Layout politického časopisu Knowlicy

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Samostatný projekt - politická žurnalistika/DTP

1. CÍL PRÁCE

Cílem této práce je vytvoření layoutu politického časopisu, který bude zaměřen zejména na mladé lidi, konkrétně studenty nejvyšších ročníků středních škol a víceletých gymnázií. Periodikum vzniká nejen se záměrem informovat o aktuálním politickém dění, ale také si klade za cíl rozšiřovat znalosti čtenářů v oblastech politiky a její historie a v neposlední řadě má naučit mladé lidi rozpoznávat lživé zprávy.

 

2. ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU

Toto téma bylo zvoleno zejména kvůli nízkému zájmu mládeže o politické dění. Ideou celého projektu je vytvořit časopis atraktivní, tematicky různorodý a zároveň poučný tak, aby dokázal upoutat pozornost a získat zájem dospívajícího čtenáře, jehož hlavní zálibou je spíše sledovat sociální sítě než rozšiřovat vlastní vědění.

 

3. PROBLEMATIKA

Na mediálním poli lze vybírat ze spousty časopisů, které se politickému dění ať už na národní, či světové úrovni věnují. Žádný z nich však není cílený na dospívající čtenáře, kteří vyhledávají především srozumitelnost a vizuální atraktivitu. Časopis by měl pomoci čtenáři dospívajícího věku získat znalosti z oblasti české historie, přinášet přehled o aktuálním dění, představit význačné osobnosti české politiky, a především by měl zvýšit samotný zájem o politiku tak, aby mladí lidé nezapomínali na důležitost voleb a politiky samotné. Věřím, že můj projekt bude poutavý především proto, že se na mladé lidi se zájmem o politiku v tištěných magazínech stále zapomíná.

3.1. Podobná politická periodika, která se stala zdrojem inspirace

Týdeník Respekt: „Respekt každý týden nezávisle komentuje aktuální domácí i zahraniční dění. Zabývá se politikou, ekonomikou a historií, společenskými tématy a trendy, sleduje novinky v oblastech vědy a výzkumu, velkou pozornost věnuje kultuře. Na jeho stránky přispívá řada významných osobností z různých oblastí lidské činnosti. Byl čtyřikrát za sebou vyhlášen Unií vydavatelů jako Časopis roku a získal i prestižní novinářská ocenění Cenu Ferdinanda Peroutky, Cenu Karla Havlíčka Borovského a Cenu Toma Stopparda. Týdeník Respekt byl založen 18. listopadu 1989 skupinou samizdatových novinářů. Profiluje se jako liberální, kritické médium, které věří ve svobodu lidského ducha a nutnost pochybovat při jejím každodenním naplňování. Respekt vychází každé pondělí.“ (www.magaziny.cz)

Měsíčník Reportér: „Programem měsíčníku a webu je poctivá a nezávislá žurnalistika, práce na textech, které jdou do hloubky a jejichž příprava trvá delší dobu. Zaměřovat se bude například na investigativní žurnalistiku, reportáže a příběhy z domova i ciziny, informace ze střední a východní Evropy, ale také na literaturu a umění.“ (www.magaziny.cz)

Týdeník Reflex: „Časopis Reflex – prestižní společenský týdeník je ostrovem svobodné české žurnalistiky. Silné autorské osobnosti z řad kmenových redaktorů i externích spolupracovníků přinášejí čtenářům každý čtvrtek originální, odvážný a neotřelý pohled na českou nebo světovou realitu. Týdeník Reflex je vždy o krok před ostatními v odhalování předstírání a falše v politice i veřejném prostoru, neuhýbá před konfrontací a jde rovnou na dřeň problému. Zároveň dokáže být poučeným a zábavným průvodcem světem kultury, společnosti i životního stylu. Týdeník Reflex je zkrátka značkou dobrého čtenářského vkusu. Týdeník Reflex vychází každý čtvrtek.“ (www.magaziny.cz)

