čt., 4. červen 2020 07:56

Samostatný projekt: Wingi

Wingi Wingi Zdroj: Petr Koudelka
CÍL PROJEKTU Cílem projektu je vytvoření funkčního publicistického webu přístupného online libovolnému počtu uživatelů, kteří se budou moci registrovat do jeho systému a publikovat texty různých tematických kategorií. Ty se budou ukládat na jejich uživatelské profily, kde se roztřídí do sekcí právě podle těchto kategorií. Čtenáři budou moci příspěvky hodnotit, čímž určí pořadí jednotlivých příspěvků na hlavní stránce. Nejlépe hodnocené příspěvky se tedy objeví nejvýše v pořadí. Web umožní kromě registrace a přihlašování také třídění profilů.

ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU 
Téma jsem si vybral z toho důvodu, že nová média jsou ve společnosti čím dál relevantnější. Umožňují rychlejší přenos informací od zdroje k adresátovi nejen díky tomu, že se technologie přenosu a zobrazení čím dál více zdokonaluje, ale také proto, že si samotná kvartérní média, jak je nazývá teoretik Marshall McLuhan, získávají čím dál výsadnější postavení, snadnější přístup a bližší vztah k uživatelům. Lze předpokládat, že nová média budou v budoucnosti vzkvétat a podle některých teoretiků také formovat společnost. K technologickým deterministům se řadí například spoluzakladatel mediální laboratoře americké MIT Nicholas Negroponte, který už v devadesátých letech upozornil na nevyhnutelnost rozšiřující se digitalizace. Argumentoval čtyřmi efekty digitalizace, které novým médiím zajistí rozvoj. Jedním z nich je globalizační efekt, ten je z hlediska jednoho z bodů ideového plánu projektu stěžejní – spojovat lidi se stejnými názory. Dalším je efekt posilování pozice uživatele – digitalizace poskytuje uživatelům větší možnosti. Mají větší prostor pro komunikaci, z pozice pasivního publika sami postupně přecházejí do role spoluautora mediální reality. Záměrem projektu Wingi je v souladu s těmito myšlenkami poskytnout lidem možnost vyjádřit se k realitě takovým způsobem, jaký od nich současná sociální média neočekávají, nevyžadují a který nepodporují.

 

ZDROJE A KONKURENČNÍ PROJEKTY

Sociální média se v novém tisíciletí stala novou evoluční fází komunikace. Umožňují uživatelům bezprostřední interakci, zpětnou vazbu a interaktivitu, jejíž limity se neustále posouvají. Inspirací pro projekt Wingi, jehož záměrem je také poskytnout uživatelům prostor k interakci a vzájemné komunikaci, jsou současné populární sociální sítě Facebook, Instagram, Twitter, Google+, MySpace, ale také YouTube či Reddit. Zatímco řada těchto sítí je zaměřená spíše na obsah ležérního charakteru, jiné poskytují také prostor pro diskusi a interakci, jejímž produktem je posunutí hranic vědění v oblasti daného tématu. Tyto kvality bych rád replikoval v projektu Wingi a zároveň je protkal charakteristikami, které všechny jmenované sítě sdílejí a které v mnoha uživatelích při jejich využívání vyvolávají uspokojující, ba až návykový pocit. Jistý vliv na projekt má také ustálený formát sdílený online zpravodajskými servery.

 

IDEOVÝ PLÁN

ZÁKLADNÍ PRINCIP

Idea o projektu Wingi se vyvinula z myšlenky jednoduchého publicistického blogu. Úspěšnost blogu ovšem závisí na různých faktorech úspěšnosti jeho autora – na aktuálnosti, relevantních tématech, pravidelnosti, ustálenosti, a především schopnosti psát. Dá se předpokládat, že ve skupině autorů je jen jeden nejlepší. Základní princip Wingi je tedy dát dohromady skupinu autorů a seřadit je podle úspěšnosti. Úspěch nejlepšího autora se přenese do úspěchu celého systému. Odměnou systému za publicitu autora bude ta stejná publicita a naopak. Faktory důležité pro úspěch se tím tedy minimalizují na jeden – počet uživatelů. Vytvořením vybalancovaného soukolí se vytvoří prostředí, ve kterém účastníci mohou vzájemně o publicitu bojovat, Wingi má ovšem i jiná využití.

