st., 1. květen 2019 16:54

Online rubriky zaměřené na sportovní výkony regionálního deníku

  Realizovaný projekt: ZDE

 

Jedná se o práci sloužící k popisu samostatného projektu, který se nazývá „Nejlepší sportovní výkony za rok 2018 podle Hranického deníku“. Práce se znázorňuje výběr na nejlepší jednotlivé a kolektivní úspěchu sportovců z hranic a okolí. Pro zhotovení samostatného projektu jsem využil metody běžné v sociologickém výzkumu – analýzu
a syntézu. Jako hlavní zdroj sloužil archiv Hranického deníku, z kterého bylo získáno
51 zdrojů, ze kterých jsme použili 20 pro adekvátní obsah.

 V původní koncepci se analýzou rozumí způsob, jak nalézt důkaz nějaké poučky
(tzv. teoretická analýza). Předpokládá se existence něčeho neznámého, co má být nalezeno,
a pak se zkoumá, z čeho by se to dalo odvodit, až se dojde k něčemu známému. Jde tu tedy o postup od neznámého k známému nebo o „návrat k počátkům“. V případě syntézy se postupuje opačně. Analýza se tedy chápe jako rozklad celku (konceptu, problému, výsledků šetření) na části (dílčí fakta, tvrzení, informace) a syntéza jako skladební postupu směřující ke shrnujícím poznatkům, generalizacím, typologiím apod. (Berka, 2017).

Dále jsem využil také komparativní metodu, při které jsem srovnával relevanci
a důležitost daných článků pro mou práci. Linhart a Vodáková (2017) uvádí, že metoda komparativní je  pojem používaný pro výzkumný přístup, systém, proces i dílčí postup postavený na principu srovnání. Výzkumný postup metody srovnávací obecně zahrnuje specifikaci předmětu srovnávání, vymezení srovnávaných vlastností, znaků a kontextuálních proměnných.

 

1. Cíle

Hlavním cílem této práce je zdokonalení základních dovednosti potřebných pro práci s informacemi a jejich následné implementace do online prostředí.

Jedná se o odraz mé specializace, která se týká internetové žurnalistiky, mimo jiné se zaměřením na sportovní tématiku. Mou snahou je prokázat odbornou orientaci ve sportovním prostředí a schopnost využití znalostí v práci žurnalisty. Hlavní náplní internetové stránky bude rekapitulace nejlepších sportovních výsledků za rok 2018, publikovaných Hranickým deníkem ve formě rubriky. Zde bude možné nalézt sportovní výkony z oblasti házené, fotbalu, juda, a atletiky. Z důvodu omezené životnosti této rubriky, není kladen důraz na návštěvnost, ale na korektní zpracování obsahu. Při vytváření a třídění jednotlivých výsledků jsem se zaměřil také na vyváženost mezi sportovními disciplínami, v ohledu na hlavní sporty daného regionu.

Rubrika je určena zejména sportovním fanouškům hranického regionu, jedná se o obsah určený úzké skupině čtenářů. Tento model se dá snadno převést také do jiných regionálních mutací.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

V rámci specializační návaznosti v rámci studia žurnalistiky jsem absolvoval základy přírodních věd, workshop a praktikum online žurnalistiky a vědeckou žurnalistickou specializaci. Na druhou stranu mým majoritním oborem je tělesná výchova na Fakultě tělesné kultury. Z toho důvodu jsem si zvolil sportovní tématiku mého samostatného projektu. Mimo to, se sportem aktivně zabývám mnoho let, tudíž i z toho důvodu jsem se zaměřil na sportovní výsledky.

Z aktivního působení ve sjezdovém lyžování a fotbalu vím, že v paměti zůstávají zejména špatné výsledky, co se týče kolektivních sportů. Fanoušci prohry neodpouštějí a na výhry se občas zapomíná. Prvotní myšlenkou bylo vyzdvihnout kolektivní a také jednotlivé úspěchy hranických sportovců.

