čt., 4. červen 2020 09:04

Stolní tenis v Karlovarském kraji

Cíl práce: Téma samostatného projektu bylo zvoleno v návaznosti nejen na absolvovanou tematickou specializaci, ale rovněž na autorovu bakalářskou práci, která se zabývá tématem mediálního obrazu stolního tenisu v Olomouckém deníku a deníku Sport. Propojení témat bakalářské práce a samostatného projektu tak odráží rovněž autorův vztah k problematice. V samostatném projektu autor zamýšlel vytvořit sérii článků věnujících se podobě stolního tenisu v Karlovarském kraji, a to od úrovně celorepublikových soutěží a mládežnických turnajů až po krajské a okresní soutěže. Cílem projektu bylo pomocí vhodně zvolených témat a způsobu jejich zpracování pokrýt kompletně téma stolního tenisu v Karlovarském kraji a jeho aktuální podoby. Za tímto účelem byl vytvořen ucelený soubor článků na dané téma, které zpracovávají v různých žánrových podobách žurnalisticky přitažlivé informace.

 

Důvod volby tématu:

Jak už bylo zmíněno, autorova bakalářská práce se zabývá podobným tématem a autorův vztah k tomuto sportovnímu odvětví je dlouholetý a hluboký, s Karlovarským krajem jej pojí také místo bydliště. K volbě tématu samostatného projektu jej inspirovaly také skutečnosti zjištěné v průběhu výzkumu pro bakalářskou práci. Stolní tenis patří v konkurenci ostatních sportovních odvětví k okrajově zmiňovaným sportům v celorepublikovém i krajském rámci. V celkovém rámci sportovní mediální oblasti je tedy stolní tenis dle názoru autora nedostatečně zmiňován s ohledem na jeho atraktivitu a početnou hráčskou základnu na všech výkonnostních úrovních, která překonává i sporty jako házená a plavání. V rámci mediální oblasti zabývající se sportem v Karlovarském kraji jde pak o téma téměř zcela opomíjené, pokud nepočítáme přítomnost základních informačních článků a videí na stránkách České asociace stolního tenisu a příslušný detailní informační servis pro každou ligovou sezonu, který je volně dostupný. Z tohoto důvodu autor zamýšlel se jím v podobě samostatného projektu zabývat a propojit tak absolvovanou žurnalistickou a profesní specializaci s tématem bakalářské práce a rovněž s plánovaným profesním zaměřením po absolvování studia. Z hlediska atraktivnosti lze projekt považovat za unikátní v tom smyslu, že přináší detailní informace z krajského prostředí, kterými by se novináři, kteří by případnou podobnou sérii článků tvořili v republikovém nebo mezinárodním měřítku, výrazněji nezabývali. Zejména kvůli tomuto považuje autor téma ideální pro zpracování v podobě samostatného projektu.

 

Zdroje a ideové plány:

