čt., 27. duben 2017 11:09

Samostatný projekt: Češi v Anglii

Realizace: http://cesivanglii.webnode.cz Záměr: 1 ÚVOD Tento text je podpůrným materiálem k samostatnému projektu s názvem „Češi v Anglii.“ Podává uceleným způsobem informace o pozadí tohoto projektu, jeho cíle, způsob vytváření, přínosy a souvislosti. Tento samostatný projekt vznikl jako výstup specializace online žurnalistiky a tematicky spadá do specializace sport. Je závěrečným výstupem mého bakalářského studia na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky. Protože mé studium je dvouoborové a dal jsem přednost profilaci v druhém oboru mého studia, kterým je tělesná výchova a sport, nepíšu bakalářskou práci na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky, a tento projekt je tak definitivním vyvrcholením mého studia žurnalistiky. 2 CÍL PRÁCE Hlavním cílem práce je osvojit si a prohloubit praktické dovednosti, s nimiž jsem se seznámil v průběhu studia, a prezentovat žurnalistické postupy používané v online prostředí. Vzhledem k mému žurnalistickému zaměření projekt reflektuje kromě specifik internetové žurnalistiky také tematické zaměření do sportu. Mou snahou je prokázat odbornou orientaci ve sportovním prostředí a schopnost využití znalostí v práci žurnalisty. Kromě výše zmíněných cílů, které reflektují hlavně mé osobní vzdělávací a seberealizační potřeby, se projekt okrajově zaměřuje na komunikaci s konzumenty mediálních obsahů. S ohledem na mé zájmy jsem si stanovil další cíl, aby projekt byl přínosem pro zpravodajství profesionálního fotbalu. Cílem projektu pro veřejnost je rozpracování stávajících možností, které zákazníkům nabízí žurnalistické online prostředí a poskytnutí určité přidané hodnoty, co se týká poskytovaných informací. 3 Volba tématu Jako téma jsem si zvolil problematiku z fotbalového prostředí. Název „Češi v Anglii“ je na první pohled nicneříkající, navazuje však na podobnou prezentaci „Češi ve světě“ z dílny České tiskové kanceláře (ČTK). Jedná se o informačně-zpravodajský web zabývající se českými profesionálními fotbalisty hrajícími v soutěžích pod hlavičkou the Football Association (FA) na území Anglie. Zmíněný projekt ČTK je podobný, na rozdíl od mé práce je však obecnější a méně přehledný a informačně méně obsáhlý. Česká tisková kancelář vydává ve sportovní sekci svého zpravodajského portálu ČeskéNoviny.cz články s jednotným názvem „Češi ve světě.“ Články podávají přehled o tom, jak na sebe upozorňují svými výkony čeští profesionální fotbalisté, kteří hrají v zahraničních ligách v Evropě i mimo starý kontinent. Rubrika aspiruje na to, být pravidelnou, avšak ne vždy se novinářům z České tiskové kanceláře podaří v daném týdnu článek vydat. Navíc periodicita jednou týdně nereflektuje případná vložená kola uprostřed pracovního týdne, která jsou zejména pro anglický fotbal typická. |Mým záměrem tedy původně bylo volně se inspirovat konceptem České tiskové kanceláře a rozpracovat web zabývající se všemi českými fotbalisty v zahraničních top ligách s důrazem na eliminaci slabin, které jsem spatřoval v současné nabídce. Po zralé úvaze jsem se však rozhodl omezit se pouze na geografickou oblast Anglie. Obsáhnout problematiku v takovém rozsahu by totiž bylo, vzhledem k tomu, že na rozdíl od České tiskové kanceláře, začínám bez jakýchkoliv podkladů a zkušeností, velmi obtížné. Omezení počátečního stavu také nabízí větší potenciál k dalšímu rozvoji. Anglii jsem si zvolil jako zemi fotbalově dobře zmapovanou jak médii, tak odbornou fotbalovou veřejností. Z fotbalového hlediska s sebou nese Anglie několik specifik. Nehledě na to, že se jedná o kolébku fotbalu, prestiž této hry je mezi Angličany i obyvateli jiných částí světa nesrovnatelná s ostatními ligami. I z ekonomického pohledu je Anglie výjimečná. Anglický fotbal je sledovaný po celém světě, dokáže plnit titulní stránky novin v Asii i Africe. Je tedy nasnadě, že i čeští hráči neodmítají angažmá na Ostrovech a pro českého fanouška, jakožto zákazníka mediální produkce, jsou osudy a úspěchy českých fotbalistů v nejvyšších anglických soutěžích přitažlivým tématem. Můj projekt tedy cílí na dvě oblasti mediálních příjemců. První z nich je široká skupina fotbalových fanoušků. Fotbal je světově nejrozšířenější sport, který se těší popularitě po celém světě. „Češi v Anglii“ oslovují hlavně českého fanouška s alespoň mírným vlasteneckým cítěním. Zároveň se předpokládá, že příjemce vstupuje na tyto webové stránky už s určitým vstupním penzem znalostí a pokročilým zájmem o problematiku. Stránky nejsou určeny pro širokou laickou veřejnost, spíše cílí na skupinu se společným specifickým zájmem. S tím souvisí i druhá skupina, na kterou projekt míří, a tou jsou odborníci pracující ve fotbalovém prostředí. Ve své první fázi projekt informuje o oblasti, která je dobře zmapovaná a podchycená. V případě rozšíření tématu mimo Anglii by už však mohl být přínos v informacích z méně zmapovaných končin a o hráčích, kteří jsou méně na očích, a tím i méně známí a opomíjení v očích fotbalových trenérů, manažerů a skautů. Web tedy aspiruje na to, aby se stal komplexním zdrojem informací mapující výkonnost zahrnutých fotbalistů, podloženou statistickými údaji a veškeré souvislosti, které pomohou utvořit kompletní povědomí o daném hráči. Naplnění tohoto cíle vyžaduje především dodržení tří zásad, aktuálnosti, informační naplněnosti a přehlednosti. 4 Stav problematiky Jak už bylo řečeno výše, tento samostatný projekt je volně inspirován články České tiskové kanceláře. Tyto články jsou volně publikované ve sportovní části webu, v sekci fotbal. Další členění do podrubrik už na webu nefunguje, články tedy zaujmou místo mezi ostatními publikovanými obsahy z různých témat od mezinárodního fotbalu až k českým regionům, od reportáž ze zápasů až po zákulisní a doplňující zprávy. Samotné články jsou rozděleny do dvou částí. V první části jsou zpravodajskou formou podávány nejvýznamnější události, kterými se v daném časovém období prezentovali vybraní fotbalisté. Významné události jsou vybírány systematicky, nejlépe bývají hodnoceny vstřelené branky českými hráči či výrazný příspěvek k vítězství svého týmu. Jednoznačně bývají upřednostňovány úspěchy před nepovedenými věcmi, nicméně přednost má význam události. Také je v určováni důležitosti zohledňována prestiž a kvalita ligy, ve které hráč hraje, a také jméno, zkušenosti a dosavadní potvrzené kvality hráče, o kterém je informováno. Ve druhé části jsou tabulkově zpracovány informace o všech hráčích ve zkoumaných zahraničních ligách. U každé ligy je přehledně rozlišeno hrací kolo, konkrétní zápas a tým, za nějž hraje český hráč. Jednotlivé ligy jsou také přehledně seřazeny. Značný přínos článků České tiskové kanceláře vidím v tom, že obsahují videa z Youtube obsahující právě nejzajímavější akce českých fotbalistů tak, jak je zachytily sestřihy daných médií. Opět jsou tyto informace závislé na tom, co agentury poskytují, zpravidla se do sestřihů dostávají pouze gólové situace. Zároveň jen ojediněle jsou zaznamenány ohlasy českých aktérů, opět je to díky závislosti na zahraničním zpravodajství. Tyto přehledy „Češi ve světě“ vydává Česká tisková kancelář jednou týdně. Ne vždy tomu