po., 6. prosinec 2021 21:22

Záměr samostatného projektu: Bezpříspěvkové dárcovství krve

TERMÍN ODEVZDÁNÍ PROJEKTU 9.12. K LEDNOVÉMU TERMÍNU SZZ. Samostatný projekt se věnoval bezpříspěvkovému dárcovství krve. V rámci tohoto projektu vzniklo pět různě žánrově zaměřených textů a to konkrétně analýza, komentář, rozhovor, reportáž a story. Psaná žurnalistika, zdravotně-sociální specializace.

1. CÍL PRÁCE
Cílem samostatného projektu zaměřeného na bezpříspěvkové dárcovství krve bylo zpracování různě koncipovaných textů, které se na tuto činnost dívají z rozdílných úhlů pohledu. Tuto problematiku totiž vnímám jako mnohem komplexnější než jen samotné usednutí do křesla na transfúzní stanici. Mezi dárci i příjemci se dá najít mnoho zajímavých příběhů a současný nedostatek krevních zásob se navíc potenciálně může dotknout nás všech. Proto záměrem bylo mimo jiné také na výše zmíněné upozornit a případně vyzvat k akci.

2. ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU (ZAJÍMAVOST/DŮLEŽITOST/ATRAKTIVITA TÉMATU, JEHO MÍSTO V RÁMCI DANÉ TEMATICKÉ MEDIÁLNÍ OBLASTI, VZTAH K NÍ)
Téma vychází z osobního zájmu o dárcovství krve, kterému se věnuji již od přípustné věkové hranice 18 let. Zároveň byla myšlenka projektu podpořena znepokojivými zprávami nejen o klesajících zásobách krve, ale hlavně o klesajících počtech dárců.Přestože se svoje okolí při každé příležitosti snažím k dárcovství přesvědčit, setkávám se s různými důvody (či výmluvami), proč to nejde. To mě také vedlo k hlubšímu zamyšlení nad problematikou nahrazování starších dárců novými a otázkou motivace. Problémem, který často popisují sami zaměstnanci transfuzních stanic, je malá informovanost mezi lidmi. Zhruba od letošního července, kdy začal krve být po obnovení plánované péče v nemocnicích po ústupu nemoci COVID-19 nedostatek, můžeme v médiích vidět reportáže o chybějících zásobách. Problematice se ale z mého pohledu nevěnují do hloubky. Přišlo mi tedy vzhledem k aktualitě problému důležité na něj upozornit a zamyslet se nad příčinami nedostatku krevních zásob a nad případnými východisky.

S koronavirovou pandemií se zároveň potýkáme již delší dobu a v této souvislosti se dostal zdravotnictví jako takovému nebývalý zájem. Slýcháme příběhy zdravotníků i pacientů, příběhy z JIP i z domácího prostředí. Stejně tak jako nám pandemická situace nabídla mnoho zajímavých příběhů k publikaci, nabízí je dlouhodobě i transfuzní oddělení, na které se ale málokdo fokusuje. Ať už jde o příjemce krve, kterým se v momentě změnil život, či dárce, kteří mají inspirující motivaci a chuť pomáhat druhým. Volba tématu tedy dle mého splňuje všechna důležitá kritéria výběru – aktuálnost, důležitost, zajímavost, můj vztah k tématu i slabší pokrytí masovými médii. 

3. ZDROJE/STAV PROBLEMATIKY (UŽ TO NĚKDO NĚKDY DĚLAL? JAK POSTUPOVAL? K ČEMU DOSPĚL? NA CO A JAK PROJEKT NAVAZUJE?)
Vzhledem k tomu, že problematika má dynamický charakter, je třeba vycházet z aktuálních dat jednotlivých transfuzních stanic. Ačkoliv počet dárců ubývá dlouhodobě, komplikace ještě prohloubila korovnavirová krize. Po zastavení plánovaných výkonů v nemocnicích a následně jejich dohánění vyšel problém trochu víc na světlo a pro média to byla atraktivní oblast. Stejně tak rychle, jak zájem přišel, zase odezněl a jednotlivé transfuzní stanice musely opět vyzývat dárce na svých sociálních sítích samy. 

Dlouhodobému mapování situace a podpory dárců krve se věnuje český Červený kříž. Ten má na starosti i oceňování dárců medailemi profesora Jánského, pojmenovanými po českém lékaři a objeviteli čtvrté krevní skupiny. Medaile jsou určené počtem odběrů a jejich účelem je zvýšit celospolečenskou váženost dárcovství i dárců samotných. Na webových stránkách Červeného kříže je kromě toho mnoho praktických informací pro stávající i potenciální dárce.V současnosti existuje i iniciativa Daruju krev, která kromě opět praktických informací nabízí i mobilní aplikaci, ve které lze snadno vyhledat nejbližší odběrové místo, mapovat svoje dosavadní darovací úsilí a usnadňuje registraci na odběr v partnerských odběrových stanicích. 

Osvětu o bezpříspěvkovém dárcovství krve musí zvládat jednotlivá odběrová místa často sama a nemají v médiích dostatečný prostor. Jedna z mála velkých akcí je Českým rozhlasem pořádaná akce „Daruj krev s Českým rozhlasem“, který se snaží informovat o odběrech a zároveň motivovat k jejich absolvování. Koná se v červnu k příležitosti dne dárců krve, který připadá na 14. 6.

V neposlední řadě bych ráda zmínila, že o bezpříspěvkovém dárcovství vznikly i vysokoškolské bakalářské či diplomové práce, které se často věnují ekonomické stránce problematiky, či je vytváří studenti zdravotnických oborů. Vzhledem k tomu, že problematika je velmi dynamické povahy, na tyto práce nebylo navázáno ani z nich nebyly čerpány žádné informace.

4.IDEOVÝ PLÁN (ROZPRACOVÁNÍ CÍLE PRÁCE: ČEHO SE CHCE DOSÁHNOUT? ZASAZENÍ PROJEKTU DO SOUVISLOSTÍ JIŽ EXISTUJÍCÍ REFLEXE ŽÁNROVĚ A TECHNOLOGICKY SPŘÍZNĚNÝCH REALIZACÍ TÉMATU APOD.)
Problematika se nejčastěji objevuje v rámci zpravodajských relací a má proto často čistě informativní charakter. Cílem bylo v tomto případě vytvořit sérii textů nejen informativních, ale také plnících funkci zábavní a získávací. K dosažení těchto cílů bylo tedy potřeba nejen sbírat aktuální data a fakta, ale i sledovat dění a účastnit se nadcházejících událostí. Zároveň jsem nechtěla jít cestou zpravodajských webů, kde se často v souvislosti s problematikou objevují pouze jména tiskových mluvčích nemocnic, kteří pouze tlumočí situaci. Důležitým bodem tedy bylo jít se skutečně podívat na transfuzní stanici, mluvit s lékaři i sestrami a pacienty.

Jako velmi užitečné se ukázalo setkání s primářkou transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Danou Galuszkovou. Ta mi poskytla podklady pro mou další práci, věcně a srozumitelně popsala situaci nejen v Olomouci ale i celorepublikově, rozpovídala se o aktuálních trendech a problémech v dárcovství krve. To pro mě byl impuls, že vydat se směrem osobních setkání, a ne vyjádření tiskových mluvčích, byl správný krok.

Dále pro mě bylo důležité dostat se co nejblíže komunitě dárců a porozumět, jací lidé se dárcovství vlastně věnují. V tom mi pomohla síla sociálních sítí a vstoupení do různých skupin, které dárce krevních složek sdružují. Tato komunita se zároveň ukázala jako velmi vřelá a ochotná ke spolupráci, našla jsem zde proto další inspiraci pro vytvoření textů přímo z řad dárců i příjemců, či dokonce obojího najednou. 

5. POSTUP PRÁCE + ZDŮVODNĚNÍ ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ, VOLBY JEDNOTLIVÝCH ŘEŠENÍ APOD. (JAKÝM ZPŮSOBEM BUDE PROJEKT REALIZOVÁN, V JAKÉM ČASOVÉM HORIZONTU A ZA POMOCÍ JAKÝCH NÁSTROJŮ)
Texty vznikly v relativně krátkém časovém horizontu zhruba měsíce a půl, nepřišlo mi vhodné déle vyčkávat z hlediska aktuálnosti a rychlého vývoje tématu. Sérii textů odstartovala reportáž, na kterou jsem se musela připravit již krátce po odevzdání zadání. Účast na speciálním tematickém odběru k příležitosti Halloweenu na transfuzním oddělení v Olomouci byla totiž skvělou příležitostí k vytvoření dynamické reportáže ze zajímavé akce a zároveň proniknutí trochu víc mezi personál i pacienty. Využila jsem vřelosti referentky náborů dárců krve Barbory Chaloupkové, která mě po naší počáteční e-mailové komunikaci ochotně provedla oddělením i celou akcí. V druhé části dne jsem měla příležitost mluvit se samotnou primářkou oddělení Danou Galuszkovou, která si na mě udělala čas a zároveň mi tak poskytla podklady pro druhý vzniklý text – rozhovor. Jak už jsem zmínila, tyto informace byly velmi rozsáhlé a cenné, proto posloužily i pro souběžně vznikající analýzu. Zároveň byl ale přepis rozhovoru vcelku náročný, neboť respondentka občas utíkala od tématu a ne vždy se držela položeného dotazu.

Pro třetí text jsem využila výše zmíněné sociální sítě, kde jsem formou ankety rozpoutala diskusi o motivaci dárců krve. Ozvalo se přes dvě stě inspirujících lidí, z nichž některé jsem využila pro další vyzpovídání. Jeden příběh byl pro mě natolik zajímavý, že jsem se s dotyčným rozhodla spojit po telefonu a vznikl tak třetí text – story. V tomto případě opravdu musím vyzdvihnout sílu online prostředí a možností, které nabízí. Bez těchto spojení by totiž nebylo možné nasbírat tolik výpovědí, vytvořit zajímavou anketu ani samotou story. I když tvorba tohoto textu byla pro mě nejvíce zajímavá, byla i dost náročná z hlediska přepisu výpovědi a následnému ověřování informací ve firmě, kde dotyčný pracoval, i ve fakultní nemocnici Brno-Bohunice, kde jsem se spojila s lékařem intenzivní péče pro ověření lékařských postupů.

Nejrozsáhlejším textem, který vznikal nejdéle a souběžně se všemi ostatními byla analýza, která měla za úkol vypíchnout důležité body současné problematiky dárcovství krve, zamyslet se nad příčinami i řešeními. Kombinuje prvky analytické a úvahové, neboť jsem již po hlubokém ponoření se do daného tématu neměla pocit, že mohu zůstat neutrální a využila jsem tak možnosti žánrové kombinace. I tak jsem se ale snažila, aby byl text co nejvíc informačně nabitý, zároveň proložený výpověďmi relevantních lidí a také trochu naučný. 

K poslednímu textu jsem využila nově vzniklého konceptu transfuzní stanice v Olomouci, kterým je Transfuzka Point v OC Šantovka. Místo původně plánované reportáže z propagační akce spolu s olomouckými hokejisty ale nakonec vznikl text čistě publicistický a to komentář. Reportáž zpracoval ještě to odpoledne Hanácký večerník, nepřišlo mi tedy vhodné a aktuální psát o tom samém. Zároveň jsem měla z toho odpoledne subjektivně dost smíšené pocity z hlediska využívání hokejistů k propagaci bezpříspěvkového dárcovství, přemýšlela jsem nad jejich chováním v průběhu akce a našeho společného rozhovoru a tuto rozpačitou zkušenost jsem se rozhodla přetavit v krátký komentář o vhodnosti této spolupráce. 

6. „SEBEHODNOCENÍ“ (JAK SE PODAŘILO CÍLE DOSÁHNOUT; V ČEM BYLY PROBLÉMY, ÚSKALÍ; CO BY SE DALO V BUDOUCNU ROZPRACOVAT, NA CO BY SE DALO NAVÁZAT, V ČEM JE PŘÍNOS/JEDINEČNOST PROJEKTU APOD.) + OKOMENTOVÁNÍ/VYHODNOCENÍ VLASTNÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI
Pro mě osobně projekt splnil má vlastní očekávání a domnívám se, že je dostatečně žánrově pestrý. Mám velikou radost, že se mi podařilo ponořit se do tématu, které mě nejen zajímá, ale vnímám taky jakousi důležitost v jeho propagaci a šíření ho do povědomí čtenářů. 

Po prvotním neúspěchu s projektem na jiné téma a s rozhlasovým zaměřením, které bylo i přes absolvovanou specializaci (částečně online) z mé strany špatně zvládnuté, jsem z tvoření něčeho, co mě skutečně baví, měla od začátku dobrý pocit. Myslím si, že správný výběr tématu i kritické zhodnocení vlastních sil bylo klíčem k vytvoření série textů, které vnímám jako přínosné a jsem ráda, že je můžu publikovat pro studentské publikum, které eventuálně motivuji k darování krve. Tematika má potenciál být rozvíjena dál a dál, neboť krevní zásoby jsou věcí dynamickou a nábor nových dárců nikdy nekončící. Zároveň s rozvojem vědy, nových metod a postupů, budeme moci sledovat pokrok v umělém vývoji krevních složek či dokonce krve samotné. Proto bych byla ráda, kdyby se mi v budoucnu podařilo tématu věnovat dál jak v soukromém, tak v profesním životě, ráda bych dál bezpříspěvkové darování krve propagovala, i když to na celorepublikové úrovni vyžaduje spoustu sil i financí. 

7. LITERATURA, ZDROJE + „KONKURENČNÍ“ PROJEKTY

“Aktuální potřeba krve”. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. N.p. 7 Nov. 2021.https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/fakultni-transfuzni-oddeleni/aktualni-potreba-krve/
“Blood Groups”. National Health Service. N.p. 17 Nov. 2021.https://www.nhs.uk/conditions/blood-groups/
“Blood safety and availability”. World Health Organization. N.p. 17 Nov. 2021.https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blood-safety-and-availability
“Český červený kříž: Dárcovství krve”. N.p. 17 Nov. 2021.https://www.cervenykriz.eu/darcovstvi-krve
“Daruj krev s Českým rozhlasem”. Český rozhlas. N.p. 17 Nov. 2021. https://informace.rozhlas.cz/darujkrev
“Daruju krev”. N.p. 17 Nov. 2021. https://darujukrev.cz
“Oddělení krevní banky”. FN Motol. N.p. 17 Nov. 2021. https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/spolecne-vysetrovaci-a-lecebne-slozky/oddeleni-krevni-banky/
“Společnost pro transfuzní lékařství: ČLS JEP”. N.p. 17 Nov. 2021.https://www.transfuznispolecnost.cz/darci-krve
“Transfuzní oddělení”. Fakultní nemocnice Plzeň. N.p. 7 Nov. 2021.https://www.fnplzen.cz/transfuzni-oddeleni
“Transfuzní oddělení”. FNOL. N.p. 7 Nov. 2021.https://transfuzka.fnol.cz
“Velkým nemocnicím chybí krev, může za to dohánění operací i nedostatek dárců”. ČT24. N.p. 7 Nov. 2021.https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3388362-velkym-nemocnicim-chybi-krev-muze-za-dohaneni-operaci-i-nedostatek-darcu
“Zásoby krve na čtvrtině. Nemůžeme už posílat krev nemocnicím žádajícím o pomoc, říká ředitelka krevní banky”. Radiožurnál. N.p. 7 Nov. 2021.https://radiozurnal.rozhlas.cz/zasoby-krve-na-ctvrtine-nemuzeme-uz-posilat-krev-nemocnicim-zadajicim-o-pomoc-8613751

Zobrazeno 138 krát
Naposledy upraveno: st., 8. prosinec 2021 21:50
Pro psaní komentářů se přihlaste