čt., 26. duben 2018 13:07

Strašák jménem insolvence

Samostatný projekt - zdravotně-sociální/psaná žurnalistika
 1. 1.Cíl práce

Samostatný projekt je výsledkem spojení profesní i tematické specializace zvolené během studia na Katedře žurnalistiky. Jelikož mi je psaná oblast žurnalistiky nejbližší a od samého začátku mě nejvíce baví, neváhala jsem s výběrem právě této profesní specializace. Při výběru tematické profilace jsem měla taktéž jasno. Vybrala jsem si zdravotně-sociální specializaci a doufám, že můj zájem se v této práci projeví.

Cílem práce je prokázání získaných dovedností v rámci psané žurnalistiky napsáním čtyř žurnalistických žánrů spadajících do zdravotně-sociální oblasti. Tématem všech čtyř útvarů bude primárně insolvence a zadlužení. Hlavním cílem pak bude poukázat na tuto problematiku insolvenčního řízení a přiblížit ji z několika úhlů pohledu. Za dílčí cíle považuji přínos jednotlivých útvarů, které zpracovávají podobnou problematiku různými způsoby a poskytují tak zajímavé a důležité informace zpracované do podoby krátkých a čtivých psaných útvarů.

 1. 2.Zdůvodnění volby tématu

Tématem tohoto projektu je problematika insolvence a zadlužení. Toto ústřední téma objevující se ve všech psaných žánrech bylo vybráno z důvodu propojení především se sociálně tematickou oblastí specializace. Jak insolvence zasahuje do sociální oblasti lidského života, bude patrné v jednotlivých vypracovaných textech. Níže bude uveden motiv výběru jednotlivých konkrétních témat.

 1. 2.1. Novela insolvenčního zákona

Námětem prvního článku je novela insolvenčního zákona, kterou schválila vláda 18. ledna a následně i Sněmovna 20. března tohoto roku. Novela insolvenčního zákona by umožnila širšímu spektru dlužníků zažádat o možnost odpuštění dluhů neboli o možnost dluhové amnestie.

Téma bylo zvoleno na základě jeho provázanosti s tématem projektu a taktéž na základě důležitosti dané novely zákona, která by mohla pozměnit celý proces insolvenčního řízení, které je hlavním tématem práce.

 1. 2.2. Reportáž z kurzu „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti“

Druhý útvar tohoto projektu je psaná reportáž týkající se kurzu určeného pro dlouhodobě nezaměstnané lidi, zadlužené osoby či jedince pouze se základním vzděláním. Tento kurz nese název PROKOP – „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti“ a byl vybrán za účelem osobní zkušenosti být v roli „žáka“ tohoto kurzu. Spojujícím prvkem je taktéž probírané učivo, mezi něž právě patří z velké části finanční a občanská gramotnost. Přičemž ve finanční gramotnosti je velká část učiva věnována právě problematice zadluženosti a insolvence.

 1. 2.3.Rozhovor s paní Ludmilou v insolvenci

V třetím útvaru, kterým je právě rozhovor, je představena paní Ludmila, která je sama v insolvenčním řízení. V práci jsou velmi přínosné osobní zkušenosti paní, která sama je již za polovinou insolvenčního řízení. Jedná se o cenný zdroj osobních zkušeností a zážitků spojených s hlavním tématem tohoto projektu – insolvencí.

 1. 2.4.Sloupek o předsudcích a insolvenci

Tato část práce zachycuje osobní názory a pocity, které souvisí právě s insolvencí. Rozšiřuje problematiku výše uvedeného rozhovoru o osobní názory a postoje. Jsou tak doplněny informace, které byly zaznamenány při provádění rozhovoru a doplněny o vlastní zkušenosti a postoje.

 1. 3.Zdroje a stav problematiky

Problematice insolvence se věnuje průběžně nespočet médií. Vždy jen záleží na způsobu uchopení tématu. Průběžné vychází články týkající například novely zákona, ale také typické HLP – „hluboké lidské příběhy“, kde jsou popsány osudy zadlužených lidí či lidí v insolvenci.

 1. 3.1.Novela insolvenčního zákona

Článek o novele insolvenčního zákona jsem psala průběžně a doplňovala jej o nové informace. Média do této chvíle přináší nové informace týkající se procesu schvalování této novely zákona, pro niž se vžil název dluhová amnestie. V médiích do dnešních dnů často probíhají diskuze, zda novelu schválit či neschválit, zda po schválení nebo až zneužíván, popřípadě dostupný až příliš širokému spektru dlužníků. Hlavními zdroji této práce byly články nacházející se na internetu, které zpracovávaly danou problematiku.

 1. 3.2. Reportáž z kurzu „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti“

Hlavním zdrojem informací při vypracování reportáže pro mě byla celodenní účast na daném kurzu a získání učebních materiálů, které taktéž posloužily jako materiál k vypracování reportáže. Dalším cenným materiálem byly osobní vyjádření lektora kurzu i jednotlivých účastníků. Vzhledem k zdravotně-sociální tematické specializaci jsem se dotazovala účastníků i na jejich sociální problémy.