tak je, nicméně jedná se pouze o občasné vynechání. Týdenní přehledy jsou na webu Českých novin také doplňovány běžným zpravodajstvím, jak ze zahraničních lig obecně, tak speciálními články o konkrétních zápasech a hráčích. Tím by se do jisté míry dalo pokrýt vypadávání tzv. vložených kol z přehledů (viz. výše), nicméně v praxi se tak moc neděje. Fotbal je ve zpravodajském prostředí vděčným tématem, existuje celá řada zpravodajských i jiných webových prezentací o tomto sportu. V celé záplavě mediálních produktů na tomto trhu často jen obtížně hledáme rozdíly. Většinou se weby, které už jsou zavedené, zabývají fotbalem v celé jeho šíři. Tyto servery, např. Eurofotbal.cz, eFotbal.cz…, disponují širokou redakční základnou a mohou poskytovat velké množství zpravodajského materiálu. Pro potřebu tohoto projektu jsem si všímal jejich struktury a členění mediálních obsahů těchto médií. Typické rozdělení bývá podle soutěží, případně podle zemí, partikulární kategorie pro české hráče v zahraničních soutěžích se mi však ani vzdáleně vysledovat nepovedla. Tyto zpravodajské servery však dobře slouží jako zdroje informací. Zpravidla informují o aktuálním dění, navíc odkazují na primární zdroje. Nemůžu se vyhnout ani zahraničním zpravodajským domům, které poskytují další detailní informace z různých prostředí, která se týkají i tématu tohoto projektu. Jmenujme například Goal.com. Svým obsahem se projektu „Češi v Anglii“ blíží české, převážně fanouškovské portály zaměřené na anglický fotbal, např. Premiership.cz, ale stále zde jsou poměrně velké obsahové nesrovnalosti. Kvalitním zdrojem informací jsou i četné statistické fotbalové údaje, jež jsou na internetu také dostupné. Sázkové společnosti většinou nabízejí k analýze množství tabulek a historických záznamů. Pro analýzu výkonu jsou tato data nezbytná. Tyto weby se však nezaměřují na konkrétní hráče, sledují spíše týmy, ligy a zápasy. Oproti tomu jsou weby, které se zaměřují na fotbal z určitého pohledu. Využitelný pro můj projekt je například web Transfermarkt.com. Tento portál sleduje situaci na fotbalovém trhu práce. Předmětem zájmu Transfermarkt.com jsou tedy údaje jako tržní cena, smluvní podmínky hráčů a veškeré finanční záležitosti. Jak napovídá název, web informuje o všech přestupech a souvislostech transferů fotbalistů napříč světem. Situace na trhu práce ve fotbale specificky určována kvalitou práce, kterou hráči odvádějí, což znamená výkony na hřišti. Proto je hodnocení výkonů klíčovým předpokladem k informování o přestupech. Je to základ skautingu ve fotbale. Web Transfermerkt.com je v mapování hráčů velmi důkladný. Každý hráč má na webu svůj profil, který obsahuje veškeré záznamy o celé jeho kariéře. Významnou část zahrnují údaje o výkonech v zápasech. Z každého zápasu je záznam o gólech, kartách, odehraných minutách a dalších důležitých momentech. Druhou významnou část zahrnují údaje o smlouvě, platu, ceně, kterou by momentálně musel zájemce zaplatit při koupi hráče do svých služeb. Server nabízí i přestupové spekulace a další doplňující, důležité informace jako historie hráče, účasti v národním týmu a aktuální zprávy. Web Transfermarkt.com svým obsahem rozhodně nesplňuje parametry zpravodajství, nicméně jedná se o kvalitní a důvěryhodný zdroj informací. Zpravodajský obsah je jen malé procento tohoto portálu, navíc obvykle nezahrnuje specifickou oblast, která je předmětem projektu „Češi v Anglii.“ Informace, které Transfermarkt.com poskytuje, však může tento projekt využít pro obohacení nabídky fotbalového online zpravodajství. 5 Ideový plán Projekt „Češi v Anglii“ je především školní, studentská práce a jako taková nemá žádná očekávání a nároky. V případě neúspěchu nehrozí žádné ekonomické následky. Projekt tedy může jen získat. Projekt může dosáhnout toho, že se mu podaří nalézt místo v široké nabídce zpravodajských obsahů online žurnalistiky, které zatím zůstává neobsazené. Projekt tedy chce nabídnout po vzoru „Čechů ve světě“ od České tiskové kanceláře obsah pro pokročilé fotbalové fanoušky, nicméně cílová skupina je poměrně úžeji definovaná. Projekt se chce zaměřit na uspořádání a přehlednost nabízených informací, a chtěl by poskytovat informace úplné a aktuální, v čemž spatřuji hlavní nedostatky nabídky České tiskové kanceláře. Na základě nepřeberného množství informací odborných fotbalových portálů by dále projekt chtěl tyto obsahy podávat příjemci ve stravitelném množství a kvalitním výběru, a to vše jasnou žurnalistickou formou. 6 Postup práce Realizace projektu začíná na jaře 2017. Prvním úkolem je vytvoření základní struktury webu. Druhý úkol je vzhledem k charakteru práce dlouhodobější povahy. Jedná se o udržování aktuálnosti webu pravidelným dodáváním mediálních obsahů. Pro vytvoření webové prezentace jsem použil nástroj Webnode. Hlavní výhody jsem spatřoval v jednoduchém uživatelském ovládání a přístupnému rozhraní v českém jazyce. Vytvoření základní struktury webu bylo s tímto nástrojem jednoduché. Zvolil jsem jednoduchý layout s jedním menu v horní horizontální liště. Menu nabízí šest záložek. Homepage je stránka se základními informacemi s názvem „O nás,“ dále jsou k dispozici stránky „Aktuality,“ což by měla být stěžejní rubrika, pravidelně aktualizovaná, obsahující zpravodajství, „Hráči,“ kde lze nalézt informace o fotbalistech momentálně figurujících v kádrech anglických týmů, stránka s názvem „Kde hrají“ ukazuje na mapě rozmístění klubů českých hráčů po Anglii. Stránka „Fotbal v Anglii“ by měla doplnit celkový obraz portálu o nezbytné základní informace o situaci v anglickém fotbale. První vytvořená stránka - „Homepage“ by měla sloužit pro základní zorientování pro ty, kdo poprvé zabloudí na tento web. Kromě nezbytných informací by měla také trochu populisticky nalákat ke čtení těchto stránek. „Aktuality,“ jak už je psáno výše, by měly být tím hlavním, co lze na webu nalézt. Rubrika bude vznikat až úplně na konci, až bude ostatní informační servis nachystán.  Důraz v této sekci by měl být kladen zejména na striktní příslušnost článků k celkovému tématu webu. Kromě klasických zpravodajských žánrů by se měly objevovat i jiné, netextové obsahy. Pilířem rubriky by měly být články s pravidelným souhrnem zápasů, vždy jasně, graficky jednotně, označené. Další rubriky, které vznikají najednou v počátcích projektu, by se měly měnit jen v závislosti na přestupech hráčů. V Anglii je přestupové okno otevřeno v souladu s pravidly fotbalu dvakrát ročně na období několika týdnů. V profilech hráčů by nemělo chybět přiblížení informací prostřednictvím jednoduché infografiky. Protože s tímto mediálním nástrojem nemám takové zkušenosti, jedná se v počátku o malá lehká díla. Také vytvoření interaktivní mapy je dobrým zpestřením obsahu portálu. Časový harmonogram u tohoto typu projektu nevnímám jako rozhodující. Můj postup je takový, že po vytvoření základního layoutu články vytvářím přímo do webového prostředí. Časovou prioritu mají stálé, téměř neměnné rubriky, jako vytvoření základní opory pro dynamickou část projektu. Po dokončení profilů hráčů a informativních stránek je načase začít s tvorbou aktuálního zpravodajství, popř. publicistiky (v užším slova smyslu). Považuji za nutné více popsat rubriku „Aktuality.“ V této sekci by se měly poměrně často objevovat mediální obsahy v různé podobě. Základem budou zprávy. Pravidelný týdenní přehledový článek by měl splňovat parametry mozaikové zprávy (Jílek 2006). Další doplňující články jsou různého charakteru a žánrů podle aktuálního dění a potřeby. Není v mých technických možnostech zajistit vlastní fotografie, proto budou tyto převzaté a řádně zdrojované. Netextovým obsahem budou kromě mapy hlavně infografiky. Každý hráč má svou, informace obsažené by se měly týkat oblastí přestupů, jež je pro toto zpracování vhodná. Základem grafického prvku bude fotografie, která následně bude doplněna časovou osou se shrnujícími údaji. Tento obsah je vytvářen spolu s mapou v úvodní fázi projektu. Informace budou získávány v drtivé většině rešerší internetových informačních zdrojů. Spíše než v publikování originálních informaci bude přínos obsahu spočívat v selekci a originálním zpracování zdrojů. Jednoduchá grafika webu by měla být jednotícím prvkem. Pro vytvoření titulního obrázku jsem skombinoval volně dostupný fotbalový motiv se znakem anglické Fotbalové asociace. V barevném stylu motivu jsou potom vyvedeny všechny zvláštnější textové prvky. Zvoli jsem font „Lobster“ metodou náhodného výběru. V úplné počáteční fázi jsem se rozhodoval, zda pojmout problematiku široce, nejen v rámci jedné země – Anglie. Z důvodů popsaných výše jsem zvolil toto řešení. Další rozhodování bylo ohledně pojetí rubriky „Hráči,“ zda zpracovat pro každého hráče samostatnou stránku a rozšířit tak hlavní menu nebo zvolit jinou variantu. Nakonec jsem usoudil, že infografika neobsáhne všechno, a bude třeba ji doplnit textem, proto tedy jsou stránky pro jednotlivé hráče. V neposlední řadě jsem se rozhodl využít možnosti použít kontaktní stránku, spíše pro formu než z praktického pohledu. Pro vytvoření mapy se samozřejmě nabízely dvě možnosti dle různých poskytovatelů služeb. Pro cestu vytvoření vlastní mapy byl argument setrvání na webu „Češi v Anglii,“ takto vede odkaz na externí stránky. Tato interaktivní mapa je naproti tomu kvalitnější řešení než jednoduchý obrázek. 7 Vyhodnocení Projekt „Češi v Anglii“ ve své realizaci nezabral tolik času, kolik jsem očekával. Největší množství práce se událo v březnu 2017, kdy vznikla kostra projektu. Časový harmonogram byl rychlý zejména proto, že nebylo nutné řešit žádné závažnější problémy. Původní záměr byl vypracovat projekt s pomocí WordPress.com, webového nástroje pro jednoduchou tvorbu webových prezentací. Nakonec se jako uživatelsky nejpříjemnější ukázala česká alternativa Webnode.cz. Jednak má rozhraní v českém jazyce a zadruhé přesněji vyhověl specifikům tohoto tématu. Hlavní grafický motiv není nijak nápaditý, vsadil jsem, podobně jako u infografiky, na jeden obrázek jako ústřední prvek, doplněný některými detaily. Bylo obtížné sladit grafiky s textem. Je zde ilustrována důležitost každého detailu, který v internetové žurnalistice rozhoduje o zaujetí příjemce. V sekci „Aktuality“ bylo potřeba dát jednotnou podobu zpravodajským příspěvkům. Opět jsem vsadil na jednoduchost a kvalitní obsah. Články jsem volil s přiměřeným rozsahem a každému článku patří alespoň jedna fotografie, což vnímám jako důležitý prvek.  Pro pestrost jsou alespoň fotografie v jednotlivých článcích rozmístěny různě. Největší obavy panovaly z udržování aktuálnosti webu, což se mi také potvrdilo. Postupem dní jsem upouštěl od ambic psát publicistiku a tak dále. Myslím, že tím notně utrpěla jedna ze zásad projektu, kterou je plnost informací. Jeden člověk sám nemá dostatek kapacit a sil, aby zvládl aktualizovat zpravodajství. Web však, co se aktuálnosti týká, funguje zatím celkem dobře, i když očekával jsem větší pestrost článků ze své strany, včetně nějakého rozhovoru. V tomto směru vidím velký potenciál pro zlepšení. Myslím, že s postupem času se projevoval v mých článcích úbytek počátečního nadšení. Články se zkracovaly a stávaly se z nich jednodušší a jednodušší zprávičky. Myslím, že jsem však vhodně prolínal mozaikové zprávy Týdenních souhrnů s ostatními typy článků. Dále hodnotím uspořádání rubrik jako poměrně dobré. V úvaze byla i možnost více vertikálně členěného menu s více úrovněmi záložek. Nakonec jsem se však rozhodl pro větší jednoduchost. A to i z toho důvodu, že jsem nekombinoval náročně a nepřehledně mapu hráčů se stránkou jejich profilů, a v menu jsou tyto oddělené. Došlo tím k jasnému vymezení dvou různých mediálních produktů, které tyto stránky nabízejí. Nyní lze tedy zvlášť užívat plných výhod obou služeb, které se tímto na webu neztratí a nebudou polovičaté, jako by tomu bylo, kdyby byly spojeny v jednu prolínající se stránku. Veliké zjednodušení mé práce přineslo využití Mapy.cz, které umí místo na Zemi ukázat velmi podrobně, a zanesení všech potřebných fotbalových stadiónů netrvalo nijak zvlášť dlouho. Jako velmi problémové jsem vnímal pojetí rubriky „Hráči.“ Vytvořené infografiky jsem dle možností zvažoval připojit ve formě fotogalerie, druhá možnost bylo vytvoření jednoduchých „Karet hráče,“ které by byly všechny na jedné stránce a třetí možnost – udělat pro každého hráče jednu celou stránku. Ideální by bylo něco mezi těmito třemi možnostmi, to se však ukázalo jako technicky velmi obtížné až nemožné. Zvítězila třetí varianta. Díky tomu jsem mohl vytvořit poměrně poutavý rozcestník, který odkazuje na jednotlivé profily hráčů. Tím, že se jedná o celou stránku, můžou nést daleko více informací a mnohem lákavěji vyzní i nabídka infografiky. Stejně tak rozcestník využívá prvky infografik. Za další výhodu webu považuji, že je v optimální míře vzájemně provázán rychlými odkazy mezi stránkami. Už na úvodní stránce jsou odkazy do všech rubrik. Následně se nárazově vyskytují odkazy v dalších částech webu, a v sekci „Fotbal v Anglii“ vedou i mimo tento portál. Kladně hodnotím také rubriku kontakty. Nejedná se sice o žurnalistické dílo, ale na každý web by měly patřit informace o vydavateli. Je zapotřebí být transparentní za každé situace. Děkuji všem, kdo tuto prezentaci svými schopnostmi jakkoliv podpořili. 8  Závěr Troufám si tvrdit, že dílčí cíl, který byl zaměřen na mě a práci v online prostředí s tématem sportu, byl poměrně slušně naplněn. Poznal jsem, jak velmi náročné a zdlouhavé může být rozpracování webové grafiky, kolik nástrojů se dá využít pro sestavení a vypilování článku o akci. To, jestli se projektu povedlo, stát se plnohodnotným úzce zaměřeným webovým projektem, budou hodnotit jiní. 9 Zdroje literatury Jílek, V., (2006). Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. Olomouc. UP. Češi ve světě. http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesi-ve-svete-sebevrazda-rajtorala-cech-ve-finale-poharu/1477069  - informační servis České tiskové kanceláře obsahující týdenní souhrn mapující výkony českých profesionálních hráčů v zahraničních soutěžích. Transfermarkt.com. http://www.transfermarkt.com/ - odborný fotbalový statistický projekt zaměřující se hlavně na přestupy hráčů, jejich cenu a mzdy; stejně tak i mapování hráčských statistik ze všech odehraných zápasů.
Zobrazeno 1729 krát
Naposledy upraveno: čt., 27. duben 2017 13:29
Pro psaní komentářů se přihlaste