a název rubriky s podtržením (tenkou lištou) v tyrkysové barvě. Názvy rubrik jsou pro jednotnost designu navrženy ve stejném stylu jako logo časopisu, a to v programu Photoshop. Pro obojí jsem použil textový font Courier New v tučném provedení, o velikosti 40 bodů. Okraje mají stejnou podobu jako zbylé strany v časopisu. Formátování textu a nadpisůPodobně jako jsem vsadil na jednotu barev, bylo mým cílem zachovat také jednotu při formátování textu. A to jak ve stylu písem, tak při rozložení článků do sloupců. Při tvorbě nadpisů i obyčejného textu jsem využil odstavcových stylů, kde se mi povedlo přednastavit celkem sedm rozdílných formátování, jež jsem poté podle potřeby využil. Hlavní nadpisy článků mají nadefinovaný font Bookman Old Style, pouze jsem u každého z textů mírně upravil velikost nadpisu tak, aby ideálně pasoval do rozložení strany. Takto má například titulek na straně 2 velikost 42 bodů, avšak na stranách 3 a 5 jen 30 bodů. Výjimku tvoří poslední stránka 6, kde vzhledem k její povaze nebylo velký nadpis vůbec třeba použít. Důležitou roli hrají i podnadpisy (v případě tohoto projektu nadpisy druhé úrovně). Jejich úlohou je buď doplnit hlavní nadpis, nebo – například na poslední straně – plnit funkci menších nadpisů k jednotlivým krátkým odstavcům. I tyto podnadpisy jsou psány fontem Bookman Old Style, pokaždé velikostí 15 bodů. Svůj styl a velikost dále mají popisky k fotografiím (Times New Roman, 9 a 8 bodů), grafické citace zapojené do textu pro zatraktivnění (Bookman Old Style, 13 a 15 bodů), úvodní odstavce článků (Minion Pro, 14 bodů) a v neposlední řadě také samotné texty článků. Všechna textová pole s obsahem článků v časopise jsou formátována jednotným způsobem. Pokud by tomu tak nebylo, layout by ztratil na své předem dané vizáži. Texty mají nastavený font Minion Pro o velikosti 11 bodů, který působí elegantně a zároveň je pro čtenáře snadno čtivý. Odstavce jsem zarovnal do bloku s posledním (východovým) řádkem doleva. Většina textů je rozdělena do tří sloupců, což přesně odpovídá velikosti časopisové strany. Dělení na čtyři a více sloupců by vypadalo neesteticky. Jak jsem uvedl výše, texty mají nastavený font Minion Pro. Výjimku tvoří malé podnadpisy, oddělující od sebe jednotlivé odstavce. Ty jsou psány obyčejným fontem Times News Roman. A to proto, že ve stylu Minion Pro nelze zvolit tučné písmo (bold), které bylo pro účely podnadpisu potřeba využít. Font Times New Roman aplikuji také na straně 5 v rozhovoru s Adamem Henriquem, konkrétně jej používám pro otázky v interview. Na tomto místě je důležité podotknout, že jsem byl některé texty (rozhovor a Překvapení úvodní čtvrtiny sezony) nucen zkrátit. Donutil mě k tomu fakt, že články měly příliš velký rozsah. Texty byly původně psány pro webové stránky, kde délka nehraje zásadní roli.    Fotografie a obrázky k článkůmZatímco drtivá většina článků v pilotním čísle pochází z mé vlastní produkce – výjimkou je poslední dopisní strana, kde jsem použil starší dopisy čtenářů z časopisu Pro Hockey – fotografie mají původ na zahraničních webových stránkách. U každé fotografie uvádím zdroj hned na konci textu, pod jménem autora příspěvku. Alespoň nějaký obrazový doprovod připojuji ke každému textu. Kromě fotek, grafických tabulek (například strana 5) a zvýrazněných citací přikládám pro zpestření i loga týmů NHL, jež s daným článkem souvisí. Zároveň jsem se však chtěl vyhnout nadměrnému použití grafiky, aby obrazové materiály nepřevládaly nad textem. Fotografie i obrázky jsem vkládal buď za odstavce, nebo přímo do jejich vnitřku. K tomu bylo využito funkce obtékání textu v programu Indesign. Zde mi činilo největší problém zapojit do textu fotografii Adama Henriqua v rozhovoru na straně 6. Vzhledem k tomu, že je fotka výškového formátu, bylo nutné ji vložit mezi čtyři různé odstavce a poté ještě mírně upravit rozhozený text (například zkrátit některé odpovědi, zmenšit proklady mezerami mezi slovy a podobně). Inzertní strana a dopisy čtenářů Aby časopis působil co nejvíce realisticky, vložil jsem do pilotního čísla jednu inzertní stranu. Ta se týká výhradně buď přímo hokejové, nebo aspoň sportovní tématiky obecně. Výrazný inzertní prostor dostala sázková kancelář Tipsport (horní třetina strany), stejně tak celosvětový výrobce hokejové výstroje společnost CCM (spodní třetina strany). Dále se mi na inzertní plochu podařilo doprostřed zařadit reklamu od prodejce zboží pro fanoušky NHL (firma Fanda NHL) a dalšího výrobce sportovního zboží – společnost Reebok.    