Rubrika poskytuje přístup ke všem hlavním sportovním kategoriím na jednom místě. Což je výhoda pro návštěvníky, kteří svůj zájem upírají pouze na jeden sport. Snadno si mohou prohlédnout i jiné sportovní disciplíny, bez toho aby museli složitě vyhledávat například v archívu.

Jedním ze záměrů bylo zvýšit veřejné mínění o hranickém sportu jako takovém a připomenout úspěšné sportovce minulé sezony. Nejedná se pouze o rekapitulaci výsledků, avšak také o třídění a kategorizaci jednotlivých sportů s důrazem na jejich regionální důležitost, tradici a v neposlední řadě úspěšnost. Dalším aspektem je všeobecná popularizace sportu, ve smyslu motivace k dané sportovní aktivitě nebo zvýšení návštěvnosti sportovních akcí. Myslím si, že propagace sportu na regionální úrovni není špatná, ale tento druh rekapitulace uplynulé sezony může zlepšit, jak již výše zmiňuji, mínění a chápání určitého sportovního odvětví.     

        

3. Zdroje, stav problematiky

Zdroj, ze kterého jsem čerpal pro vytvoření rubriky je zejména archiv Hranického deníku, který byl poskytnut v rámci spolupráce s redakcí. Výsledky se nacházejí vždy na poslední straně týdeníku spolu s výrokem nebo zajímavostí týdne.

Podobných rubrik, které mapují uplynulý rok je v internetových a tištěných médiích nespočet. Zařazují se zejména v období po sezoně nebo se začátkem kalendářního roku
a slouží jako ohlédnutí se za úspěchy minulé sezony nebo roku nejen ve sportu. Například internetové médium aktuálně.cz znázorňuje 20 nejlepších výkonů roku 2012 pod názvem
20 českých výkonů roku. „Největší borci roku 2012: Jágr, Špotáková nebo tenisté“. Internetová stránka Fotbalportal.cz hodnotila jednotlivé výkony fotbalistu a vybrala
6 nejlepších individuálních výkonů sezony. Portál idnes.cz se zase věnuje nejlepším sportovním momentům roku 2018 s názvem „Ročenka: Ledecká Fed Cup… Nejlepší sportovní momenty roku 2018“. Mapují celý rok pomocí formátu ročenky, vybrali
60 nejzajímavějších a nejlepších momentů roku, ke kterým přiřadili fotografie sportovce nebo týmu. Za zmínku stojí také internetová stránka www.momentysportu.cz, jedná se o projekt České televize, který u příležitosti stého výročí vzniku České republiky připomíná historické momenty českého sportu. Pro výběr 10 nejlepších okamžiků zvolila česká televize metodu hlasování diváků. Sportovní momenty Česká televize prezentovala hlasovací také prostřednictvím živého vysílání ČT sport. Z mého pohledu se jedná o nejpropracovanější rekapitulaci sportovních výkonů v českých médiích.

Dá se říci, že projekt navazuje na zmíněný článek „nejlepší momenty roku 2018“, který publikoval idnes.cz formou ročenky. Využil jsem krátké popisy výkonů, doplněné
o fotografie sportovců, dostupných v databázi Deníku. Oproti článku na idnes.cz jsem pracoval s menším počtem informací, jelikož jsem byl limitován na užší geografickou oblast.

 

4. Ideový plán

Cílem tohoto projektu je informovat potenciální čtenáře o nejlepších sportovních výsledcích uplynulého roku 2018. Jednotným prvkem všech článků je snaha o seznámení se sportovními úspěchy hranických sportovců.

Články budou mít především charakter krátkých zpráv, proto se budu snažit psát co nejjasněji a nejsrozumitelněji, aby byly zveřejňované informace dostupné pro co nejvyšší počet čtenářů. V těchto krátkých zprávách je popsán sportovní výkon, sportovci, kteří zvítězili nebo výjimečný kolektivní sportovní výkon. Texty budou doplněny o fotografie daných sportovců nebo týmu.

