st., 3. červen 2020 19:01

ZÁMĚR: Přípravy české olympijské výpravy na Letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020

1) Cíl práce Cílem tohoto projektu je čtenáře blíže seznámit s přípravami české výpravy na Letní olympijské hry v Tokiu v roce 2020. Přesněji bude projekt koncipován tak, aby si čtenář uvědomil, že olympijské hry nejsou jen o sportovcích, jejich výkonech a medailích, ale že organizační tým musí už dlouhou dobu před zahájením olympiády vynaložit spoustu úsilí, aby se sportovci cítili co nejkomfortněji. Také se i v blízkosti sportovců pohybují zajímaví lidé, kteří se rovněž podílí na sportovních výkonech, ale v médiích už nedostávají tolik prostoru. Dalším cílem projektu je tedy čtenářům představit alespoň jednu takovou osobnost a připomenout čtenáři fakt, že za sportovním výkonem nestojí jen dřina a úsilí daného reprezentanta, ale celý tým dalších osob. V neposlední řadě si tato práce klade za cíl mít hodnotu nejen pro sportovní nadšence, ale také pro běžné čtenáře, kteří si z tohoto projektu mohou odnést nové poznatky.

2) Zdůvodnění volby tématu

K volbě tohoto tématu mě dovedlo hned několik faktorů. Zaprvé jsem chtěla projekt se sportovní tématikou, jelikož té se v posledních letech věnuji nejvíce a plánuji v tom pokračovat i v budoucnu. Zadruhé jsem se snažila vymyslet téma, které by bylo aktuální a bavilo by nejen mě, ale také čtenáře. A zatřetí jsem tento projekt plánovala využít k příležitosti setkat se se zajímavými lidmi.

Téma olympijských her výše zmíněné faktory splňovalo, nicméně nechtěla jsem se zaměřit jako většina médií či odborných prací na hlavní osobnosti této události, ale naopak na tomto tématu najít něco, kde by sportovci nebyli ti hlavní. Nakonec jsem se tedy rozhodla prozkoumat více zákulisí příprav před takto velkou událostí.

Jak už bylo výše naznačeno, olympijské hry jsou pro média přitažlivá. Toto téma má také své pravidelné místo v médiích dávno předtím, než dojde k zahájení olympiády. Média totiž většinou sledují jednotlivé zápasy či turnaje, kde sportovci bojují o místa na olympiádě. Zároveň své příjemce pravidelně zahrnují rozhovory se sportovci, kteří mají účast na olympiádě již potvrzenou nebo informacemi z organizačního týmu. Zprávy o přípravách na olympijské hry se tedy v médiích vyskytují, nicméně toto téma je tak široké a proměnlivé, že každý obsah o tomto tématu může přinést nové a zajímavé informace.

 

3) Zdroje a stav problematiky 

Přípravy české olympijské výpravy jsou v médiích zachyceny často. Je potřeba si ale uvědomit, že každá olympiáda má svá jiná specifika a jak mi osobně potvrdil i vedoucí celé výpravy Martin Doktor, každá příprava je v něčem jiná. Tudíž i když toto téma se v médiích objevuje, tak pokaždé se na toto téma lze podívat z jiného pohledu. O aktuálním vývoji příprav české výpravy nejčastěji prostřednictvím tiskových zpráv  informuje oficiální web Českého olympijského výboru. Média tyto zprávy pravidelně využívají jako podklady ke svým článkům. Také se v médiích pravidelně vyskytují rozhovory s vedoucím celé výpravy Martinem Doktorem a v neposlední řadě jsou v médiích interview se sportovci, kteří mají účast na olympiádě již přislíbenou. Samozřejmě se média snaží přilákat co nejvíce potencionálních příjemců, proto se rozhovory vedou s největšími favority a potencionálními adepty na medailové pozice. Tak jako je ale jiná každá olympiáda, tak se také mění sportovci. Jak už jsem tedy zmínila, toto téma bude vždy jiné a pestré. Dá se tedy říct, že projekt na jedné straně navazuje na tyto mediální obsahy, ale na straně druhé nabídne hlubší pohled do daného tématu.

Při rešerši jsem nenalezla žádnou odbornou literaturu, která by se zabývala přípravami české olympijské výpravy. Mezi akademickými pracemi se však vyskytují témata, která pojednávají například o kondiční přípravě určitých českých sportovců před olympijskými hrami nebo se zabývají financováním české olympijské výpravy. Tyto zdroje jsou ale většinou staršího data a pro můj projekt nejsou natolik stěžejní. Proto pro mé potřeby využiji především tiskové zprávy Českého olympijského výboru a pro další fakta a ucelený kontext použiji informace z oficiálního webu Mezinárodního olympijského výboru. Nicméně, co nejvíce informací se budu snažit získat vlastní aktivitou. Upřednostňovat proto budu osobní setkání s danými osobnostmi, avšak v případech, kdy to z důvodu časové vytíženosti respondentů nebude možné, se budu pokoušet alespoň domluvit na telefonickém spojení.