Roli při výběru inzerce v mém případě hrála zaprvé různorodost inzerentů, zadruhé touha po co nejbarevnější variaci. Nedošlo tak k tomu, že by celá inzertní strana vypadala jednolitě. Pro odlišení od samotného obsahu časopisu jsem stranu v levém horním rohu označil malým bílým textem jako inzertní. Veškeré reklamy pochází z webových stránek společností. Tvorba strany obsahující dopisy od čtenářů proběhla z velké části shodně jako tvorba jiných běžných stran s textem (viz výše). Od ostatních ji odlišují dva aspekty. Zaprvé jsem zde pro větší přehlednost oddělil jednotlivé sloupce čarami, aby bylo zřejmé, na kterém místě každý dopis končí a příspěvky nesplývaly dohromady. Zadruhé jsem do pravého horního rohu strany 6 umístil ikonu s perem a papírem, jež má čtenáři na první pohled – třeba i bez přečtení názvu rubriky – prozradit, že se jedná o dopisní rubriku. Tato ikona byla navržena v programu Adobe Illustrator CC a je to jediný prvek časopisu, pro který jsem tento grafický program využil. Zbytek prvků v projektu, vložených následně do Indesignu, pochází z programu Adobe Photoshop. 6. Sebehodnocení V samostatném projektu se mi podařilo splnit předem stanovený cíl, a to navrhnout layout vlastního hokejového časopisu, který jsem nazval Svět NHL. Periodikum má být alternativou a zároveň doplněním podobně zaměřených tiskovin na českém trhu. Myslím, že jsem návrh uskutečnil přesně podle svých představ a splnil svá očekávání. Povedlo se mi vytvořit jednoduchý koncept časopisu, který působí jednotně z hlediska barevného vyladění i uspořádaní prvků na stranách. Dosáhl jsem i dalšího osobního cíle v projektu: využít v pilotním čísle co nejvíce vlastních textů, které jsem v minulosti publikoval v rámci své redaktorské práce. Po dokončení práce na projektu mohu konstatovat, že jeho realizace proběhla bez větších komplikací. Během zpracování v programu Indesign se vyskytly jen menší překážky. Například jsem musel nečekaně dlouho řešit formátování textů do vhodné podoby poté, co byly na stránky zařazeny grafické prvky (obrázky, citace, nadpisy atd.). Nejvíce času jsem strávil tvorbou titulní strany, kde bylo potřeba kromě ořezu hokejisty ve Photoshopu také detailně promyslet rozmístění menších nadpisů (poutáků na články), stejně jako vytvořit logo periodika a vhodně jej zakomponovat do záhlaví titulní strany. Pakliže by měl být časopis Svět NHL rozpracován na více než osm stran, bylo by možné do něj zařadit i další zajímavé rubriky. Například fotostranu s nejzajímavějšímu fotografiemi z uplynulého měsíce, nebo snímky ze zákulisí soutěže. Dále bych určitě použil více rozhovorů a osobních příběhů, jak jsem nastínil již v ideovém plánu projektu, případně reportáže ze zákulisí jednotlivých týmů NHL. Ze všeho nejvíce bych si vytknul dobu, ve které začaly mé práce na projektu. Samotnou realizaci jsem zahájil až na přelomu března a dubna roku 2018. Tudíž mi zbylo méně času na promyšlení layoutu a sesbíraní případné další inspirace. 7. Zdroje Obecné internetové zdrojeČasopisy kategorie fotbal a hokej. Magazíny.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.magaziny.cz/casopisy/kategorie/fotbal-a-hokej/.Databáze periodického tisku pro veřejnost. Ministerstvo kultury [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.mkcr.cz/databaze-periodickeho-tisku-pro-verejnost-978.html.Imotormedia.cz. Kometa noviny - profil časopisu [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.imotormedia.cz/files/kometa-2017.pdf.Pro Hockey.cz. Největší evropský časopis o NHL [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.prohockey.cz/.Předplatné časopisů. Send.