Sportovní výkony budou rozděleny do jednotlivých kategorií podle daného sportu na
– házenou, judo, fotbal, atletiku, florbal a ostatní sporty. Hlavními kategoriemi budou – házená, fotbal a atletika. Jedná se o nejrozšířenější a také nejúspěšnější sporty v Hranicích na Moravě a okolí.

V rámci projektu bude v budoucnu na internetových stránkách Hranického deníku vytvořena rubrika „Sportovní výsledky roku 2018“, ve které bude moct čtenář vyhledávat z výše uvedených sportů. Tuto sekci je možné obměňovat každý rok nebo pouze doplňovat nové výsledky do již vytvořených kategorií. Strukturování obsahu do přehledných organizačních prvků je důležitým aspektem pro vytvoření dobře čitelného webu. Základní stavební kámen organizace článků na webu tvoří rubriky. V případě rozsáhlejších magazínů můžete doplnit i podrubriky. Vhodným zařazením do rubrik se docílí lepšího vyhledávání informací, které návštěvník vyhledává. Například portál sport.cz disponuje rubrikami neboli sekcemi – fotbal, hokej tenis a ostatní sporty. Ty dále dělí na jednotlivé soutěže.

Rozhraní rubriky bude orientováno do konceptu a hlavních myšlenek regionální mutace internetové podoby Hranického deníku. V tomto směru odpadá má kreativní činnost, jelikož podoba stránek je jasně daná. Rozhodl jsem se pro tuto podobu, protože veškeré informace jsou získány právě z archivu Deníku a také protože je možnost výsledky práce publikovat přímo v Deníku.

Informace daných rubrik mají svou časovou životnost, ale mým záměrem je dané výsledky obměňovat a aktualizovat. Dalo by se s postupem času také přemýšlet a o doplnění rubriky o další sporty nebo rozšířit oblast, kterou bych se orientoval. Tato sekce by se dala také pojmout jako ucelený přehled nejlepších hráčů uplynulých fotbalových nebo hokejových kol nebo zveřejňovat nejlepší celorepublikové výsledky, doplněny například o video záznam. Jedná se o poměrně otevřenou kategorii, se kterou by se dalo v budoucnu dále pracovat.

K fungování samostatného projektu bude zapotřebí vytvořit internetovou stránku na některém z českých freehostingových serverů. Mezi nejvyužívanější patří webzdarma, endura nebo ic.cz. Pravděpodobně využiju jeden z těchto hostingů, jelikkož disponují poměrně velkou kapacitou pro nahrání dat a také širokým sortimentem doplňkových funkcí.
U nepředplacené verze je nevýhodou nutnost umístění bezplatné reklamy, u placeného hostingu, který stojí 360 Kč, tento problém odpadá. 

 

5. Postup práce

První krok při realizaci projektu bylo vyhledání potřebných textů z databáze Hranického deníku za rok 2018, která obsahovala 51 výtisků v podobě pdf. Z těchto 51 novinových výtisků jsem vybral 20 relevantních textů potřebných pro mou práci. Při výběru jsem se řídil kritériem významnosti daného výkonu v porovnání s ostatními. Texty jsem dále třídil podle míry zastoupení daného sportu, tak aby nebyl jednomu sportu věnován podstatně větší prostor než ostatním. Dále jsem k textům přiřadil odpovídající fotografie pro lepší obrazovou představivost a upoutání čtenáře do problematiky.

K vytvoření webové stránky bylo nezbytné zaregistrovat internetovou doménu, s tím souvisí také zvolení internetové adresy. Pracovní a také jako poměrně provizorní sloužil název Sportovní Hranice, avšak tato doména nebyla volná, zvolil jsem tedy název Hranice Sportu. Název je také metafora toho, kde mohou být sportovní hranice, jelikož obsahem webu jsou nejlepší výsledky roku, tyto hranice se mohou stále posunovat. Při tvorbě hostingu jsem měl možnost, jestli si vybrat placenou možnost nebo bezplatnou. Bezplatná varianta znamená je třetího řádu, což znamená, že za vytvořenou adresu se přidává většinou název webu, na kterém hosting zakládáme. Zpoplatněná varianta domény druhého řádu se přeplácí na jeden rok za obnos 360 Kč. Pro realizaci své domény jsem zvolil pravděpodobně nejznámější bezplatnou verzi zprostředkovatele domén – ic.cz, která se posléze ukázala jako nekompatibilní s prostředím wordPress. Zvolil jsem tedy zprostředkovatele webzdarma.