 1. 3.3. Rozhovor s paní Ludmilou v insolvenci

Rozhovorů s lidmi v insolvenci vzniklo jistě už spousty. Ten můj jsem si vybrala na základě zajímavosti příběhu, jak se paní Ludmila ocitla v takovéto tíživé situaci. Ve většině rozhovorů se vždy nachází otázka, jak se člověk do tíživé situace dostal, z jakého důvodu se zadlužil a jak následně situaci řešil. Já jsem svůj rozhovor vzhledem k zdravotně-sociální specializaci doplnila i o otázky týkající se společenského postavení i psychického stavu respondentky.

 1. 3.4. Sloupek o předsudcích a insolvenci

Tento text, který je součástí projektu navazuje na výše zmíněný rozhovor. Jsou zde zúročeny získané poznatky a problematika insolvence je přiblížena z mého úhlu pohledu. Při sestavování rozhovoru jsem si sepsala nejzajímavější či nejpalčivější problémy, které jsem sepsala do sloupku. Insolvence je zde popsána nejodlehčenější formou, oproti textům výše.

 1. 4.Ideový plán

Snahou tohoto projektu bylo vytvořit čtveřici textů, jenž jsou všechny spjaty s problematikou insolvence a přiblížit tak tuto problematiku hned z několika úhlů pohledu.

 1. 4.1.Novela insolvenčního zákona

Cílem bylo sepsání článku pojednávajícím o novele insolvenčního zákona. Kromě obecného vysvětlení novely zákona byly důležité i citace zastánců i odpůrců zákona. Zaznamenány jsou názory kladné i negativní tak, aby dostaly dostatek prostoru vždy obě názorové strany.

 1. 4.2. Reportáž z kurzu „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti“

Snahou této reportáže bylo podat informace z pohledu účastníka kurzu, nikoli jen přihlížejícího. V textu se tak tedy vyskytuje osobní pohled a zkušenosti, které jsem získala během jednoho celého dne. Další snahou bylo do textu vložit názory účastníků kurzu i samotného lektora, aby text působil opravdu autenticky. Toto téma bylo vybráno i se záměrem, že se ve společnosti o organizování podobných kurzů, dle mého názoru stále málo ví.

 1. 4.3. Rozhovor s paní Ludmilou v insolvenci

Při výběru žánrů jsem se na začátku práce rozhodla, že zvolím právě i rozhovor, který umožní lépe přiblížit tématiku insolvence. Poté bylo nutné dohledat vhodného respondenta. V tomto ohledu mi byl velmi přínosný výše zmíněný kurz, z něhož vznikla reportáž, kde jsem získala kontakt na paní Ludmilu. Ta byla ochotná otevřeně hovořit o své problematice. Cílem bylo poskytnout ucelený pohled na člověka v takto tíživé situaci. Tedy nejen poskytnout informaci, proč je paní zadlužená, ale taktéž popsat, jak byla brána ve společnosti, jak se změnily její vztahy s rodinou i jak celá situace působila na její psychiku. Tyto části rozhovoru považuji jako velmi přínosné vzhledem k provázanosti se zdravotně-sociální specializací.

 1. 4.4. Sloupek o předsudcích a insolvenci

Tento útvar práce nebyl naplánován od samého začátku. Po sepsání všech útvarů jsem se rozhodla svůj názor a pohled na věc sepsat právě do tohoto sloupku, kde jsem stručně a věcně popsala změnu svého názoru na danou problematiku.

 1. 5.Postup práce

Každý ze zpracovaných textů měl totožný obecný postup práce, kdy v první části byla provedena rešerše a příprava. Důležité bylo na začátku každého textu najít námět, tedy téma, o kterém bude text pojednávat. Rešerší bylo nutné zjistit, zda je vybrané téma doposud nezpracované či málo zpracované. Dále pak docházelo k samotné realizaci, která se v každém ze čtyř textů lišila.

 1. 5.1.Novela insolvenčního zákona

Článek o novele zákona byl proveden následovně. Na základě rešerše bylo nutné nají téma, které poslouží jako vhodné otevření celé problematiky tohoto projektu. Dalším kritériem byla co největší možná aktuálnost. Na základě toho byla vybrána právě novela insolvenčního zákona. Po vyhledání a přečtení internetových článků byl vyhotoven tento článek.

 1. 5.2.Reportáž z kurzu „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti“

Reportáž byla z hlediska postupu práce nejnáročnější. Po nalezení zajímavého tématu, bylo nutné domluvit si na kurzu jednodenní účast. Pro mou práci nejzajímavější mi přišel právě kurz „Prohlubování kompetencí pro zvýšení zaměstnanosti“ (PROKOP) probíhající na začátku dubna v Krnově ve školícím středisku EDUCO. Účast jsem si domluvila přímo na místě. Tam jsem se dozvěděla, jaký den budu účastníkem kurzu. Účast na kurzu jsem si domluvila asi měsíc dopředu.