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://send.cz/casopis/1204/kometa-noviny. Zdroje článkůSCHWARZ, Martin. Zázrak jménem Dell. Dvojka Sharks si říká o větší prostor v brankovišti. NHL.CZ[online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/zazrak-jmenem-dell-dvojka-sharks-si-rika-o-vetsi-prostor-v-brankovisti/5014230.SCHWARZ, Martin. Vegas, Vasilevskij a další překvapení, která zpestřila úvodní čtvrtinu sezóny. NHL.CZ[online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/vegas-vasilevskij-a-dalsi-prekvapeni-ktera-zpestrila-uvodni-ctvrtinu-sezony/5014068.SCHWARZ, Martin. Po výměně jsem se cítil jako první školní den, vzpomíná Henrique. Překvapilo ho teplé počasí?. NHL.CZ [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nhl.cz/po-vymene-jsem-se-citil-jako-prvni-skolni-den-vzpomina-henrique-prekvapilo-ho-teple-pocasi/5014444.Dopisy čtenářů. Prohockey.cz [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.prohockey.cz/clanky?clanek=dopisy-i-cast. Zdroje fotografiíDiscover airdrie: Aaron Dell [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.discoverairdrie.com/local-sports/aaron-dell-returns-home-after-nhl-loss.NHL.COM: Aaron Dell [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.nhl.com/news/san-jose-sharks-goalie-aaron-dell-unmasked/c-286580508.NHL.COM: Aaron Dell [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.nhl.com/sharks/news/aaron-dell-nominated-for-the-masterton-trophy/c-288112594. Pro Hockey: Sergej Bobrovskij [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.prohockey.cz/clanky?clanek=dopisy-i-cast.Puckprose.com: Vegas Golden Knights. [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://puckprose.com/2017/09/29/vegas-golden-knights-2017-season-preview-predictions/.Puckprose.com: Vegas Golden Knights [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://puckprose.com/2017/10/20/vegas-golden-knights-focus-winning-later-now/.NY.TV: Mathew Barzal [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.sny.tv/islanders/news/islanders-didnt-get-lucky-with-barzal-hes-just-that-good/264100288.Sportsnet.ca: Connor Hellebuyck [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.sportsnet.ca/hockey/nhl/winnipeg-jets-sign-goaltender-connor-hellebuyck-one-year-deal/.Pinterest.com: Andrej Vasilevskij [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://cz.pinterest.com/minkong5/andrei-vasilevsky/.Usatoday.com: Kostka Prudential Center [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.usatoday.com/story/sports/nhl/2017/10/06/devils-unveil-largest-arena-scoreboard-prudential-center/738746001/.Websports.net: Clayton Keller [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://websports.net/Journal/47166/Monday-Morning-Howl-Improvement-but-Coyotes-Still-Winless.NJ.COM: Adam Henrique [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://www.nj.com/devils/index.ssf/2017/12/ducks_adam_henrique_reflects_on_1st_game_vs_devils.html.Twitter.com: Adam Henrique [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://twitter.com/AdamHenrique/status/938458472743669760.Aktualne.cz: Tomáš Plekanec [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/priprava-pred-sp-cesko-rusko/r~0efa22dc778911e69966002590604f2e/r~f6462a54815d11e6bc7c0025900fea04/?redirected=1523621330.Tipsport.cz: Reklama Tipsport [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.tipsport.cz/forum.Twitter.com: Reebok Hockey [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://twitter.com/reebokhockey.Twitter.com: Fanda-NHL [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://twitter.com/fandanhl.Youtube.com: CCM Hockey [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.youtube.com/channel/UC90_E9aHym1R_xp0uEoRC4g.Swoonreads.com: Quiz in honor [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://www.swoonreads.com/blog/quiz-honor-you-dont-know-my-name-what-your-spy-code-name/.1000logos.net: Logo NHL [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://1000logos.net/nhl-logo/.Logos.wikia.com: Logo San Jose Sharks [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: http://logos.wikia.com/wiki/San_Jose_Sharks.Wikipedia.com: Logo Anaheim Ducks [online]. [cit. 2018-04-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Anaheim_Ducks. Použitá literatura při tvorbě projektuANTON, Kelly Kordes a John CRUISE. Adobe InDesign CC. Computer Press, 2017. ISBN 9788025148570.FAULKNER, Andrew a Conrad CHAVEZ. Adobe Photoshop CC - Oficiální výukový kurz. Computer Press, 2016. ISBN 978-80-251-4741-2.WOOD, Brian. Adobe Illustrator CC. Computer Press, 2017. ISBN 9788025148624.
