po., 3. květen 2021 19:31

Záměr samostatného projektu Sport očima fanoušků

Záměr samostatného projektu. Texty (5): Fanoušci jsou obyčejní lidé; Džíny od Vietnamců, pohorky a pivo. Tři roky na hokeji pro mě byla nejlepší doba; Když prohrajeme 5:0, ale kotel bude šedesát minut naplno řvát, tak je mi ta hra úplně jedno, říká předseda vítkovického fanklubu; Jednou fanouškem, navždy fanouškem; Hokej není jen pro chlapy

1. Cíl práce

Cílem mého samostatného projektu bylo zachytit a přinést čtenářům pocity, prožitky a zkušenosti sportovních fanoušků. Kvůli splnění těchto cílů jsem vytvořil pět článků, které toto téma zpracovávají v různých žurnalistických žánrech. Čtenářům jsem se snažil přiblížit specifický svět sportovního fanouška, pro kterého je sport mnohdy vším a podřizuje mu svůj život. Jako žánry jsem zvolil u dvou textů story, jeden publicistický rozhovor, jeden fejeton a „otvírák“, který je jakýmsi shrnutím zbylých čtyř textů.


2. Zdůvodnění volby tématu

Už před studiem na vysoké škole jsem měl rád sport. O sportu jsem čerpal informace hlavně z psaných médií a při studiu na vysoké škole jsem se začal věnovat právě psané žurnalistice. Z těchto důvodů jsem si pro svůj projekt zvolil žurnalistiku psanou a k ní sportovní specializaci. Mým nejoblíbenějším sportem je zřejmě hokej, ale nepohrdnu ani dalšími sporty. Pro mě je základem dobrého sportovního utkání atmosféra na sportovišti. Atmosféra je pro mě jako hudba ve filmu. Pokud ve filmu hudba je, tak ji mnohdy diváci ani neregistrují, pokud ale zvuková kulisa chybí, je rušivá nebo je špatná, pak to divák rozpozná. Stejné je to i na stadionu. Pokud je skvělá atmosféra, je lepší i výkon sportovců a úroveň utkání tak stoupá. Když je kulisa špatná, klesá i atraktivita a úroveň utkání.

Téma sportovních fanoušků jsem si zvolil, protože mám za sebou aktivní fanouškovskou minulost a mám rád sport. Nechtěl jsem proto do svého projektu zvolit čistě sportovně orientované texty, kterými by byly například reportáže z utkání nebo rozhovory se sportovci. Sám sportuji, ale nikdy jsem nedělal sport před publikem, ale znám sport provozovaný před diváky právě z pohledu diváka.

Pro čtenáře může být toto téma zajímavé, protože se jedná o jakousi sondu do duší určité skupiny lidí, kterou spojuje láska ke sportu. Jedná se o různorodou skupinu v mnoha ohledech a tyto rozdíly stírá právě sport. Čtenář se tak může dozvědět o pocitech, které sport v lidech vyvolává. Ve fanoušcích mohou tyto texty vyvolat hrdost na jejich koníček, jejich smysl života a poskytnout pocit sounáležitosti.


3. Zdroje a stav problematiky

Téma nebylo dosud zpracováno, tedy nenavazuje na již vzniklé texty nebo jiné výstupy. Při mé rešerši jsem narazil na samostatný projekt z roku 2010 od Jana Rzehulky.1 Ten nese název Fenomén dneška: Hokejový kotel. Zachycuje hokej z jiných úhlů než můj projekt a sportovním fanouškům se věnuje jen jeden text. Párkrát jsou sportovní fanoušci zmíněni i v pasážích jiných jeho textů. Můj projekt je tedy co se týká volby tématu a jeho zpracování originální.

Sportovním fanouškům a rozhovorům s nimi se ale věnuje web supporters.cz. Na webu jsou k přečtení rozhovory s fanoušky, jsou zde k vidění fotoreporty choreí a dvě kategorie dávají prostor podělit se se svými pocity a názory fanouškům samotným. Tento web mi byl inspirací při tvorbě otázek do mého rozhovoru. Na ideu samotného rozhovoru a výběr respondenta měl vliv rozhovor DVTV.cz s Lukášem Valou.2 Ten deset let řídil kotel fotbalové Slavie. Dále jsem si při čtení článků webu supporters.cz vytvořil určité oblasti, na které jsem se ptal svých dalších respondentů při tvoření story.