V den, kdy probíhal kurz jsem si na místě domluvila respondenty, kteří byli ochotni mi odpovědět na pár otázek, které se objevily v textu. Zbytek jsem si zapisovala do sešitu a následně jsem v reportáži popsala především svou vlastní zkušenost z účasti v kurzu.

 1. 5.3.Rozhovor s paní Ludmilou v insolvenci

Po rešerši, kdy jsem se rozhodla pro toto téma bylo důležité najít vhodného člověka na rozhovor. Z krnovského výše zmiňovaného školícího střediska EDUCO jsem dostala kontakt právě na Ludmilu, kterou jsem následně kontaktovala. Ta mé prosbě vyhověla, a tak jsem se sešli v Krnově ve školícím středisku na začátku dubna

Co se týká přípravy a postupu mé práce. K setkání jsem si předem připravila seznam otázek, na které mi pak paní Ludmila odpovídala.

 1. 5.4.Sloupek o předsudcích a insolvenci

Postup u nejkratšího článků tohoto projektu byl následovný. Po osobních zážitcích při psaní výše uvedených textů jsem se rozhodla pro popis vlastního názoru. Text především čerpá ze zážitků spojených s vypracováváním rozhovoru s paní Ludmilou. Jedná se o odlehčený text, při kterém nebyla tolik důležitá rešerše a příprava před samotným psaním.

 1. 6.Sebehodnocení

Vypracování projektu o insolvence mi bylo velmi přínosné. Mým cílem bylo přiblížit hlouběji tuto problematiku širšímu okolí a nahlédnout na proces insolvence z více úhlů pohledu, proto jsem si vybrala jako žánr i reportáž a glosu, kde jsem se problematice mohla věnovat méně obvyklým způsobem. Pro mě však velmi zajímavým a přínosným.

Článek o novele insolvenčního zákona jsem sepsala na základě rešerše internetových článků. Jsem si zpětně vědoma, že by se dané problematice dalo věnovat hlouběji. Myslím si však, že k danému tématu a rozsahu projektu je článek napsán dostačujícím způsobem.

Jsem spokojená s výběrem reportáže, kdy jsem strávila jeden den jako účastník kurzu, který má sloužit jako prevence proti nezaměstnanosti a zadluženosti. Na kurzu jsem se dozvěděla spoustu užitečných informací a jsem si vědoma jeho užitečnosti pro širší veřejnost. Lidé v kurzu byli velmi ochotní a zodpovídali mi na mé dotazy, stejně tak jako samotný lektor Jaroslav Kavický.

Rozhovor s paní Ludmilou byl taktéž velmi přínosný a obohacují. Daná problematika mi otevřela oči a mohla jsem si taky uvědomit, že ne vždy člověk spadne do insolvence vlastní vinou. S odstupem času si však uvědomuji, že bych možná kladla některé otázky jinak, popřípadě bych jich položila ještě více. Myslím si ale, že svůj účel rozhovor splnil. Přiblížil osobnost paní Ludmily i její situaci v insolvenci.

Posledním článkem je sloupek, kdy jsem se rozhodla zúročit získané poznatky v průběhu sestavování svého projektu a obohatit je svým názorem a postojem k dané problematice.

Celý projekt bych na závěr zhodnotila jako poměrně zdařilý. Uvědomuji si, že by na toto téma mohlo vzniknout ještě více textů různých žánrů, které by danou problematiku insolvence zpracovaly ještě podrobněji. Myslím si však, že tato práce splňuje požadavky zadaného projektu.

 1. 7.Zdroje

Praktický průvodce insolvenčním řízením – Insolvenční zákon – komentář [online]. Dostupné z: https://www.insolvencni-zakon-komentar.cz/onb/47/insolvencni-zakon/

Vláda vrátila do sněmovny Pelikánovy návrhy včetně insolvence – Deník.cz[online]. Dostupné z: https://www.denik.cz/z_domova/vlada-vratila-do-snemovny-pelikanovy-navrhy-vcetne-insolvence-20180117.html

Podmínky pro oddlužení lidí v dluhové pasti se možná zmírní. Novela prošla do druhého čtení – Aktuálně.cz [online]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/podminky-pro-oddluzeni-lidi-v-dluhove-pasti-se-mozna-zmirni/r~f89d448a2c6611e894960cc47ab5f122/

Téma dluhové amnestie je zpět - Okolobytu.cz [online]. Dostupné z: https://www.okolobytu.cz/clanky/tema-dluhove-amnestie-je-zpet-blizi-se-novela-insolvencniho-zakona-k-cili

Nulové oddlužení – cesta z dluhové pasti – Epravo.cz [online]. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/nulove-oddluzeni-cesta-z-dluhove-pasti-107203.html

Co je to insolvence, co znamená insolvence – Nemámdluhy.cz [online] Dostupné z: http://www.nemamdluhy.cz/co-je-to-insolvence-a-jak-funguje-insolvencni-zakon

 

Zobrazeno 1202 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 13:20
Pro psaní komentářů se přihlaste