 

MENTÁLNÍ ZÁLOHA

Vytvořený profil totiž nebude takový, jako na některých oblíbených sociálních sítích. Bude centrem veškerých myšlenek autora sdílených se světem. Bude online úložištěm, kam každý může vložit své myšlenky a názory a pustit je z hlavy. Vytvoří se tak otisk osobnosti každého uživatele, na který pak daný autor může komukoliv poslat odkaz a okamžitě ho seznámit se svými myšlenkovými pochody a životními stanovisky. Po jeho smrti pak nebudou dohady o tom, co si doopravdy myslel. Ke čtenáři se pak mohou dostat informace, které by jiným způsobem nezískal. Kdy se například sportovce někdo v rozhovoru zeptá, jakou má rád hudbu?

 

SBLIŽOVÁNÍ LIDÍ S PODOBNÝMI NÁZORY

Tento mentální profil zároveň usnadní sbližování lidí na základě společných hodnot. Ve své podstatě může dokonce fungovat i jako regulérní seznamovací služba. Přinejmenším je to efektivnější způsob, jak poznat, co je daný člověk zač, než si jen prohlédnout jeho fotografie na Facebooku.

 

LEPŠÍ ARGUMENTACE PŘI ŘEŠENÍ SPORŮ

Stejně tak může být projekt dobrým nástrojem pro řešení sporů. V prvé řadě už jen proto, že všechno, co bylo na dané téma řečeno zůstane zachováno. Tím dává služba větší prostor pro přehlednost argumentů a rozvahu, analýzu a pečlivou přípravu účastníků sporu. Zároveň otevírá prostor i pro dodatečnou reakci a zpětnou vazbu třetích stran, která je častokrát pro vyřešení sporu klíčovou.

 

POSTUP PRÁCE

Realizace projektu Wingi je běh na dlouhou trať. Kompletní dokončení se všemi naplánovanými funkcemi si vyžádá stovky hodin lidské práce. Nezbytnými podmínkami pro realizaci projektu je také znalost programovacích jazyků PHP, javascript, značkovacího jazyka HTML a práce se kaskádovými styly. V tomto směru se moje práce odlišuje od pouhého grafického návrhu webové stránky a koresponduje s mojí vědeckou specializací.

 

NÁVRH SYSTÉMU

Prvním krokem je vytvoření koncepce, na základě které bude projekt fungovat, lidově řečeno: „Co to má dělat?“ Je třeba vzít v potaz celkový záměr, který jsem nastínil v první kapitole a rozmyslet jej do menších detailů. Zatím je však předčasné přemýšlet o tom, jak tyto funkce uvést do chodu. Přemýšlet hodně dopředu ovšem není jednoduché a pozdějším změnám v plánu a souvisejícím zásahům do grafické podoby se člověk nevyhne. Přesto je třeba si co nejvíce záležitostí ujasnit hned na začátku.

 

GRAFICKÝ NÁVRH

Po vyjasnění funkčnosti projektu přichází řada na grafický návrh. Nyní je potřeba zapojit kreativního ducha a zároveň přemýšlet o pragmatických faktorech, jako je přehlednost, čitelnost a atraktivita pro čtenáře. Nezbytnými pomocníky jsou v této fázi vývoje grafické editory. Výsledný design nesmí být příliš složitý, ale ani příliš mdlý a ideálně by měl být také unikátní. Pro projekt Wingi jsem zvolil šedé pozadí s tmavším rozhraním v popředí, ostré rysy a pestrobarevné prvky pro oživení. Výsadní pozici má také obrazový materiál, který je mimo titulek jediným indikátorem obsahu článku. Názvy jednotlivých sekcí jsou tučné a stabilní jako rytiny na průčelí římských staveb. Velký důraz je kladen také na znaky. Jednotlivé tematické kategorie jsou reprezentovány příslušnými ikonami a celý projekt je zaštítěn okřídleným písmenem “I”, včetně názvu Wingi (z anglického wing = ‚křídlo‘ + i). Pod tímto znakem zastřešuji intelekt, inteligenci, imaginaci a interakci.

