po., 3. květen 2021 20:09

SAMOSTATNÝ PROJEKT: Nový zimní stadion v Litvínově

Psaná žurnalistika, sportovní specializace Název: Nový zimní stadion v Litvínově Počet textů: 4 Hlinkův stadion je mým druhým domovem, za moderní arénu bych neměnil, říká litvínovský fanoušek Marek Šimšálek; Hráli na několika moderních stadionech, ale ani jeden se tomu litvínovskému nevyrovnal; Hokejový uragán se řítí do Litvínova, Hlinkův stadion čekají historické změny; Když budu optimistický, rok 2024 jako konec výstavby je rozhodně reálný, říká Jiří Šlégr

1. CÍL PRÁCE

Cílem předkládaného samostatného projektu je zobrazení rekonstrukce Zimního stadionu Ivana Hlinky, která by se podle aktuálního plánu měla uskutečnit během následujících tří let. V rámci svého projektu zohledním současnou finanční situaci a zároveň změny a dopady, jež se určitým způsobem mohou dotknout osob, které jsou s chodem zimního stadionu spojené. Současný vzhled litvínovské haly proto plánuji vztáhnout k její budoucí podobě. Abych cíle svého samostatného projektu naplnila, vytvořím cyklus textů, který se bude skládat z několika odlišných žurnalistických žánrů. Konkrétně se bude jednat o dvě story, jeden rozhovor a hlavní úvodní text, který v rámci tohoto tematického cyklu zastává pozici otvíráku. Celkově tedy vytvořím čtyři články, které mi pomohou dosáhnout výše zmíněných cílů.

 

2. ZDŮVODĚNÍ VOLBY TÉMATU

V rámci svého studia žurnalistiky jsem absolvovala několik seminářů, které jsem vždy volila s ohledem na svou vysněnou profilační linii. Sportovní specializace pro mě byla prioritou již v okamžiku, kdy jsem nastupovala do prvního ročníku. Už v té době jsem věděla, že bych své sportovní znalosti, nadšení a neutuchající zájem o sportovní dění chtěla předávat také dalším lidem. Právě z tohoto důvodu mě sportovní žurnalistika zaujala. Vybrat si mezi několika tematickými specializacemi, které naše katedra nabízela, pro mě bylo snadným úkolem. Mnohem obtížnější však byla volba technické profilace. Psanou žurnalistiku jsem si vyzkoušela již před svým studiem na Univerzitě Palackého, jelikož jsem publikovala články pro litvínovský hokejový web a působila jsem jako členka tamní redakce. Náš studijní plán mi ovšem nabízel celou řadu dalších možností, které jsem chtěla vyzkoušet. Vedle psané žurnalistiky jsem se proto rozhodla i pro seminář rozhlasové žurnalistiky. I přesto, že mě setkání s rozhlasovou tvorbou nadchlo, jsem se nakonec přiklonila k psané žurnalistice. Důvod byl prostý. Nadšení z rozhlasových zkušeností zkrátka nepřekonalo psanou žurnalistiku, která mi je o něco bližší. 

Když jsem o tématu svého samostatného projektu přemýšlela, ihned jsem věděla, že se musí týkat místa, díky kterému jsem objevila nejen své sportovní nadšení, ale také několik cenných přátelství, za něž jsem dodnes neskonale vděčná. Právě z tohoto důvodu jsem svůj samostatný projekt zasvětila Zimnímu stadionu Ivana Hlinky, který představuje posvátné místo nejen pro mě, ale také pro většinu místních obyvatel. V Litvínově lidé hokejem zkrátka žijí. Ačkoliv se jedná o nejmenší město, ve kterém se hokejová extraliga v současné době hraje, při pohledu do tabulek návštěvnosti by nikoho takové tvrzení nenapadlo. Fanoušci totiž litvínovské hokejisty podporují bez ohledu na to, zda hrají o mistrovský titul, nebo bojují o holý život v nejvyšší hokejové soutěži. Důvodem je také skutečnost, že mnozí z nich považují Hlinkův stadion za svůj druhý domov, který ovšem během následujících tří let čeká rozsáhlá rekonstrukce, která leccos změní. Z tohoto důvodu jsem si přestavbu litvínovského stadionu na novou moderní halu zvolila za téma svého samostatného projektu. 