3.2. Periodika podobná svým zacílením na mládež

Měsíčník Redway: „Tištěný celostátní studentský časopis, který je zdarma distribuován žákům II. stupně základních škol, studentům osmi a čtyřletých gymnázií, studentům středních škol a knihoven. Navázání kontaktu s dnešními teenagery a získávání nezkreslených informací o jejich životním stylu. Nenásilná propagace zdravých stravovacích návyků a volnočasových aktivit, které napomáhají ke snižování rizikových faktorů vzniku ischemické choroby srdeční (ICHS). Mezi rizikové faktory patří především obezita, kouření, vyšší krevní tlak, cukrovka, zvýšené hladiny tuků v krvi a nedostatek pohybu.“ (www.redwaymag.cz)

 

4. IDEOVÝ PLÁN

4.1. Obsahová náplň

Časopis Knowlicy bude vycházet jednou měsíčně a k dostání bude zdarma pro maturanty středních škol a víceletých gymnázií. Název vznikl spojením dvou anglických slov „knowledge“ = vědomosti, znalosti a „policy“ = politika.

Měsíčník je členěn do několika dílčích oblastí. Mimo úvodní slovo šéfredaktora a obsah zde najdeme rubriku zaměřující se na rozhovory s významnými osobnostmi dnešního politického života a aktuality ze zahraničí i České republiky. Dále několik stran věnovaných hlavnímu tématu periodika. V našem pilotním čísle jde o výročí listopadu 1989. Předposlední rubrika je zaměřená na rozeznávání lživých zpráv a na konci čísla také nalezneme slovník s mediálními pojmy.

4.2. Barevná kombinace

Pokud jsou v časopisu použity výraznější a více barevné grafické prvky, vyskytuje se jednoduché pozadí, a naopak při použití barvy či vzoru v pozadí jsou pak ostatní prvky méně výrazné. Celý obsah je utvořen tak, aby magazín nebudil bulvární dojem, ale i přesto byl velice výrazný a upoutal pozornost čtenáře. 

Pro titulní stranu byla vybrána výrazná červená barva, která nejen že bezpečně upoutá pozornost, ale více než významně koresponduje s hlavním tématem, kterým je konec komunismu na našem území a třiceti leté výročí Sametové revoluce, která se uskutečnila v listopadu 1989. Aby nebyla obálka příliš přehlcená množstvím barev, byla pro kombinaci s červenou zvolena dvojice neutrálních barev, kterými jsou černá a bílá. 

4.3. Název

Název Knowlicy je spojením dvou anglických slov. Volba samozřejmě nebyla náhodná a název vystihuje hlavní záměry časopisu. Slovo „knowledge“ vyjadřuje záměr vzdělávat a rozšiřovat povědomí a slovo „policy“ pak představuje tematické zaměření měsíčníku na politické dění. Dalším důvodem výběru názvu byla samozřejmě i jeho délka, která je adekvátní pro umístění na titulní stranu a angličtina byla zvolena kvůli zacílení na mládež, která cizojazyčné výrazy často vnímá jako atraktivnější.

4.4. Formát

Časopis je zpracováván na stránce rozložené na výšku a ve formátu A4 (210 × 297 centimetrů), což je běžně používaný rozměr u většiny časopisů a magazínů. Stejně tak tato velikost kopíruje rozměr klasického školního sešitu či středoškolské učebnice. Vzhledem k formátu je v projektu použito převážně dělení textu do tří sloupců. Periodikum obsahuje šestnáct stran. Titulní stranu, tři strany věnované reklamě, čtyři obsahově plnohodnotné stránky fungující samostatně, jednu dvoustranu, na které je umístěn rozhovor a dále 5 stran, které jsou věnované společnému, hlavnímu tématu. Od začátku jsou v dokumentu nastavené okraje o velikosti 12,7 mm nahoře a dole a 12,7 mm na levé i pravé straně.

4.5. Písmo

Protože je časopis zpracován spíše v jednodušším a čistším grafickém stylu, jsou v něm zvoleny pouze dva druhy písem. Pro titulní stranu, nadpisy a další výraznější prvky je použit bezpatkový font Tahoma a to především ve variantě Bold. Pro delší běžné texty byl z důvodu lepší čitelnosti volen font Cambria, který je patkový. Ve většině případů byl použit v řezu Regular a jeho velikost se v celém periodiku pohybuje od 12 do 13 bodů. 