 

TVORBA GRAFICKÉ ŠABLONY

S dokončeným grafickým návrhem se lze přesunout k další fázi vývoje, kterou je přenesení grafiky do živoucího prostředí hypertextu. K tomu nám pomůže značkovací jazyk HTML spolu s kaskádovými styly. Zde je nepostradatelným pomocníkem kvalitní editor pro programování zvýrazňující syntaktické členy, díky kterému lze lépe odhalit případnou chybu. HTML rozdělí stránku do potřebných oddílů, zatímco kaskádové styly se postarají o to, aby všechny prvky takříkajíc „stály na značkách a byly patřičně upravené“. Tato fáze může být velmi zdlouhavá a náročná, než se vyladí všechny drobné detaily.

 

FUNKČNOST

Jakmile je ovšem grafický návrh převedený, přichází na řadu funkčnost. Zde je nezbytná znalost programovacích jazyků javascript a PHP a hodí se dobré schopnosti matematicky a logicky uvažovat. Tato část vývoje zaplní nájemníky prázdný krásně vymalovaný dům, který jsme si připravili v předchozí fázi. Nejprve je nutné vytvořit databázi pro uživatele a texty. Dalším krokem je vytvoření formuláře pro vkládání textů do databáze a pro registraci uživatelů. Již napsané texty je třeba opět z databáze vypsat, aby jej mohl čtenář zobrazit. U každého požadavku je potřeba pečlivě zvážit kýžený výsledek a zvolit příkazy, které jej zrealizují. Na různých stránkách se budou články řadit podle různých kritérií. Nejnáročnější na bezchybné fungování bude ovšem přihlašování uživatelů. Velkým pomocníkem naštěstí bývají různá internetová fóra, kde snad žádný zádrhel není bezprecedentní. Jako poslední přichází na řadu systém hodnocení, který se promítne do řazení článků.

 

ZVEŘEJNĚNÍ

Posledním velkým krokem je nahrání celého projektu na internet, čehož lze dosáhnout zakoupením prostoru u některého z poskytovatelů hostingu. Po dokončení této fáze je projekt veřejně přístupný komukoliv, kdo zná jeho webovou adresu.

 

FUNKČNÍ SOUKOLÍ PROJEKTU

V této kapitole popisuji jednotlivé cíle, potřebné k realizaci projektu, které se podařilo splnit.

 

PRESTIŽ

Základní proměnnou, která určuje chod webu je hodnota nazvaná „prestiž“. Pokaždé, když se nějaký uživatel do systému registruje, má prestiž jeho účtu nulovou hodnotu. Tu může uživatel získat psaním článků a kladným hodnocením od čtenářů. Celková prestiž uživatele se poté promítne do relevance jeho článků. Tato relevance určuje, v jakém pořadí se články na hlavní stránce objevují. Každé kladné hodnocení textu nejenže zvyšuje prestiž jeho autora, ale také samotnou relevanci článku, a to o deset bodů v obou případech.

 

BOČNÍ PANEL

V pravé části obrazovky se nachází tmavý panel táhnoucí se přes celou výšku stránky. Tato sekce slouží jako základní ovládací prvek webu určený autorům textů. Prostřednictvím tohoto ovládacího panelu se mohou návštěvníci webu registrovat, přihlašovat a následně orientovat na sekci webu přístupné pouze přihlášeným uživatelům – tvorba textu a zobrazení vlastního profilu.

 

REGISTRACE

Registrace uživatele je velice jednoduchá. Návštěvník webu si kromě uživatelského jména a hesla zvolí také obrázek, kterým se bude reprezentovat na svém profilu a u všech svých napsaných textů. Zvolený obrázek se nahraje do úložiště serveru a přihlašovací data se uloží do databáze uživatelů.