Není tedy pochyb o tom, že se jedná o aktuální téma. Samotný začátek rekonstrukce je naplánovaný na prosinec příštího roku, a proto v současné době probíhají rozsáhlé debaty o tom, kdo zakázku na přestavbu stadionu zhotoví. Vzhledem k tomu, že je projekt stále ve fázi schvalování a projednávání, mohou odpůrci přestavby určitých změn ještě dosáhnout. Dle mého názoru se zároveň jedná také o velmi důležité téma, jelikož si přestavba vyžádá několik podstatných změn. Z toho důvodu se tento samostatný projekt zaměřuje primárně na osoby, které jsou se zimním stadionem určitým způsobem spjaté. Hlavním cílem je tedy zobrazení rekonstrukce očima lidí, na které mohou mít plánované úpravy stadionu výrazný dopad. Vedle toho v rámci samostatného projektu zohledním také aktuální finanční situaci, která by v současných plánech mohla ještě leccos pozměnit. Téma mi přijde zajímavé také s ohledem na skutečnost, že ve městě na severu Čech vyvolalo řadu kontroverzí, ačkoliv se to na první pohled nemusí zdát. 

 

 3. ZDROJE/STAV PROBLEMATIKY

Na téma rekonstrukce stadionu se mi nepodařilo nalézt žádné projekty, které by se tomu mému podobaly. Co se týče dalších textů, které byly na téma nového stadionu v Litvínově již vytvořeny, podařilo se mi jich nalézt několik. Vždy se však jednalo převážně o zprávy, jež informovaly o plánované rekonstrukci nebo o výsledcích, ke kterým zastupitelstvo města Litvínov dospělo na svém nejnovějším jednání. Tomuto tématu se věnoval především Mostecký deník, který ohledně přestavby zveřejnil dva články na svém internetovém webu. První z nich byl publikován ihned potom, co zastupitelstvo města schválilo výběrové řízení na projektovou dokumentaci a litvínovský klub zároveň představil projekt, podle něhož by přestavba měla v příštích letech proběhnout. Druhý článek byl podobného charakteru. Obdobné články jsem rovněž zaznamenala na několika sportovních či zpravodajských webech, jako jsou například hokej.cz, ct24.ceskatelevize.cz, sever.rozhlas.cz. I tato média se ovšem zaměřovala na informování o chystané rekonstrukci. 

S ohlédnutím na fakt, že litvínovský hokej podporuji již od svých dětských let, jsem se zájmem přečetla veškeré články, které byly v souvislosti s tímto tématem publikovány napříč nejrůznějšími médii. I z toho důvodu mě překvapilo, že se všechny texty zabývaly stejnou problematikou, a to jednáním zastupitelstva, vyjádřením starostky, či generálního ředitele. Žádný z nich se ovšem nevěnoval lidem, kteří Zimní stadion Ivana Hlinky pravidelně navštěvují, a to dokonce ani samotným hráčům. Vzhledem k tomu, že chystané změny nejvíce zasáhnou právě tyto osoby, je dle mého názoru na místě zobrazit rekonstrukci také z jejich úhlu pohledu. V této skutečnosti zároveň spatřuji hlavní přínos mého samostatného projektu, který přestavbu komplexně zmapuje. 