4.6. Obrazový materiál

Obrazový materiál, který je připojen k textům v tomto časopisu je stažený z internetu a posléze dle potřeby mnohdy upraven ve foto editoru Zoner Photo Studio 17. Obrázek, který je na titulní straně, je z fotobanky Pixabay, reklama na Univerzitu Palackého a firmu GroundSound jsou pak autorské, vytvořené v internetovém grafickém programu Canva. 

 

5. POSTUP PRÁCE

Při práci jsem využila program Adobe InDesign, ve kterém jsem vytvořila layout časopisu a titulní stranu. Na úpravu fotografií jsem pak použila Zoner Photo Studio 17. Dvě z použitých reklam jsem utvořila v internetovém editoru Canva. Samotné tvorbě předcházel vzorový náčrt na papír, a také prohlížení několika výše zmíněných časopisů. Ještě před samotným zahájením práce jsem vyhledala veškeré potřebné texty, připravila grafické prvky a fotografie.  

5.1. Titulní strana

Titulní strana má stejné vlastnosti jako celý dokument, tedy rozměr o velikosti A4 (210 x 297 cm) s okraji uvnitř a vně o velikosti 12,7 mm a nahoře a dole 12,7 mm. Nejprve byl přes větší část strany utvořen červený obdélník přesahující až do okrajů dokumentu. Poté dva černé, úzké obdélníky přes celou šířku strany. Do jednoho z nich, níže položeného byl umístěn textový rámeček, do kterého byl vepsán měsíc a rok vydání za použití písma Tahoma v řezu Bold o velikosti 20 bodů. Jako další byl do předem vytvořeného rámečku umístěn obrázek připravený ve formátu .png, tedy s průhledným pozadím a nad něj doplněny upoutávky na dva články za použití černého a bílého písma Tahoma s řezem Bold a velikostí 20 a 22 bodů s meziřádkovým prokladem 35 bodů. Jako poslední byl do bílého prostoru stránky umístěn název časopisu, pro který byl také zvolen font Tahoma v řezu Bold. Velikost písma je 85 bodů a pro ozvláštnění byl zcela dozadu umístěn červený čtverec.

5.2. Layout časopisu

Celý dokument má stejné rozměry a okraje jako titulní strana. Do vzoru stran byly umístěny číslice jednotlivých stránek dokumentu, pod které byl vložen červený čtverec, který je ústředním motivem celého časopisu. Stejně tak byla na vzor aplikovaná grafika nacházející se na vrchní části každé strany. Tedy zmenšený název časopisu z titulní strany a linka přes obě protilehlé strany v černé barvě o tloušťce 2 body. Na následujících stranách byly při práci s texty využívány především odstavcové styly, které pomohly zachovat stejný typ a velikost písma u všech textů.

5.2.1. Editorial

Nejdříve byl do dokumentu vložen za použití textového rámečku nadpis strany „Editorial“, a to za použití písma Tahoma s řezem Bold o velikosti 36 bodů. Tento text byl uložen jako odstavcový styl, který byl následně využíván pro další nadpisy jednotlivých rubrik.

Dále byl vytvořen kruhový rámeček, do kterého byla vložena podobizna šéfredaktorky. Kruhový rámeček má kolem sebe ohraničení v bílé barvě o velikosti 10 bodů. U obrazce je nastaveno obtékání textu „Kolem tvaru objektu“. To bylo především kvůli umístění textového rámečku bezprostředně u kruhu. Pro tento text vylo vybráno patkové písmo Cambria v řezu Regular o velikosti 12 bodů s meziřádkovým prokladem 14,4 body. Celý text je zarovnán do bloku s posledním řádkem vlevo. Tyto využité prvky byly opět uloženy jako odstavcový styl, který bude nadále používán pro další texty. Pod text byl ještě pomocí nástroje tužka s linkou o tloušťce 2 body utvořen podpis šéfredaktorky.