Zveřejněno v: DTP žurnalistika

eXXXtreme

eXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtremeeXXXtreme Cíl práce Sportovní lezení, basketbal 3x3, freestyle na bikrosovém kole, skateboarding a surfing, to jsou sporty, které uvidíme už na Olympijských hrách v Tokiu 2020 a Mezinárodní olympijský výbor (dále jen MOV) tím vzkazuje jasnou zprávu: “tradiční sporty již nejsou v módě.” Mladá generace tíhne k jiným sportům než dříve. Vrací se k přírodě. Chce sportovat všude a kdykoliv. Chce překonávat své hranice. Jde do rizika a extrému. Právě kvůli tomuto trendu a snaze přiblížit se mladým byly výše zmíněné sporty zařazeny do programu Letních olympijských her a i tato tendence dala za vznik tematickému zaměření mého samostatného projektu. Cílem práce kombinující sportovní žurnalistickou specializaci a DTP je vytvořit layout časopisu tematicky zaměřeného na extrémní a adrenalinové sporty, stejně jako na ty netradiční, ale zároveň divácky atraktivní a zajímavé, které nemají šanci prosadit se v zavedených sportovních periodikách. O třetí oblast netradičních sportů jsem práci rozšířila především kvůli osobnímu vztahu k těmto malým a opomíjeným sportům. V rámci mého samostatného projektu vznikl návrh fiktivního sportovního měsíčníku „eXXXtreme“, jehož čtenáři by se měli skládat z příznivců extrémních, adrenalinových a netradičních sportů, které nabírají stále více na popularitě. Půjde tedy o cílovou skupinu 15 až 35 let. Časopis má čtenáře zaujmout nejen svým obsahem, ale i vzhledem. Celkový design odpovídá určenému publiku, je tedy čistý a minimalistický s důrazem na kvalitní fotografie. Grafické efekty mají podtrhovat dynamiku daných sportů a lehce dotvářet výsledný layout. Realistické fotografie jsou návratem k přírodě a čistý design známkou kvality, vytváří tedy spojení, které současná mladá generace vyhledává. Na vytvořených stránkách jsem chtěla nastínit celkovou podobu jednoho čísla a ukázat většinu z hlavních okruhů časopisu (“Téma”, “Reporty”, “Události”, “Trendy”). Kvůli mému komplexnímu uvažování o konceptu měsíčníku tvorba výsledných 13 stran nakonec značně přesáhla požadovaných třicet hodin práce.  2. Zdůvodnění volby tématu Téma samostatného projektu jsem si vybrala na základě absolvování kurzů DTP a zvolené sportovní profilace v rámci dvouoborového studia žurnalistiky a divadelní vědy. Přestože můj druhý obor vypovídá o tom, že je kultura v současné době podstatnou částí mého života a značnou chvíli jsem váhala nad zvolením své profilace, nakonec jsem se rozhodla pro tu sportovní, neboť se aktivnímu sportu věnuji již od útlého věku. Rodiče mě vždy vedli ke sportovní všestrannosti. V žákovských letech jsem hrála tenis a volejbal, závodně jsem plavala a kombinovala mnoho dalších sportů. Později nad všemi sporty převážilo alpské a především travní lyžování, kterému se od 15 let věnuji poloprofesionálně. Jako přidanou hodnotu svého rozhodnutí zvolit si sportovní profilaci beru i to, že jakožto absolvent této profilace a divadelní vědy budu mít větší rozhled a více možností při hledání zaměstnání. V posledních letech se vzhledem k mému pracovnímu zaměření snažím i o mediální propagaci tohoto netradičního a málo známého sportu a hledám cestu, jak tento sport dostat do povědomí veřejnosti. Lyžařská komunita je bohužel malá a specializovaných periodik v České republice není mnoho. Ve velkých zavedených tiskovinách naopak nemůže travní lyžování konkurovat tradičním sportům. Proto jsem se rozhodla oslovit tímto letním sportem outdoorové sportovce a nadšence do adrenalinových a extrémních sportů, které v současné době nabírají na popularitě, a k nimž má travní lyžování bezesporu blízko. Při rešerši podobných časopisů jsem zjistila, že v České republice existuje pouze jeden, a to Outdoor magazín. Právě proto jsem se rozhodla najít v rámci mého samostatného projektu koncept magazínu, do nějž by podobné malé sporty (travní lyžování, ploutvové plavání, orientační biatlon, frisbee, vodní lyžování atd.), které nemají šanci prosadit se v mase, spadaly. Moji koncepci pak podpořilo i rozhodnutí MOV, který chce v novém olympijském cyklu přiblížit Olympijské hry (dále jen OH) mladé generaci a zařadil tak do programu OH v Tokiu 2020 sporty s podobným publikem, jež bych chtěla oslovit i já. Spojení výše zmíněných sportů s novými olympijskými sporty a módními sporty, jako je akro jóga, slackline, longboarding, kiting, wakeboarding nebo paddleboarding, tak dává netradičním a malým sportovním aktivitám ideální prostor postihnout větší počet recipientů, kteří se o podobné sporty zajímají. Na rozdíl od výběru tematické profilace jsem měla jasno v profesním zaměření mého projektu. Ačkoliv jsem během studia