Vytisknout tuto stránku
po., 27. duben 2015 09:44

Populárně-naučný měsíčník Populace

Samostatný projekt zdravotně-sociální specializace/DTP

1. Cíl práce

Cílem mého samostatného projektu bylo navrhnout a vytvořit jedno číslo fiktivního magazínu Populace. Toto populárně-naučné periodikum by mělo vycházet jednou měsíčně a zabývat především, ale ne výlučně, zdravotně-sociální tematikou.

 

Tento typ a téma projektu jsem si zvolil kvůli svému zájmu o tyto oblasti a vycházel jsem hlavně z informací a vědomostí získaných absolvováním specializačních kurzů – Praktika a Workshopu DTP a Základů epidemiologie a zdravotnictví a Zdravotně-sociální žurnalistické specializace.

 

Vzhledem k požadovanému rozsahu práce, který by měl odpovídat třiceti hodinám čistého času, jsem se rozhodl vytvořit layout celkem osmi stran z plánovaného magazínu. Komplexní a moderní grafický návrh periodika tvoří titulní strana, šest vnitřních stran, na kterých jsem se snažil demonstrovat většinu grafických prvků, jež by se mohly v časopise objevit a poslední – reklamní strana.

 

Tematicky jsem se snažil svůj magazín směřovat do zdravotně-sociální oblasti se zaměřením na současné dění ve světě a jeho kontext. Naopak jsem se nechtěl věnovat pouhému popisu nejrůznějších nemocí a „zaručených“ tipů, jak se jim uchránit, jako je tomu u většiny současných zdrojů zabývajících se zdravotní tematikou. Navíc jsem nechtěl jít ani cestou odborného periodika, kde je přesně specifikovaná čtenářská skupina. Proto jsem se rozhodl pojmout svůj projekt jako populárně-naučný magazín o událostech ze zdravotně-sociální oblasti pro každého, čemuž by měl odpovídat i neutrální design.

 

Při zpracovávání samostatného projektu jsem používal hned několik grafických programů, z nichž každý měl jiné funkce nebo byl určený pro jiný typ grafiky. Většinu času jsem však využíval program určený především pro sazbu – Adobe InDesign CC 2014 od společnosti Adobe Systems – v němž jsem celý layout vytvořil a poskládal.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

Pro tuto tematickou oblast jsem se rozhodl především proto, že mi ze všech nabízených specializací byla nejbližší a navíc se pod ní dají částečně zahrnout i ty ostatní. V českém prostředí je sice velké množství webů a nejrůznějších periodik zabývajících se zdravým životním stylem a zdravotnictvím obecně, ale ty mají své přesně vymezené cílové skupiny, které zahrnují hlavně ženskou část obyvatelstva, čemuž odpovídá i jejich design a obsah. Ten se většinou týká onemocnění, kterými může člověk z vyspělejší části světa, kam počítám i Českou republiku, onemocnět, zdravé a vyvážené stravy, cvičení, hubnutí, tipů nebo sezónních problémů, jako jsou alergie nebo nemoci, které můžete chytit na dovolené v zahraničí.

 

Já se proto rozhodl věnovat té zdravotní části, kterou se zabývá podstatně méně specializovaných médií, což je upozorňování na problémy ve světě, kdy lidé trpí i onemocněními, jež se ve vyspělém světě dávno považují za vymýcené nebo umírají na nemoci, které se u nás běžně vyléčí za pár týdnů. Kromě toho se chci zaměřit i na Českou republiku, kde stojí za to informovat o vědeckém vývoji v oblasti medicíny, nových výzkumech, aktuálních událostech nebo třeba výrazných osobnostech.

 

To navazuje na sociální tematiku, které bych se v Populaci chtěl věnovat především. Podle mě je důležité informovat lidi o tom, jak žijí jiné sociální skupiny, jaké mají problémy, jak se s nimi vyrovnávají a jaké to přináší důsledky. Stejně tak to platí i o zahraničí, kde jsou rozdíly v životních podmínkách i mentalitě lidí podstatně větší. Předpokládám, že když si lidé budou moci udělat lepší obrázek o tom, jak to chodí jinde a zasadit si tyto informace do kontextu, bude pro ně potom snazší vytvořit si vlastní názor, nepodléhat zažitým stereotypům a navíc se dozví něco nového o světě, v němž žijí, což pro ně může být zajímavé.

 

Avšak ani přesto tato tematika není v České republice opomíjena, je jen zařazována mezi ostatní zpravodajství a publicistiku a nevěnují se jí specializované weby či periodika. Proto jsem se rozhodl zaměřit svůj samostatný projekt právě tímto směrem a vytvořit měsíčník zabývající se čistě zdravotně-sociální tematikou, jak u nás, tak i ve světě.

 

Navíc jsem chtěl vytvořit časopis, ve kterém by si na své přišla většina čtenářů, ať už by se jednalo o ty náročné, nebo jen ty občasné, kteří by se k Populaci dostali jen náhodou. S ohledem na to jsem volil výběr témat a jednotlivých článků a především grafickou podobu listu.

 

Ta by měla být jednoduchá ve všech ohledech. Měla by se obejít bez nejrůznějších speciálních efektů a grafických prvků, stejně tak jako přemíry barev a roztodivných fontů. Hlavním grafickým prvkem by totiž měly zůstat titulky a podtitulky jednotlivých článků a především fotografie, které by měly čtenáře vtáhnout do sledované problematiky.

 

Takto vytvořený layout by měl být přijatelný pro každého a navíc by se měl doplňovat s obsahem, kterému dodá na serióznosti, postaví ho do středu zájmu tak, aby ho nikdo nemohl podle grafiky považovat za něco, čemu není potřeba přikládat velkou důležitost – tak jako se tomu děje u graficky špatně zpracovaných webů a tištěných periodik.

 

3. Stav problematiky

Sociálně-zdravotní tematice se alespoň okrajově věnuje většina českých médií. Ať už jde o celostátní deníky, dámské lifestylové magazíny, specializované odborné časopisy nebo on-line média, kde se o této problematice můžete dočíst na více či méně zavedených zpravodajských webech nebo na nejrůznějších diskuzních fórech, kde si jejich uživatelé vzájemně vyměňují své názory. Kvalita těchto periodik, stejně jako jejich cílová čtenářská skupina, je ale rozdílná.

 

Nejodbornější a nejkvalitnější, avšak pro nenáročného čtenáře nejhůře přístupné, jsou odborné publikace, kde své články a výzkumy publikují především vědci a lékaři, kteří se probíranou tematikou naplno zabývají a píší hlavně pro podobně vzdělané příjemce. Právě z tohoto důvodu jsem se touto oblastí nechtěl zabývat, ale chtěl jsem se zaměřit především na širší čtenářskou obec. Navíc si myslím, že mi chybí potřebné vzdělání, abych se mohl naplno věnovat této problematice.

 

Dalšími médii zabývajícími se danou problematikou jsou lifestylové magazíny, které cílí především na ženy. Čtenář se v nich většinou může dočíst, jak zhubnout, jak žít zdravě, co dělat při nejrůznějších onemocněních nebo jak se vyrovnávat s psychickými problémy. Řeší se v nich především správný životní styl, zaměřují se na „pomoc“ čtenáři a témata mu blízká. O této části trhu si myslím, že plně pokrývá poptávku, a tak není třeba vytvářet další podobný titul. Mimoto, dle mého názoru, obsah takovýchto magazínů nedosahuje vysoké kvality při zpracování informací, ale spíš slouží jako oddechové a nenáročné čtení pro určitou cílovou skupinu čtenářů.

 

Podobně jsou na tom i různé populárně-naučné časopisy zabývající se přírodou, vědou, technologiemi, světem kolem nás nebo společností. Kvalita jejich obsahu je lepší než u lifestylových magazínů a jsou zaměřeny na širší oblast čtenářů, avšak stále se jedná o periodika, kde zdravotně-sociální tematika tvoří jen malou část sledované problematiky a objevuje se v nich především, když se stane něco nečekaného, nového nebo jen významného – jako jsou nové objevy a vynálezy.

 

Jako nejpodobnější periodika k mému projektu se mi jeví zpravodajsko-publicistické deníky, týdeníky a měsíčníky. Ty se sice nespecializují na jednu tematickou oblast, ale zahrnují v sobě informace o všemožných událostech, které se odehrály v České republice nebo zahraničí a přidávají k nim vlastní pohled na sledovanou problematiku a zařazují všechny zprávy do širších souvislostí, stejně jako je tomu v mém projektu. Navíc většinou mají tato periodika vlastní sekce či rubriky, kde se zabývají zprávami z mnou vybrané oblasti.

 

Podobné jako u tištěných periodik je to i na internetu, jen s tím rozdílem, že je méně kontrolovaný a vznik nových webů je na něm mnohem snazší. Tomu odpovídá i počet nejrůznějších webů a e-zinů proměnlivé kvality. Najdeme zde stránky vědeckých organizací, na kterých se objevují odborné články, stejně jako lifestylové weby a zpravodajské a publicistické portály se specializovanými rubrikami patřící pod zavedená vydavatelství. Kromě toho však existuje i spousta internetových stránek, kde píší lidé, kteří tématu vůbec nerozumí, což může být především v případě zdravotní tematiky pro čtenáře zavádějící a v mnohých případech dokonce až nebezpečné. Jedná se hlavně o nejrůznější blogy, diskuzní fóra a poradny, v nichž si lidé vyměňují své názory a tipy nebo si navzájem radí.

 

Koncept měsíčníku Populace, který jsem připravil, jsem však v elektronické ani čištěné podobě na našem trhu nezaznamenal, což může mít několik důvodů. Buď o tuto tematiku není mezi čtenáři zájem – čemuž částečně odporuje její zpracování v jiných médiích – a pro vydavatele by takový magazín byl prodělečný, nebo ještě tento koncept nikdo nevyzkoušel uvést do praxe.

 

4. Ideový plán

Jak jsem uvedl v minulých kapitolách, populárně-naučný měsíčník Populace, který se bude zabývat především zdravotně-sociální tematikou se zaměřením na aktuální dění u nás i ve světě, by měl jít jiným směrem než většina periodik zaměřených na zdraví a zdravý životní styl. Navíc jsem se v Populaci rozhodl zaměřit spíše na sociální stránku věci než na tu zdravotní a sledovat, jak nejrůznější onemocnění působí na společnost, která na ně musí nějakým způsobem reagovat, což s sebou nese i spoustu důsledků – ať už v pozitivním, nebo negativním smyslu. Ale zdravotní situace není jediným sociálním problémem, proto by se Populace měla zabývat i chudobou, migrací, válkami, životním prostředím nebo třeba sociálně vyloučenými skupinami obyvatelstva.

 

Pro měsíčník jsem se rozhodl z toho důvodu, že většina podobných časopisů z jiných tematických oblastí vychází ve stejné periodicitě a taky si nemyslím, že by se podobný magazín mohl z důvodu nedostatku kvalitního materiálu vydávat častěji než jednou za měsíc. V tom případě by musel být zaplněn i určitým množstvím doplňkových informací, což by se odrazilo na jeho kvalitě.

 

Jak jsem už zmínil, důležitou roli by v případě tohoto magazínu měla hrát grafická úprava, která by tématu měla dodat na serióznosti a taky ho přiblížit potencionálním čtenářům. Pro Populaci jsem zvolil klasický formát A4, který se dá pohodlně přenášet spolu s ostatními dokumenty, ať už se jedná o školní sešity, studijní materiály nebo třeba smlouvy a jiné úřední listiny.