Co se týče zdrojů, ze kterých bude tento samostatný projekt vycházet, využiji především plán na přestavbu stadionu, jenž litvínovský klub prezentoval na svých webových stránkách a jenž zároveň považuji za nepostradatelný a primární zdroj celé své práce. Na jeho základě totiž budu moci porovnat současnou podobu stadionu s předpokládanými změnami, které rekonstrukce zapříčiní. Navíc zde naleznu také dostatek informací o termínech, od nichž se avizované změny odvíjejí. Vedle projektu budu rovněž čerpat i z dalších zdrojů, které lze nalézt na oficiálních stránkách klubu. Jedná se například o podrobné informace o všech stavebních činnostech, jež na Hlinkově stadionu v minulosti proběhly, na základě čehož vystavím svůj hlavní text. Mezi další zdroje patří také hokejový portál eliteprospects.com, který poskytuje řadu užitečných statistik. Dále budu vycházet z webových stránek ceskyhokej.cz, kde jsou zveřejněné podmínky, jež musí každý stadion splňovat, aby na svém ledě mohl pořádat zápasy nejvyšší hokejové soutěže.

Mezi hlavní zdroje tohoto samostatného projektu rovněž řadím všechny respondenty, díky kterým jsem mohla cyklus textů vytvořit. Kromě samotných hokejistů jsem hovořila i s fanoušky, zaměstnanci, vedením a dalšími osobami, které mají k Hlinkově stadionu užší, či bližší vztah. Dále jsem mohla realizovat rozhovor s Jiřím Šlégrem, který si v rámci litvínovského hokeje vyzkoušel hned několik funkcí. Působil v roli hráče, trenéra a také generálního ředitele. V současné době je navíc členem zastupitelstva města, jež o budoucnosti stadionu rozhoduje. Ke komunikaci s výše zmíněnými osobami jsem využila telefonní hovor, osobní setkání, či komunikační platformy, jako jsou například Instagram nebo Facebook. 

 

4. IDEOVÝ PLÁN

Ideovým plánem tohoto samotného projektu je vytvořit cyklus textů, který se bude zabývat avizovanou rekonstrukcí Zimního stadionu Ivana Hlinky. Oproti textům, které se již v médiích na toto téma objevily, se můj samostatný projekt bude ubírat jiným směrem. Všechny články, které byly na internetových webech doposud publikované, se věnovaly primárně zpravodajské činnosti. Informovaly čtenáře o tom, že rekonstrukce proběhne. Prostor k vyjádření poskytovaly stejným respondentům, a to zejména nejvyšším členům městského zastupitelstva a představenstva litvínovského klubu. Opomněly však na fakt, že rekonstrukce zasáhne mnohem širší okruh lidí. Z tohoto důvodu bych chtěla ve svém projektu poskytnout prostor k vyjádření také druhé straně, a to konkrétně osobám, které jsou se Zimním stadionem Ivana Hlinky určitým způsobem spojené. Tento samostatný projekt by tedy měl nastínit, jakou citovou vazbu mají zmíněné osoby ke stadionu, na němž vyrostla třetina hráčů, kteří dokázali triumfovat na Zimních olympijských hrách v Naganu. Vedle toho bych chtěla také komplexně znázornit, jaké části stadionu přestavba konkrétně zasáhne, což následně porovnám s prvotní, současnou a rovněž plánovanou podobou stadionu. V potaz vezmu také aktuální finanční situaci, která v realizaci plánu modernizace představuje velmi výraznou roli. 

Cyklus textů tohoto samotného projektu bude obsahovat celkem čtyři články, které by měly zodpovědět všechny cíle, jež jsem si při vytvoření svého projektu stanovila. Konkrétními texty budou dvě story, jeden rozhovor a hlavní úvodní článek, jenž v cyklu textů zastává roli otvíráku. Co se týče story, ústřední postavou první z nich je mladý fanoušek, který na svůj klub nedá dopustit. V lásce má rovněž místní stadion, na němž v průběhu let zažil spoustu zážitků. Pomocí story čtenářům vypráví dojmy, které v něm přestavba historického stadionu na novou moderní halu vyvolala. Druhou story pak tvoří příběh dvojice hráčů litvínovského mužstva, kteří se s hokejem poprvé seznámili právě na Hlinkově stadionu. Láska k hokeji však není to jediné, co je spojuje. Prostřednictvím story vyjadřují pocity, které v nich hraní na litvínovském stadionu vzbuzuje. Zároveň přemýšlejí o dopadech rekonstrukce, které by je mohly ovlivnit. 