 

4) Ideový plán

Mým cílem je vytvořit sadu textů, které budou různorodé, ale zároveň v každém z nich bude zachycen jiný typ přípravy české olympijské výpravy před odletem na Letní olympijské hry v Tokiu. Texty musí být zajímavé a pochopitelné jak sportovnímu nadšenci, který se v tomto odvětví orientuje, tak zároveň i běžnému čtenáři, který má o sportu minimální znalost. Nakonec jsem se tedy rozhodla pro rozhovor, story, anketu, komentář a ústřední článek, který čtenáře uvede do celé situace. Žánr story bude sloužit k tomu, aby čtenáře mimo jiné seznámil i se zajímavým životním příběhem dané osoby a totéž bych chtěla uskutečnit i v rozhovoru.

 

5) Postup práce

Po zkonzultování tématu jsem se nejprve obrátila na módní návrhářku nástupové kolekce a snažila jsem se s ní domluvit na termínu setkání. Rozhodla jsem se ale, že podle zajímavosti a délek jednotlivých odpovědí uvidím, zda z nasbíraného materiálu napíšu žánr story nebo vytvořím rozhovor. Paní Osako se mi ozvala, nicméně vzhledem k její časové vytíženosti mi navrhla na mé otázky odpovědět přes email. Souhlasila jsem, ale ještě předtím, než jsem ji otázky přes email zaslala, tak jsem si vytvořila důkladnou rešerši posledních rozhovorů v médiích s paní Osako, aby se otázky neopakovaly a dozvěděla jsem se něco nového. Na základě došlých odpovědí jsem se definitivně rozhodla, že z tohoto materiálu sestavím žánr story.

Poté jsem se pokusila vyhledat zajímavou osobnost v blízkosti slavného sportovce, který už má startovní pozici v Tokiu jistou. Náhodou jsem při procházení internetu narazila na osobní web Kuby Novotného, který spolupracuje s lezcem Adamem Ondrou. Jelikož jsem s panem Novotným v médiích rozhovory nenašla, zkusila jsem ho oslovit přes email s nabídkou, zda by se nechtěl stát součástí tohoto projektu. Pan Novotný souhlasil a během jednoho týdne jsme si domluvili osobní setkání v Praze, kde v současné době respondent žije. Během rozhovoru vládla uvolněná atmosféra a mou snahou bylo dozvědět se nejen něco o Adamu Ondrovi, ale také o lezení a práci pohybových specialistů. Po celou dobu jsem si rozhovor nahrávala na diktafon, abych se na respondenta mohla lépe soustředit. Výsledkem byl hodinový materiál, ve kterém bylo spoustu zajímavých informací a poznatků. Rozhovor jsem následně přepsala a upravila do kratší verze. Po těchto dvou rozhovorech jsem potřebovala získat materiál k ústřednímu článku, který měl sloužit jako uvedení do celé situace. Fakta k tomuto textu jsem čerpala především z oficiálních stránek Českého a Mezinárodního olympijského výboru. Také jsem si opět udělala rešerši rozhovorů s Martinem Doktorem, který se průběžně v médiích vyjadřoval k aktuální situaci. Pro lepší výsledek jsem se ale i přesto s panem Doktorem telefonicky spojila a zajímala jsem o aktuální vývoj osobně. Během tohoto rozhovoru padl z mé strany i dotaz, jestli přípravy nenaruší nově objevený čínský vir – koronavirus. V té době si ale jeho rozšíření a vážnost nechtěl nikdo připouštět, proto mi odpovědí bylo, že zatím stále počítají s tím, že 24. července začínají Letní olympijské hry. Avšak tři týdny po rozhovoru situace nabrala jiný spád a vzhledem k šířící se pandemii koronaviru byly hry odloženy na rok 2020. Tato situace mi poněkud rozhodila plány, jelikož jsem zamýšlela ještě realizaci ankety s trenéry určitých sportovců ohledně posledních příprav před zahájením olympijských her, ale nejen, že kvůli přísným opatřením to osobně nebylo možné, ale také nikdo nevěděl, jak to bude dál. Pokusila jsem se oslovit některé trenéry alespoň přes email, nicméně i je tato situace znervózněla a z pochopitelných důvodů mi někteří z nich odpověděli, že teď sami neví, co je čeká a více informací mi nemohou poskytnout. Rozhodla jsem se tedy na tuto situaci zareagovat posledním textem, který jsem uchopila jako komentář k aktuální situaci. Zároveň jsem chtěla docílit toho, aby komentář zdůraznil i hlavní myšlenku projektu, tedy tu, že olympiáda se opravdu nenaplánuje ze dne na den a stojí za tím mnohem více práce. Fakta ke komentáři jsem opět nejvíce čerpala z oficiálních webů Českého a Mezinárodního olympijského výboru a také z článků z médií.

