st., 27. duben 2016 08:26

Návrh webové stránky Stay fresh na UP

Náhled webové stránky Náhled webové stránky Zdroj: Zuzana Novotná
Samostatný projekt zdravotně-sociální/online žurnalistika.

 

Úvod


Během mého studia žurnalistiky jsem si zvolila zdravotně-sociální specializaci a absolvovala jsem rovněž kurz online žurnalistiky. V rámci samostatného projektu je nutné uvedené specializace propojit, a tak jsem se rozhodla vytvořit internetové stránky, které by se věnovaly zdravému životnímu stylu. Téma bylo zvoleno rovněž kvůli mému dlouhodobému zájmu o to, jak se lze lépe stravovat, pohybovat se a vařit ze zdravých surovin. Z této původní myšlenky vyvstal projekt, který je publikován na adrese www.stayfreshnaup.wix.cz/upol. V následujících kapitolách podrobně popíši původní cíl mého samostatného projektu, detailně se zde budu věnovat rovněž praktické části, tedy vytváření webových stránek, a nakonec se pokusím výsledky mé práce kriticky zhodnotit.


1. Cíl práce


Cílem tohoto samostatného projektu je vytvořit vzhledově atraktivní internetové stránky věnující se zdravému životnímu stylu, které by byly určeny především studentům Univerzity Palackého v Olomouci. Mým cílem je vytvořit webové stránky rozdělené do několika rubrik, jejichž obsahem jsou především články vyvracející zažité mýty o vybraných potravinách či jiných mýtů týkajících se zdravého jídelníčku. Dále se zde nacházejí studentské ankety a pozvánky na vybrané události v Olomouci a okolí. Na webových stránkách se rovněž nacházejí ukázky zdravých receptů. Tyto internetové stránky mají (nejen) studentům poskytnout informace a zajímavosti o zdravém stravování a také nabídnout akce, které se nějakým způsobem váží k zdravému životnímu stylu (např. sportovní akce, přednášky o zdravé výživě či jiné události týkající se stravování nebo pohybu).
Mým cílem je vytvořit webové stránky, na kterých se nenacházejí pouze texty, ale mým cílem je tyto texty doplnit rovněž fotografiemi, příslušnými aplikacemi (např. kalendář, slideshow atp.) či jinými grafickými prvky. Chtěla bych tedy vytvořit komplexní internetovou stránku, ačkoli si uvědomuji, že vzhledem k časovému omezení a množství rubrik stránky nejspíše nebudou působit „naplněným“ dojmem. Proto je mým cílem do každé z rubrik vložit alespoň tolik článků, fotografií či jiných grafických prvků, které by ukázaly směr, jakým by se dané rubriky (a webové stránky celkově) dále orientovaly.