žurnalistiky absolvovala také přípravné kurzy televizní žurnalistiky (Workshop TV a Praktikum TV) a fotožurnalistiky (Fotografie 1 a Praktikum fotožunalistiky) a na druhém oboru navštěvovala předměty zaměřené na rozhlas (Úvod do studia rozhlasu a Oborové praktikum rozhlasové) a věnovala se ve studentském rádiu UP AIR, bylo DTP jasnou volbou. Ke grafice a vizuálnímu umění jsem měla vždy blízko. Absolvovala jsem výtvarný obor na základní umělecké škole a o trendy v grafickém a reklamním designu se zajímám dlouhodobě. Po osvojení si základních dovedností v grafických a sazečských programech v rámci univerzitních kurzů (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop Adobe Indesign) pro mě byla největším přínosem praxe v časopise SNOW a správa webů a sociálních sítích velkých sportovních akcí, na nichž jsem působila jako člen mediálního týmu společnosti SPR Media, která zajišťuje mediální operace a PR vybraných sportovních událostí a svazů (ME v krasobruslení 2016 a 2017, Zlatá tretra 2016 a 2017, SP ve vodním slalomu 2016, Evropské hry handicapované mládeže Emil Open 2017, East Bohemia Tour 2016 a 2017, Světový festival Minipingpongu 2017, Evropský pohár v chůzi 2017, Atletický míting PTS 2017, Mistrovství Evropy v basketbalu do 18 let 2017, Projekt Českého atletického svazu pro mládež od 13 do 21 let Jsem atlet, Česká asociace stolního tenisu, Český krasobruslařský svaz). V lyžařském magazínu SNOW jsem měla možnost nahlédnout do práce grafiků, redaktorů i editorů a získala jsem povědomí o tom, jak funguje provoz malého nakladatelství sportovních měsíčníků. Díky práci s SPR media jsem se zorientovala v mediálním prostředí sportovních akcí a sportovním PR. Všechny tyto zkušenosti mě pak utvrdily ve výběru mého technického zpracování projektu a pomohly mi vytvořit koncept časopisu “eXXXtreme” v co možná nejreálnější podobě. 3. Zdroje/stav problematiky Okruhu sportů, který jsem si jako téma svého projektu vybrala, a jež jsem již výše specifikovala, se k mému překvapení nevěnuje žádná komplexní platforma. Lze najít časopisy, magazíny, portály a pořady zaměřené na část z nich, ale nikoli na celek. Například měsíčníky “SNOW mag”, “NORDIC mag”, “SKI magazín”, “SKI classic” nebo “Everest” se zabývají především zimními sporty, i proto vychází většina z nich pouze během zimních měsíců. Čtvrtletník “BIKE” pak představuje aktuální technické novinky o horských, ale i silničních a částečně i trialových kolech. Tematicky blízko k eXXXtremu má “Outdoor magazín”, který do svých čísel zapracovává většinu outdoorových sportů. Celkově má ale asi nejblíže mému konceptu dvouměsíčník “Dirtbiker”, který se jako jediný cyklistický časopis na našem trhu zaměřuje na mládež, informuje o dění na scéně horských kol a bmx. Klade důraz na články a fotoreportáže z prostředí mladých aktivních cyklistů, což časopis spolu s jeho grafickou úpravou výrazně odlišuje od ostatních oborových a sportovních titulů, podobně jako by se měl lišit i “eXXXtreme”, který se ale na rozdíl od “Dirtbiker” bude věnovat více disciplínám. Mnohem více možností samozřejmě nalezneme ve webovém prostředí, ale ani zde neexistuje portál, který by podobné sporty spojoval. Čtenář tak musí procházet různé specializované servery a blogy jako http://www.slacklinerka.cz, http://slacklineacademy.org/blog/ (slackline), http://emontana.cz,  http://www.nadzemi.cz a https://blog.hanibal.cz (horolezectví), https://blog.hudy.cz (horolezectví a cestování), http://www.freemagazine.cz (skateboarding a surfing), http://www.pohora.cz (nordic walking), http://www.tulenipasy.cz (skialpinismus), http://www.padler.cz (divoká voda) a mnohé další. Asi nejkomplexněji podobné sporty pokrývá https://www.redbull.com/cz-cs/, který se věnuje téměř totožné cílové skupině jako můj smyšlený časopis a zpracovává podobná atraktivní témata, ať už textově, nebo v podobě pořadů na Red Bull TV. Ani v českých televizích není nabídka pořadů s extrémními, adrenalinovými a netradičními sporty vysoká. ČT Sport v současné době vysílá pouze jeden pravidelný magazín, kterým je Vertikal. Nova Sport, ani česká mutace Eurosportu podobné pravidelné magazíny v programu nemá. Výjimkou jsou záznamy a sestřihy z vrcholných akcí jako je Red Bull Air Race nebo Mistrovství světa ve vybraných sportech. Zahraniční alternativou pro milovníky adrenalinových a extrémních sportů pak může být specializovaný kanál Extreme Sports Channel. Tento však nenajdeme v základní nabídce programů a je dostupný pouze s českými titulky. 4. Ideový plán Mým záměrem bylo vytvořit časopis o extrémních, adrenalinových a netradičních sportech se střízlivým designem a zajímavým obsahem a zároveň tak vytvořit prostor a publikum pro mediální prezentaci méně známých, ale atraktivních sportů. Cílovou skupinou magazínu jsou mladí lidé od 15 do 35 let a tomu odpovídá i obsah a jeho grafické zpracování. Tato generace se právě prostřednictvím sportu, cestování a turistiky vrací k přírodě a ke svým kořenům, ale zároveň má vysoké nároky a vyhledává jistý luxus. Snažila jsem se proto držet jasného konceptu, kterým byl důraz na obrazovost, ale zároveň jednoduchost a čistý design. Dominantou většiny stran jsou fotografie, které díky jednoduchým grafickým efektům ještě zvýrazňují samotný text i jeho obsah. Pro celkový dojem jsou důležité i drobné grafické detaily, které jsem vždy ladila s podkladovou fotografií. Nejedná se tak pouze o zážitek ze čtení jako takového, ale o snahu vzbudit ve čtenáři také estetický dojem a zaujmout vzhledem. Recipient tak vnímá stránky jako celek, nesoustředí se pouze na vytištěná slova. O jednoduchost a přehlednost jsem usilovala i v celkovém uspořádání časopisu, který má pevné rubriky tak, aby čtenář hned od prvního koupeného čísla věděl, jaký obsah může očekávat. Každé číslo se dělí na 4 hlavní sekce („Téma”, „Reporty”, „Události”, „Trendy”), které jsou jasně odděleny barevným označením. “Téma” se mění podle sezony a komplexně zpracovává daný sport, v tomto případě slackline. Představí jej, přinese velký rozhovor s hvězdou daného sportu (v ukázce rozhovor s Annou Kuchařovou), shrne jeho historii a nejvýznamnější osobnosti, poradí zajímavé lokality, ukáže extrémy a v závěrečné rubrice “No comment” si budou moci čtenáři prohlédnout zajímavé fotografie. V „Reportech” se pak budou autoři věnovat uplynulým akcím v různých sportech spadajících do mnou vybrané skupiny (v ukázce Red Bull Feel The Wheel). V „Událostech“ najde recipient akce, které se teprve konat budou (v ukázce premiéra filmu Lyžař). Závěrečná sekce „Trendy“ má blízko k lifestylovému časopisu a budou v ní k nalezení novinky, tipy a triky z vybraných sportů. Díky tomuto rozdělení získají čtenáři komplexní přehled v daných sportech a naopak díky různorodosti témat si v magazínu každý najde to své. 5. Postup práce Po výběru a konkretizaci námětu a zpracování jsem rozmýšlela nad titulem mého fiktivního časopisu. Jako finální název jsem zvolila „eXXXtreme“, na obálce jsou však tři “X” sloučeny do trojitého písmene “X”. Tento název jsem vybrala, protože měsíčník přináší něco extra - extrémní sporty, extra riziko, extra adrenalin, extra fotografie, extra zábavu. Ztrojené písmeno “X” pak představuje tři odvětví sportů, kterým se časopis věnuje, a jež jsem definovala na začátku. Motiv písmene “X” provází celé číslo v podobě klínů v obsahu a v záhlaví stran. Samotný titul ve výsledné podobě jsem vytvořila pomocí křivek v program Adobe Illustrator na základě písma Letter Gothic Std. Jednoduchostí a vzdušností, které vzniklo větším prostrkáním písmen ve slově, koresponduje návrh s mým grafickým záměrem. Další důležitou otázkou pro mě byla periodicita. Váhala jsem, zda z “eXXXtremu” neudělat pouze čtvrtletník, ale po rešerši různých netradičních a malých sportů jsem zjistila, že atraktivního materiálu je dost, a se přiklonila se tak k měsíčníku. Autoři tak budou mít dostatek času vytvořit obsah a díky pravidelné měsíční prodlevě si lidé časopis lépe zapamatují a naučí se jej kupovat. Naopak u formátu jsem měla od začátku jasno. Z vlastních zkušeností a praxe vím, že klasický formát A4 je pro tisk nejvýhodnější. Každé další jiné úpravy totiž navyšují cenu výroby a jsou takřka zbytečné. Dále jsem se rozhodovala, jaké rubriky do svého návrhu zahrnu a v jakém pořadí (viz Ideový plán). Od volby rubriky se odvíjelo i samotné grafické zpracování. Ještě před zahájením práce v InDesignu jsem si všechny stránky načrtla na papír. Cílem bylo ujasnit a rozvrhnout vzhled jednotlivých stránek. Díky tomuto bodu jsem k počítači zasedla již s jasnou představou rozvržení stran, i když s vědomím, že jakmile začnu layout v InDesignu tvořit, uvidím, kde bude třeba udělat změny v závislosti na potřebách samotného textu a čitelnosti. První vytvořenou stranou byla obálka, jejíž dominantou je fotografie s Annou Kuchařovou. Fotografie je laděna do studených tónů a je zajímavá sama o sobě, proto jsem se nepouštěla do žádných barevných experimentů a název i poutače na jednotlivé rubriky držela v černobílé rovině. Díky tomu jsem docílila přehlednosti strany a neodpoutala jsem pozornost od podkladové fotografie, přitom jsem ale čtenáře upozornila na vše důležité z čísla. Následovala tvorba dvoustrany s obsahem. Tam jsem zařadila reklamu na cyklistické vybavení Maloja, již jsem v programu Adobe Photoshop upravila pro potřeby mého formátu, tedy A4, spojením dvou již hotových reklam. Jako