 

PROFIL

Okamžitě po registraci je nový uživatel přesměrován na adresu svého nově vytvořeného profilu, jeho deníku. Na této stránce se ukládá jeho tvorba. Ve vrchní části se nachází přehled tvořený slideshow a odkazy na deset nejúspěšnějších článků (viz. Top Ten). Pod hlavičkou se nacházejí další dvě sekce. Vlevo je profilový panel, kde se nacházejí informace o účtu – v současnosti prestiž a profilový obrázek uživatele. V pravé části se pak ukládají články autora roztříděné podle tematické kategorie – politika, věda, etika, společnost, člověk a kultura. V současné fázi se v této sekci nacházejí pouze čtyři nejaktuálnější články z každé kategorie.

 

PŘIHLÁŠENÍ

Po zadání správné kombinace uživatelského jména a hesla je uživatel přihlášený. Při špatné kombinaci web uživatele upozorní na špatné zadání údajů. Po úspěšném přihlášení se vzhled bočního panelu změní. V nejvrchnější části může přihlášený uživatel vidět své uživatelské jméno, pod ním se nachází úroveň jeho prestiže, kterou následuje profilový obrázek. Pod obrázkem se nachází celkové kladné a záporné hodnocení všech textů uživatele, které následují tři tlačítka.

 

NAPSAT MYŠLENKU

Prvním tlačítkem s titulkem „Napsat myšlenku“ se uživatel dostane na stránku s formulářem pro vložení textu. Zde má autor k dispozici hned několik proměnných, se kterými může operovat. Prvním z nich je titulek, kam je možné vepsat až pětačtyřicet znaků. Pod titulkem se nachází selekce kategorií, do kterých je možné příspěvek zařadit. Autor si vybere jeden kliknutím na příslušné políčko s obrázkem a popiskem. Dále následuje textové pole, do kterého má uživatel možnost vložit krátký popisek, kterým autor charakterizuje svůj text. Pod úvodním textovým polem následuje komplexnější textový editor se standardními úpravami textu, citacemi a automatickým vytvářením seznamů. Editor se dá v případě potřeby provozovatele webu upravit. Spodní část stránky pak patří textovému řádku, kam může autor vkládat klíčová slova. Ta budou při budoucím vyhledávání článku v databázi opravdu klíčová.
Pokud se uživatel v této fázi pokusí příspěvek zveřejnit, zastaví ho vyskakovací okno upozorňující na absenci obrázku. Ten může uživatel nahrát prostřednictvím banneru v levé horní části obrazovky. Ihned po nahrání se obrázek v tomto banneru objeví a uživatel tak může vidět, jak bude oříznutý obrázek vypadat při zobrazování článku. Stejný obrázek pak bude článek reprezentovat na hlavní stránce i na autorově profilu. Obrázek je možné před zveřejněním článku změnit. Jakmile je článek zveřejněný, nedá se upravovat. V budoucí fázi vývoje je však editace naplánovaná, ovšem s historií úprav.

 

HLAVNÍ STRÁNKA

Zveřejněné texty se objevují na hlavní stránce – v sekci „Aktuality“. Zde se řadí podle relevance, tak aby nejúspěšnější články byly co nejvíce nahoře a se sestupnou relevancí klesala i jejich pozice ve struktuře stránky. V současné době určuje tuto relevanci stav prestiže autora při tvorbě článku a každé následné hodnocení článku od čtenářů. Kladné hodnocení přidá článku deset bodů relevance a záporné zase deset bodů strhne. Nejbližší aktualizace bude zahrnovat také bonus v podobě určitého množství bodů za aktualitu článku. Celková hodnota těchto bodů bude uzpůsobena tak, aby aktualita byla klíčovým faktorem (zvláště přihlédneme-li k názvu sekce).
Každý článek je označený ikonou indikující tematickou kategorii, ke které patří. Čtenář si může kliknutím na odkaz vybrat kategorii, která je mu blízká a zobrazit tak pouze články, které do ní spadají. V současné době umožňuje web zobrazení pouze šestadvaceti nejrelevantnějších článků na obecné i každé tematicky zaměřené obrazovce. Ultimátním cílem je ale responzivní načítání méně relativních článků po každém najetí na spodní okraj stránky, podobně jako je tomu u řady sociálních sítí. Všechny články tak budou dostupné z hlavní stránky a článek bude možné zobrazit v kontextu ostatních článků stejné relevance.

 

TOP TEN

V záhlaví několika sekcí webu je možné nalézt slideshow a deset odkazů. Na hlavní stránce zobrazující aktuality tato slideshow zobrazuje deset aktuálně nejrelevantnějších článků. Ve této slideshow se střídají obrazovky s titulkem článku, autorem článku a obrázku článku. Ve spodní části obrazovky pak mohou čtenáři vidět bilanci kladných a záporných hodnocení textu. Ta je zobrazena poměrem modré (kladné body) a oranžové barvy (záporné body). Po kliknutí na některý z odkazů v pravém bloku se čtenář standardním způsobem dostane na kýžený text. Stejná slideshow se nachází také na profilech jednotlivých uživatelů, kde zobrazuje v záhlaví deset nejúspěšnějších článků daného autora.

 

DENÍKY

Stejný systém lze najít také na stránce Deníky, která zobrazuje seznam registrovaných uživatelů. Slideshow v záhlaví nicméně nezobrazuje nejúspěšnější autory, ale ty nejnovější. Níže mohou návštěvníci webu vidět samotný seznam uživatelů, který si mohou seřadit podle abecedy, nebo podle autorovy prestiže. Profily všech uživatelů jsou z této stránky přístupné po kliknutí na příslušný odkaz.

 

STAVOVÝ ŘÁDEK

Posledního registrovaného uživatele oznamuje stavový řádek rozdělující hlavní blok v polovině. Po kliknutí na něj je čtenář odkázaný na jeho profil.

 

DATABÁZE

Ačkoliv současná verze webu umožňuje zobrazení omezeného počtu příspěvků, všechny se ukládají do databáze a po rozšíření projektu o další funkce je budou moci uživatelé i čtenáři opět zobrazit. Databáze se skládá ze dvou tabulek. První z nich ukládá informace o uživatelích – uživatelské jméno, heslo, pořadové číslo, celkový počet kladných a záporných hodnocení, prestiž a další zatím neimplementovaná data. Druhá tabulka skladuje informace o napsaných článcích včetně pořadového čísla, titulku, autora, kladných a záporných hodnoceních, kategorii a času vytvoření. I tato tabulka je připravena na budoucí aktualizace, které popisuji v následující části dokumentu.

 

ZHODNOCENÍ A BUDOUCÍ VÝVOJ

Ačkoliv cíle projektu jakožto publicistického webu se podařilo splnit, funkčnost systému v této podobě je velice omezená. Nicméně, projekt je připravený na dodatečné úpravy, které mu umožní odemknout více funkcí a využít tak lépe jeho celkový potenciál. Nicméně i v současné podobě by web mohl najít využití například v souvislosti s literárními soutěžemi, kde je omezený počet soutěžních textů. Mezi největší negativa ovšem patří nízká tolerance k obrazovkám s nízkým rozlišením a špatná kompatibilita s prohlížečem Internet Explorer. V této kapitole popisuji některá z vylepšení, která by mohla projekt posunout na vyšší úroveň, úroveň sociální sítě.

 

VIDEOPŘÍSPĚVKY

Prvním z nich je přidávání příspěvků formou videa. Takové příspěvky by byly na hlavní stránce označené symbolem „play“. Tato inovace by mohla službu zpříjemnit lidem s dobrým řečovým projevem a následně jim i usnadnit získávání prestiže.

 

KONFLIKTY

Důležitou funkcí a příležitostí získat si větší prestiž bude v pozdější fázi vývoje systém konfliktů. Pokud Uživatel A nebude souhlasit s názorem Uživatele B a bude jej svojí prestiží převyšovat, může jej vyzvat k takzvanému „konfliktu“. K tomuto kroku nicméně bude muset Uživatel A vsadit sto bodů své celkové prestiže. Pokud Uživatel B výzvu odmítne, přijde automaticky o sto bodů své prestiže (s nejmenší možnou prestiží nula). Na přijetí výzvy bude mít Uživatel B osmačtyřicet hodin od zadání výzvy do systému Uživatelem A. Po přijetí výzvy začíná další interval, během kterého účastníci hlasují o formě konfliktu. Na výběr budou mít mezi komunikací prostřednictvím textu a prostřednictvím videa. V případě neshody se forma určí náhodou.

 

FORMOU TEXTU

V případě textové formy mají oba účastníci k dispozici stejně velké textové pole, aby obhájili svůj názor prvním argumentem. Účastníci se postupně střídají, dokud každý nenapíše stanovený počet argumentů.

 

FORMOU VIDEA

V případě videa se účastníci budou taktéž střídat v komunikování argumentů, nicméně tentokrát budou mít k dispozici video-vstupy s omezenou celkovou délkou.

 

VÍTĚZSTVÍ

O vítězi konfliktu pak rozhodují hlasující čtenáři a uživatelé. Motivací pro hlasování uživatelů bude vidina zisku deseti bodů prestiže za hlasování. Pokud konflikt vyhraje vyzyvatel, získá zpět svůj vklad sta bodů prestiže. Navíc obdrží dalších sto bodů jako odměnu za vyhraný konflikt. Pokud vyhraje protistrana, získá dvě stě bodů prestiže za obhajobu svého stanoviska proti prestižnějšímu autorovi.

 

KRUHY

Další funkcí, která výrazně prohloubí strukturu webu, bude systém kruhů. Uživatel bude moci vložit značnou část své prestiže (řekněme 5 000 bodů) do vytvoření skupiny spojující nějakou charakteristikou více uživatelů. Na založení kruhu se mohou uživatelé i podílet a požadovaný vklad mezi sebe rozdělit. Přidávání článků pod kruhem bude mít za následek bonus v podobě prestiže kruhu. Zároveň se ale na prestiži kruhů bude podepisovat úspěšnost jeho členů. Bude tedy v zájmu každého kruhu pečlivě zvažovat potenciální členy a popularitu jejich článků.

 

PROFIL KRUHU

Každý kruh bude mít svůj veřejný profil zobrazující jeho aktivitu a úspěšnost. Součástí bude i neveřejná sekce přístupná pouze jeho členům. Členové kruhu budou mít možnost zvolit si své vedení, které bude za aktivitu a funkčnost kruhu zodpovědné. Tito lidé zároveň získají za provoz kruhu větší bodový bonus.

 

VYHLEDÁVÁNÍ

Zřejmě nejjednodušší bude rozšířit projekt o vyhledávání článků. Textové pole pro tuto funkci je na webu již připravené, stačí jen napsat PHP funkci na výpis článků z databáze, který vezme v potaz klíčová slova, titulek, autora i samotný text článku a vypíše záznamy, ve kterých se hledané slovo vyskytuje. Ty budou samozřejmě provázané odkazy na příslušné články a autorské profily.

 

DISKUSE

Jednou ze snadněji implementovatelných součástí budou také diskusní fóra u každého článku. V diskusním příspěvku se u fotografie autora komentáře objeví příslušný symbol signalizující, zda článek hodnotil pozitivně či negativně. Touto novou funkcí tak čtenáři získají prostor pro vysvětlení svého stanoviska a následnou diskusi s ostatními uživateli.

 

NOTIFIKACE A ZPRÁVY

Lepší komunikaci mezi uživateli zajistí systém zpráv. Registrovaní uživatelé se budou moci navzájem kontaktovat a navazovat vztahy. Zároveň bude tento komunikační systém sloužit pro různá upozornění – například se takto uživatel dozví, že jej někdo vyzval ke konfliktu, že se objevil nový komentář u jeho článku a tak podobně.

 

VĚTŠÍ RESPONZIVITA

Mezi dlouhodobější cíle patří také průběžné vylepšování responzivity webu tak, aby si uživatel mohl obsah a formu webu přizpůsobovat co nejvíce podle svých preferencí. Ať už se jedná o barevné schéma webu, velikost textů a obrazů, či řazení příspěvků na hlavní stránce.

 

FILTRY

Přísun textů na hlavní stránce budou uživatelé moci kontrolovat pomocí filtrů. Ty budou zahrnovat širokou škálu aspektů, mezi kterými si návštěvníci vyberou a aktivují pouze ty, které se jim zamlouvají. Díky filtrům bude možné zobrazit pouze příspěvky z určitého dne. Autoři pak mohou například zamezit zobrazování příspěvků nad svoji vlastní prestiž.

 

ODBĚRY

Jednu z nejdůležitějších funkcí splní filtr „Odběry“. Podobně jako je tomu na různých sociálních sítích, mohou registrovaní uživatele označit ostatní uživatele jako oblíbené a sledovat jejich tvorbu. Aktivovaný filtr odběrů zajistí, že pak na své hlavní stránce budou číst jen texty svých oblíbených přispěvatelů.

 

SKUPINA PRO ROZVOJ SLUŽBY

Pokud se tato platforma stane hojně využívanou, nebude od věci rozšířit správcovský tým pro lepší pokrytí potenciálních problémů, uživatelských dotazů a komunikace s veřejností. Vhodné bude i založení fóra, kde sami uživatelé mohou probírat úskalí služby a její vývoj v budoucnosti.

 

REDAKCE

Rozšíření uživatelské základny a správcovského týmu svádí i k další inovaci. Tou je založení organizovaného redakčního týmu, jehož členové by měli za úkol vést rozhovory s kapacitami a osobnostmi různých tematických okruhů, ať už ve formě textové či ve formě videa. Stejně tak by organizovali zmíněné konflikty například mezi politiky či umělci s opačnými názory. Příjemným oživením by byly živé video-vstupy oznámené několik dní dopředu, kde by obě strany měly stejný prostor pro vyjádření garantovaný automatickým přepínáním mikrofonu po vypršení časomíry.

 

MOBILNÍ APLIKACE

Nutností je v době, kdy si chytré telefony a tablety získávají popularitu i u starších generací, přístupnost webu na mobilních zařízeních. Se zvýšeným počtem uživatelů je tak aplikace Wingi pro Android a iOS logickým krokem, který má potenciál znatelně se promítnout na počtu aktivních uživatelů. Zároveň by to umožnilo snadné upozorňování uživatelů na různé události na webu a interakci s ostatními uživateli.

 

OBHAJOBA PROJEKTU

SPOJENÍ S VĚDECKOU PROFESÍ

Jak jsem již zmiňoval výše, projekt koresponduje s mojí vědeckou specializací už jen tím způsobem, že vyžaduje hlubší orientaci v informatice, konkrétně znalosti programování a tvorby webových stránek. Tím ovšem spojení s vědou nekončí. Publikováním projektu jsem poskytl prostor profesionálním i amatérským vědcům pro publikaci a ukládání svých myšlenek a nápadů, jejich konzultaci s ostatními uživateli podobného zaměření a získávání zpětné vazby. Pokud bude budoucnost příznivá, každá tematická kategorie včetně té vědecké bude zastoupena nějakou kapacitou z oboru, ke kterým se postupně přidají další. Tímto způsobem vznikne místo autoregulační místo, kde čtenář bude-li chtít najde myšlenky chytré, ale i myšlenky hloupé, bude-li se hodně snažit a pátrat hluboko.

 

LITERATURA

McLUHAN, Marshal. 1991. Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon.
NEGROPONTE, Nicholas. 1995. Digitální svět. New York: Alfred A. Knopf, Inc.

 

Realizace Projektu: http://wingi.clanweb.eu/aktualitypokus.php

Stáhnout přílohy:
Zobrazeno 419 krát
Naposledy upraveno: pá., 5. červen 2020 21:30
Pro psaní komentářů se přihlaste