Hlavní úvodní text tohoto tematického cyklu čtenáře informuje o zamýšlené rekonstrukci a taktéž o změnách, které stavební úpravy zapříčiní. Pomocí reportážních prvků je v textu popisována například historie, současná podoba, nebo duch Hlinkova stadionu, přičemž je vše vztaženo právě k souvislostem spojeným s plánovanou modernizací.

Poslední text mého samostatného projektu tvoří rozhovor, pro nějž jsem si zvolila respondenta, který je legendou nejen v historii litvínovského hokeje, ale také v dějinách českého národního týmu a slavné NHL. Jiřího Šlégra jsem však oslovila z více důvodů. Tím prvním je skutečnost, že na Zimním stadionu Ivana Hlinky hokej sám dlouhá léta hrál. Navíc zde působil také v roli trenéra a generálního ředitele. Přičemž především v pozici generálního ředitele o renovaci stadionu usiloval. Dále je členem zastupitelstva města Litvínov, které je vlastníkem zimního stadionu. Proto si myslím, že je Jiří Šlégr zcela ideálním respondentem pro potřeby mého samostatného projektu.

 

5. POSTUP PRÁCE

5.1. Získávání informací

Nad samotným tématem svého projektu jsem začala přemýšlet již začátkem listopadu. Ačkoliv jsem nápadů měla několik, ze všeho nejvíce se mi zalíbilo téma spojené s Hlinkovým stadionem, jelikož o jeho chodu vím spoustu informací a je mi zároveň velmi blízké. Po schválení tématu mým vedoucím jsem se ihned začala rozmýšlet nad sestavením požadovaného cyklu čtyř textů. Provést rozhodnutí ohledně skladby konkrétních článků a jejich žánrového zaměření pro mě bylo na celém projektu tím nejtěžším krokem. Původně jsem zamýšlela vytvořit story, jež by se týkala amerických fotbalistů, kteří vinou rekonstrukce přijdou o své hřiště. Po konzultaci s vedoucím projektu jsem se ovšem rozhodla, že lepší variantou bude, když story zaměřím na litvínovské hokejisty a fanoušky. Tedy osoby, které jsou pravidelnými návštěvníky Hlinkova stadionu.

Následně jsem přemýšlela o tom, jakým směrem bych své články chtěla vést, přičemž samotné realizaci jsem se intenzivně věnovala především v průběhu měsíce března a dubna. V první fázi, jež se týkala především zpracování informací, jsem nejprve pročítala články, které vznikly na nejrůznějších mediálních webech. Dále jsem zjišťovala informace o rekonstrukcích, jež proběhly na litvínovském stadionu v minulosti. Dále jsem pečlivě studovala projekt, podle něhož by k realizaci přestavby mělo dojít. V okamžiku, kdy jsem o záměru rekonstrukce načerpala dostatek informací, jsem se začala soustředit na samotný charakter článků. Zároveň jsem přemýšlela o respondentech, na které bych se mohla obrátit. 

Prvním článkem, na kterém jsem začala pracovat, byla story s fanouškem. Jelikož litvínovský stadion pravidelně navštěvuji, nebylo pro mě nijak obtížné vybrat ideálního adepta. Ihned mě napadlo kontaktovat Marka Šimšálka, který je jedním z nejvěrnějších fanoušků Vervy. Na základě naší společné domluvy jsme zrealizovali hovor prostřednictvím aplikace FaceTime a promluvili jsme si o jeho prvních hokejových zážitcích, vazbě k místnímu stadionu, ale také o názoru, jež na modernizaci stadionu má. Díky jeho výpovědím jsem byla schopna článek následně napsat. Mimo jiné jsem rovněž získala řadu dalších informací, jež jsem mohla využít i pro potřeby svého hlavního článku. 