Problematiku originality zpracování a volby dílčích témat, která je u mediálních textů požadována, není v tomto konkrétním případě víceméně nutno brát do úvahy právě z důvodu téměř nulové existence podobné série článků. Stejně jako u tématu mediálního obrazu stolního tenisu, kterému se věnovala autorova bakalářská práce, vytvoření komplexní sekvence rozhovorů a reportáží se specificky u tématu stolního tenisu žádný autor nevěnoval, na různých zpravodajských portálech však vycházejí samostatné rozhovory, reportáže, fleše a další žurnalistické žánry, jejichž hlavním tématem je stolní tenis. Pro více informací lze na příkladu deníku Sport a Olomouckého deníku vzít v potaz zmíněnou bakalářskou práci. Zejména jde o servery, jako je idnes.cz, aktualne.cz, pinces.cz, deník Sport, periodikum Deník a jeho krajské a okresní mutace a jeho spřízněný web, web České asociace stolního tenisu a další spřízněné weby. Česká asociace stolního tenisu rovněž na serveru YouTube publikuje plné záznamy a sestřihy televizních utkání extraligy mužů, mezi nimiž se vyskytuje i několik zápasů týmu SKST Cheb. Tyto články poskytly autorovi detailnější vhled do problematiky a posloužily jako doplnění faktů, které autorovy byly již známy z minulosti a prezentoval je v článcích. Samostatný projekt tedy částečně navazuje na zmíněné reportáže a rozhovory a využívá z nich v souladu s platnou citační normou určité pasáže, specializuje se však na poměrně úzký prostor Karlovarského kraje, a to jak v rámci ligových soutěží, tak turnajů jednotlivců, které se na území Karlovarského kraje konají. Samostatný projekt je zpracován stylem, který by mohl být v podobě samostatných článků prezentován téměř v jakémkoliv obecně či přímo sportovně zaměřeném periodiku či na příslušných on-line stránkách, protože prvotním záměrem bylo zpracovat témata do podoby plnohodnotných novinových článků a mimo jiné, jak bylo od samostatného projektu požadováno, prokázat kompetenci v absolvované profesní a tematické specializaci. Ačkoliv nelze předpokládat, že by články byly v budoucnu uveřejněny v periodiku či na jiném portálu než UPmedia, autorovým cílem práce bylo mimo jiné otestovat dostupnost dostatečného množství zpravodajsky relevantních témat pro případné pozdější důslednější zpracování, které by již mohlo být publikováno na výše zmíněných webových stránkách nebo v odpovídajícím periodiku. Pravděpodobnost, že by takovou sérii článků někdo v budoucnosti zpracoval, je nízká, neboť články, které vycházejí zejména na serveru Aktuálně.cz, se zabývají stolním tenisem z celorepublikového a reprezentačního měřítka, a i když tento server publikuje články zabývající se extraligou mužů a tedy týmem SKST Cheb, nevěnuje jednotlivým krajům České republiky, metodám výchovy mládeže a krajským a okresním soutěžím žádnou pozornost, stejně jako ostatní weby a periodika, v nichž byly podobné články v minulosti publikovány. Toto je způsobeno zejména celkovým mediálním obrazem stolního tenisu v České republice, který odpovídá skutečnostem, které autor již zjistil a prezentoval v bakalářské práci. Z tohoto důvodu projekt nenavazuje na žádnou v minulosti publikovanou sérii článků, i když využívá některé poznatky, které autor zjistil během průzkumu odpovídajících zdrojů – zejména jde o informace o extralize mužů a předpokládaných přestupech před novým ročníkem, které by jinak nebylo možno zjistit a ověřit jejich pravdivost. Bez těchto informací by autor musel mít kontakty na představitele extraligových klubů, což, jak ukázala v jednom případě výsledná podoba výstupu, je bez významného důvodu a publikování výsledného výstupu v zavedeném médiu téměř nemožné.

 

Postup práce:

Samostatný projekt byl po konzultaci s vedoucím rozdělen do podoby pěti samostatných článků, z čehož dva jsou zpracovány jako přímý rozhovor, jeden stylem sportovní reportáže, jeden stylem žurnalistické story a poslední stylem novinářské úvahy z pozice autora, který je sám aktivním hráčem a prošel několika krajskými kluby. Jako takový by měl samostatný projekt nabízet sérii článků pojednávajících o stolním tenise v Karlovarském kraji a zároveň dodávat atypický pohled na danou problematiku, kterou autor může prezentovat za využití znalosti prostředí a dalších souvislostí, které jsou specialistovi na jinou sportovní oblast ve většině případů neznámé. Představení těchto informací a přidání informační hodnoty do výsledné realizace bylo jedním z dílčích cílů samostatného projektu a zároveň mělo otestovat a ve výsledku prokázat autorovu orientaci v daném tématu a vhodnost volby dílčích témat pro samostatný projekt.

 

Pro zpracování samostatného projektu bylo využito několik žurnalistických metod. Úvodní článek Stolní tenis v nejmenším kraji: hraje si Karlovarský kraj na vlastním písečku? je realizován formou reportáže s úvahovými prvky, v nichž autor využívá znalostí prostředí a zevrubné podoby pozice stolního tenisu v Karlovarském kraji. V úvodní části článek zevrubně informuje o aktuální pozici nejlepšího krajského týmu SKST Cheb, jejich pozici v předčasně ukončeném ročníku extraligy a plánovaných personálních změnách, o nichž autor sám slyšel od hráčů nebo byly publikovány na zpravodajských portálech, zejména na serveru Aktuálně.cz. Druhá polovina článku se věnuje analýze pozice stolních tenistů pocházejících z Karlovarského kraje v porovnání s jejich soupeři z ostatních krajů. Článek nastiňuje pozici těchto hráčů, přibližuje jejich umístění na republikových turnajích a uvádí příklady důsledků špatné práce s mládeží, která se přenáší do dorosteneckých kategorií a následně do kategorie dospělých. Článek nicméně nemá za cíl navrhovat řešení této krize. Důvodem pro volbu tohoto zpracování byl fakt, že neznalému čtenáři je třeba poskytnout minimálně zevrubný vhled do problematiky, která se prolíná i ostatními články. Článek tedy prezentuje v základní míře názory autora, nechává však také prostor na úvahy čtenáře.