Hlavními mými zdroji jsou ale sportovní fanoušci. Jsou to Daniela Pientková, Josef Veverka a Kamil Zvonek. Své vlastní zkušenosti a postřehy jsem do jednoho z textů přidal i já a pátý text, jak je již výše uvedeno, je shrnující povahy.


4. Ideový plán

Cílem projektu je, jak již bylo uvedeno v bodě jedna toho záměru, zachytit a přinést pocity, prožitky a zkušenosti sportovních fanoušků. Naplnit tento cíl mi má pomoci pět textů, které jsem vytvořil. Aby nebyly jednotvárné, zvolil jsem čtyři různé žánry. Jedná se o story, publicistický rozhovor, fejeton a „otvírák“.


Story o Daniele Pientkové měla být založena na tom, že je to žena, tudíž může mít na sport a fandění odlišný názor než muži. Rovněž jsem ji položil otázku, zda se setkala na stadionu a v kotli s nějakým diskriminačním chováním ze strany mužů, protože někteří muži mohou mít pocit, že sport je „jejich“. Danielu jsem poznal během doby, co jsem chodil na hokej. Po určité době jsme se spřátelili a rozhodl jsem se ji oslovit pro svůj projekt.


Druhá story měla uvést do kontrastu sport, fandění a fanoušky nyní a v blíže nespecifikované minulosti. Pro druhý článek jsem si vybral Josefa Veverku. Ten odmala miluje sport, sám jej dělal a velmi brzy, zejména na fotbalové zápasy, začal sám vyrážet. Story je složena z jeho příhod a vzpomínek. Rozhodl jsem se použít jazyk, kterým Josef Veverka mluví a přímé řeči, které článek obsahuje, jsem nechal v původní podobě kvůli zachování krásy hlučínského nářečí.


Třetím textem byl rozhovor. Pro něj jsem se pro odlišení rozhodl oslovit někoho, kdo je fanouškem, ale má ve vztahu k fandění i určité povinnosti. Mým třetím respondentem se stal Kamil Zvonek, který je předsedou fanklubu hokejových Vítkovic. V rozhovoru jsem se ho ptal na jeho povinnosti, časové vytížení nebo na to, co pro něj znamená kotel.


Ve fejetonu, který je čtvrtým textem mého projektu, jsem se sám zamyslel nad fanouškovstvím a na svých zkušenostech demonstroval svoje pocity. Dotkl jsem se také předsudků, kterými jsou sportovní fanoušci nálepkováni. Pátý a poslední text je shrnující a uvádí celý cyklus.


5. Postup práce a zdůvodnění způsobu zpracování

S vedoucím projektu jsem své téma konzultoval již během listopadu. Návrh samostatného projektu jsem po domluvě s ním odevzdal naskenovaný e-mailem sekretářce katedry 26. 11. 2020. Samostatný projekt nesl původně název Hokejoví fanoušci a jejich pohledy na tento sport. Název projektu jsem po domluvě s vedoucím projektu změnil kvůli nápadu použít jako respondenta Josefa Veverku. Jeho oblíbeným sportem je totiž fotbal. Při rozhovoru s ním a pozdějším zpracování textu si myslím, že to byla správná volba.

Kvůli pandemii koronaviru proběhly všechny rozhovory s respondenty online. S Danielou Pientkovou a Kamilem Zvonkem pomocí aplikace Messenger a s Josefem Veverkou pomocí Skypu. Rozhovory proběhly během jednoho měsíce od konce února do konce března. Rozhovory jsem se svolením respondentů nahrál pomocí programu OBS Studio.