2. Zdůvodnění volby tématu


Jak jsem již zmínila v úvodu tohoto záměru samostatného projektu, v rámci svého studia absolvovala žurnalistikou specializaci zdravotně-sociální, a proto bylo nutné této specializaci téma samostatného projektu přizpůsobit. Zároveň však bylo nezbytné zohlednit absolvovanou „technickou“ specializaci – v mém případě tedy online žurnalistiku.
Pokud jsem tedy chtěla nějakým způsobem propojit obě absolvované specializace, musela jsem „zdravotnické“ téma přizpůsobit webu, jehož cílem je automaticky co největší množství čtenářů. Dopředu bylo rovněž mým cílem vytvořit webovou stránku, která by byla určena především pro studenty. Rozhodla jsem se tedy vytvořit vzhledově atraktivní internetovou stránku o zdravém životním stylu, resp. o zdravém stravování.
Ačkoli si plně uvědomuji, že téma je poměrně obecné, tak to má své opodstatnění. Širší téma bylo zvoleno proto, že web by měl přilákat co největší počet čtenářů. Z tohoto důvodu není téma konkrétněji zaměřené, jak by určená tematická specializace zdravotně-sociální vybízela, např. na konkrétní druh onemocnění, sociální problém a tak podobně. Navíc, pokud má webová stránka fungovat a přinášet stále nové články, musí být téma dostatečně široké, aby tuto skutečnost bylo možné i nadále naplňovat.
Zároveň si myslím, že v dnešní době existuje řada „výživových poradců“, se kterými se osobně setkávám na ulici, kteří se snaží lidem vnutit své služby či produkty, aniž by jim šlo o něco jiného než o výdělek. Mé webové stránky se soustředí na vyvracení různých mýtů, které jsou zažité ve společnosti právě díky takovýmto poradcům a rovněž kvůli obecné špatné informovanosti v této oblasti.
Rovněž si uvědomuji, že téma není příliš originální, přesto však stále zajímavé a přínosné. Je velmi důležité, aby lidé neustále a opakovaně přijímali informace o tom, jak se správně stravovat či pohybovat. To platí i pro studenty, kteří jsou opakovaně vystavováni stresu kvůli zkouškám, psaní diplomových prací či učení na státní zkoušky, a často zapomínají na správné stravovací návyky a/nebo pravidelnou fyzickou aktivitu. Vzhledem k tomu, že sama studuji, tak si plně uvědomuji důležitost dodržování určitých pravidel, které mohou například během zkouškového období pomoci zvládnout stresové situace a dopomoci k lepším studijním výsledkům.
Informace o zdravém stravování jsem se dále rozhodla doplnit různými pozvánkami na akce, které se konají v Olomouci a v jeho blízkém okolí, jež jsou s hlavním tématem nějakým způsobem spjaty. Připojena je rovněž rubrika s anketami a s recepty, což atraktivitu webové stránky zvyšuje.
Dalším důvodem, proč jsem si zvolila pro svůj samostatný projekt právě toto téma, je můj dlouhodobý zájem v této oblasti. Má pozornost je směřována především do oblasti stravování, tedy vaření, proto se v rámci mých webových stránek (jak jsem již uváděla výše) objeví rovněž ukázky zdravých receptů, včetně fotografií.


3. Zdroje a stav problematiky


Jak jsem již zmiňovala, tak si plně uvědomuji, že zdravý životní styl je téma, o kterém se mluví a píše neustále. Většina zpravodajských či publicistických portálů obsahuje rubriku, která se zdraví týká. Existuje také řada webových stránek, jež se tomuto tématu věnují (např. www.vimcojim.cz, www.zdrava-vyziva.net, www.abcdieta.cz atd.). K mému překvapení však jsou často tyto stránky blogového charakteru a řada z nich již není aktualizována. Mezi samostatnými projekty na katedře žurnalistiky jsem podobný projekt, který by se věnoval tvorbě webových stránek s tímto tématem, nenalezla.


4. Ideový plán


Po zvolení tématu naplňujícího absolvované specializace jsem začala přemýšlet nad konkrétním zpracováním webové stránky. Na počátku jsem si stanovila několik základních podmínek, které by měla má internetová stránka naplňovat a podle kterých jsem se chtěla během vytváření projektu řídit.
• Vytvoření několika konkrétně zaměřených rubrik;
• tvorba zajímavých textů, pozvánek, anket, rozhovorů atp.;
• vizuální a grafická atraktivita;
• přehlednost;
• grafické sjednocení;
• jednotnost barev, pozadí, fontů, velikosti písma, rámečků u fotografií;
• snaha o komplexní dojem z internetových stránek (tímto bodem je myšleno, že stránka nemá obsahovat pouze texty, ale také fotografie, videa a nejrůznější aplikace, například kalendář s událostmi, slideshow atd.).
Tyto mnou stanovené body jsou pouze orientační, avšak vytvářejí koncept pro následnou tvorbu webových stránek. Od těchto základních předpokladů se totiž odvíjí následné zpracování webu, výběr platformy pro webhosting a tak dále.

 

5. Postup práce a jeho zdůvodnění


V následujících podkapitolách bude podrobně rozepsáno, jak jsem při vzniku webové stránky postupovala. Postup bude okomentován od svého počátku přes vytváření obsahové stránky, vymýšlení názvu projektu, až po samotnou tvorbu webu.


5.1. Výběr platformy pro webhosting


Na samostatném projektu jsem začala pracovat přibližně na konci srpna 2015, přičemž mým prvotním cílem bylo zjistit, na jaké platformě budu návrh webových stránek vytvářet. Vzhledem k tomu, že vytvoření webu za pomocí HTML kódování je velice komplikovaný proces, jímž se zabývají profesionálové, a studuje se řadu let, jsem ihned na počátku své práce zavrhla možnost navrhnout web pomocí HTML kódu. Ačkoli jsem se pokusila o získání základních znalostí o krocích tohoto procesu, velmi záhy jsem zjistila, že mé schopnosti zcela jistě nedosáhnou takové výše, abych mohla vytvořit návrh vlastních webových stránek pomocí HTML kódování.
Jak již bylo uvedeno výše, v rámci studia jsem absolvovala praktikum a workshop online žurnalistiky, avšak v těchto kurzech jsme se nesetkali přímo s vytvářením webových stránek v praxi, proto bylo nutné tento nedostatek praktických zkušeností zohlednit. Další možností tedy bylo využít služeb některého z placených či neplacených hostujících webů (tzv. webhosting). Ačkoli jsem s tímto systémem v minulosti nepracovala, tak vím, že je tento systém uživatelsky přívětivý a obvykle nabízí řadu šablon pro vytvoření atraktivních webových stránek. Proto jsem se rozhodla vyhledat takovou platformu pro webhosting, která by nejvíce vyhovovala mým požadavkům uvedených výše.
V dnešní době již existuje značně velké množství podobných platforem, a tak jsem se nejprve rozhodla vyzkoušet a prohlédnout si stránky poskytující tyto služby v českém jazyce. V českém prostředí existuje řada platforem, které nabízejí webhosting – jedním z nejpopulárnějších je např. www.webnode.cz, dále zde funguje např. www.webzdarma.cz, www.estranky.cz, www.websnadno.cz, www.ic.cz, www.sweb.cz a podobně. Samozřejmě existuje řada dalších stránek, jež nabízejí webhosting, avšak vyjmenovávat zde všechny, které jsem při tvorbě projektu zvažovala, je zcela zbytečné.
Po prohledání těchto platforem a různých webů na nich vytvořených jsem zjistila, že žádná z nich nevyhovuje mé představě atraktivních webových stránek. Nebyla jsem spokojena především s grafickou stránkou, a pokud grafická stránka odpovídala mému pojetí, platforma nabízela malé množství nástrojů, aplikací, šablon či jiných grafických prvků. Proto jsem se rozhodla vyhledat zahraniční portál, jenž by podobné služby poskytoval. Začala jsem tedy vyhledávat zahraniční platformy pro vytváření webových stránek jako např. European free web hosting či služby Googlu (Blogger), nakonec jsem se rozhodla využít služeb jedné z celosvětově nejpopulárnějších platforem www.wix.com.
Před tímto rozhodnutím jsem rovněž zvažovala možnost instalace redakčního systému WordPress do některé z výše zmiňovaných platforem typu „webnode“. Po přečtení různých článků a příspěvků na internetových diskuzích jsem nakonec zvolila možnost využít uživatelsky přátelský a přístupný Wix. Jedním z důvodů byl již zmiňovaný nedostatek zkušeností s vytvářením webových stránek, neboť systém WordPress vyžaduje vyšší dovednosti z této oblasti. Při rozhodování rovněž hrálo roli to, že Wix je založen na systému WYSIWYG, tedy What You See Is What You Get. Uživatel totiž při vytváření webové stránky přímo před sebou vidí výsledky své práce, u redakčního systému WordPress tomu tak není.
Portál www.wix.com nabízí uživateli širokou škálu šablon, které při vytváření stránek uživatel může, ale nemusí použít. Systém totiž umožňuje vytvořit internetovou stránku od úplného počátku (takzvaně „na zelené louce“). Výhodou této platformy je snadná editace vhodná pro jedince s nedostatkem zkušeností, grafická stránka však odpovídá profesionálně vytvořeným webům.
Jak již bylo řečeno, Wix nabízí stovky různých šablon, které může uživatel dále upravovat k „obrazu svému“. Je zde možné jednoduchým způsobem měnit fonty či velikost písma, barvy, pozadí, vkládat text, fotografie i grafické prvky. Velkou výhodou je nabídka aplikací, které je možné vybrat z řady kategorií, a také možnost propojení internetové stránky se sociálními sítěmi či vytvoření mobilní verze webu. Systém rovněž umožňuje využít nabízené fotografie, ale také nahrát své vlastní. Při své práci jsem zužitkovala obojí – jak svých vlastních zdrojů (např. u anket, receptů či některých článků), tak i široké nabídky portálu Wix.
Žádný systém však není dokonalý, tedy i na platformě www.wix.com je možné nalézt jisté nedostatky. Jedním z těchto nedostatků je umístění reklamy Wixu na výsledné internetové stránce. Vzhledem k tomu, že jsem si zvolila neplacenou formu služby portálu Wix, bylo nutné podobnou situaci očekávat. Pokud však srovnáme umístění reklam na „Wixu“ a na jiných platformách pro webhosting, je tato reklama mnohem méně rušivá. Poněkud větší nevýhodou je však název domény, neboť Wix výběr značně omezuje, tento problém však bude zmíněn v oddíle 5.3 Název webu.