Projekt byl realizován v čase od ledna do dubna roku 2020.

 

6) Sebehodnocení 

Myslím si, že stanovené cíle se mi podařilo naplnit. Tímto projektem jsem plánovala poukázat na to, že výkony sportovců na olympijských hrách nejsou jen výsledkem jejich drilu a snažení, ale že jim pomáhají další lidé, kteří už v médiích nejsou tolik vidět. Pěkným příkladem je Kuba Novotný, který spolupracuje s Adamem Ondrou a sama se přiznám, že i když Adama Ondru z médií znám, Kubu jsem do té doby, než jsem s ním realizovala rozhovor, neznala vůbec. Jsem ráda, že v tomto projektu může být rozhovor delší, jelikož je v něm spoustu zajímavých poznatků, které jistě zaujmou nejen nadšené lezce. Kdyby se totiž rozhovor měl publikovat například do nějakého tištěného periodika, tak by nejspíš musel být hodně zkrácen a nemohl by být zveřejněn tak podrobně.

Také jsem chtěla čtenářům přiblížit, co vše musí organizační tým připravit předtím, než se vydá na olympijské hry. To se mi povedlo hlavně díky ústřednímu článku, který byl doplněn o citace hlavního vedoucího výpravy Martina Doktora a také komentáři, který reflektuje neočekávanou situaci s pandemií koronaviru.  

Domnívám se, že tento projekt nemusí být jen přínosem pro sportovní fanoušky, ale přínosem může být i pro běžného příjemce, jelikož prostřednictvím story se Zuzanou Osako se čtenář dozví nejen něco o nástupové kolekci, ale také se seznámí s životním příběhem autorky kolekce. Podobně to je i v rozhovoru s Jakubem Novotným, kdy se čtenář dozví nejen o přípravě nejslavnějšího českého sportovního lezce, ale také o správném pohybu a jeho důležitosti v životě.

Co se týče úskalí projektu, tak jak už jsem dříve zmiňovala, původní plán mi narušila pandemie koronaviru. Nepodařilo se mi realizovat anketu s trenéry, ale na druhou stranu jsem alespoň mohla do mého projektu reflektovat i skutečnost, že ne vždy to musí jít podle plánu, a to i u takových akcí ve velkém měřítku jakou jsou olympijské hry.

V budoucnu by se dalo na tento projekt navázat zpracováním sady textů, které by pojednávaly o práci novináře na olympijských hrách. Novináři se sice nějakým způsobem nepodílí přímo na tréninku sportovců, ale jsou pravidelně v jejich blízkosti a během olympijských her je to práce především novináře, který podává fanouškům informace, a to mnohdy i ze zákulisí. Také by se daly samozřejmě zpracovat a zachytit přípravy určitých sportovců nebo by se jiný projekt mohl zabývat narušení plánované přípravy sportovců pandemií koronaviru. Toto téma je široké a nabízených možností, jak na tento projekt navázat, je více než dost.

 

7) Zdroje

https://www.olympic.cz/home

https://www.olympic.org/the-ioc

https://www.visualcapitalist.com/most-expensive-cities-in-world/

http://kubanovotny.cz/

https://www.tradice.org/

https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/cesi-na-olympiade-obleknou-modrotisk-kolekci-navrhne-designerka-ktera-hleda-inspiraci-v-japonsku-i-mistnim-folkloru

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/rozhovor-zuzana-osako-modrotisk-olympiada-tokio-moda.A181217_445946_brno-zpravy_vh

https://www.idnes.cz/bydleni/na-navsteve/jak-bydli-zuzana-osako.A181221_001835_dum_osobnosti_rez

https://www.denik.cz/ostatni_sport/tokio-jako-atlanta-co-nejvic-jsem-se-vyhybal-klimatizaci-vypravi-martin-doktor-20190824.html

https://www.irozhlas.cz/sport/ostatni-sporty/olympijske-hry-tokio-2020-vedro-vlhkost-klimatizace-martin-doktor_1909032029_jgr

https://www.idnes.cz/oh/tokio-2020/thomas-bach-koronavirus-tokio-olympijske-hry-finance.A200413_121522_olympiada-tokio-2020_tof

https://www.idnes.cz/oh/tokio-2020/olympiada-tokio-2020-odlozeni-terminy.A200325_540580_olympiada-tokio-2020_ald

 

 

 

Zobrazeno 283 krát
Naposledy upraveno: čt., 4. červen 2020 11:45
Pro psaní komentářů se přihlaste