Dále bylo nutné technicky připravit prostor přidělený spolu s doménou, konkrétně nastavit MySQL databáze. Abych mohl vytvořenou databázi na WordPress připojit musel jsem znát tyto údaje - Database Name (jméno databáze), User Name (uživatelské jméno), Password (heslo), Database Host (adresa MySQL serveru). Po tomto kroku jsem již mohl přistoupit k instalaci redakčního systému. Také bylo za potřebí, mít přístup ftp přístup ke svému webhostingu. Ftp přístup umožňuje přesouvání dat (souborů) z počítače na daný server. Ftp přístup znamená znát název FTP serveru, uživatelské jméno a heslo pro připojení. Tyto informace předal poskytovatel webhostingu. Abych mohl FTP přístup používat, potřeboval jsem program, tzv. FTPklient. Na výběr jsem měl velkou řadu možností – FileZillaTotal CommanderfireFTP (plugin pro prohlížeč Firefox) Zvolil jsem Total Commander.

Dále jsem si vybral potřebnou šablonu. Jednalo se o stěžejní krok, jelikož právě výběr správné šablony určuje další postup. Pokud by šablona nevyhovovala parametrům pro dané webové rozhraní, v mém případě pro tvorbu rubrik, následovalo by zdlouhavé přetváření kódu, což je činnost, kterou zrovna neovládá každý novinář. Vybral jsem zcela základní šablonu Donovan od WordPressu, kterou bylo potřeba dále upravovat, avšak v tomto případě nebylo zapotřebí měnit kód. Pomocí úprav jsem odstranil například navigaci stránek
a příspěvků, dále historii vyhledávání a komentáře k příspěvkům, nebyly pro web potřebné. Dalším úkolem bylo přetvoření tlačítka „číst dále“. Pomocí elementárních znalostí programování jsem v kódu našel pojmenování barvy tohoto tlačítka a přepsal ho tak, aby bylo v modré barvě.

Název rubriky bude „Sportovní výkony“, jak jsem uváděl, grafická podoba bude ve svých základech ve stejné podobě, jako tomu je u Hranického deníku. Vizuální podoba rubriky bude tedy zapadat mezi ostatní sekce. Po otevření rubriky „Sportovní výkony“ se zobrazí podkategorie sportů, ze kterých může čtenář vybírat. 

Záhlaví stránky jsem se snažil vytvořit ve stejném duchu jako tomu je v Hranickém deníku. Pod hlavní text v záhlaví jsem vložil nadpis mé rubriky „Sportovní výsledky za rok 2018“. Vytváření rubriky bylo velmi snadné, vytvořil jsem 6 sekcí. Jednotlivé rubriky jsem také stručné popsal, aby čtenář věděl bližší informace o daném sportu. Navíc jsem přidal možnost přesměrování na hlavní stránku neboli „Domů“, kde jsou všechny příspěvky seřazeny podle data vystavení na web. Takto pracuje také odkaz v záhlaví, po otevření umožní přesměrování stejně jako odkaz Domů, na hlavní stránku. Pravý okraj stránky je určen pro nejnovější příspěvky a také další možnost výběru rubrik, mezi nimiž může návštěvník vybírat.

Rubriky obvykle slouží hlavní třídící nástroj stránky. Reflektuje obsah – na první pohled by mělo být návštěvníkovi jasné, o jakých tématech zde najde informace. Měly by shromažďovat články podle určitých témat. Míra obecnosti či podrobnosti záleží na obsahu celé stránky. Je možné vytvářet hierarchii rubrik a pod hlavní rubrikou mít další vnořené více popisující rubriky na dané téma.