5.2. Rubriky a obsah webové stránky


Webová stránka je obsahově rozdělena do několika rubrik, v rámci nichž se nacházejí ukázkové články, které by se v budoucnu v těchto rubrikách mohly objevovat. Na hlavní stránce pak dochází k míšení těchto článků podle času a data, ve kterém byly na internetovou stránku vloženy, a zároveň se zde budou mísit s články, které nejsou zařazeny do rubriky žádné (a jsou tedy obecněji zaměřené na téma spojené se zdravým životním stylem, správnou formou stravování, pohybovými aktivitami apod.).
První rubrika je nazvána Mýty vs. Fakta. Tato rubrika má za úkol vyvracet určité informace, které jsou ve společnosti poměrně značně zažité (a jsou chybné). V této rubrice se pak nacházejí kratší články, které vysvětlují určité chybně uváděné informace z oblasti potravin, stravování či zdraví obecně. Zdrojem pro tyto texty byla odbornice potraviny a potravinářskou chemii, dále především odborná publikace Vysoké školy chemicko-technologické Svět potravin a kouzlo biotechnologií z roku 2010 a také informace dostupné na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu.
Další rubrika nazvaná Kalendář akcí obsahuje již v názvu zmiňovaný kalendář, ve kterém jsou zaznamenávány zajímavé události z Olomouce a nejbližšího okolí (některé ve spojení s Univerzitou Palackého). Tyto události se týkají především sportu a pohybových aktivit. Mým původním záměrem bylo vytvořit alespoň jednu pozvánku na přednášku o zdravé výživě či jiné akci spjaté se stravou, nepodařilo se mi však nalézt podobnou událost, která by se v Olomouci a okolí v nejbližší době konala. Kalendář je umístěn ve spodní části rubriky a nad ním jsou vloženy pozvánky, které tyto události více přibližují.
Dále byly na webovou stránku zařazeny dvě menší rubriky Ankety a Recepty. V prvně zmiňované rubrice se nacházejí (prozatím) dvě studentské ankety s otázkami, které se znovu váží k hlavnímu tématu, v rubrice zmiňované jako druhé jsou pak ukázky zdravých receptů s přiloženými fotografiemi. Při dalším pokračování existence webu by samozřejmě rubriky byly dále doplňovány dalšími texty, anketami i recepty.

5.3. Název webu


Jak již bylo zmíněno výše, portál www.wix.com značně omezuje pro neplatící uživatele název webové stránky. Ten totiž vychází z uživatelského jména vycházející ze zaregistrované e-mailové adresy, za nějž systém automaticky přidává svou doménu www.***.wix.com. Portál Wix však omezuje pojmenování ještě více, neboť uživatel zadává samotný název až po vytvoření stránky za lomítko – www.***.wix.com/***. Jelikož pro samostatný projekt je název složený ze soukromé e-mailové adresy nepřípustný, pro potřeby naší práce tedy bylo nutné změnit uživatelské jméno, což naštěstí systém Wix umožňuje. Všechny tyto nedostatky bylo nutné brát v potaz při vymýšlení názvu samotného webu, aby nebyl název v konečném důsledku příliš dlouhý a špatně zapamatovatelný.
Při vymýšlení názvu webové stránky tedy byla brána v potaz především obsahová stránka webu, který se soustřeďuje na zdravou výživu, správné stravování či sport. Základ názvu webové stránky tedy tvoří anglické slovní spojení Stay fresh, které má evokovat zdraví, svěžest a čerstvost (nejen potravin), zároveň se však jedná o anglickou frázi věnovanou „skvělým“ lidem („to the coolest people“). Vzhledem k tomu, že události v rubrice Kalendář akcí se odehrávají především v Olomouci, některé jsou dokonce (spolu)organizovány Univerzitou Palackého, a anketní otázky byly směřovány především ke studentům Univerzity Palackého, tak tyto skutečnosti byly v názvu rovněž zohledněny. Celý název webové stránky proto zní Stay fresh na UP.
Jak již bylo zmíněno, tak portál Wix značně omezuje výběr názvu. Kromě uživatelského jména musí uživatel zadat další znaky rovněž za lomítko – zde se tudíž musí nacházet další název (v minimálním rozsahu čtyř znaků), proto jsem se rozhodla zde vložit jednoduchou zkratku Univerzity Palackého (UPOL). Celá internetová adresa tedy zní www.stayfreshnaup.wix.com/upol.


5.4. Tvorba webové stránky


V sekci 5.1 bylo uvedeno, že systém Wix nabízí uživatelům celou řadu šablon pro vytváření webových stránek. Na začátku vytváření webu jsem tedy musela zvolit vhodnou šablonu, která však byla následně značně upravena, a většina prvků na stránce vznikla nezávisle na šabloně. Dále bylo důležité zvolit vhodné pozadí webové stránky, neboť od barvy tohoto pozadí se odvíjí všechny další grafické prvky na webové stránce. Opět byla zvažována především tematická stránka webu, proto jsem vybrala „svěží“ zelené pozadí doplněné o drobné grafické prvky (záměrně málo výrazné tečky, aby nepůsobily rušivě).
Celá webová stránka je rozdělena do několika rubrik, proto bylo nutné vytvořit orientační menu s názvy rubrik a podstránky, na něž by menu odkazovalo. Na každé této podstránce je možné vytvořit nové pozadí, které by nebylo závislé na stránce hlavní, ale kvůli jednotnosti celého projektu jsem k tomuto řešení nepřistoupila. Na každé stránce je tedy grafický styl i pozadí stejný, odkazující na stránku hlavní (označenou v menu jako Domů). Kvůli snadné orientaci se pak menu nachází na všech podstránkách.
V hlavičce, kde je umístěno menu, se vždy nachází také název dané stránky či podstránky. Na stránce hlavní se tedy nachází název celého webu, na dalších stránkách pak název dané rubriky.
Platforma Wix nabízí uživateli nemalé množství fontů, efektů i barev písma; z velké škály bylo tedy vybráno písmo, které se zdálo být graficky nejzajímavější. Pod hlavičkou se pak nachází samotné „tělo“ stránky, kde jsou uvedeny odkazy na články. Hlavní stránka je v tomto směru specifickou, protože přímo pod hlavičku zde ještě byla umístěna slideshow s fotografiemi, které se opět vztahují k tématu webu. Pod fotografiemi jsou pak na hlavní stránce namíchané nejnovější články ze všech rubrik a dále články nezařazené.
Po vytvoření menu, titulků v hlavičce a všech stránek bylo důležité umístit na dané stránky vhodné grafické prvky. Do rubriky Kalendář akcí byla vložena aplikace s kalendářem, jehož vzhled (písmo, barvy a pozadí) byl poté upraven, aby korespondoval s pozadím. Do sekce Ankety pak byla vybrána aplikace, která umožňovala grafické propojení malé fotografie a citace dotazované osoby. Do ostatních rubrik pak byl vložen seznam odkazů na články, které se v těchto rubrikách nacházejí (a důležitá je zde také provázanost s hlavní stránkou, na které jsou všechny nejnovější články).
Na webové stránky bylo rovněž nutné vložit fotografie, které jsou kombinovány z vlastních zdrojů a ze zdrojů nabízených portálem Wix. Jak již bylo zmíněno, portál Wix totiž nabízí řadu profesionálních fotografií pro uživatele zdarma, ne všechny se však hodily pro potřebu těchto webových stránek. Řadu fotografií jsem tedy musela vytvořit sama, popř. došlo k vytvoření grafických prvků suplujících fotografii (např. u článku o „éčkách“). V rubrice Ankety jsou fotografie rovněž (logicky vzhledem k žánru) z vlastních zdrojů.
Po připravení technické a vzhledové stránky webu už bylo možné postupně vkládat připravené články, ankety, pozvánky na události, recepty a fotografie přímo na portál Wix a poté vytvořené internetové stránky publikovat.


6. Závěr, shrnutí a sebehodnocení


Cílem tohoto projektu bylo vytvořit atraktivní webové stránky vyvracející mýty o zdravé stravě, přinášející informace o zdravém stravování, sportovních či jiných událostech v Olomouci, ankety a zdravé recepty. Ačkoli jsem k tvorbě webových stránek přistupovala jako „nováček“, myslím si, že základní cíl byl v tomto ohledu splněn. Samozřejmě nelze říci, že jsem vytvořila kompletní webové stránky zaplněné velkým množstvím článků, to však ani nebylo kvůli časovému omezení a dalším studijním povinnostem možné. Pokud by však web fungoval i nadále, tak by k tomuto „naplnění“ mohlo postupně docházet a stránky by se staly plnohodnotnými.
Spokojená jsem především s grafickou stránkou webu, neboť portál Wix mi nabídl velké množství nástrojů, aplikací či jiných potřebných prvků pro vytvoření stránek, které by odpovídaly mé představě. Jsem tedy ráda, že jsem věnovala dostatek času hledání nejvhodnější platformy pro tvorbu webových stránek a grafické podobě jako takové.
Dále jsem spokojená s názvem webu (ne však se samotným názvem internetové adresy, tedy zbytečně dlouhým odkazem www.stayfreshnaup.wix.com/upol) a výběrem rubrik, které zasahují široké spektrum informací souvisejících s hlavním tématem webových stránek.
Hlavní mínus tohoto samostatného projektu přikládám názvu internetové adresy, který je kvůli řadě omezení ze strany portálu Wix zbytečně dlouhý. Vzhledem k tomu, že však Wix nabízí uživatelům vytvoření webových stránek zcela zdarma, je nutné tato omezení pochopit a respektovat. Podobným problémem je rovněž umístění reklamy na výsledných webových stránkách, avšak v poměru k tomu, co Wix nabízí pro uživatele zdarma, je to pouze drobná vada. Pokud bych měla vytvářet profesionální webové stránky, jistě bych zvolila placenou verzi služeb portálu Wix. Odkaz na internetovou stránku by tedy mohl být kratší podle mého uvážení a reklama by na webu umístěna nebyla vůbec.
Vzhledem k tomu, že jsem na internetových stránkách vytvořila několik rubrik, tak jsem se snažila do každé této rubriky vložit alespoň ukázky článků, které by se v budoucnu v těchto rubrikách vyskytovaly. Jak jsem již uváděla, tak mé internetové stránky v této počáteční fázi zřejmě nepůsobí „naplněným“ dojmem. Avšak pro potřeby mého samostatného projektu a naplnění jeho záměru je podle mého názoru toto množství článků dostačující.
Dále počítám jako mínus mého projektu pomalé načítání samotných webových stránek. Bohužel jsem tuto situaci dopředu nemohla předpokládat a tento problém jsem zjistila až po publikování hotových internetových stránek. Po vytvoření webových stránek tedy již nebylo možné tento fakt nijak změnit, přesto je nutné jej v tomto zhodnocení projektu uvést.


7. Literatura a zdroje
www.wix.com
http://www.websitebuilderexpert.com/wix-vs-wordpress/
http://superbwebsitebuilders.com/wix-vs-wordpress/
http://blog.shoptet.cz/wix-flashova-prezentace/
https://www.letemsvetemapplem.eu/2013/07/17/podivejte-se-na-prehled-nejlepsich-sluzeb-ktere-vam-umozni-zdarma-vytvorit-vlastni-webove-stranky/
http://cs.urbandictionary.com/define.php?term=Stay+fresh
www.runczech.cz
www.barvamneuteces.cz
www.upol.cz/kalendar/
www.radostzpohybu.cz
www.szu.cz
PICKOVÁ, Ivana (ed.). Svět potravin a kouzlo biotechnologií: 24. letní škola. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2010. ISBN 978-80-7418-069-9.

Zobrazeno 1721 krát
Naposledy upraveno: po., 9. květen 2016 09:51
Pro psaní komentářů se přihlaste