 

Ještě před zpracováním tohoto článku byly získány podklady pro tvorbu článků realizovaných formou rozhovorů. Článek Mladí hráči musí mít především pevnou vůli, říká nejlepší hráč karlovarské divize je vytvořen formou rozhovoru se Zdeňkem Völgyesim, autorovým bývalým spoluhráčem z divizního klubu KST Karlovy Vary, který je zároveň licencovaným trenérem mládeže a na krajské úrovni vychoval během 14 let několik výborných hráčů, kteří vesměs v klubu působí dodnes a startovali v odpovídajících kategoriích na mistrovství České republiky. Kromě osobní zainteresovanosti autora článek přináší i pohled zkušeného hráče a trenéra na situaci mládeže v Karlovarském kraji a doplňuje tak autorovy názory prezentované v úvodním článku o další pohled. Ačkoliv se názory autora a pana Völgyesiho na situaci kolem tréninku mládeže vesměs shodují, článek prezentuje některé prvky, které autor do úvodního článku nemohl zahrnout buď z důvodu nedostatečné znalosti krajského prostředí, nebo nezkušenosti se specializovaným tréninkem talentované mládeže. Autor sice trenérům klubu KST při různých příležitostech s tréninkem mládeže vypomáhá, avšak pouze jako sparingpartner pro kombinační a zápasové tréninky.

 

Článek Lukáš Hobl: Být ve vězení bych nikomu nepřál je rovněž veden formou rozhovoru. Lukáš Hobl, který patřil mezi nejlepší krajské mladé hráče, se s autorem několikrát v minulosti potkal na krajských bodovacích turnajích. V polovině loňského roku byl však nepodmíněně odsouzen k trestu odnětí svobody za způsobení těžké dopravní nehody a po návratu z výkonu trestu přinesl v rozhovoru unikátní pohled sportovce, který se vlastním přičiněním dostal na okraj společnosti. V rozhovoru prezentuje své názory na proměnu, kterou ve výkonu trestu prošel. Rozhovor je zaměřen zejména na jeho pokus o restart kariéry, který přijde s nadcházející sezonou, a návrat po dlouhé absenci běžného tréninkového zatížení, mimo jiné. Rozhovor je spíše kratšího rozsahu, a to z pochopitelného důvodu – pan Hobl o této zkušenosti nechtěl příliš otevřeně mluvit a rozhovor také autorovi poskytl až po určitém přesvědčování a slibu, že kromě využití pro samostatný projekt a publikování na stránkách UPmedia nebude nikde jinde veřejně publikován. Ačkoliv z tematického hlediska je tento článek v celkové podobě projektu značně atypický, přináší nestandardní informace a unikátní pohled jak na téma stolního tenisu, tak téma mladické nerozvážnosti, a proto jej autor zamýšlel do projektu od začátku zařadit.

 

Zmíněné dva články byly vedeny formou rozhovoru zejména z důvodu menší náročnosti zpracování a rovněž z důvodu zachování žánrové pestrosti. Během sběru potřebného materiálu se také ukázalo, že v případě rozhovoru s Lukášem Hoblem by nasbíraný materiál pravděpodobně nestačil na vytvoření plnohodnotného odpovídajícího článku jiného žánru, aniž by autor musel téma propojovat s dalšími odvětvími stolního tenisu či s jinými případy sportovců ve výkonu trestu odnětí svobody, což by článku samotnému mohlo spíše uškodit, poněvadž prvotním záměrem bylo prezentovat právě atypickou kariérní i životní etapu Lukáše Hobla. Rozhovor se Zdeňkem Völgyesim by se do podoby jiného žurnalistického žánru zpracovat dal, zejména pokud by se podařilo získat k věci také vyjádření v článku zmiňovaných odchovanců, což může být v budoucnu využito pro vytvoření tematicky spřízněného článku pro oblastní periodikum či online médium.

