čt., 2. květen 2019 14:08

Časopis F81

Samostatný projekt DTP / kulturní specializace. Časopis F81          Miroslav Šilák

záměr

1. Cíl práce

Cílem mého samostatného projektu bylo vytvořit layout fiktivního čtvrtletníku, který by se zaměřil na problematiku autismu. Tímto projektem jsem chtěl spojit svou tématickou a technickou specializaci. Poznatky ze života s bratrem s autismem jsem během bakalářského studia posílil tím, že jsem si zvolil zdravotně- sociální specializaci. V rámci mé technické profilace jsem se věnoval problematice DTP (desktop publishing - označení pro proces zpracování grafického návrhu na počítači až po export souboru pro tisk), ke které jsem samozřejmě absolvoval příslušné předměty nabízené katedrou. V zimním semestru třetího ročníku to bylo Praktikum DTP, na které pak v letním semestru téhož roku navázal Workshop DTP.

Osobně jsem si dal za cíl vytvořit deset stran, tedy přední, titulní stranu; zadní stranu s křížovkou a reklamou, stránku s editoralem a zbylé strany samotného obsahu časopisu, což by mělo odpovídat požadovaným třiceti hodinám práce na realizaci projektu. Během tvorby jsem se snažil využít všechny poznatky získané na hodinách s Mgr. Ditou Chlupová, která nás kromě práce s klíčovým grafickým programem Adobe InDesign učila používat i Adobe Photoshop či Adobe Illustrator, které jsou také velmi užitečné při tvoření grafické podoby periodika.

Před tím, než jsem si vytvořil samotné zrcadlo časopisu, jsem uvažoval, jaký smysl by měl mít. Mělo to být něco, co zaujme obyčejného čtenáře a pomůže mu rozvíjet své obzory. Proto jsem chtěl, aby časopis byl přehledný, jednoduchý a příjemně se četl. Časopis by měl být k dostání zdarma ve zdravotnicko / farmaceutických zařízeních (čekárny, lékárny atd.)

2. Odůvodnění volby témata

Tím, že jsem navštěvoval kurzy se zdravotně-sociální specializaci a nemocí mého bratra, se toto téma nabízelo. Téma projektu jsem měl víceméně jasné už od začátku. Chtěl jsem čtenářům nabídnout jak informace objektivní, tak také subjektivní názor nebo rady v dané problematice. Vytvořil jsem pilotní číslo periodika, které by mělo každých čtvrt roku informovat širokou veřejnou převážně o problematice autismu, ale také i jiných chorob.

Název časopisu vznikl jednoduše, zkratka F81 je jednou z mnoha nemocí, které pod autismus spadají a připadalo mi také, že je vhodná pro tvorbu loga časopisu.

3. Zdroje / stav problematiky

Na českém trhu neexistuje periodikum, které by se této tématice primárně zabývalo. Nejblíže tomuto jsou časopisy Zdraví, Moje lékárna. Časopis zdraví balancuje mezi populárně nauční četbou a bulvárním médiem, které není vhodné jako nositel informace. Naopak periodikum Moje lékárna má seriózní charakter, ale má velmi malou distribuci, takže se k zákazníkovi prakticky nedostane.

Zvolená problematika se pomalu dostává do popředí jakožto fenomén moderní doby. Ať už po stránce vědecké, tak po stránce sociální. Média se daleko více věnují problematice autismu (hlavně díky projektu (Mbaappi, viz dále).

Právě z uvedených důvodů jsem se rozhodl pro návrh layoutu časopisu, který by vyplnil díru na trhu v oblasti tištěných periodik zabývajících se touto tématikou.

4. Ideový plán

Jak jsem již zmínil, mým samostatným projektem byla tvorba fiktivního čtvrtletníku zaměřeného vždy převážně na autismus, popřípadě jiné choroby.

Mým cílem bylo vytvořit layout časopisu, který by převážně nesl informativní funkci, ale také funkci zábavnou. Důležité je, aby se na problematiku autismu dívalo ze všech možných úhlů a dal se prostor všem stranám.

Časopis by byl vydáván do zdravotnických zařízení na území České republiky a byl by zdarma. Tak by nejlépe plnil svou funkci. Proto by mu také měla dominovat textová složka doplněná o obrázky a fotografie. Není důležité, aby byl časopis „barevný“, ale aby nesl svou hodnotu.

Co se týče formátu a loga s názvem časopisu, v obou případech použil klasické prostředky. Rozhodl jsem se časopis vytvořit ve formátu A4, který je snad nejtypičtějším formátem používaným na tvorbu současných periodik a podle mého názoru i nejpraktičtějším pro čtení a přenos. Při vymýšlení loga jsem vsadil na jednoduchý dělený nápis s nádechem kubismu. Název každého čísla bude stejný.

5. Postup práce

Samotný proces tvorby samostatného projektu začal v mé hlavě, když jsem uvažoval nad tím, jakou grafickou podobu mu chci dát a samozřejmě i úvahou nad tím, na kterou stránku umístím který tematický výsek.

Příprava materiálů

V přípravné části bylo pro mne nejdůležitější vytvořit si zrcadlo. Nakreslil jsem si na papír A4 předběžný layout. Nechtěl jsem, aby stránky byly stejnorodé a proto jsem zvolil různé umístění obrázků, odlišný počet sloupců atd. Font písma ale zůstává pro všechen text stejný.

Obrázky použité v práci jsem si vyhledal na internetu, přičemž mým prvním kritériem bylo, aby byly vhodné k článku a obsahu stránky, a tedy byly vhodně zvoleny po grafické stránce. Druhou podmínkou bylo, aby byly ve větším rozlišení než dva, případně čtyři megapixely (Mpx), a tedy nehrozilo, že se při vložení do InDesignu příliš rozpixelujú a budou tzv. kostkované a nedefinovatelné.

Texty použité v časopisu jsou převážně z českých online médií.

Vnitřní členění časopisu

Během přípravy materiálů jsem se rozhodl i pro konečné uspořádání stran časopisu. První bude titulní strana, za kterou bude následovat strana s celostránkovou reklamou, protože je na přebalu. Poté následuje stránka rozdělená na informace o vydání, editoral a obsah časopisu.

Titulní strana + logo

Na titulní stranu jsem si zvolila umístit fotografii Matyho, který je momentálně asi největším fenoménem co se autismu týče. Na internetu jsem našel příhodnou fotografii v dobrém rozlišení a tu jsem dále upravoval. Vytvořil jsem si obrys postavy a na pozadí použil masku. Dále jsem trošku rozmazal pozadí tak, aby rozmazání šlo od levého dolního rohu do pravého rohu, ale postava zůstala ostrá. Poté jsem doplnil informace o čísle, čárový kód atd.

Logo časopisu jsem vytvořil v programu Illustrator a to následovně. V programu Photoshop jsem si vytvořil text ve fontu, který mě zaujal. Z tohoto textu jsem následně vytvořil cestu a tu pak převedl do Illustratoru. Zde jsem se věnoval logu dále. Písmena a číslice jsem rozdělil tak, aby skládaly mozaiku v odstínech šedi. Poté jsem logo použil jak na titulní stranu tak dovnitř časopisu.

Ostatní strany

Grafické zpracování ostatních stran jsem pojala dvěma způsoby. Nechtěl jsem vytvořit přehuštění a nepřehledný layout, ale chtěl jsem aby byl opticky zajímavý. Střídal jsem dva způsoby. První bylo použití dvou sloupců pro hlavní text a druhé bylo použití tří sloupců. Oba jsem pak doplnil obrázky pro zpestření. ( Co se týče sloupců, nezvolil jsem jednotný počet na celý časopis jednak kvůli délce článků a na straně druhé mi to ne vždy esteticky připadalo vhodné.)

Dále jsem výtisk doplnil čísly stran, číslem vydání a názvem rubriky nahoře.

písmo

Na texty článků jako takových jsem ve svém samostatném projektu zvolil písmo Lido STF, velikost 12. Stejné písmo jsem pak používal jak na mezititulky, tak i hlavní titulek. Pouze jsem měnil velikosti a tučnost. Na poznámky pod čarou jsem zvolil velikost 8, hlavní titulek velikost 45 tučný, vedlejší titulek velikost 30 tučný a mezititulek velikost 12 tučný. První řádek jsem pro přehlednost zarovnal na mřížku.

6. Sebehodnocení

Při realizaci tohoto samostatného projektu jsem se snažila uplatnit informace a schopnosti, které jsem načerpala na praktiku či workshopu DTP absolvovaném ve třetím ročníku studia. Prvním úskalím v mém případě byla technická stránka vzhledem k tomu, že s grafickými programy delší dobu nepracoval a také jediná zkušenost s touto stránkou žurnalistické profese jsem zažil na zmíněných předmětech. Od jejich absolvování však uplynul celý rok, a tak bylo zpočátku pro mě těžké znovu se dostat do rytmu a nemuset při každému kroku věnovat dlouhou dobu dohledáváním na internetu.

Po počátečních problémech jsem se nakonec s programem Adobe InDesign celkem rozuměl a dosáhl svého cíle. Samozřejmě, grafické zpracování, které jsem zvolil, se nemusí líbit každému, ale snažil jsem se ho přizpůsobit vždy tomu, co se je pro dané periodikum nejdůležitější, a u tohoto je to informační stárnka. Určitě mi při práci pomohla i publikace Adobe InDesign CS5: oficiální výukový kurz.

Špatně jsem ale odhadl časový úsek potřebný k realizaci projektu. Stanovených 30 hodin jsem sice zvládl za jeden týden, ale kdybych se projektu a hlavně vypsání záměru projektu více věnoval, myslím si, že by byl výsledek lepší.

Zobrazeno 854 krát
Naposledy upraveno: pá., 3. květen 2019 01:23
Pro psaní komentářů se přihlaste