Druhým textem v pořadí, který jsem zpracovávala, byla story s hokejisty. Nejprve jsem přemýšlela o tom, jak ji ozvláštnit, aby se neshodovala s tou předchozí. Proto jsem se nakonec rozhodla, že do textu zakomponuji příběh dvou hokejistů, namísto jednoho, což jsem zamýšlela původně. Kritérium pro výběr respondentů se skládalo ze dvou skutečností. Požadovala jsem, aby byl mateřským klubem daných hokejistů právě Litvínov. Kromě toho jsem pracovala také s věkovým rozdílem, jelikož mým předpokladem byly odlišné zkušenosti, vzpomínky, či názory. Z aktuální sestavy litvínovského mužstva jsem si proto zvolila Jakuba Petružálka, který je v týmu třetím nejstarším a Martina Havelku, jenž je naopak jedním z nejmladších hokejistů, kteří za Vervu v extralize momentálně nastupují. Před tím, než jsem Petružálka s Havelkou kontaktovala, jsem si o každém zjistila základní informace. S Jakubem Petružálkem jsme se domluvili na telefonním hovoru. S Martinem Havelkou jsem pak komunikovala prostřednictvím sociálních sítí. Z informací, které mi oba hráči ochotně poskytli, jsem následně zpracovala story. Mimo jiné mi Jakub Petružálek sdělil také řadu dalších zajímavostí, které jsem zakomponovala i do svého hlavního textu. 

Po vytvoření těchto dvou story jsem se začala věnovat hlavnímu textu. Přičemž před jeho samostatným vypracováním jsem se aktivně zajímala o stavební úpravy, jež na Hlinkově stadionu v minulosti proběhly, a proto jsem se snažila nalézt osoby, které se na prvotní výstavbě podílely. Přes vedoucího fanklubu se mi podařilo kontaktovat Pavla Macha, který se mnou sdílel několik vzpomínek, jež si z této doby pamatuje. Abych vystavěla text, který bude komplexně zobrazovat všechny změny, ke kterým na Hlinkově stadionu dojde, kontaktovala jsem hned několik osob. O současné a plánované podobě místní hokejové haly jsem hovořila například se zaměstnanci, novináři, stánkaři, provozním ředitelem, vedoucím fanklubu, či dalšími fanoušky. Ve všech případech se mi dostálo ochotného a příjemného jednání, za což jsem velmi vděčná. 

Posledním útvarem, na kterém jsem v rámci tohoto samostatného projektu pracovala, byl rozhovor. Jak jsem již výše uvedla, za respondenta jsem si zvolila městského zastupitele Jiřího Šlégra, který v litvínovském klubu prošel několika funkcemi. O chodu místního stadionu tudíž ví spoustu informací. Zároveň se účastní pravidelných zasedání městské rady, na nichž se přestavba stadionu a její financování velmi často řeší. Na základě společné domluvy jsme realizovali rozhovor prostřednictvím telefonního hovoru. Mluvili jsme spolu například o finanční stránce, jeho osobních vizích a podmínkách, které jsou s provozem extraligového stadionu spojené. 

 

5.2. Skladba textů

Story č. 1

Zakomponování fanoušků do mého samostatného projektu bylo prvotním cílem již v momentě, kdy jsem si téma s názvem „Nový zimní stadion v Litvínově“ zvolila, jelikož žádný článek příznivcům litvínovského hokeje nenabídl možnost, aby se k rekonstrukci mohli plnohodnotně vyjádřit. Na základě toho jsem kontaktovala Marka Šimšálka, se kterým jsem prostřednictvím telefonního hovoru vedla rozhovor o přestavbě stadionu. Kromě svého postoje k rekonstrukci mi vyprávěl také o tom, jak probíhala jeho první návštěva litvínovského stadionu. Z rozhovoru jsem následně vytvořila story, která zobrazuje jednak fanouškovu lásku k Zimnímu stadionu Ivana Hlinky, a jednak skepsi k plánovaným změnám. 

Story č. 2

Na obdobný způsob poté vznikla i druhá story, ovšem s jedním rozdílem. V tomto případě jsem totiž kontaktovala hned dvojici respondentů. Záměrně jsem si vybrala hokejisty, mezi kterými je znatelný věkový rozdíl. Mým prvotním předpokladem bylo, že věkový rozdíl zapříčiní alespoň drobné odlišnosti v rámci jejich postoje k chystané rekonstrukci stadionu. Mé původní očekávání se ovšem nenaplnilo. I přesto si myslím, že vznikl velmi zajímavý text, jenž modernizaci Hlinkova stadionu popisuje z pohledu samotných hokejistů.

Otvírák

Hlavní úvodní text neboli otvírák, se mi psal velmi dobře. Troufám si tvrdit, že dokonce nejlépe ze všech čtyř článků. Na jeho vypracování jsem zároveň strávila nejvíce času. Pro tento text jsem získala spoustu podkladů, které mi přijdou velmi zajímavé. Jelikož jsem otvírák psala jako třetí text v pořadí, zakomponovala jsem do něj rovněž výpovědi, které jsem získala díky práci na předchozích dvou story. Další fakta a informace, jež mi pomohly hlavní text mého samostatného projektu vytvořit, jsem nasbírala z dostupných zdrojů, kterými jsou například oficiální webové stránky litvínovského klubu, zpravodajské či sportovně zaměřené weby. Za primární zdroj ovšem považuji výpovědi všech respondentů, se kterými jsem měla možnost o tématu svého samostatného projektu hovořit. S respondenty jsem komunikovala prostřednictvím sociálních sítích, či telefonního hovoru. Výsledný text užívá reportážních prvků a téma rekonstrukce zobrazuje z různých úhlů pohledu.

Rozhovor

Jako poslední útvar tohoto samotného projektu jsem zpracovávala rozhovor s městským zastupitelem a bývalým hokejistou Jiřím Šlégrem. Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením jsme se bohužel nemohli sejít osobně, a proto jsme rozhovor realizovali prostřednictvím telefonního hovoru. Myslím, že vznikl velmi zajímavý text, který čtenáře obeznamuje s plány přestavby, aktuální finanční situací, podmínkami pro působení v extralize a také vizemi Jiřího Šlégra.  

 

6. SEBEHODNOCENÍ

Domnívám se, že se mi podařilo naplnit všechny cíle, které jsem si stanovila před vypracováním tohoto samotného projektu. Dopady a změny, které rekonstrukce Zimního stadionu Ivana Hlinky zapříčiní, jsem představila ve čtyřech textech. Podařilo se mi rovněž vystihnout příčinu nevyhnutelnosti samotné přestavby a zachytit vize, jež jsou s jejím financováním spojené. Myslím, že vznikl velmi zajímavý cyklus textů, které jsou vzájemně propojené. Za kvalitní počin považuji především hlavní článek, jenž rekonstrukci představuje velmi komplexním způsobem.

Všechny texty tohoto tematického cyklu se mi zpracovávaly velmi dobře, jelikož vybraní respondenti byli ochotní a společná komunikace probíhala bez problémů. Jediným úskalím bylo kontaktování Jiřího Šlégra, který je pracovně velmi vytížený. Z tohoto důvodu jsem velmi ráda, že si na můj samostatný projekt našel čas a poskytl mi rozhovor. Vzhledem k platným epidemiologickým opatřením ovšem nebylo možné realizovat rozhovory prostřednictvím osobního setkání. Mohu říci, že jsem z vytváření rozhovorů skrze telefonní hovor, či elektronickou komunikaci měla zpočátku obavy. Tato alternativa mě ovšem příjemně potěšila, jelikož jsem se ve všech případech setkala s vřelým jednáním. Za benefit navíc považuji skutečnost, že zpracování rozhovorů prostřednictvím elektronické formy mi ušetřilo čas, který bych v běžné situaci pro komunikaci s respondenty vynaložila. 

Samotný projekt považuji za aktuální a zajímavý, a to především z toho důvodu, že téma rekonstrukce stadionu zachycuje očima osob, kterým doposud nebyl poskytnut prostor v médiích pro to, aby se k tématu vyjádřily. V této souvislosti zároveň spatřuji hlavní přínos mého samostatného projektu, jelikož zaceluje mezery, na které jsem narazila při čtení textů, jež byly napříč různými zpravodajskými či sportovními weby dříve publikovány. Doufám proto, že cyklem článků čtenáře obeznámím s citovou vazbou, kterou místní lidé k Hlinkově stadionu mají. Zpracování tématiky z jiné strany, než na kterou se média zaměřovala, by navíc mohlo podnítit další studenty k tvorbě obdobně zaměřených projektů.

 

7. LITERATURA A POUŽITÉ ZDROJE

JÍLEK, Viktor a Filozofická fakulta. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-80-244-2218-3. 

Zastupitelstvo města schválilo výběrové řízení na projektovou dokumentaci - Multifunkční sportovní aréna [online]. 2021, 20.02.2021 [cit. 2021-04-13]. ISSN www.hcverva.cz. Dostupné z: https://www.hcverva.cz/clanek.asp?id=Zastupitelstvo-mesta-schvalilo-vyberove-rizeni-na-.

Elite Prospects [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.eliteprospects.com.

HC Verva [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.hcverva.cz

POLÁČEK, Daniel. Výprask od Rumunů, střešní drama i chrlení legend. Litvínovské hale je už 65 let. Sport.aktualne.cz [online]. 2020, 6. 12. 2020 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://sport.aktualne.cz/hokej/extraliga/litvinov-hokej-stadion-65/r~daeb983837a311ebb115ac1f6b220ee8/r~i:photo:366226/.

Licenční řád pro účast v Extralize ledního hokeje [online]. In: . [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.ceskyhokej.cz/data/redactor/2018-04-03-licenn-d-pro-ast-v-elh-zmny.pdf.

Stadion: Zimní stadion Ivana Hlinky [online]. [cit. 2021-04-13]. ISSN hcverva.cz. Dostupné z: https://hcverva.cz/zobraz.asp?t=stadion.

HERNÍ ŘÁD TIPSPORT EXTRALIGY LEDNÍHO HOKEJE: ROZPIS SOUTĚŽE. In: Ceskyhokej.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.ceskyhokej.cz/data/document/file/herni-rad-extraliga-ledniho-hokeje-2020-2021(2).pdf.

Město Litvínov [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://www.mulitvinov.cz.

BENEŠ, Jan. Litvínov chystá rekonstrukci zimního stadionu Ivana Hlinky. Stát by měla přes půl miliardy korun. Sever.rozhlas.cz [online]. 5. únor 2020 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://sever.rozhlas.cz/litvinov-chysta-rekonstrukci-zimniho-stadionu-ivana-hlinky-stat-mela-pres-pul-8144518.

Litvínovský stadion Ivana Hlinky chátrá. Nově se má přeměnit v multifunkční halu. Ct24.ceskatelevize.cz [online]. [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/komiks/3044731-litvinovsky-stadion-ivana-hlinky-chatra-nove-se-ma-premenit-v-multifunkcni-halu.

VOKURKA, Martin. Litvínov udělá projekt na půlmiliardový stadion, aby hokej z města nezmizel[online]. 20.2.2021 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/litvinov-projekt-stadion-hokej-20210220.html.

BENEŠ, Edvard. Zimní stadion Ivana Hlinky v Litvínově promění přestavba za půl miliardy korun[online]. 7.2.2020 [cit. 2021-04-13]. Dostupné z: https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/litvinov-zimni-stadion-oprava20200207.html.

 

 

 

Zobrazeno 1276 krát
Naposledy upraveno: po., 3. květen 2021 21:54

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste