st., 15. červenec 2020 02:20

Layout časopisu filmového klubu Pastiche Filmz

1 CÍL PRÁCE Cílem mého samostatného projektu je aplikace získaných dovedností, znalostí a zkušeností, které jsem načerpal v rámci dvou volitelných specializačních kurzů. Skrze bakalářské studium jsem si tedy z nabídky nabízených volitelných specializací zvolil kombinaci kulturní žurnalistiky a profesní specializace DTP, jejímiž propojením jsem realizoval návrh časopisu studentského filmového klubu Pastiche Filmz. Časopis je koncipován jako textová příloha nabízená na jednotlivých projekcích návštěvníkům filmového klubu a jehož obsahem jsou doprovodné tematické články zaměřené na zahraniční i tuzemskou filmovou tvorbu. Důležitou součástí časopisu je také měsíční program klubu doplněn anotacemi promítaných snímků. Rovněž se jedná zcela o autorský projekt, v němž byly zapojeni i další členi klubu a časopis tak využívá například typické logo vytvořené pro potřeby studentského klubu. Cílem bylo vytvořit za pomocí minimalistického designu časopis, v němž si diváci mohou prolistovat měsíční program případně přečíst filmové recenze, rozhovory s tvůrci a kino tipy před jednotlivými projekcemi nebo na partnerských místech klubu. Projekt vznikl v rámci dvou kurzů profesní specializace DTP, tedy Praktika DTP v zimním semestru druhého ročníku a navazujícího Workshopu DTP absolvovaného v letním semestru druhého ročníku. Tematickou specializací jsem zvolil zaměření na kulturní žurnalistiku v rámci, níž jsem absolvoval v letním semestru druhé ročníku předmět Základy obecné estetiky a uměnovědy a následně kurz Žurnalistická specializace – kulturní v zimním semestru posledního ročníku. Výše zmíněné absolvované kurzy tak vytváří jakýsi tematicko-technický rámec, jehož pomocí jsem dosáhl potřebných znalostí a dovedností k realizaci svého projektu.   2 VOLBA TÉMATU V prvé řadě bych uvedl důvody výběru dvou výše zmíněných mnou zvolených specializací. Již z hlediska studovaného druhého oboru – filmové vědy, je mi zaměření na kulturu ze všech nabízených specializačních kurzů jednoznačně nejbližší. Nejen, že orientace v kulturním odvětví tvoří značnou část mého dvouoborového studia, považuji kulturu za nesmírně důležitou součást života každého z nás. Přeci jen s kulturou přicházíme do kontaktu na každodenní bázi, ať už ve zprostředkované televizní a rozhlasové formě nebo přímou účastí kin, koncertů a divadel. Nicméně pro potřeby svého projektu jsem volil pouze jednu z konkrétních kulturních oblastí a to film, respektive zaměření na filmovou tvorbu a kino průmysl. Jedním z důvodů takového výběru byla i má aktivní účast nejen na chodu studentského filmového klubu Pastiche Filmz, spadajícím pod katedru filmových, televizních a rozhlasových studií. Podstatou zmíněného klubu je několikrát za měsíc nabídnout potencionálním divákům neobvyklou a pestrou programovou nabídku snímků z různých mezinárodních festivalů i několika českých filmových škol (FAMU, Ateliér audiovizuální tvorby ve Zlíně a další). Z volitelných specializací mi volba DTP (desktop publishing) přišla nejvíce vhodná a dostatečně zajímavá, jelikož jsem se ve svém předchozím studiu na gymnáziu i ve volném čase zabýval grafickou tvorbou a prací v některých grafických editorech. Zmínkou Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator nebo Blender. Avšak nikdy jsem se takové práci nevěnoval na profesionální úrovni. Nápad a následně návrh filmového časopisu vznikl na popud rozšíření propagačních materiálů studentského klubu Pastiche Filmz a nahrazení stávajících jednoduchých dvoustránkových textů přikládaných k jednotlivým projekcím. Snahou mělo být kompletní nahrazení těchto textů ucelenější a komplexnější formou časopisu, jež by nabízel i platformu pro členy klubu, na níž by mohli daleko lépe postihnout a přiblížit divákům dramaturgické výběry snímků, programové bloky případně možnost propagace. Avšak je potřeba dodat, že cílovou skupinou jsou především návštěvníci studentského klubu, proto by se dle mého ve výsledné realizaci muselo přihlédnout na rozsah a náklad takového časopisu.   3 IDEOVÝ PLÁN Jak jsem již zmínil tento projekt je návrhem časopisu pro studentský filmový klub, jehož náplní je nejen nastínění měsíčního programu, nýbrž i doprovodné texty, které by měli nabídnout něco více než jen pouhý formát brožurového programu. Hlavní prostor však stále dostává rubrika Promítáme, jenž nabízí právě již zmíněný výpis měsíčních projekcí doplněný o anotace jednotlivých snímků. U dalších rubrik je možná větší variace, avšak mezi dvě základní doplňující rubriky jsem zvolil – Pastiche vyhlíží a Téma. Pastiche vyhlíží pokaždé nabídne dvoustranu s několika tipy a komentářy dramaturgického týmu filmového klubu na zajímavé blížící se kino premiéry českých i zahraničních snímků. Dvoustranná rubrika Téma pak může nabídnout jeden delší či dva krátké tematické články zaměřené na zastřešující a rámcové téma celého měsíčního programu. Při tvorbě projektu jsem ještě pracoval s návrhem několika dalších rubrik, konkrétně rubriky Rozhovoru a Recenzí, povětšinou bych takovýmto rubrikám, ale nepřikládal větší rozsah než dvou stran. V případě rubriky filmových recenzí by se dalo uvažovat o poměru jedné recenze na jednu stranu, rozsáhlejší texty by v rámci limitace formátem nebyly vhodné. Doprovodné rubriky jsem oddělil od programových rubrik (viz. rubrika Promítáme) dvoustrannou inzercí, jež tematicky doplňuje zaměření časopisu. Jedná se tedy o propagační materiály partnerských institucí, festivalů či kin. Důležitá je ale také aktuálnost takovýchto reklamních sdělení, proto zde nalezneme například v listopadovém čísle (zvolený měsíc navrhovaného projektu) oficiální plakát Přehlídky animovaného filmu, jež se konala v následujícím měsíci prosinci. Z hlediska grafického zpracování návrhu jsem volil jednoduchý až minimalistický design bez využití komplikovaných grafik. Zároveň jsem úmyslně výsledný styl časopisu podřídil designu a barvám loga filmového klubu, tedy černé, bíle a šedé. Tyto tři barvy tak hrají důležitou roli spojujícího prvku skrze celý časopis. Titulní strana časopisu by měla co nejvíce vypovídat o obsahu a zaměření, a proto jsem také poměrně rychle zavrhl použití jakékoliv fotografie a raději zvolil jednobarevnou obrysovou skicu nejlépe vystihující povahu časopisu s minimem textu. V neposlední řadě bych rád uvedl, že vzhledem k povaze časopisu a realizaci programu studentského filmového klubu bylo nejvhodnější zvolit měsíční periodicitu, jenž adekvátně pokryje požadovaná témata a doplní propagační materiály. Tvorba obsahu takto filmově zaměřeného časopisu je však silně vázaná na svou cílovou skupinu, jíž tvoří zejména návštěvníci filmového klubu, případně studenti.   4 POSTUP PRÁCE Jak jsem nastínil již dříve při volbě tématu jsem vycházel z podkladů svého studijního oboru filmové vědy a má aktivní účast na chodu studentského filmového klubu Pastiche Filmz, spadajícího pod katedru filmových, televizních a rozhlasových studií. Pro tento studentský klub jsem chtěl vytvořit adekvátní vizualizaci textové podoby průvodních textů, které si diváci mohou na každé projekci pročíst a dozvědět se tak nejen o nadcházejícím programu, nýbrž i pročíst autorské články členů klubu. Zprvu jsem přenesl své představy o vizualizaci tištěného časopisu na papír, kde jsem si navrhl základní rozložení a rámcovou konstrukci pomocí náčrtů. Primárním obsahem již od začátku byl zejména výčet měsíčního programu, který studentský klub promítal. Nicméně nejen pro potřeby projektu, ale i výsledného produktu, kterým by diváci mohli disponovat na každé projekci, by nikdy takový obsah nebyl dostačujícím. Proto jsem se rozhodl časopis doplnit o několik dalších stran plných tematicky zaměřených textů na audiovizi obecně. Přesto jsem se držel mnou předem načrtnuté osnovy, kterou jsem si vytvořil již před vytvořením samotné práce v grafickém editoru. V první fázi realizace jsem započal své tvůrčí snažení, když jsem si navrhl základní rozložení stran pro jednotlivé texty a fotografie v programu Adobe InDesign, v němž jsem založil rozvržení dokumentu o