Nejprve proběhl rozhovor s Danielou Pientkovou, pak s Josefem Veverkou a naposledy s Kamilem Zvonkem. Na rozhovory jsem se připravoval tak, že jsem si pročítal rozhovory s fanoušky na již zmíněné stránce supporters.cz. Z nich jsem si vytvořil okruhy a tázal jsem se respondentů. U Daniely a Josefa mě hlavně zajímaly příhody a jejich vlastní pocity. S oběma vznikla více něž hodina zvukového záznamu. Na Kamila Zvonka jsem měl jasné a předem připravené otázky. Během rozhovoru jsem reagoval na jeho odpovědi a pokládal jsem doplňující dotazy.

U zpracování story jsem si celé záznamy poslechl a dělal jsem si poznámky. Následně jsem z poznámek vypracoval texty. Rozhovor jsem zpracoval tak, že jsem si jej poslech a výpovědi přepsal. Některé otázky jsem vynechal a vytvořil jsem z nich perex.

Následně jsem texty zaslal vedoucímu projektu a požádal jej o jeho názor a rady. Následně jsem texty podle jeho rad upravil.


6. Sebehodnocení

Dle mého názoru jsem cíle naplnil. Články jsou dobrou sondou do života sportovního fanouška. Čtenář se dozví, že ne všichni fanoušci jsou mlátící se chuligáni, ale obyčejní lidé, kteří mají své povolání a životy. Být fanouškem se rozhodli sami. Někdo jezdí na kole, nebo hraje tenis, oni milují sport a dávají to najevo.


Během mého projektu jsem hlavně zápasil sám se sebou. Musel jsem zapracovat na své nejistotě ve tvorbě a pokládání otázek respondentům. Když jsem překonal svůj prvotní strach a položil první dotaz, uvolnil jsem se a vše už pak bylo v pořádku.


Tento projekt by mohla posunout reportáž z hokejového kotle během zápasu. Zachytit jednotlivé situace, lidi, hlášky, jejich fandění a činy. To by se dalo udělat jak v rámci žurnalistiky psané, ale i rozhlasové, audiovizuální nebo v rámci série komentovaných fotografií.


7. Literatura, zdroje a „konkurenční“ projekty


   7.1 Literatura


Bon, Gustave Le. 1997. Psychologie davu. Praha : Kra, 1997. str. 13.


Jílek, Viktor. 2009. ŽURNALISTICKÉ TEXTY jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 978-80-244-2218-3.


Merton, Robert K. 2007. Studie ze sociologické teorie. Praha : Sociologické nakladatelství, 2007. str. 196. 978-80-86429-70-0.


   7.2 Internetové zdroje


Rozhovor s fanouškem Pardubic. SUPPORTERS: o fanoušcích, pro fanoušky [online]. 2019, 22. 10. 2019 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.supporters.cz/clanek/rozhovor-s-fanouskem-pardubic/9119.html


Rozhovor s fanouškem. SK Moravan Oldřišov [online]. 2011, 26. 2. 2011 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.skmo.cz/2011/02/26/rozhovor-s-fanouskem/


Rozhovor s lídrem Tribuny Sever. SUPPORTERS: o fanoušcích, pro fanoušky [online]. 2017, 29. 01. 2017 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://www.supporters.cz/clanek/rozhovor-s-lidrem-tribuny-sever/7848.html


SMETANA, Emma. Jude Slavie? Ať si fanoušci křičí, co chtějí, nemám rád korektnost, říká šéf kotle. Aktualne.cz/dvtv [online]. 2019, 10. 04. 2019 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/jude-slavie-at-si-fanousci-krici-co-chteji-nemam-rad-korektn/r~1e1f00465aeb11e998d70cc47ab5f122/


   7.3 Konkurenční projekty


RZEHULKA, Jan. Fenomén dneška: Hokejový kotel [online]. 2010, 17. 05. 2010 [cit. 2021-04-07]. Dostupné z: https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/fenomen-dneska-hokejovy-kotel

 

 

[1] Dostupné z: https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/psana-zurnalistika/fenomen-dneska-hokejovy-kotel

[2] Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/jude-slavie-at-si-fanousci-krici-co-chteji-nemam-rad-korektn/r~1e1f00465aeb11e998d70cc47ab5f122/

Zobrazeno 566 krát
Naposledy upraveno: po., 3. květen 2021 22:43
Pro psaní komentářů se přihlaste