Postup přidávání příspěvků velmi snadný a jedná se pouze o takzvané klikání. Na levé straně prostředí Wordpressu jsem vybral možnost přidat příspěvek. Po té jsem vložil připravený text a titulek příspěvku. Dále jsem zařadil příspěvek do předem připravených rubrik (atletika, florbal, fotbal, házená, judo a ostatní sporty). Ke každému příspěvku jsem také vložil obrázek. Pro lepší vizuální efekt jsem upravil stručný popis, aby nekončil v polovině věty. Příspěvky jsou orientovány po dvou a dále se seřazují pod sebe. Toto rozvržení je dáno šablonou. V tomto směru se nejedná o stejný formát, jaký používá Hranický deník, ale myslím, že se jedná o nepodstatný rozdíl.

Zdrojem inspirace při vizualizaci bylo webové rozhraní Hranického deníku. Zachoval jsem totožnou grafiku a rozložení rubrik, s tím, že svou rubriku jsem vložil mezi již existující. Nejedná se finální verzi, jde pouze o demonstraci budoucího fungování této sekce.   

 

6. Sebehodnocení

Hlavním cílem seminární práce bylo sebezdokonalení se v oblasti práce s informacemi s jejich následnou implementace do online prostředí. Z poznatků a výsledků práce je patrné, že při tvorbě byly osvojeny schopnosti potřebné pro vyhledávání a třídění zdrojů z databází. Během týdne jsem v databázi Hranického deníku vyhledal a vytřídil potřebné texty potřebné pro mou práci. Nacházel jsem se ale v časové tísni. Samotnou realizaci projektu jsem zvládl za den. Velmi mi pomohly základy programování, které jsem získal při studiu na střední škole informačních technologií.   

Při realizaci jsem se setkal s problémem registrace domény. Původně jsem vybral portal ic.cz, přes který jsem si doménu registroval. Doména z tohoto portálu nebyla kompatibilní s rozhraním redakčním WordPress. Zvolil jsem tedy služby zprostředkovatele webzdarma, se kterým jsem neměl nejmenší problém.

Projekt je možné dále doplňovat a každý rok nebo sezonu obměňovat. Tento aspekt považuji za plus, protože je možné během tohoto časového rozhraní vyhledat nespočet výjimečných sportovních výkonů. Naopak si myslím, že publikované texty mohly být delší a propracovanější, avšak jedná se pouze o školní projekt. V budoucnu by texty mohly být obsáhlejší a samotné rubriky by se mohly rozšířit také.

Velkou měrou výslednou podobu ovlivnil redakční systém WordPress. Myslím si, že v hodně směrech byl až příliš svazující. Samotné programování webu by zabralo více času, ale podoba stránky by byla lepší. I přes tyto omezení je web zcela přehledný a pro čtenáře jednoduchý pro orientaci mezi jednotlivými sekcemi.

Dle mého názoru jsem vytvořil jednoduchý web, který poskytuje ucelený náhled na uplynulou sportovní sezonu v hranickém regionu. Z publikovaných sportů si vybere každý sportovní fanoušek a může skrze tento web dozvědět i jiné sportovní úspěchy z Hranic na Moravě a okolí.

 

7. Literatura, zdroje

Berka, K. (2017). Analýza a syntéza. Retrieved 29. 4. 2019 from https://encyklopedie.
soc.cas.cz/w/Anal%C3%BDza_a_synt%C3%A9za

Linhart, J. & Vodáková, A. (2017). Metoda srovnávací. Retrieved 29. 4. 2019 from https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Metoda_srovn%C3%A1vac%C3%AD

http://www.epaper.denik.cz

https://exodus.denik.cz/agentura/

https://hranicky.denik.cz/sport_region/

https://www.wplama.cz/pro-zacatecniky-jak-ve-wordpressu-vytvorit-rubriku-a-podrubriku/

Zobrazeno 769 krát
Naposledy upraveno: čt., 2. květen 2019 23:53
Pro psaní komentářů se přihlaste