Na pravé straně je umístěn černý obdélník, do kterého je vložen text o velikosti 13 bodů s prokladem 18 bodů. Tento větší proklad byl zvolen zejména pro lepší čitelnost. Parametry byly opět uloženy jako odstavcový styl.

5.2.2. Obsah

Za pomocí odstavcového stylu pro nadpisy byl utvořen název strany. Černý kruh vznikl jako grafika v programu Canva a jako soubor s průhledným pozadím poté do dokumentu umístěn. Pro ozvláštnění byla přes kruh vložena bílá linka o tloušťce 4 body. Pro text byl použit stejný styl jako pro text v černém rámečku na předchozí straně.

5.2.3. Aktuality

Stejně jako na předchozích stranách byl nejprve utvořen nadpis. Dále byl za pomoci černých linek o rozměru 3 body vytvořen kříž, který odděluje jednotlivé aktuality. Do strany byly vloženy čtyři textové rámečky. Písmo textu je formátované pomocí odstavcového stylu pro běžný text a titulky článků jsou zvýrazněny na velikost 14 b s řezem Bold.

5.2.4. Rozhovor

Nejprve byla do rámečku na stranu umístěna fotografie. Poté do ní umístěny dva bílé obdélníky. Do horního byl umístěn text ve stylu nadpisu a pod něj citace zmenšená na velikost 21 bodů s řezem Regular.

Poté byl vytvořen textový rámeček pro perex, který obsahuje písmo Tahoma Bold o velikosti 12 bodů s prokladem 14,4 body. Další rámeček, do kterého byl vložený text, byl následně rozdělen do tří sloupců. Formátování zůstává stejné jako pro běžný text. Otázky v rozhovoru jsou vždy zvýrazněny řezem Bold. Pro ozvláštnění byla do středu strany vložena citace za použití dvou černých linek a textového rámečku. Obtékání je nastavené kolem ohraničovacího rámečku.

5.2.5. 17. listopad 1989

Nadpis byl vytvořen stejně jako u předchozích stran, podnadpis je zmenšený na 28 bodů. Perex psán písmem Tahoma Bold o velikosti 18. Text je dělen do tří sloupců a formátován stejně jako u předchozích stran. Doprostřed rámečku byla opět vložena citace v textovém rámečku psaná písmem Tahoma Bold 17 b. s meziřádkovým prokladem 18 b. a zvýrazněná černou linkou o tloušťce 2 body. U tohoto celku je nastaveno obtékání textu kolem ohraničovacího rámečku.

Do vedlejší strany byly vloženy rámečky, do kterých byly následně umístěny fotografie předem upravené do stejného stylu v programu Zoner Photo Studio 17. 

5.2.6. Bylo líp

Na této straně byl nejdřív vytvořen rámeček přesahující do protilehlé stránky a do něj následně vložená fotografie. Do fotografie byly umístěny dva černé obdélníky, do kterých byl vložen nadpis o velikosti 48 b. písmem Tahoma v řezu Bold a bílé barvě.

Dále byl vložen textový rámeček pro perex s velikostí písma 14 b. písma Tahoma a řezem Bold s meziřádkovým prokladem 16,8 b. Dále byl stejně jako u předchozích stran vytvořen textový rámeček a vložený text rozdělený do tří sloupců. Mezititulky v textu jsou pak pro zvýraznění psány písmem Tahoma Bold o velikosti 12 b.

Na pravé straně je černý obdélník o velikosti 63,75 x 247 mm. Do něj je umístěna fotografie, nad kterou je text psaný verzálkami o velikosti 14 b. písmem Tahoma Bold zarovnaným na střed. Pod fotografií pak prostý text psaný bílou barvou ve stejných parametrech, jako v předchozích případech. 

5.2.7. Anketa

Nadpisy jsou ve stejném formátu jako na předchozích stranách. Podnadpis je pouze zmenšený do velikosti 28 bodů. Proklad mezi řádky je nastaven na 48 bodů. Pod nadpisem je umístěna 2 bodová linka v černé barvě. Dále byly na straně vytvořeny čtyři kruhové rámečky o stejné velikosti (40,706 mm) ohraničené 2 body širokou černou linkou. Do každého z nich byla poté vložena fotografie.

Vedle kruhových rámečků byly vloženy čtyři textové rámečky, do kterých je vložený text o stejném stylu jako u předchozích stran. Nadpisy jednotlivých odstavců jsou pro zvýraznění opět pouze zvýrazněny za pomoci řezu Bold a odsazeny o jeden řádek.

5.2.8. Poznáte je?

Nadpis strany byl vytvořen stejně jako u strany předchozí. Dále byl vložen rámeček s úvodem k dané tematice s písmem Tahoma v řezu Bold o velikosti 12, s prokladem 16 bodů. Text je jako ve většině případů zarovnán do bloku s posledním řádkem vlevo.

 Dále byla vložena fotografie, do které byly v programu Canva nejprve doplněny číslice. Pod fotografie byl umístěn textový rámeček s textem formátovaným stejně jako u předchozích stran, pouze zarovnání není do bloku, ale na střed. Nadpis textu v rámečku je psán stejným písmem jako perex na této stránce.

5.2.9. Slovníček

Na této straně byly nejdříve vytvořeny čtyři černé kruhové objekty, jim byl přizpůsoben text v bílé barvě, který má stejné specifikace jako běžný text v tomto dokumentu. Pouze jednotlivé názvy byly zvýrazněny verzálkami a odsazené o jeden řádek od textu. Do strany byl také vložen s použitím odstavcového stylu nadpis. Jako poslední bylo pro grafické ozvláštnění vloženo několik čar typu Japonské tečky o různých velikostech a ve stejné červené barvě, jaká je používaná pro celý dokument. U jednotlivých linek jsou pouze různé průhlednosti.

5.2.10. Reklamy

Jedna reklama je vytvořená v programu Canva a vložená jako soubor .pdf do dokumentu. Druhá reklama není autorská, ale stažená z internetu. Do dokumentu je vložená stejným způsobem.

5.3. Závěrečné úpravy

Po vytvoření celého časopisu došlo na kontrolu pravopisných a formálních chyb. Nejnutnější bylo v tomto případě vyhledat „sirotky a vdovy“. Tyto nedostatky byly odstraněny úpravou prokladu písma. Jednoznakové přeložky samostatně stojící na konci řádků jsem pak eliminovala pomocí příkazu funkce GREP. V případě, že by šel dokument do tisku, by byly při exportu připojeny ořezové značky.

 

6. SEBEHODNOCENÍ

Co se týká zaměření magazínu, bylo asi nejtěžší přijít s nápadem, který by se v samostatných projektech a na českém mediálním trhu neobjevoval příliš často. Zaměření na mládež jsem nakonec zvolila především z důvodu, že je dle mého názoru škoda, že zájem o politiku jako takovou nebo pouze zaměřenou na volební účast mládeže podporují více blogeři než média, a že mi stále chybí periodikum, které by srozumitelně mladým lidem přinášelo různorodé informace týkající se tohoto odvětví. 

Nejzajímavější a nejzábavnější částí pro mě bylo rozhodně vymýšlení vizuální podoby časopisu. Nejvíce času mi poté zabrala kontrola textů, a také kontrola detailů jako jsou například samostatně stojící spojky na koncích řádků.

Při práci v programu Canva a Zoner Photo Studio jsem nezaznamenala žádné problémy, protože je využívám velice často. Při problémech s programem Adobe InDesign CC 2014 jsem potřebné instrukce vždy bez problémů vyhledala pomocí internetu. 

Samozřejmě je mi jasné, že by to můj projekt při opravdové realizaci neměl jednoduché, a to zejména kvůli myšlence, že by jej studenti dostávali bezplatně. Dokážu si ale představit, že by s podporou MŠMT vycházet mohl, třeba i jako příloha výše zmíněného magazínu Redway, a že by si díky svému specifickému vizuálnímu stylu a zaměření své věrné čtenáře získal.

 

POUŽITÉ ZDROJE

Texty v realizaci projektu:

Aktuality:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusove-rusko-pruzkum-putin-prezident-medvedev-spokojenost_1902010738_lac

https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/pompeo-rusko-usa-raket-smlouva-moskva_1902011458_gol

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/ustavni-zaloba-senator-21-milos-zeman-vystrcil-ustavni-soud-soudce_1902012001_gol

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/odmeny-vlada-ministerstvo-platy_1901300600_cib

Rozhovor: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/robert-plaga-ministr-skolstvi-rozhovor.A180903_093734_domaci_ane

17. listopad 1989:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/pripomente-si-udalosti-17-listopadu-1989-minutu-po-minute.A091116_120725_domaci_js

Bylo líp:

https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/myty-o-zivote-v-socialismu.A091108_205138_ekonomika_mmb

Recenze:

https://www.kinobox.cz/clanek/15649-recenze-narusitel-necekane-atmosfericky-cesky-film-nactileteho-rezisera

Anketa:

https://orlicky.denik.cz/z-regionu/anketa-co-pro-vas-znamena-17-listopad-1989-20121117.html 

Poznáte je?:

http://www.factczech.cz/materials/24

Slovníček:

https://manipulatori.cz/lexikon/dezinformace/

https://www.lupa.cz/n/fake-news/

https://manipulatori.cz/lexikon/hoax/

http://mediator1.upmedia.cz/slovnicek/novinarska-kachna/

 

Obrázky v realizaci projektu:

Titulní strana:

https://pixabay.com/cs/vectors/kapitalismus-komunismus-engels-155799/

Reklama UP:

https://www.facebook.com/Olomoucky.fotograf/photos/a.1152704498081171/2174700129214931/?type=3&theater

Editorial:

https://www.vecteezy.com/vector-art/271550-like-successful-female-businesswoman-showing-thumb-up-like-gesture-vector-illustration-in-pop-art-retro-comic-style

Rozhovor:

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/robert-plaga-rozhovor-ministr-skolstvi-platy-ucitele.A180125_134249_domaci_nub/foto

17. listopad 1989:

https://www.novinky.cz/domaci/184012-cesko-si-pripomnelo-20-let-od-sametove-revoluce.html

http://www.fashionbook.cz/2014/11/16/itinerar-na-17-listopad-2014/

http://ceskapozice.lidovky.cz/sametova-revoluce-vsechno-bylo-trochu-jinak-fms-/forum.aspx?c=A130409_095628_pozice_112025 http://pribehy.czechtourism.com/cs/story/praha/rok-zazraku.aspx

https://listopad1989.wordpress.com/2010/07/29/0001/

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/marta-kubisova-modlitba-pro-martu-1989-sametova-revoluce-vyroci-30-let.A091020_200523_domaci_klu

Bylo líp:

https://cornuto.cz/10-duvodu-proc-to-za-komunistu-stalo-za-hovno/

Recenze:

https://www.kinobox.cz/clanek/15320-narusitel-letec-jiri-dvorak

Anketa:

https://www.vecteezy.com/vector-art/265968-bearded-man-in-glasses-pop-art-style

https://www.vecteezy.com/vector-art/271344-male-businessman-pop-art-retro-vintage-style

https://www.vecteezy.com/vector-art/265926-bearded-hipster-businessman-pointing-finger-pop-art-retro-vector-index-finger-promo-people

https://www.vecteezy.com/vector-art/226042-woman-pop-art-vintage-vector

Poznáte je?:

http://www.factczech.cz/materials/24

Reklama:

http://www.aug.cz/archiv-aktualit/2010/vystava-plakat-poster.html

 

Citace v záměru

http://www.redwaymag.cz/o-projektu/

https://reflex.magaziny.cz/#celypopis

https://respekt.magaziny.cz/#celypopis

https://reporter.magaziny.cz/#celypopis

Final projekt3Final projekt32Final projekt33Final projekt34Final projekt35Final projekt36Final projekt37Final projekt38Final projekt39

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Prosinec 2019 »
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace