st., 25. duben 2018 18:52

Rekonstrukce nádraží v Olomouckém kraji

Realizace projektu je zde: https://olomoucky.denik.cz/podnikani/v-olomouckem-kraji-opravi-pres-dvacet-nadrazi-za-142-milionu-20180425.html odkazovaná mapa je zde: https://www.google.com/maps/d/u/0/embed?mid=19-IfAw8Tkzf7TNacSUuJKxwANmWkyySJ&ll=49.749709140904685%2C17.55024871744797&z=9   Úvod Tato práce je podpůrným materiálem k samostatnému projektu nazvaném Rekonstrukce nádraží v Olomouckém kraji. Podává informace o procesu vypracování tohoto projektu, jeho tématu, způsobech vytváření. Dále pojednává o cíli projektu, zdrojích, které byly během vypracování použity, obsahuje zdůvodnění volby tématu. Popsán bude také postup práce. V závěru tohoto materiálu bude uvedeno zhodnocení celého projektu. Samostatný projekt vznikl jako výstup mé online specializace, tematicky spadá do politické specializace. Tento projekt bude také jediným závěrečným výstupem mého studia na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky na Filozofické fakultě v Olomouci, neboť bakalářskou práci vypracovávám v rámci mého druhého oboru Česká filologie. Cíl práce Cílem práce je napsat sérii zpráv o nádražích v Olomouckém kraji, na kterých v současné době probíhá nebo by v blízké době měla proběhnout rekonstrukce budov. Zprávy poskytují informace zejména o stavu projektů rekonstrukcí, společnostech, které na projektových dokumentacích pracují, částce tohoto výkonu. Dále se zprávy zabývají tím, jak rozsáhlé rekonstrukce jsou či budou, co by se v průběhu oprav mělo změnit, zda už byla vybrána společnost, která jednotlivé rekonstrukce provede. Zveřejněna je také plánovaná cena rekonstrukcí a reálná cena uvedená ve smlouvách zveřejněných v Registru smluv. Pro tvorbu zpráv jsou použity tiskové zprávy Správy železniční a dopravní cesty (dále jen SŽDC), která všechny rekonstrukce financuje. Dále byly použity veřejně dostupné informace poskytované státními institucemi, a to zejména data z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku či katastru nemovitostí. Nejvíce informací pochází z Registru smluv. Informace z Registru smluv spolu s dalšími veřejně dostupnými daty agreguje a zpracovává server Hlídač státu, který pomáhá uživateli informace nejen lépe vyhledávat, ale který jednotlivá data staví do zajímavých vztahů, čímž veřejnosti usnadňuje práci při vyhledávání informací. Cílem projektu je také zvýšení povědomí o tomto serveru a o tom, na jaké informace má občan České republiky ze zákona nárok. Dalším cílem projektu, který navazuje na předchozí, je také přimět veřejnost ověřovat si informace uvedené v nejrůznějších médiích, a to prostředky, které jsou dostupné na internetu a zdarma. Protože je server Hlídač státu neziskovou organizací, která je vlastněna soukromou osobou, a nikoli státem, nabízí se také otázka, zda je webová prezentace použitá pro vyhledávání veřejně dostupných dat na státem vlastněných serverech pro uživatele efektivní, a zda je tento stav odpovídající úrovni současných moderních technologií. Zdůvodnění volby tématu Tématem projektu je vypracování souboru zpravodajských příspěvků o rekonstrukcích nádražních budov v Olomouckém kraji. Na konci dubna 2018 zveřejnila Správa železniční a dopravní cesty, jež je státní organizací, tiskovou zprávu, ve které uvádí, že se v průběhu tohoto roku na území celé České republiky zahájí opravy a větší rekonstrukce. Vůbec největší investice půjdou přitom do nádražních hal v Olomouckém kraji. Pro tento rozsáhlý projekt předpokládá SŽDC investici ve výší více než 142 milionů korun, která bude rozdělena na rekonstrukce pro více než dvacet nádraží. Toto téma se zdá být důležité a mělo by vyžadovat zájem médií. Suma 142 milionů korun, která je pro jednotlivé rekonstrukce vyhrazena, pochází z veřejných peněz investovaných státní institucí. Smlouvy o nakládání s penězi by tedy měly být uveřejněny v Registru smluv, což umožňuje kontrolu státních institucí veřejností. Zájem o kontrolu státu a veřejných institucí a osob by měl být nejen základem demokraticky založené společnosti, ale i základní funkcí novinářů. Zdroje projektu Jedním ze zdrojů samostatného projektu byly tiskové zprávy Správy železniční a dopravní cesty. SŽDC je státní organizace, jejíž základním posláním je plnit funkci vlastníka celostátních a regionálních drah, které jsou ve vlastnictví státu. SŽDC vznikla dne 1. ledna 2003 na základě zákona č. 77/2002 Sb. Správa železniční a dopravní cesty hospodaří s majetkem, který tvoří železniční dopravní cestu. SŽDC vznikla zánikem státní organizace České dráhy na konci roku 2002. Po tomto rozpadu vznikly dvě nástupnické organizace, a to akciová společnost České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Vzhledem k tomu, že je SŽDC státní organizací, má povinnost uveřejňovat své smlouvy do Registru smluv, který je dalším důležitým zdrojem k vypracování projektu. 1.Registr smluv Registr smluv byl přijat parlamentem České republiky 14. prosince 2015. Účinný je od 1. července 2016. Koncem června 2017 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu Registru smluv, která mění subjekty a typy smluv, které musejí být v Registru uveřejněny. Do Registru smluv musejí ze zákona zveřejňovat smlouvy subjekty, jejichž výčet je uveden níže, a to smlouvy v hodnotě větší než 50 tisíc korun bez DPH. Tyto subjekty mají povinnost smlouvy zveřejnit nejpozději 30 dnů od jejich uzavření. Smlouvy navíc musejí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat. Tato metadata musí obsahovat identifikaci smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, datum uzavření smlouvy a také cenu, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnotu předmětu smlouvy, lze-li ji určit. Do Registru smluv musejí povinně uveřejňovat své smlouvy tyto subjekty: Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas nebo Česká televize, nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Výjimka z povinnosti uveřejnění smlouvy se však vztahuje na celou řadu různých institucí. Zákon se nevztahuje například na smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti Poslanecké sněmovny, Senátu, Kanceláře prezidenta republiky, Ústavního soudu, Nejvyššího kontrolního úřadu a Kanceláře veřejného ochránce práv. Výjimku tvoří například i smlouvy, které se týkají zajišťování bezpečnosti nebo obrany České republiky. Při vypracování samostatného projektu byla sice použita data zveřejněná v Registru smluv, nebyl ale použit samotný Registr, ale server Hlídač státu, který agreguje data z několika státních serverů, jež veřejná data na internetu poskytují veřejnosti. Hlídač státu je zastřešujícím serverem pro několik dalších „hlídačů“. 2.Hlídač státu Jako první vznikl Hlídač smluv, který hledá informace o jednotlivých smlouvách, prohledává samotné texty smluv, kontroluje, zda jsou texty ve strojově čitelné podobě a na případné nedostatky pak upozorňuje. Technicky jde o stažení metadat smluv a jejich příloh, což jsou samotné texty smluv, popřípadě jejich dodatky, které se stáhnou do systému. Většinou jsou texty relativně snadné na zpracování, méně snadné jsou oskenované smlouvy. Ty tvoří téměř třicet procent všech smluv[1]. V takovém případě je provedena OCR analýza neboli optické rozpoznávání znaků (Optical Character Recognition je metoda, která pomocí scanneru umožňuje digitalizaci tištěných textů, s nimiž pak lze pracovat jako s normálním počítačovým textem. Počítačový program převádí obraz buď automaticky, nebo se musí naučit rozpoznávat znaky).[2] Poté je ověřována platnost formálních údajů, kontroluje se správnost poměru ceny s DPH a ceny bez DPH, úplnost údajů o smlouvě, včetně validace a ověření v obchodních a dalších rejstřících. Analyzuje se například i to, zda nebyla smlouva podepsána před tím, než vznikla firma, s níž je smlouva uzavřena. Jednotlivé smlouvy server napojuje na veřejně dostupné rejstříky firem, a tak je schopen analyzovat propojení firem a politicky činných osob, tedy případný konflikt zájmů. Hlídač smluv provádí také statistické výpočty.   [1] O serveru – Hlídač státu. Hlídač státu - Hlídač státu. [online]. Copyright © 2016 [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/texty/o-serveru/ [2] OCR – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/OCR   Dalším krokem byl vznik Hlídače EET, který momentálně funguje pod hlavičkou Hlídače státních webů. Ten kontroluje, zda jednotlivé státní weby nejen fungují, ale také jak rychle odpovídají. Rychlost odpovědi je snadno a přesně měřitelná. Každou minutu je poslán na státní web dotaz – pokud web odpoví do jedné sekundy, Hlídač jej vyhodnocuje jako v pořádku. Pokud služba odpoví do dvou sekund, hodnotí ji jako pomalou. Pokud státní web odpoví déle než za dvě sekundy nebo neodpoví vůbec, Hlídač státních webů webové služby považuje za nedostupné. „Technicky řečeno měříme response time HTTP(s)[3] rozhraní služby neboli čas od odeslání HTTP/1.1 požadavku do doručení posledních dat stránky v milisekundách. Pokud některé služby měříme pomocí volání více stránek, pak počítáme aritmetický průměr response time jednotlivých stránek. Součástí měření je pouze požadavek na HTML stránku (či stránky) služby, nenačítáme a neměříme response time ve stránce používané obrázky, CSS styly, javascript a další odkazovaný obsah,“ uvádí se na Hlídači státních webů.[4] Hlídač politiků a osob a Hlídač politických financí zase agreguje data z obchodního rejstříku, Registru smluv, transparentních účtů politických stran, hnutí a osob kandidujících ve volbách a tato data dává do vzájemných vztahů. Výsledkem je tedy například přehled společností, které financují ty či ony politické strany, což může korelovat s firmami, které vyhrávají veřejné zakázky. Hlídač veřejných zakázek je nejnovější server spadající pod Hlídače státu. Tento portál zase sbírá informace o současných i minulých vypsaných veřejných zakázkách a o jejich výsledcích. K tomu jsou využita data z Věstníku veřejných zakázek. Na podobném principu funguje například také server vsechnyzakazky.cz Stav problematiky Stav míry informování o rekonstrukcích nádraží v Olomouckém kraji je posuzován pouze z textů na internetových zpravodajských portálech. Nejvíce zpráv o rekonstrukcích podal denik.cz, který informoval o rekonstrukci ve Šternberku, Hanušovicích, Přerově a Lipníku nad Bečvou. Žádné médium zprávy nepodávalo tím způsobem, že by uvádělo odkazy na samotné smlouvy či další e-zdroje. V tomto se realizace samostatného projektu liší od ostatních médií. Tento způsob podávání informací však není příliš běžný. Zprávy většinou tematicky informovaly o dílčích nádražních budovách, nikoliv souhrnně o nádražích v určitém regionu. Ideový plán Cílem samostatného projektu je realizace několika zpravodajských příspěvků, které mají jednotné hypertéma, jímž je rekonstrukce nádraží v Olomouckém kraji. Základním zdrojem budou tiskové zprávy uveřejněné Správou dopravní železniční cesty, v nichž lze nalézt několik základních informací o tom, na jakých nádražích v Olomouckém kraji budou rekonstrukce probíhat a jak rozsáhlé budou. Zveřejněny jsou i předpokládané ceny oprav. Informace uvedené v tiskových zprávách SŽDC, jako jsou místa rekonstrukcí či částky předpokládané investice, budou použity pro vyhledávání dalších informací v jiných zdrojích na internetu. Dohledávány budou postupně smlouvy o projektových dokumentacích i smlouvy o realizacích samotné rekonstrukce. Ty budou použity jako zdroj informací o dodavatelích, ceně a jednotlivých termínech prací. Předpokládá se, že ze smluv bude také možno vyčíst konkrétnější údaje o plánovaných rekonstrukcích. Zprávy budou čtenáře směřovat na stránky Hlídače státu, na kterých si bude moci nejen prohlédnout samotné smlouvy, ale podívat se i na „profily“ dodavatelských společností. Na těchto „profilech“ může čtenář zjistit informace o založení společnosti, počet uzavřených smluv, počet smluv zveřejněných bez uvedení ceny nebo výpočet procenta těchto smluv z celkového počtu. Dále si může zjistit výčet nejčastějších obchodních partnerů společnosti, a to buď z hlediska plátce, nebo příjemce peněz. Tento žebříček lze řadit podle počtu smluv nebo podle celkové hodnoty všech smluv. Čtenář může získat základní přehled o aktivitě společnosti v Rejstříku smluv apod. Na stránkách Hlídače státu lze také nalézt informace o tom, zda je nebo není konkrétní firma spřízněná s politicky aktivní osobou nebo zda je podporovatelem té či oné politické strany, hnutí nebo osoby kandidující ve volbách. Jedním z cílů samostatného projektu je zvýšení povědomí obyvatel České republiky o serveru Hlídač státu, který je dobrým rozcestníkem v hledání dalších informačních zdrojů. Znalost jednotlivých zdrojů může zvýšit povědomí o tom, na jaké informace má občan České republiky ze zákona nárok, čímž se může zvýšit požadavek společnosti k vyšší transparentnosti. Realizace samostatného projektu byla původně zamýšlena tak, že se soubor zpráv o chystaných rekonstrukcích publikuje na stránky Hlídač státu. Vzhledem k tomu, že jedním z cílů je dosáhnout zviditelnění tohoto serveru, se tento plán změnil, neboť by se výsledný projekt dostal pouze k lidem, kteří už o existenci Hlídače státu vědí. Zprávy o rekonstrukcích nádraží budou publikovány na zpravodajském portále denik.cz. Tam bude zveřejněna souhrnná zpráva o rekonstrukcích v Olomouckém kraji, ve které bude mapa, na které budou zaznačena místa, ve kterých se nádraží mají opravovat. Po rozkliknutí konkrétního nádraží se zobrazí konkrétní zpráva. Prací s datovými zdroji a open-daty se tento projekt přibližuje tzv. datové žurnalistice, jíž se v České republice v nejvyšší míře zabývá veřejnoprávní Český rozhlas na stránkách irozhlas.cz. Postup práce Základním impulzem k vypracování samostatného projektu bylo zveřejnění tiskové zprávy Správy železniční a dopravní cesty. Tato organizace je státní, a tak má povinnost zveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv. Z tiskové zprávy SŽDC jsem shromáždila základní informace o probíhajících i plánovaných rekonstrukcích nádražních budov v Olomouckém kraji, a to o nádražích v Hanušovicích, Šternberku, Přerově, Lipníku nad Bečvou, Hlubočkách, Hlubočkách-Mariánském údolí, Drahotuších, Olomouci-Řepčíně, Velké Bystřici, Olomouci-městě a Grygově. Ne všechny smlouvy se však podařilo nalézt. To může znamenat, že subjekt nezveřejnil smlouvu, což je nezákonné, nebo že byla smlouva podepsána před povinností uveřejňovat smlouvy do Registru smluv, anebo jsem zadala klíčová slova, která neodpovídají popisu smlouvy. Možným důvodem je i to, že smlouva dosud nebyla podepsána. Poté byly nastaveny kritéria pro vyhledávání konkrétní potřebné smlouvy. Bylo nutné nejprve vyhledat společnosti, které vypracovávaly projektové dokumentace pro rekonstrukci jednotlivých nádražních budov. Následně jsem vyhledávala, zda byly už vybrány společnosti, které samotnou rekonstrukci budou provádět. Podle čísla IČO jsem si zobrazila „profil“ SŽDC a následně zadala příkaz pro zobrazení pouze těch smluv, ve kterých je SŽDC zadavatelem/plátcem. K tomuto příkazu jsem zadala klíčová slova, například „nádraží“, „Lipník nad Bečvou“. Na základě tohoto příkazu Hlídač smluv zobrazí seznam smluv dle zadaných kritérií, ve kterých jsem konkrétní smlouvu dohledala podle popisku smlouvy. U každé smlouvy se pak zobrazí, jaké společnosti jsou její zadavatelé/plátci a dodavatelé/příjemci peněz, dále pak cena zakázky. Bylo však nutné ověřit, zda k smlouvě neexistuje dodatek, který by měnil například cenu nebo podmínky smlouvy. U společnosti, která stála na straně dodavatele/příjemce peněz, jsem si zobrazila její „profil“ na Hlídači státu, který shromažďuje data z obchodního rejstříku, transparentních účtů politických stran, hnutí a osob kandidujících ve volbách s Registru smluv. V konkrétní smlouvě jsem pak dohledala, bylo-li to možné, další potřebné informace jako je rozsah rekonstrukce, konkrétní změny, které by na jednotlivých nádražích měly proběhnout, dále pak dobu určenou pro přípravu projektové dokumentace či samotné rekonstrukce. Tyto informace jsem pak případně srovnala s informacemi uvedenými v tiskové zprávě. Tento proces jsem zopakovala pro vyhledávání informací o každém z nádraží. Nakonec jsem si zjistila GPS souřadnice jednotlivých budov, načež byla vytvořena mapa, na které byla daná nádraží zaznačena. Na této mapě lze rozkliknout nádraží, čímž se zobrazí zpráva o rekonstrukci, doplněná o fotografii a odkazy vedoucí na stránky Hlídače státu. Mapa byla vytvořena pomocí služby Moje mapy, kterou poskytuje společnost Google. Odkaz na mapu je vložen jako hypertextový odkaz vložený v souhrnné zprávě na stránkách olomoucky.denik.cz. Sebehodnocení Původní plán se vydařil jen z části. Předpokládaná výsledná podoba byla taková, že umístění mapy se zaznačenými nádražími bude přímo na webu denik.cz, redakční systém to ale nedovolil, a tak zpráva na mapu pouze odkazuje. Čtenář tedy musí vynaložit větší úsilí, aby se k mapě i na web Hlídače státu dostal. Dalším negativem projektu je to, že jsou jednotlivé zprávy postavené na „tvrdých datech“, čímž se pro čtenáře zprávy, dle mého názoru, stávají méně atraktivními. Další má výtka se týká toho, že jsou si jednotlivé zprávy svým slohovým postupem velmi podobné, což částečně přičítám jednotnému hypertématu. Zprávy by mohly být atraktivní pro ty čtenáře, jichž se rekonstrukce nádraží dotýká (jedná se například o obyvatele měst a vesnic, ve kterých opravy probíhají). V tom případě si čtenář přečte pouze jednu zprávu. Za další negativum pokládám fakt, že se nepodařilo v Registru smluv najít smlouvy ke všem nádražím, o kterých informovala tisková zpráva SŽDC. Kvůli tomu je celkové zpracování neúplné, což porušuje zásady objektivního zpravodajství.     Zdroje projektu OCR. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/OCR HTTPS. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2018-04-24]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS V Olomouckém kraji půjde letos na opravy a rekonstrukce nádraží 142 milionů korun. [online]. Copyright © 2009 [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: http://www.szdc.cz/pro-media/tiskove-zpravy/opravy-olomoucky-kraj.html V Olomouckém kraji opraví přes dvacet nádraží, za 142 milionů - Olomoucký deník. Olomoucký deník [online]. Copyright © [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: https://olomoucky.denik.cz/podnikani/v-olomouckem-kraji-opravi-pres-dvacet-nadrazi-za-142-milionu-20180425.html Obecně prospěšná společnost Hlídač státu z.ú. – Hlídač státu. Hlídač státu - Hlídač státu. [online]. Copyright © 2016 [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/texty/vize/ Hlídač státních webů - Hlídač státu.. Hlídač státu - Hlídač státu. [online]. Copyright © 2016 [cit. 26.04.2018]. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby/JakMerime   [1] O serveru – Hlídač státu. Hlídač státu - Hlídač státu. [online]. Copyright © 2016 [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/texty/o-serveru/ [2] OCR – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/OCR [3] HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je v protokol umožňující zabezpečenou komunikaci protokoly HTTP a SSL/TLS mezi prohlížečem uživatele a vzdáleným serverem státu. HTTPS zajišťuje nejen utajení (šifrování) přenášeného obsahu, ale zejména prokazuje identitu serveru, tj. dává uživateli jistotu, že komunikuje skutečně se správným serverem, ne podvrženým. Proto je nezbytností nejenom na webech, kde se zadávají citlivé údaje, ale i na webech, které publikují jakékoliv veřejné informace, které mají být důvěryhodné, HTTPS – Wikipedie. [online]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/HTTPS [4] Hlídač státních webů - Hlídač státu.. Hlídač státu - Hlídač státu. [online]. Copyright © 2016 [cit. 25.04.2018]. Dostupné z: https://www.hlidacstatu.cz/StatniWeby/JakMerime
Zobrazeno 1325 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 12:51
Pro psaní komentářů se přihlaste