podklad pro druhou stranu se stručným obsahem jsem použila fotografii sítí hammock zavěšených v Dolomitech, která se tematicky váže na “Téma” celého tohoto ukázkového čísla - highline. Dalších šest stran obsahuje ukázku části “Téma”, které je, jak už jsem několikrát zmínila, v tomto návrhu highline a je nejobsáhlejší částí každého čísla. Highline jsem vybrala především pro vzrůstající popularitu chození po linách a pro velkou obrazovou atraktivnost tohoto sportu. Nejprve se na první dvojstraně čtenář dozví základní informace, definice, zajímavosti a rekordy highline, stejně jako obsah celé kapitoly “Téma”. Dva tipy informace (texty o highline a obsah) jsem pro přehlednost oddělila graficky prostřednictvím bílých klínů. V pozadí pak celou dvojstranu dokresluje fotografie slacklinera nad Riem de Janeirem.  Na rozhovor jsem do svého ukázkového čísla vybrala jednu z neúspěšnějších světových highlinerek Annu Kuchařovou, která se věnuje i výuce slackline a highline, a zároveň je to člověk se zajímavým příběhem. Text rozhovoru jsem situovala do fotografií Anny Kuchařové v akci. Na první dvojstraně jsem musela pro lepší čitelnost využít bílého pole pod textem, které zároveň přehledně rozděluje rozhovor od perexu a medailonu Anny. Opět se zde snažím opakovat motiv klínu (“X”), do nějž jsem v tomto případě kromě označení strany zasadila i medailon. V dalších dvou stranách jsem se rozhodla umístit text rozhovoru přímo do graficky upravených fotek a oživit celek zvýrazněným citátem. Celý rozhovor je laděn do světlých barev, tak aby korespondoval s titulkem a náladou rozhovoru, kde je kladen důraz na balanc, klid a přírodu. Další dvě stránky jsou už ukázkou ze sekce “Report”, v níž čtenář nalezne reportáže, rozhovory a články o dění ve vybraných sportech. Tentokrát přibližuje průběh longboardcrossových závodů Red Bull Feel The Wheel, který se od roku 2014 koná v Benátkách nad Jizerou. V pozadí je opět k vidění graficky upravená fotografie, která vykresluje závodní atmosféru, ale tentokrát není tím hlavním, co čtenáře upoutá. Nejvýraznějším prvkem těchto stran jsou tmavě modré obdélníky, které logicky rozdělují text na tři části podle obsahu - obecnou část a část o ženském a mužském závodě. Barvy jsem tentokrát volila tak, aby se shodovaly s barvami Red Bull. Celek je tak dynamický, ale přitom přehledný a drží si jednotný styl. Na poslední dvojstránku jsem zařadila příklad ze sekce “Události”, tedy pozvánky, informace, články a rozhovory o chystaných akcích v extrémních, adrenalinových a netradičních sportech. Zde jsem prostor využila právě pro již zmíněné travní lyžování. Dominantou je tentokrát plakát chystaného filmu “Lyžař”, který je netradičním portrétem nejúspěšnějšího travního lyžaře všech dob Jana Němce. K filmu se váže i článek, který čtenáře informuje o natáčení, obsahu a Janově příběhu a zároveň zve na premiéru a první reprízy. Vzhledem k tomu, že plakát zabírá celou jednu stranu, má vlastní poetiku a je sám o sobě dost výrazný, kladla jsem při výběru a zpracovávání článku důraz hlavně na text. Podklad jsem nechala bílý a pouze pod titulek a perex jsem vložila fotografii Jana Němce z jeho posledního závodu ve Světovém poháru. Primárně kvůli lepší čitelnosti, ale i pro zvýraznění jsem potom barevně rozlišila i řádky titulku. Všechny textové rámečky pracují s odsazením textu a zarovnáním k levému okraji. Účelem je usnadnění čtení a optická úprava textu. Pro veškeré texty jsou zvoleny bezpatkové typy písma, aby byl design jednotlivých stránek co nejčistší a celkový vzhled časopisu moderní. Většina použitých fontů je z rodiny Nexa. Hlavní text a perexy jsou psány fontem Nexa Book, přičemž perex je vždy jeho versálkovou formou. Nadpisy využívají řezu Nexa Heavy. Dalším řezem ze stejné dílny, písmem Nexa Bold, je tvořena i titulní strana. Jedinou výjimkou je titul časopisu a štítky jednotlivých rubrik. Na vytvoření titulu v Adobe Illustrator jsem využila jiného bezpatkového písma Letter Gothic Std, které můžeme najít právě i v záhlaví a číslech stran. Na závěr proběhla kontrola celého dokumentu, zarovnání na mřížku účaří, odstranění případných gramatických chyb a jednoznakových předložek na konci řádku tzv. nedělitelnou mezerou. Posledním krokem byl export dokumentu z formátu .indd do formátu .PDF, aby bylo možno jej nahrát na pres.upmedia.cz a vypálit na CD, protože soubory programu InDesign s programovou příponou .indd nelze v žádném jiném programu otevřít. Po exportu do formátu .PDF jsem ještě jednou zkontrolovala grafiku dokumentu i obsah textů, tentokrát již nahlížením do souboru PDF. Po objevení menších nedostatků, jako zarovnání některých nadpisů nebo nepřesné umístění některých fotografií, jsem ještě poupravila původní dokument v InDesignu a opět jej vyexportovala do tentokrát finální verze PDF připravené ke zveřejnění. Celý proces vzniku od ideje po výsledný návrh 13 stran časopisu značně přesáhl požadovaných 30 hodin práce, především kvůli komplikacím, na které jsem v průběhu narazila. Prvním problémem byl nedostatek kvalitních fotografií, které by se zároveň hodily do konceptu strany. Druhou komplikací samozřejmě bylo následné snoubení textu s fotografií a grafickými prvky. Díky více než dvouleté praxi s grafickými programy se mi ale podařilo všechny problémy zdárně vyřešit a svůj návrh jsem dokončila až do pro mě přijatelného stavu. 