velikosti A5 (výška: 210 mm; šířka: 148 mm). Menší formát A5 s orientací na výšku jsem zvolil, jelikož byl jednoduše více se hodící pro potřeby filmového klubu a podoby časopisu jako menší brožury, kterou si diváci mohou vzít téměř kamkoliv. Počet stran se obecně lišil na základě měsíčního programu a počtu projekcí. Nicméně ve výsledné předkládané realizaci listopadového čísla roku 2019 vyšel počet stran měsíčního programu na dvanáct, pět stran doprovodných textů a tří stran reklamního obsahu a zdrojů použitých fotografií. Jelikož jedním z cílů bylo dosažení minimalistického designu a poměrné nízké ceny nákladu vytvořil jsem layout kombinací bílé a černé barvy pro vnitřek časopisu a mramorový vzor pro pozadí titulní strany. Cílem titulní strany bylo na první pohled zaujmout čtenáře a zároveň dostatečně reprezentovat vizi a představu o studentském filmovém klubu. Jednoduchý design černobílého čtvercového pozadí, na němž se nachází modrá rytina diváka sedícího v křesle s popcornem v ruce dle mého nejlépe evokuje kulturu studentského kina. Titulní stranu jsem vytvořil skrze grafické editory Adobe Photoshop a Adobe Illustrator. Pod zmíněnou čtvercovou grafiku, do dolního okraje titulní strany jsem zanesl několik názvu lákajících na promítané filmy daného měsíce v modré barvě. V levém horním okraji typické logo Pastiche Filmz, který klub pravidelně užívá na všech svých propagačních materiálech a který pro studentský klub navrhl olomoucký grafik Radim Měsíc. V pravém horním okraji následně název měsíce a rok odkazující k měsíční periodicitě. Na druhou stranu titulního obalu jsem volil grafiku protínajícího se měsíce se sluncem tematicky evokujícího zastřešující téma měsíčného programu – Sbohem, Východe! Vítej, nový příběhu, který je následně detailněji popisován vedoucím dramaturgie v úvodním editorialu. Do spodní poloviny zadní strany jsem nasázel v černobílém provedení loga sponzorů a partnerských organizací a internetový odkaz na webové stránky studentského klubu. V druhé fázi realizace jsem začal rozpracovávat textový a obrazový obsah samotného časopisu. Prvních pět stran tvoří autorské texty, proto jsem volil základní design layout a kombinaci bílého podkladu a písma černé barvy. Pro titulky všech autorských sekcí – Editorial, Pastiche vyhlíží a Téma jsem zvolil font Franklin Gothic Heavy v různých velikostech, který dle mého vhodně doplňoval představu o minimalistickém a jednoduchém, přesto poutavém designu. Pro samotné texty jsem použil font Minion Pro, který sice není bezpatkový písmem, tedy postupem času daleko více unavuje oči při delších textových pasážích, avšak bezesporu je esteticky vhodnějším fontem písma, které ve výsledné realizaci nepůsobí nijak rušivě. Na druhé až páté straně časopisu jsem musel vyřešit rozvržení textu a velikostní poměry ve vztahu k fotografiím. Jednotlivé články jsem častokrát byl donucen krátit, nebo jinak upravovat za účelem vhodného zaplnění určeného prostoru. V důsledku toho jsem také aktivně využil funkce „prostrkání,“ avšak snažil jsem takto upravovat text v malé míře, aby nepůsobil na první pohled až moc nepřirozeně. Použité autorské texty zpracovávají témata audiovize a vyšly z iniciativy členů studentského klubu, včetně mého přispění v sekci Pastiche vyhlíží, v níž se nachází několik filmových tipů na listopadoví kino premiéry. Na následující dvojstranu 6-7 jsem vložil reklamu na partnerské filmové festivaly v Uherském Hradišti a Olomouci, tudíž těmito dvěma stranami jsem se nadále nemusel nutně zabývat. Na stranách 8-19 již následoval stěžejní výpis měsíčního programu studentského klubu, který se ve výsledné realizaci sestává z autorských anotací a detailech o promítaných filmech. Při rozvržení jednotlivých dvoustran jsem se znovu odrazil od minimalistické vize, a tedy jsem volil kombinaci celostránkové fotografie z konkrétních snímků a stručného textu. V prvním myšlenkovém nástřelu jsem dokonce uvažoval o zanesení menších infoboxů do spodního okraje stran nabízející další tematické filmové tipy. Nicméně tento nápad jsem při realizaci zavrhl a následně odstranil, jelikož působil rušivě a zbytečně odváděl pozornost od ostatního textového i obrazového materiálu. Střídavou povahou jednotlivých stran – text/foto jsem vhodně docílil variacích doplněných stylizací a kombinací černé a bílé barvy, když na jedné dvoustraně je text bílý na černém pozadí a obráceně na dvoustraně následující. Závěrečnou stranu jsem vytvořil propojením fotografie z audiovizuální znělky studentského klubu uvádějící i motto klubu: „Někdo to pustit musí!“ a závěrečného usnesení, které bude v každém následujícím čísle téměř identické s minimem změn. Zde tedy můžeme nalézt uvedená jména lidí a organizací podílejících se na časopisu a chodu studentského klubu. Mimo jiné jsou zde uvedeny zdroje všech použitých fotografických materiálů, které jsem použil z press kitů dostupných na webových stránkách filmových distribučních společností. Mezi posledními finálními úpravami bylo číslování stran, u kterého jsem volil pozicování na vnějších stranách dolních okrajů. Číslování jsem následně upravil a vložil do pozadí pravoúhlého trojúhelníku, jímž jsem chtěl odkazovat k logu samotného klubu Pastiche Filmz. Výsledná tištěná podoba časopisu měla dát vyniknout tomuto designovému prvku skrze ustřižený pravý dolní roh. Na závěr jsem si dal práci s kontrolou jednotlivých textů za účelem odstranění případných typografických chyb a výsledný projekt vyexportoval do formátu PDF s přednastavenými ořezovými značkami.   5 SEBEHODNOCENÍ Když se ohlédnu zpět na proces realizace určitě bych několik věcí změnil nebo upravil, jelikož dle mého vždy můžeme nalézt prostor pro zlepšení. Některé články bych možná více zkrátil, zejména na prvních pěti stranách časopisu, za účelem nalezení citelnější rovnováhy mezi rozsahem a zachováním podstaty článků. Zvolený formát A5 však nenabízí takovou volnost, kterou bych rád při tvorbě časopisu opovrhoval, proto bych nejspíše v případné realizaci pro tisk zaměnil za větší formát A4, přestože by zde vymizela myšlenka příruční brožury. Přesto jsem s finální realizací layoutu vcelku spokojen, jelikož vskutku poměrně věrně odpovídá mému záměru. Rovněž musím ocenit přirozenou a uživatelsky příjemné rozhraní grafického editoru Adobe InDesign, s nímž jsem v rámci kurzu a workshopu DTP pracoval poprvé. Specializační kurz mi dodal podstatný základ pro realizaci projektu a do budoucna obohatil o cenné zkušenosti. Při tvorbě projektu jsem také uzpůsobil své znalosti ostatních grafických programů, které mi znatelně pomohly zejména v rámci vizualizace titulní strany časopisu. Nejvíce problematickou součástí práce pro mě byla bezpochyby samotná sazba textu, když jsem musel články několikrát krátit a upravovat, abych dosáhl potřebného výsledku splňujícího určitá typografická pravidla a normy. Celkově mě práce na projektu tištěného časopisu bavila a dodala motivaci se případně někdy v budoucnu znovu podílet na podobné práci.   6 ZDROJE Použité programy: Adobe InDesign Adobe Illustrator Adobe Photoshop Zdroje použitých textu: Vlastní autorské texty Zdroje použitých fotografií (řazeno v pořadí dle výsledné podoby časopisu): Pastiche Filmz – www.pastichefilmz.org Le Mans ’66 –https://www.cinemart.cz/filmy/na-plny-plyn/ Na nože –https://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-350834 Karel, já a ty – https://marienbadfilmfestival.com/marienbad-film-distribuce/2-uncategorised/440-karel-ja-a-ty Doktor Spánek – https://www.vertical-ent.cz/klient-84/kino-78/stranka-1669/film-346363 Národní třída – https://www.falcon.cz/film/narodni-trida/ Krampus: Táhni k čertu! – https://www.cinemart.cz/filmy/krampus-tahni-k-certu/ Ztratili jsme Stalina – https://www.cinemart.cz/filmy/ztratili-jsme-stalina/ Fotbal nekonečno – KineDokCZ Pláč sv. Šebestiána – http://www.sebestianfilm.cz/ Sbohem, synu – https://www.filmeurope.cz/movies/1014-sbohem-synu Riverblue – http://riverbluethemovie.eco/ Dálava – https://dalava.acfk.cz/
Stáhnout přílohy:
Zobrazeno 495 krát
Naposledy upraveno: st., 15. červenec 2020 17:27
Pro psaní komentářů se přihlaste