Článek Tomáš Tregler: česká hvězda kvůli smolné náhodě vypomáhá outsiderovi je rovněž zpracován za využití autorových znalostí stolně-tenisového prostředí s použitím veřejných zdrojů České asociace stolního tenisu do podoby story, která mapuje kariéru nejlepšího hráče české extraligy. Tomáš Tregler je v prostředí stolního tenisu dobře známou národní hvězdou, avšak kvůli nevydařenému jednání o angažmá v polské lize se octl před startem uplynulé sezony bez angažmá v době, kdy většina týmů již měla podepsané hráče pro nadcházející sezonu a Cheb byl tak pro Treglera téměř jedinou možností. Právě kvůli této značné náhodě je zvolené téma zejména pro krajského fanouška přitažlivé, protože Tregler se v Chebu podle očekávání okamžitě stal oporou a výrazně dopomohl Chebu k záchraně v extralize v nedohrané sezoně. Pro článek měl autor za cíl získat jak vyjádření samotného Treglera, tak trenéra SKST Cheb Petra Gavlase, avšak ani jeden na jeho žádost nereagoval a situaci navíc zkomplikovala pandemie viru Covid-19 a vyhlášení plošného zákazu pohybu. Autor uznává, že tento plán byl poněkud ambiciózní a založený spíše na naději, že se podaří získat vyjádření zainteresovaných osob, avšak článek byl nakonec do vhodné podoby zpracován i bez těchto informací, avšak jejich přítomnost by zajisté pomohla zvýšit kvalitu výsledného výstupu. Na toto lze v budoucnosti v případě autorova zaměstnání v odpovídajícím periodiku či online médiu navázat a příslušná vyjádření pro článek získat s menšími komplikacemi než nyní.

Poslední ze série publikovaných článků, Cheb zvládl záchranářskou bitvu, Hradec Králové udolal 4:3, je realizován formou sportovní reportáže. Reportáž patří ve sportovní žurnalistice mezi nejužívanější žánry, a tudíž nebylo možné zpracovat kvalitní samostatný projekt, v němž by reportáž nebyla přítomna. Autor původně zamýšlel na zápas do Hradce Králové vyrazit osobně, protože šlo o důležitý záchranářský souboj, ale po zjištění, že tento zápas bude na svém kanále na serveru YouTube vysílat Česká asociace stolního tenisu, zhlédl zápas po internetu. Rovněž kvalita a vyrovnanost zápasu a jeho průběh udělaly ze zápasu 18. kola extraligy žurnalisticky přitažlivé téma. Autor mohl využít i pozápasová vyjádření hráčů a trenérů, která získali přítomní reportéři, čímž bylo možno dodat článku další rozměr a zároveň to odstranilo autorovu obavu o nekvalitnosti výsledné reportáže a zabránilo vzniku stejného problému, se kterým se autor musel potýkat u story o kariéře Tomáše Treglera. Poslední odstavec článku referuje o nadcházejících zápasech SKST Cheb, avšak soutěž byla po tomto odehraném kole přerušena a následně zastavena kvůli pandemii koronaviru, čímž tento odstavec ztrácí význam, avšak autorovi již nepřišlo vhodné zasahovat do finální podoby článku.

 

Žánry zvolené pro realizaci jednotlivých dílčích témat byly zvoleny předem a přizpůsobeny po konzultaci s vedoucím projektu, a to s ohledem na předpokládanou celkovou podobu projektu a s důrazem na požadovanou žánrovou pestrost. Ačkoliv by se dílčí témata dala pravděpodobně realizovat i v podobě odlišných žurnalistických žánrů, toto provedení by mělo prezentovat zjištěné informace v co nejefektivnější podobě. V případě obsáhlejšího informačního fondu zejména u rozhovoru s Lukášem Hoblem by se pak dalo téma uchopit také jako story, ale protože tento žánr je už přítomen u jiného článku a nasbírané informace byly kusé, autor se rozhodl ponechat finální realizaci výstupu v podobě standardního rozhovoru stejně, jako u rozhovoru se Zdeňkem Völgyesim. Tento žánrový překryt sice může být ve výsledku poněkud na škodu, avšak finální podoba výstupů vznikala po důkladném zvážení všech faktorů a s ohledem na co nejlepší možnou realizaci.