6. Sebehodnocení Hodnotit samu sebe je pro mě dost obtížné, protože na sebe a svou práci nedokážu nahlížet nezaujatě. Navíc jsem k sobě dost kritická a jsem tedy přesvědčena, že profesionální grafik by návrh zpracoval lépe. Nicméně jsem se snažila dle svých možností zpracovat komplexní koncept a dosáhnout cílů, které jsem si vytyčila. Vše šlo zhruba podle plánu, který jsem si na začátku připravila. Myslím, že se mi dařilo přemýšlet nad tímto fiktivním časopisem jako nad celkem a vytvořila jsem tak fungující komplex. Při jednotlivých grafických úkonech jsem samozřejmě narazila na několik problémů, ale většinu jsem byla schopná vyřešit, nebo obejít použitím jiného programu než Adobe InDesign (Adobe Photoshop a Adobe Illustrator).  Původní záměr vytvořit obrazově zaměřený, ale designově čistý časopis pro mladou generaci sportovců zajímajících se o extrémní, adrenalinové a netradiční sporty jsem dle mého názoru naplnila. Návrh je přesně tou kombinací, kterou jsem popsala již na začátku tohoto záměru. Zaujme čtenáře nejen svým obsahem, ale především vzhledem. Celkový design odpovídá určenému publiku. Je čistý a minimalistický. Klade důraz na kvalitní fotografie. Grafické efekty podtrhují dynamiku daných sportů, ale nestrhnou na sebe pozornost. Realistické fotografie jsou návratem k přírodě a čistý design známkou luxusu. Rezervy však vidím v grafickém zpracování a především ve zpracování loga titulu, kde jsem nedokázala vytvořit logo přesně podle svých představ, ale jen se k němu přiblížit. Intenzivní práce s grafickými programy mě samozřejmě opět posunula v mých schopnostech, ale hlavním přínosem tohoto projektu je pro mě zjištění, že podobně zaměřené periodikum v České republice vlastně neexistuje.             7. Literatura, zdroje A. Použité programy: Adobe InDesign CS6 Adobe Illustrator CS6 Adobe Photoshop CS6 Pixelmator Adobe Acrobat Reader DC Adobe Bridge CS6   B. Fotografie: http://www.aventuro.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_08.jpg https://issuu.com/snow.cz/docs/snow_95_celek_150dpi/1?ff=true&e=1838405/39377995 http://pix.avaxnews.com/avaxnews/fd/a2/0001a2fd.jpeg http://blog.bergzeit.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/JMA_20110328_1082-Kopie.jpg http://emontana.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_01.jpg http://4.bp.blogspot.com/-nPuJ4r1f5yE/Ud7V0kUdBWI/AAAAAAAAAWo/d7Vu2SgErYU/s1600/009.JPG http://emontana.cz/wp-content/uploads/2014/05/aventuro_mam-v-brise-katedralu_05.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725124547_54/0012/0/0/0/1350/3000/2550/1/video-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725059910_43/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725061998_49/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg https://image.redbull.com/rbcom/010/2015-05-25/1331725060282_45/0010/1/1600/1067/1/fotogalerie-ze-závodu-red-bull-feel-the-wheel-2015-23.-5.-jezdci-fotky-trať-eva-samková-nicola-nührig.jpg Archiv TJ Sokol Předklášteří (autor fotografie: Anna Hrbáčková) https://www.facebook.com/lyzar/photos/a.541858362562550.1073741827.541847719230281/1059014320846949/?type=3&theater C. Zdroje článků: Šírová, Natálie. Mám v břiše katedrálu. In: Aventuro.cz | Magazín o dobrodružství, lezení a nevšedním cestování [online]. © 2014 [cit. 5. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.aventuro.cz/rozhovor-ance-kucharova/ Haisl, Tomáš. Odměna pro Honzu Němce. O legendě travního lyžování vyjde dokumentární film [online]. In: czech-ski.com. [cit. 6. 12. 2016]. Dostupné z: http://www.czech-ski.com/zakladni-lyzovani/aktuality/odmena-pro-honzu-nemce-o-legende-travniho-lyzovani-vyjde-dokumentarni-film Fullface Productions. Red Bull Feel The Wheel 2015. In: redbull.com [online]. [cit. 5. 12. 2016] Dostupné z: https://www.redbull.com/cz-cs/events/longboard-zavody-red-bull-feel-the-wheel-2015 
Zveřejněno v: DTP žurnalistika
Strana 1 z 4

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Únor 2019 »
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace