Opavská klubová scéna

Ohodnoťte tento článek
(0 hlasů)
Samostatný projekt kulturní/psaná specializace

Realizace

Rozhovor - Jan Kunze: Inspirací se pro mě stala pražská akropole

Rozhovor - Václav Minařík: Gottfrei, aneb jak z galerie vzniknul minikulturní klub

Reportáž - Gottfrei v záplavě elektronických zvuků

Reportáž - Kofe-in oslavili desáté narozeniny v domovském klubu art


ZÁMĚR

1) Cíl práce

Cílem práce je přiblížit čtenářům procesy stojící za provozem vybraných opavských hudebních klubů, a také jim zprostředkovat atmosféru jejich prostorů. Má poskytnout pohled do zákulisí připrav kulturních akcí, které se v nich odehrávají, a zmapovat faktory stojící za praktickým provozem klubu a praktickou realizací dramaturgie. Jedná se konkrétně o dva multižánrové kluby, Art a Gottfrei, jejichž filosofie je v mnoha ohledech blízká, avšak v některých aspektech se znatelně rozchází.

2) Zdůvodnění volby tématu

Ve volbě svého tématu jsem měl zohlednit specializaci na psanou kulturní žurnalistiku. Zvolil jsem si tedy téma „Opavská klubová scéna“, a to hned z několika důvodů. Předně proto, že z Opavy pocházím a baví mě navštěvovat klubové akce, takže kluby o kterých píšu jsem za svůj život při nejrůznějších příležitostech navštívil již mnohokrát. Nikdy jsem však, což je dalším důvodem pro volbu výše zmíněného tématu, neměl možnost a vlastně mě ani nenapadlo nahlédnout za to, co mohu vnímat jako běžný návštěvník. Začalo mě zajímat, co je potřeba zařídit a domluvit, aby vůbec mohl jakýkoliv koncert úspěšně proběhnout.

Také jsem se zaměřil na to, jak probíhá provoz konkrétních klubů, s jakými problémy se museli jejich provozovatelé v minulosti potýkat, i jaké představy mají o fungování jednotlivých opavských klubů a jejich budoucnosti. V rámci tohoto procesu se snažím zmapovat i vztahy, které panují uvnitř městské klubové scény, a vazby, které mezi sebou mají její představitelé. Vždyť Opava má se svými necelými šedesáti tisíci obyvatel pořád spíše charakter maloměsta. Vycházím proto z předpokladu, že hlavní představitelé kultury ve městě se vzájemně dobře znají a mají mezi sebou vybudované určité vazby a vzájemné zkušenosti.

Důležitost tématu spočívá především v tom, že po přečtení článků, které vzniknou v rámci tohoto projektu si především Opavané, ale i další zájemci, budou moci udělat obrázek o tom, jak funguje kultura v našem městě. Myslím si, že v rámci charakteru města, který jsem naznačil na konci předchozího odstavce, se prokáže, že opavskou kulturu je možné vnímat podobně jako politiku. Předpokládám, že se společné rysy budu schopen nalézt minimálně v rámci městského, potažmo státního dotačního systému. V této oblasti bude dle mého názoru zároveň následně možné vysledovat podobnosti v rámci klubových scén ve městech srovnatelné velikosti napříč Českou republikou.

Jedná se však zároveň o téma, které nejspíš nebude mít široký dosah, protože ani v rámci obyvatel Opavy nemají zdaleka všichni zájem o dění v hudebních klubech. Zároveň předpokládám, že články zaujmou především ty, kteří už mají s Opavou a jejími kluby vlastní zkušenost. Na druhou stranu zastávám názor, že pokud se jedná o oblast městské kultury, děje se její neopomenutelná, ne-li převážná, část právě v prostorách klubů. A právě z toho důvodu jsem si řekl, že pokud mám psát sérii článků o kultuře, je toto prostředí ideálním námětem pro spojení práce a mých zájmů.

3) Zdroje a stav problematiky

Do doby než jsem s realizací projektu započal jsem se nesetkal s nikým, kdo by se této problematice aktivně a vskutku systematicky věnoval. Když jsem však chodil po Opavě a bavil jsem se s lidmi, kteří se po klubech často pohybují, ať už jako účinkující, nebo jako diváci, postupně jsem zjistil, že někteří z nich se o to už vskutku pokusili. V baru Myslivna na Beethovenově ulici jsem se například setkal s člověkem, který mi sdělil, že se opavskými kluby taky nějakou dobu zabýval, a že zrovna chystá tematický web a později snad i publikaci.

Na tomto místě je nutno dodat, že zmíněný web už opravdu existuje, a je možné jej nalézt na adrese www.opavacity.com. Nechal jsem si tehdy od jeho zřizovatele volbu názvu domény vysvětlit. Řekl mi, že se má jednat o jakousi recesi vzhledem k oficiálním stránkám města, které fungují na adrese www.opava-city.cz. Alternativní stránky jsem průběžně sledoval a musím říct, že za poslední měsíce je vidět, že postupem času průběžně procházejí úpravami designu a skutečně se začínají plnit různorodým obsahem. Podle mého názoru však mají na cestě k udržitelné aktuálnosti, přehlednosti a informativnosti ještě co zlepšovat. Stránku jsem při realizaci svého projektu nijak nevyužil.

Dalším zdrojem informací pro mě, co se týká městského klubu Art, byla publikace, kterou Opavská kulturní organizace (OKO) vydala v roce 2014 pod nakladatelstvím Perplex u příležitosti pátého výročí klubu. Kniha s názvem 5 LET / KLUB ART / 2009–2014, jak už její název napovídá, mapuje činnost městského klubu v průběhu pětiletého období. Konkrétně od jeho vzniku v roce 2009 až do roku 2014, kdy oslavil pět let. Jsou v ní popsány jednotlivé akce, které se v prostorách klubu za zmíněných pět let uskutečnili. Vše je doplněno o patřičný obrazový materiál a v závěru knihy nechybí ani kompletní výčet veškeré kulturní činnosti, která v klubu proběhla v již zmíněném časovém rozmezí.

Vzhledem ke značnému časovému odstupu od současnosti jsem tuto publikaci použil jen jako určitý odrazový můstek. Nabídla mi hrubé obrysy a představu o tom, kolik akcí ročně v klubu Art organizují. Jak vyplývá z obsahu knihy, toto číslo se během prvních let existence klubu postupně vyšplhalo, a poté poměrně rychle stabilizovalo na konečné sumě, pohybující se nyní v intervalu 120 až 150 akcí ročně. Počet událostí se dle mého názoru za poslední tři roky, které uplynuly od vydání knihy, nijak výrazně nezměnil. Na scénu však přicházejí noví umělci a jiní se z ní zase vytrácejí. Z toho důvodu nebyla ani tato kniha pro realizaci mého projektu stěžejním materiálem.

 4) Ideový plán

Základem práce je dvojice rozhovorů doplněna o dvě reportáže ze dvou vybraných opavských klubů. Přitom je vždy dodrženo, že rozhovor pojednává o určitém klubu, ze kterého pochází také příslušná reportáž. Jde tedy o určitou formu empirické reflexe informací, které se objevily v jednotlivých rozhovorech.

Předně je třeba zohlednit, že Art je klub fungující pod Opavskou kulturní organizací (OKO). Sídlo organizace se nachází v budově Obecního domu na adrese Ostrožná 46. Jelikož se jedná o příspěvkovou kulturní organizaci, její provoz je dotován z rozpočtu Statutárního města Opava. Předpokládám, že tato nesporná výhoda umožňuje vedení klubu pořádat i takové kulturní události, které by jinde a za jiných okolnosti realizovány být nemohli.

Gottfrei je naproti tomu klub provozovaný soukromě, tudíž i strategie spjaté s jeho provozem se v některých ohledech liší. Mnoha lidmi, kteří se pohybují v opavské kulturní oblasti, je v současné době chápán jako centrum avantgardy či undergroundu ve městě. Sídlí na adrese Krnovská 13 a jedná se o cihlovou budovu, která dříve fungovala jako čalounická dílna. Prostor tedy působí značně industriálním dojmem, a dokresluje tak celkovou atmosféru klubu. Předpokládám proto, že se zde budou uchylovat především lidé, jimž nevyhovuje jistá sterilnost prostředí městského klubu Art.

V práci se tedy zaměřím na potvrzení nebo naopak vyvrácení mých předpokladů. Dále také zjistím a popíšu, jaké další aspekty jsou, nebo se ukázaly být, s touto problematikou spjaty. Budu se zabývat jak vzhledem a atmosférou prostor jednotlivých klubů, tak vnitřní filosofií a motivací těch, kteří rozhodují, co bude jejich náplní. Jako zástupce klubu Art jsem zvolil Jana Kunzeho, dramaturga organizace OKO, který je pověřen také vedením a dramaturgií městského klubu. Jako zástupce klubu Gottfrei jsem zvolil Václava Minaříka, který jej spravuje společně se svou ženou Martinou.

V následující kapitole budu hovořit o konkrétních článcích, které jsem zpracovával. Pojďme si tedy nejdříve shrnout, co už bylo k tématu napsáno. Obsahem první reportáže je jubilejní koncert skupiny Kofe-in s předkapelou Nekonečník. Tato akce se konala v prostorách městského klubu Art a vyšly k ní také dva články v tisku, konkrétně v týdeníku Region Opavsko.

Prvním z nich je pozvánka na tuto událost, kterou však zpětně neumím s jistotou časově zařadit. Na základě podpisu autora „(dora)“ však můžu s jistotou říct, že se opravdu jedná o zmíněný týdeník. Ve druhém případě se jedná o klasickou krátkou zprávu o tom, že zmíněná akce proběhla a co zahrnovala. U tohoto textu už jde zřetelně vidět, že pochází z úterý 3. ledna 2017 a byl publikován v týdeníku Region Opavsko. Pod tímto textem, který se nachází konkrétně v kulturní rubrice na straně 9, je totiž rovněž podpis „(dora)“.

Co se týká koncertu skupin KillieKrankie a 1flfsoap v klubu Gottfrei, který je obsahem druhé reportáže, mohu říct, že o této události média s velkou mírou pravděpodobnosti nijak nereferovala. Tato reportáž tedy nenachází jinou dostupnou realizaci, a stejně je tomu také v případě rozhovoru s Václavem Minaříkem. Celkově jediný článek, který jsem byl o klubu Gottfrei schopen dohledat nese titulek „Klub Gottfrei byl v pátek oficiálně otevřen“ a vyšel 29. 9. 2014 na internetovém portálu Opavského a hlučínského deníku.

Když se naproti tomu podíváme kolik prostoru dostává k rozhovorům v médiích Jan Kunze, zjistíme, že je mnohem více exponovaný. Už v letech 2012 a 2013 s ním bylo na internetovém portálu Opavského a hlučínského deníku publikováno vždy po jednom rozhovoru. Zatím naposledy dostal Jan Kunze na portálu zmíněného deníku prostor pro rozhovor v sobotu 14. 1. 2017. Ten se však týká především opavského nakladatelství Perplex, které před deseti lety založil společně s Danem Jedličkou a Martinem Kubíkem. Mezi lety 2013 a 2017 pak můžeme nalézt rozhovory, v nichž hovoří o svých hudebních projektech se zástupci nejrůznější hudebních magazínů.

Jen z těch, které jsem našel jsou to jmenovitě například Full Moon Zine, Monstermusic, iReport nebo Rock&Pop. Uvedený výčet je seřazen podle časové osy, v rámci níž se jednotlivé rozhovory v daných časopisech postupně objevovaly. V posledním zmiňovaném časopisu se tak rozhovor, který zde uvádím, objevil teprve předevčírem, tedy ve středu 26. 4. 2017. Věnují se v něm mimo jiné také novému klipu k písni „Víme kudy!“, o kterém se také zmiňuji ve výše zmíněné reportáži z klubu Art.

K tématu mého zájmu se však nicméně vztahují jen rozhovory Opavského a hlučínského deníku ze dne 20. 10. 2012, kdy na internetovém portálu deníku vyšel rozhovor s titulkem „Jan Kunze: Myslím, že se nám podařilo postavit velmi kvalitní program“ a ze dne 14. 4. 2013, kdy na internetovém portálu deníku vyšel rozhovor s titulkem „Jan Kunze: Nad křeslem ředitele organizace jsem nikdy neuvažoval“.

 5) Postup práce

Nejdříve ze všeho jsem se rozhodnul, jak jsem v průběhu zpracovávání obsahu projektu zjistil, poměrně rozsáhlé téma „Opavská klubová scéna“ zúžit. Vznikla tak myšlenka realizovat dva rozhovory, ke kterým následně vždy připojím reportáž z odpovídajícího klubu, který protagonista konkrétního rozhovoru zastupuje.

První ze zmíněných rozhovorů jsem vedl s Janem Kunzem, dramaturgem Opavské kulturní organizace, která je, mimo všechny své ostatní aktivity, také provozovatelem městského klubu Art. Rozhovor jsme vedli 13. dubna 2017, a to osobně v prostorách Jazz Cafe Clubu Evžen na Beethovenově ulici. Ke druhému rozhovoru jsem poté přizval Václava Minaříka, grafického designéra, který v současné době provozuje klub Gottfrei. Tento rozhovor společně realizovali prostřednictvím emailové konverzace, a to z toho důvodu, že jsme se nedokázali domluvit na termínu osobní schůzky, který by nám oběma vyhovoval. Tento rozhovor byl realizován v časovém rozmezí dvou týdnů, konkrétně od 15. 4. 2017 do 28. 4. 2017.

Z důvodů, které jsou vysvětleny v předchozí kapitole se tedy první ze dvou reportáží se vztahuje ke klubu Art v jehož prostorách se popisovaná událost odehrála. Zachycuje atmosféru koncertu k jubilejnímu desátému výročí vzniku opavské skupiny Kofe-in, jejíž zpěvákem je rovněž Jan Kunze. Tato akce se uskutečnila 26. prosince 2016, tedy pouhé dva dny po Vánocích a byla spojena také s předpremiérou klipu k písni s názvem „Víme kudy!“, jejíž autorství rovněž patří skupině Kofe-in. Jako předkapela vystoupili opavští Nekonečník.

Druhá reportáž, která je zároveň posledním článkem mého čtyřdílného cyklu, pojednává o dění v rámci koncertu opavské skupiny KillieKrankie a brněnských 1flfsoap. Jak už logika předchozích odstavců napovídá, děj se odehrává v prostředí klubu Gottfrei. Jedná se o poměrně nedávnou událost, jelikož proběhla v pátek, 21. dubna 2017. V této reportáži se čtenáři kromě toho, co se dělo přímo v klubu, dozví například o tom, jak jsem se právě zde dozvěděl o rozpadu opavské skupiny Nekonečník. V první reportáži, jejíž dějištěm je klub Art, je tak vlastně zachycen jeden z posledních společných koncertů této skupiny.

6) Sebehodnocení

Z počátku jsem s tématem, které jsem si zvolil, totiž „Opavská klubová scéna“, poněkud bojoval. Postupně jsem zjišťoval, že v rámci čtyř článků, které jsou v zadání tohoto projektu stanoveny, nejsem schopen pojmout a popsat veškeré dění ve všech opavských hudebních klubech. Vymýšlel jsem tedy, jak tento problém odstranit a nakonec mi nezbylo, než dané téma zúžit a v rámci jeho praktického zpracování se následně zaměřit pouze na dva kluby, konkrétně městský klub Art a soukromý klub Gottfrei, ve spojitosti s jejich provozovateli. Po zúžení předmětu zájmu pouze na dva kluby a jejich provozovatele se ukázalo, že tento nově stanovený úkol je již realizovatelný v rámci časového horizontu a daného rozsahu, na základě kterého byl projekt realizován.

Nově stanoveného cíle se myslím podařilo dosáhnout vcelku obstojně, a to i přes problémy s komunikací, které občas mezi mnou a zpovídanými umělci panovaly. Ty celou práci zbytečně protahovaly a proto také byla více časové náročná, než s čím jsem počítal. Na základě těchto problémů jsem byl nucen odevzdat tuto práci o týden později, což mi katedra umožnila, za což tímto děkuji jejím představitelům. Nicméně v prodlouženém termínu jsem již práci stihnul dokončit bez větších komplikací.

Tím, co jsem byl v práci nucen opomenout a jistě by do budoucna stálo za rozpracování jsou bezesporu ostatní opavské kluby, které se do této práce bohužel nevešly. Jmenovitě jde o kluby: Music Club 13, Music Bar Jam, Café Evžen, Jazz Café Club Evžen (nejde o chybu, v případě této velmi podobné dvojice se skutečně jedná o rozdílné podniky), případně také taneční klub Tara music club, nacházející se na opavské Střelnici.

Navázat by se jistě dalo například na formát, který jsem v této práci využil. Má tedy na mysli kombinované využití rozhovoru a reportáže. Myslím si, že tato technika skutečně pomáhá poznat zkoumané kluby do větších detailů a ve výsledku pak poskytuje komplexnější pohled na provoz daného hudebního klubu. Použitím této metody se po její aplikaci rovněž nabízí možnost komparace obsahu rozhovoru s vlastními dojmy a zážitky popsanými v rámci reportáže. Zároveň musím dodat, že takovýto přístup jsem ještě v žádné jiné práci nezaznamenal. Je proto možné, nikoliv však nutné, že se jedná o poměrně řídce se vyskytující jev.

Z výsledných textů, které v rámci tohoto projektu vznikly, můžu usuzovat na to, že se mi předpoklady této práce, stanovené v kapitole „Ideový plán“ na straně 5, potvrdili. Městský klub Art, provozovaný pod Opavskou kulturní organizací (OKO) má skutečně větší možnosti, co se týče požádání rozličných kulturních akcí. Soukromý klub Gottfrei naopak slouží k hudební produkci spíše příležitostně, podle to, co dovolí finanční a jiné okolnosti. Ona zpovídaní umělci se však naopak shodli na tom, že kultura je, už ze své podstaty, většinou prodělečnou záležitostí.

7) Literatura a zdroje

Jan Kunze - rozhovory

 

Opavský a hlučínský deník

20. 10. 2012 „Jan Kunze: Myslím, že se podařilo postavit velmi kvalitní program“

http://opavsky.denik.cz/kultura_region/kultura-rozhovor-jan-kunze20102012.html

14. 4. 2013 „Jan Kunze: Nad křeslem ředitel organizace jsem nikdy neuvažoval“

http://opavsky.denik.cz/kultura_region/kultura-rozhovor-jan-kunze14032013.html

14. 1. 2017 „Jan Kunze a Dan Jedlička: Zaměřujeme se na současnou českou poezii“

http://opavsky.denik.cz/kultura_region/rozhovor-jan-kunze-dan-jedlicka14012017.html

Hudební časopisy

18. 4. 2014 „Fullface: Černobílá magie s Munroe“ (Full Moon Zine)

http://www.fullmoonzine.cz/clanky/fullface-cernobila-magie-s-munroe/

24. 4. 2015 „Jan Kunze z KOFE-IN: Nejen o koncertování a muzice je život“ (Monstermusic)

http://www.monstermusic.cz/rozhovory/jan-kunze-z-kofe-in-nejen-o-koncertovani-a-muzice-je-zivot/

3. 11. 2015 „Jan Kunze (Kofe-in) interview: Každá cesta člověka posune“ (iReport)

http://www.ireport.cz/jan-kunze-kofe-in-interview-kazda-cesta-cloveka-posune/

26. 4. 2017 „Rozhovor s Janem Kunzem: Život není jen o muzice“ (Rock&Pop)

http://www.rockandpop.cz/rozhovor-s-janem-kunzem-zivot-neni-jen-o-muzice/

Klub Art

- webové stránky OKO (https://oko-opava.cz/)

- webové stránky klubu Art (http://klubart.cz/)

- webové stránky města (http://www.opava-city.cz/cs)

- kniha 5 LET / ART/ 2009-2014 (SVĚTLÍKOVÁ, Adriana. 5 let - Klub Art - 2009-2014. Opava: Opavská kulturní organizace, 2014. ISBN 978-80-905396-8-6.)

články z týdeníku Region Opavsko

- pozvánka:

kolem 20. 12. 2016 „Vánočně-narozeninový mejdan s kapelou Kofe-in“

https://www.facebook.com/kapelakofein/photos/gm.957737404371321/10154815691818756/?type=3&theater

- zpráva :

3. 1. 2017 „Mejdan v ARTu s KOFE-INy“

https://www.facebook.com/kapelakofein/photos/gm.967297220082006/10154866777418756/?type=3&theater

 

 

Václav Minařík

 

Klub Gottfrei

- FB stránky klubu Gottfrei (https://www.facebook.com/gottfrei)

- webové stránky opavské klubové noci Freiplatz (http://freiplatz.cz/)

články z Opavského a hlučínského deníku

29. 9. 2014 „Klub Gottfrei byl v pátek oficiálně otevřen“ http://opavsky.denik.cz/kultura_region/klub-gottfrei29092014.html

 

Tématicky spřízněné projekty

- alternativní městské stránky (https://opavacity.com/)


Doplňující materiály

Výčet některých organizací, se kterými OKO dlouhodobě spolupracuje:            (zdroj: Jan Kunze)

Člověk v tísni - každoroční festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět

Mendelovo gymnázium - ples absolventů - studentské party, koncerty

Nová síť - celoroční divadelní projekt, alternativní a netradiční představení nového divadla

Rotary Club Opava - spolupráce na přípravě ceny 17. Listopadu

Slezské gymnázium - celoroční projekt přednášek různého zaměření - koncerty studentských kapel

Slezská univerzita v Opavě - celoroční projekt autorských čtení v německém jazyce s názvem Lange nacht der kurzen texte

Divadelní festival Na cestě

Statutární město Opava - spolupořádání a organizace městských festivalů Další břehy a Bezručova Opava, Dne dětí, Dnu evropského kulturního dědictví - v mnohých případech tyto akce nejen personálně zajišťujeme, spoluorganizujeme, ale také financujeme - spolupořádání Landscape festivalu

Středisko volného času - literární večer a soutěž v recitaci

Základní umělecká škola Solná - výtvarný happening

Základní umělecká škola Václava Kálika - koncert pěveckého oddělení

Gottfrei - klubová noc

Střední průmyslová škola stavební - výstava prací studentů

Základní škola Englišova Opava - výstava

Školní klub T. G. Masaryka – výstava

Dále jsou to Slezské zemské muzeum, Památkový ústav, regionální muzea atd.

Naposledy upraveno:
Pro psaní komentářů se přihlašte

Poslední články

Visit the best review site bbetting.co.uk for Bet365 site.

Články podle data

« Květen 2018 »
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Jsme na Facebooku

O portálu

Zpravodajsko-publicistický portál Pres.UPmedia.cz je cvičným médiem, prostorem pro tvorbu studentů oboru Žurnalistika na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vznikl (ještě jako bezejmenný projekt) na konci roku 2007 s úkolem nabídnout studentům platformu pro veřejné publikování jejich žurnalistické... číst dál

2015 © Pres.UPmedia.cz - Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci | Joomla SEF URLs by Artio | webmaster: petben.cz

Přihlášení nebo Registrace