 

Revize:

Hlavní cíl samostatného projektu, tedy vytvořit soubor článků mapující téma stolního tenisu v Karlovarském kraji, byl naplněn. Bráno čistě z hlediska úspěšnosti finální realizace naplánovaných témat, nebyly s realizací projektu žádné problémy, i když některé články se nepodařilo vytvořit na základě kompletního původního plánu a v případě rozhovoru s Lukášem Hoblem a story s Tomášem Treglerem bylo třeba původní plán upravit podle kvality a dostupnosti informací, které by byly ve výsledné podobě použitelné. Úskalí některých článků, zejména úvodního zamyšlení nad pozicí stolního tenisu v Karlovarském kraji v porovnání s ostatními kraji, může spočívat v názorech, které autor k dané problematice zaujímá. Nepopírá, že tento článek obsahuje jeho vlastní názory na danou problematiku, se kterým by se čtenáři nemuseli ztotožnit, avšak právě z tohoto důvodu je článek řazen do publicistického žánru a přítomnost vlastního názoru autora se nijak nesnaží skrývat. Některé problémy, které musel autor řešit, vznikly až během realizace projektu, například doprava na místo extraligového utkání do Hradce Králové, který byl však odstraněn díky volbě televizního utkání pro dané extraligové kolo. Stejně tak plán získat pro články vyjádření jedinečná vyjádření nejlepšího hráče české extraligy a trenéra extraligového týmu byly poněkud ambiciózní a navzdory původním prognózám se je nepodařilo naplnit. Dalším problémem samostatného projektu bylo zajištění dostatečně kvalitních informací v průběhu pandemie koronaviru Covid-19, která omezila možnost volného pohybu osob a přerušila a po rozhodnutí České asociace stolního tenisu nakonec zrušila všechny republikové soutěže. Zejména informace pro výsledné rozhovory musely být tedy získány až po uvolnění restrikčních opatření Vlády České republiky na začátku května 2020, což výrazně omezilo časový prostor na úspěšné dokončení projektu. S těmito problémy, které ve většině případů vznikly pouze kvůli odpovídající reakci na danou situaci v době tvorby samostatného projektu, postavily výslednou realizaci před neočekávanou zkoušku metodiky zpracování a výrazně změnily také podobu sběru informací pro finální realizaci, jakož i možnost detailnější konzultace průběhu tvorby článků s vedoucím projektu. Ve výsledku tyto problémy, které autor nemohl ani kvůli nepředvídatelnému vývoji situace očekávat, výrazně ovlivnily možnost realizace výsledné podoby projektu a postavily tak do popředí různé upozaďované metody sběru relevantních dat, jako je e-mailová či telefonická komunikace, které však ubírala efektivitu autorova neovlivnitelná řečová vada. Sběr dat se tedy výrazně opozdil a v případě rozhovoru s Lukášem Hoblem závisel pouze na rychlosti e-mailové komunikace, protože pan Hobl se i po uvolnění restrikčních opatření odmítl z důvodu, který autor musel respektovat, setkat za účelem sběru informací osobně.

Ačkoliv samostatný projekt narážel z výše vyjmenovaných důvodu, které vznikly částečně přemrštěnými ambicemi autora a částečně bez jeho vlastního přičinění na mnohé problémy, je však možno říci, že výsledná realizace tématu naplnila ve stanovených podmínkách autorova očekávání co do kvantity i kvality, a to i přes ústupky, které musel proti původnímu plánu učinit. Samotná praktická část práce tak nabízí dle autorova názoru odrazový můstek pro budoucí žurnalistickou práci, která se bude týkat stejného či úzce spřízněného tématu. Projekt může být v budoucnu využit jako základ pro vytvoření série článků, a to buď z pozice celorepublikové s detailnějším přesahem na půdu Karlovarského kraje, nebo specificky pro Karlovarský kraj stejně jako články v samostatném projektu. Poněvadž je, jak již bylo zmíněno v samém úvodu, ze žurnalistického hlediska stolní tenis opomíjeným sportem, jemuž se dostává pouze základní pozornosti, projekt zpracovává originální téma, které je možno v budoucnu dále rozvést, v čemž autor vidí jeho hlavní přínos. Na tomto místě patří poděkování vedoucímu projektu Mgr. et Mgr. Karlu Páralovi, který v úvodu tvorby projektu zdůrazňoval nutnost žánrové pestrosti a nabídl možnosti lepšího uchopení původních dílčích témat.

 

Online zdroje:

stis.ping-pong.cz

www.ping-pong.cz

YouTube: Česká asociace stolního tenisu

www.aktualne.cz

https://www.idnes.cz/sport/ostatni/extraliga-stolni-tenis-cheb.A200529_110832_sporty_par [cit. 2. 6. 2020]

Zobrazeno 452 krát
Naposledy upraveno: čt., 4. červen 2020 11:15
Pro psaní komentářů se přihlaste