 

V tomto ohledu je nejdůležitější titulní stránka. Ta plní aktivizační funkci a má za úkol upoutat čtenářovu pozornost, aby si vůbec magazínu všiml a měl chuť si ho prolistovat, přečíst a hlavně zakoupit. Od začátku jsem plánoval, že na titulní straně budu pracovat s prázdným prostorem, minimem textu a nevýraznějším prvkem bude jedna fotografie. Nechtěl jsem zde žádnou koláž ani výřezy, které by obrázkovou formou poutaly dovnitř do magazínu – k tomuto účelu měl sloužit text ve spodní části titulní strany. Taky jsem byl rozhodnutý pro bezpatkové písmo a jednoduchý design titulu časopisu. Nechtěl jsem žádné grafické logo ani speciální grafickou úpravou některých písmen. Celý titul měl být v jednoduchém a čistém provedení, bez zvláštních efektů. Ty měl nahradit podtitul, který by měl celý magazín odlehčit a dodat mu lidský rozměr – stejně jako zvolená fotka. Kromě fotky mělo být na titulní straně minimum barev. Pracoval jsem především s černou, bílou a v omezené míře i červenou barvou.

 

Uvnitř magazínu už aktivizační funkce nebyla tolik podstatná, ale grafika ano – protože musela přimět čtenáře, aby se vůbec podíval, co se tam píše. Proto jsem se rozhodl pro kombinaci výrazných titulků, barevných podtitulků, čela zprávy, třísloupcového textu, poloprůhledných míst a především velkých fotografií, které tvoří důležitou část obsahu měsíčníku. Kromě čísla stránek v zápatí jsem se rozhodl i pro názvy rubrik v záhlaví jednotlivých stran, aby byl časopis pro čtenáře přehlednější. Mimo podtitulky jsou jedinou barevnou částí textů mezititulky, které opticky rozbíjejí text, aby nepůsobil jako souvislý monotónní blok. Ke stejnému účelu slouží i fotografie a infoboxy s doplňujícími informacemi. Na vnitřních stranách časopisu jsem použil jen dva typy fontů – oba bezpatkové – ale naplno jsem využil všemožných stylů. Pracoval jsem s tučností textu, kapitálkami, verzálkami apod.

 

Zcela jinou kapitolou oproti zbytku časopisu byly reklamy, které jsem taktéž sám navrhnul. Při jejich zpracovávání jsem si totiž mohl dovolit používat i ty prvky, které by se do konceptu layout časopisu jinak nehodily. Jednalo se především o patkové typy písma, stíny, obrysy aj.

 

V dnešní době je v médiích důležité i odkazování – a to jak uvnitř periodika, tak i mimo něj. K vnitřnímu odkazování slouží hlavně obsah a k vnějšímu infoboxy, které čtenáře nenásilnou formou nabádají k tomu, aby po přečtení článku zavítali i na internetové stránky, kde se dozví více informací, najdou interaktivní obsah a další fotografie, které se do tištěné verze nevešly.

 

5. Postup práce

Při tvorbě layoutu Populace jsem postupoval systematicky. Nejdříve jsem si rozvrhnul celý koncept na papír, vymýšlel ukázkové rubriky a celkovou podobu tak, aby to do sebe zapadalo a vytvořilo ucelený návrh. Nakonec jsem se rozhodl pro vypracování osmi stran, což odpovídalo požadovaným třiceti hodinám.

 

Ještě před samotným začátkem práce bylo nutné stáhnout si potřebné programy, které byly pro vypracování samostatného projektu nezbytné. Jednalo se především o programy od společnosti Adobe Systems – Adobe InDesign CC 2014, Adobe Photoshop CC 2014 a Adobe Illustrator CC 2014 – které jsou po dobu třiceti dnů zdarma na vyzkoušení. Další dva programy PhotoFiltre a Inpaint jsem měl v počítači už nainstalované.

 

Další věcí, kterou jsem si musel ujasnit, byl název měsíčníku. Chtěl jsem něco českého, ale zároveň jednoduchého a výstižného, tak aby se to hodilo k vybrané tematice. Po dlouhém přemýšlení a zvažování mnoha možností jsem se rozhodl pro název Populace. Ten dle mého názoru dostatečně vystihuje zdravotně-sociální tematiku v širším kontextu, kterou se v magazínu budu primárně zabývat a navíc zní i jako název pro časopis.

 

Poté jsem už začal se samotnou prací v programu Adobe InDesign CC 2014. Vytvořil jsem si nový dokument, kde jsem si nastavil požadovaný formát stran A4 na výšku, počet stran na osm, okraje na jeden a půl centimetru, počet sloupců na tři a protože budu pracovat s fotografiemi, které budou dotažené k okraji stránek, i třímilimetrovou spadávku.

 

5.1. Titulní strana

Jelikož jsem se rozhodl vytvářet grafický návrh postupně, začal jsem titulní stranou. Ta mi přišla ze všech stran nejnáročnější, několikrát jsem ji předělával a strávil jsem nad ní nejvíce času. Nejtěžší bylo zkombinování fotku – malého afrického kluka nesoucího kanystry s vodou – kterou jsem si stáhnul z internetu a jednotlivých textů tak, aby design stránky vypadal moderně a jednoduše.

 

První pokusy vypadaly neesteticky, text byl nevýrazný, čemuž napomáhal i nevhodně zvolený font, čtvercově ořezaná fotka příliš vyčnívala a celkový dojem ze stránky nebyl nejlepší. To bylo částečně způsobeno relativně omezenou nabídkou dostupných fontů, z nichž mi žádný nevyhovoval a nezapadal do celkového vyznění stránky. Proto jsem se rozhodl na internetu vyhledat jiný font. Nakonec jsem pro titul zvolil bezpatkové písmo Bebas Neue, které se mi zalíbilo natolik, že jsem s ním pracoval i uvnitř měsíčníku.

 

Po několika neúspěšných úpravách jsem zavrhnul i čtvercový formát fotografie a rozhodl jsem se použít obdélníkovou, které by pokryla celou stranu. Toto řešení však přineslo další nečekaný problém, kdy text splýval s fotografií. Chtěl jsem se vyhnout ohraničení textu a tak jsem zvolil netradiční poloprůhledné plochy, které jsem vložil do záhlaví i zápatí stránky.

 

Tohoto efektu jsem docílil vložením černých obdélníků pod text a nastavení jejich průhlednosti na polovinu. Na takto upravených plochách šel vidět text o moc lépe, vypadal zajímavě, byl netradiční a zachoval si svou jednoduchost. K černým poloprůhledným obdélníkům se hodila bílá barva titulku a černá s bílou v zápatí, kde poutám na články, které čtenáři najdou uvnitř. Oba texty jsem poté doplnil dodatky v červeném fontu Segoe Print, které jsem v obou případech mírně nahnul. U veškerého textu jsem navíc upravil prostrkání, protože ve větších velikostech se mezi jednotlivými znaky tvořily nevzhledné mezery.

 

Na závěr jsem na titulní stranu ještě doplnil nad titulek cenu a datum vydání a do zápatí čárový kód, který jsem si předtím taktéž stáhnul z internetu a následně upravil v jednom z grafických programů. Tyto závěrečné změny měly měsíčníku přidat na realističnosti a vyvolat zdání skutečného periodika.

 

5.2. Vnitřní strany

U vnitřních stran jsem se snažil zachovat určitou kontinuitu, ale zároveň jsem nechtěl, aby byly úplně stejné. Na první dvojstraně – strany 4 a 5 – jsem proto zvolil velkou fotografii, která zabrala celý prostor stránek, a pod textová pole jsem opět vložil poloprůhledné plochy – tentokrát v bílé barvě. Bez textu jsem nechal jen horní polovinu pravé stránky, protože se na ní nacházel nejdůležitější detail fotografie – zaostřené tváře dětí stojících ve frontě mezi dospělými.

 

Na poloprůhledné plochy jsem umístil textová pole, kterým jsem nastavil třímilimetrový odstup vsazení a tři sloupce. Avšak u titulku, podtitulku a čela zprávy jsem zarovnání do sloupců zrušil. Celý text jsem poté zarovnal do bloku, nastavil mu odstavcové odsazení prvních řádků v odstavci a přes GREP jsem se zbavil jednoznakových předložek a spojek na koncích řádků. Kromě toho jsem si nastavil i řádkování dokumentu a veškerý text jsem na něj zarovnal, aby byl v celém dokumentu ve stejné úrovni.

 

Následně jsem naformátoval jednotlivé styly písma – titulek jsem nechal ve fontu Bebas Neue z titulní stránky, stejně tak podtitulek, který jsem navíc zvýraznil červenou barvou. Zbytek textu jsem nechal v bezpatkovém fontu Calibri, který se hodí pro klasický text. Avšak aby se čelo zprávy a mezititulky lišily od samotného textu, udělal jsem je v kapitálkách, o něco větší a tučně. Mezititulky jsem z estetických důvodů a pro zlepšení přehlednosti textu zvýraznil červenou barvou. Poté následovalo přidání popisku k fotce – opět podložené poloprůhledným obdélníkem a v tučných kapitálkách fontu Calibri. Nakonec jsem ještě do záhlaví přidal na obě strany název rubriky a do zápatí čísla stránek. Oboje ve fontu Bebas Neue.

 

Všechny použité styly písma jsem si uložil mezi Odstavcové styly a tak jsem mohl na dalších stránkách postupovat snadněji. Na následující dvojstraně – strany 24 a 25 – jsem už do pozadí nedal jednu velkou fotku, ale použil jsem dvě menší, kterými jsem ozvláštnil text. Na těchto stranách jsem proto poloprůhledné plochy využil jinak – při tvorbě infoboxů, které byly novým prvkem. Jejich titulky byly tvořeny opět červeným fontem Bebas Neue a zbytek byl ve verzálkách Calibri. Kvůli reklamě v pravém dolním rohu jsem nemohl umístit číslo stránky na standardní místo, a tak jsem ho vynechal.

 

Poslední dvojstranu – strany 48 a 49 – tvoří z poloviny reklama. Levá strana je ale klasická. Oproti předchozím stranám je tady titulek s podtitulkem – tentokrát v modré barvě – umístěn přímo do obrázku, aby na stránce zůstal dostatek prostoru pro text, menší obrázek a pouták na internetové stránky magazínu udělaný ve stylu infoboxů.

 

Všechny fotografie byly před jejich dalším využitím upraveny ve speciálním grafickém programu. Nejčastěji se jednalo o jejich ořez, změnu velikosti a převedení barev do CMYKu. Při přípravě layoutu byla u každé fotografie, kterou obtékal text, důležitá vzdálenost, jaká mezi nimi bude – já zvolil tři milimetry – a to samé jsem musel provést i u infoboxů.

 

Reklamy, které tvoří důležitou část mé práce, jsem se také rozhodl vytvořit sám. Viděl jsem v nich možnost vyhrát si s textem a vyzkoušet něco jiného než při přípravě zbytku layoutu. Použil jsem spoustu fotografií, ilustrací a log. Pro reklamu na Acylpyrin jsem vytvořil fotomontáž, kterou jsem následně doplnil textem, kterému jsem přidal zelené ohraničení, hodící se k pozadí. Jiným případem byla reklama na seriál The Knick, kde jsem musel naopak věci z obrázku mazat. V této upoutávce jsem použil stínování a patkový text, který se hodil k historickému tématu seriálu.

 

Poslední stranu magazínu Populace tvoří taktéž tematická reklama, tentokrát propagující firmu vyrábějící biopotraviny. Zde jsem kromě log a fotografií stažených z internetu použil i mnou vytvořenou vlnovku. Tu jsem nakreslill v programu Adobe Illustrator CC 2014 a následně exportoval do InDesignu. Kontinuitu se zbytkem měsíčníku měl straně dodat font použitý i na titulce – Segoe Print.

 

Na závěr jsem celý dokument zkontroloval, jestli se v něm neobjevují některé typografické chyby, jako např. tzv. sirotci a vdovy – jeden řádek odstavce na začátku nebo na konci sloupce – nebo jednoznakové předložky a spojky a poslal na kontrolu. Následně jsem byl upozorněn na některé nedostatky – špatně oříznutá fotka na čtvrté straně, odstavcové odsazení u prvních odstavců, velké mezery mezi slovy způsobené nedělitelností slov apod. – ty jsem se následně pokusil upravit tak, aby byl můj layout co nejprofesionálnější, a poté jsem jeho finální podobu vyexportoval do formátu PDF.

 

6. Sebehodnocení

S odstupem času hodnotím svůj layout fiktivního populárně-naučného měsíčníku Populace jako zdařilý výsledek mé mnohahodinové práce. S jeho finální podobou jsem spokojený, ale i tak si uvědomuji, že nejsem profesionál v tomto oboru a ledasco by se dalo ještě vylepšit.

 

Finální grafická podoba magazínu je výsledkem kompromisů, kdy jsem musel překonat mnoho problémů, což se mi ne vždy dařilo, a tak jsem musel za pochodu měnit koncept i grafické prvky. Navíc se domnívám, že se na těchto několika stránkách nedalo zcela vystihnout celkové vyznění Populace, ale v rámci možností to takto stačí.

 

Jedinečnost tohoto samostatného projektu vidím především v náhledu na sociálně-zdravotní tematiku. Při tvorbě layoutu jsem se nesnažil za každou cenu vymyslet něco nového, ale naopak využít osvědčené prvky z jiných magazínů a pospojovat je do jednoho soudržného celku. Kvůli tomu všemu si myslím, že by se na Populaci dalo v budoucnu dobře navázat a případně podle ní vytvořit i reálný časopis. Jsem totiž přesvědčený, že i přes její užší zaměření by se pro ni našla dostatečně velká cílová skupina čtenářů.

 

Realizace projektu k dispozici na http://uloz.to/xWFMcTdf/samostatny-projekt-vezranovsky-pdf

7. Zdroje

7.1. Zdroje fotografií a log

Titulní strana:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Shimelba_refugee_camp.png

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/EAN-13-5901234123457.svg/1280px-EAN-13-5901234123457.svg.png

Strany 4-5:

http://www.unocha.org/sites/default/files/OCHA_Category/Top_Stories/HoA%20crisis.jpg

Strana 24:

http://media2.s-nbcnews.com/i/newscms/2014_35/639616/140828-ebola-6a_84b37009d06675ed788e94b1e3d0c41d.jpg

Strana 25:

http://media4.s-nbcnews.com/i/newscms/2014_41/711201/141010-ebola-death-toll-1548_3d6ad58be94ec50e24fe731eef6a647c.jpg

http://images.forwallpaper.com/files/images/7/7aa2/7aa2936a/119057/texture-turf-grass-green-flowers-green.jpg

http://www.recordati.cz/cache/20f1d3d7c69c16db72f15a2cf9dfcf20_800-800.jpg

Strana 48:

http://i.lidovky.cz/14/043/lnorg/EBR52cf41_shutterstock_181278590.jpg

http://vestylu.cz/upload/obrazky/Astma.jpg

Strana 49:

http://www.hi-check.com/wp-content/uploads/2014/08/The-Knick.jpg

http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/press/nova-loga-ct/

Poslední strana:

http://www.jenzeny.cz/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/imagemanager/soubory/verus/shutterstock_67879747.jpg

http://www.probio.cz/o-nas/pro-media/loga-ke-stazeni/

7.2. Zdroje článků

Strany 4-5:

NOVOTNÝ, Pavel. Uprchlický tábor Zátarí, hlavní město syrské beznaděje. In: iDnes.cz [online]. © 2015 [cit. 19.4.2015]. Dostupné z: http://zpravy.idnes.cz/uprchlicky-tabor-zatari-reportaz-dlv-/zahranicni.aspx?c=A130710_134200_zahranicni_paw

Strany 24-25:

Lékaři bez hranic. Ebola, In: Lekari-bez-hranic.cz [online]. © 2014 [cit. 19.4.2015]. Dostupné z: http://www.lekari-bez-hranic.cz/cz/ebola

Strana 48:

ČTK. Statisíce Čechů nevědí, že mají astma. Ti poučení si ubližují. In: Tyden.cz [online]. © 2015 [cit. 19.4.2015]. Dostupné z: http://www.tyden.cz/rubriky/zdravi/statisice-cechu-nevedi-ze-maji-astma-ti-pouceni-si-ublizuji_340545.html#.VT1O8pO6NBh

Zobrazeno 1942 krát
Naposledy upraveno: pá., 21. srpen 2015 19:34
Václav Vežranovský

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste