pá., 25. duben 2014 03:47

Scienvironment

Samostatný projekt: vědecká specializace/online žurnalistika   Realizace projektu zde.

 

Záměr


1. Cieľ práce


Počas štúdia na Katedre žurnalistiky som absolvovala kurzy vedeckej a online žurnalistiky. Keďže prírodné vedy nie sú mojou silnou stránkou, vybrala som si tie, ktoré sú mi najbližšie, a to environmentalistiku a ekológiu. Rozhodla som sa vytvoriť portál, ktorý by inšpiroval verejnosť k väčšiemu záujmu o ochranu životného prostredia, ekologické riešenia a prírodné vedy samé. Články sú preto venované novinkám z oblasti vedy a výskumu, ktoré pomáhajú ochrane prírody a udržateľnému rozvoju. Ďalej sa na stránke zameriavam na zaujímavé ekologické projekty, organizácie a ľudí, ktorí sa venujú ekologickej problematike.


Cieľom samostatného projektu je teda vytvorenie webovej stránky s environmentálnou a ekologickou tematikou, ktorú som nazvala Scienvironment. Názov vznikol kombináciou dvoch anglických slov: science (veda) a environment (životné prostredie) a odpovedá obsahu stránky. Cieľom môjho projektu nie je konkurovať iným webom zameraným na environmentálne resp. ekologické problémy, ani podrobne o nich informovať. Portál Scienvironment má skôr slúžiť k inšpirácii a podnietiť čitateľov, aby sa zaujímali o životné prostredie a jeho ochranu.


Jedným zo zámerov samostatného projektu je preukázať poznatky, ktoré som v absolvovaných kurzoch nadobudla. Webová stránka je teda multimediálnym projektom, ktorý pozostáva z textov, fotografií, videí a slideshow. Prostredníctvom týchto prvkov si za cieľ kladiem vytvorenie webového portálu, ktorý popularizačnou a zaujímavou formou informuje o vybraných témach ekológie, environmentalistiky a alternatívnych spôsobov života.


Keďže hlavnou úlohu webu je popularizácia, témy aj spracovanie článkov tomu odpovedajú. Snažila som sa vybrať zaujímavé témy a spraviť rozhovory s ľuďmi z praxe a priblížiť tak ekologické problémy aj čitateľom, ktorí sa o ne nezaujímajú. Texty som doplnila najmä fotografiami, ale aj inými multimediálnymi súbormi. Dôraz som kládla aj na vizuálnu stránku portálu, pretože vzhľad webových stránok môže čitateľa prilákať, alebo naopak, odradiť. Preto som sa usilovala, aby bola stránka jednoduchá, prehľadná a jej vizuálna podoba dávala jasne najavo, že webový portál pojednáva o ekologickej tematike.


Projekt som sa rozhodla propagovať pomocou sociálnych médií, pretože v dnešnej dobe je prítomnosť na sociálnych sieťach samozrejmosťou, nevynímajúc ani organizácie či spravodajské portály. Na Facebooku, ale aj iných sociálnych sieťach má väčšina mediálnych inštitúcií vytvorené fanúšikovské stránky, na ktorých svojich nasledovateľov upozorňujú na zaujímavé články resp. reportáže a iné aktuálne informácie.  Preto som aj ja vytvorila facebookovú stránku, na ktorej som zverejňovala odkazy mojich článkov.


2. Zdôvodnenie výberu témy


Ako som už spomenula, tému svojho projektu som zvolila z dôvodu, že o ekológiu a environmentalistiku sa z prírodných vied zaujímam najviac. Zároveň sú to oblasti, ktorým sa v dnešnej dobe prikladá veľký význam. Okrem toho, že legislatíva väčšiny štátov kladie dôraz na ochranu životného prostredia, ekologické riešenia sa v dnešnej dobe stávajú uznávaným konkurenčným faktorom. Vo svetle klimatických zmien a dopadov znečisťovania životného prostredia zvažuje mnoho ľudí pri svojich nákupných rozhodnutiach aj ekologické faktory. Úlohou portálu je preto potenciálnym čitateľom poradiť, rovnako ako ozrejmiť určité témy a problémy spojené s ochranou prírody a alternatívnymi spôsobmi života. K výberu mojej témy ma teda viedla jej aktuálnosť a dôležitosť.


Ďalším podnetom pre zvolenie ekologickej témy bol nedostatok priestoru, ktoré mainstreamové médiá venujú tejto problematike. Podrobnejšie o tom pojednávam v nasledujúcej kapitole Zdroje/Stav problematiky. Samostatný projekt som zamerala na prírodu a jej ochranu aj z toho dôvodu, že som sa vo svojom okolí často stretla s ľahostajným postojom k životnému prostrediu. Mnoho ľudí si neuvedomuje neustále sa zhoršujúci stav životného prostredia, uprednostňujú svoj blahobyt a nehľadia na dopady ich konania na prírodu. Napriek tomu, že sa vlády a rôzne organizácie snažia o zmenu a podporujú projekty rozvíjajúce ekologické myslenie, ich snaha sa podľa môjho názoru v spoločnosti neodráža dostatočne. Jedným z cieľov môjho portálu je prispieť k už existujúcim projektom a webovým stránkam venujúcim sa ochrane životného prostredia a zvýšiť tak povedomie o ekológii, environmentalistike a udržateľnom rozvoji.


V rámci mojej technickej špecializácie, konkrétne praktika a workshopu online žurnalistiky, som musela realizáciu projektu obmedziť na prostredie internetu. To ale považujem za výhodu, keďže veľká časť mladých ľudí, ktorým je portál určený, získava informácie práve z tohto prostredia. Tento fakt zohral úlohu aj pri výbere témy. Environmentálna výchova a budovanie ekologického myslenia spoločnosti je dôležité, avšak musí byť podávané takou formou, aby u ľudí vyvolal záujem o danú problematiku. Preto v projekte kladiem dôraz na podávanie informácii jednoduchou a popularizačnou formou.


3. Zdroje/ Stav problematiky

V slovenskom, ani v českom mediálnom priestore sa environmentálnej a ekologickej tematike podľa môjho názoru neposkytuje dostatočný priestor. Na rozdiel od zahraničných novín obsahujúcich ekologické rubriky, akými sú napr. The Independent alebo The Guardian, najpredávanejšie denníky na Slovensku a v Českej republike sa im venujú okrajovo. Články o ekologických či environmentálnych témach je možné nájsť na ich internetových verziách denníkov, väčšinou v sekcii veda. Portál www.idnes.cz o nich informuje v sekcii Technet – Věda & Vesmír, spravodajský portál www.vtme15.cz zase v rubrikách Věda a Příroda a online magazín denníka Právo píše o ekologických problémoch na www.novinky.cz/veda-skoly.


Online verzia Lidových novin www.lidovky.cz obsahuje články zamerané na ekologické témy tiež v sekcii nazvanej Věda, slovenský spravodajský portál www.sme.sk píše o životnom prostredí v rubrike Tech – Biológia a  www.pravda.sk zase na adrese www.vat.pravda.sk. Niektoré zo spomínaných spravodajských portálov sa venujú témam  ekológie a environmentalistiky viac, iné menej a je teda ťažké zhodnotiť ich kvalitu. Zároveň je treba podotknúť, že ani jeden z tuzemských internetových portálov nedosahuje úroveň online verzií niektorých zahraničných médií ako napr. www.theguardian.com/environment, ktorý prináša svojim čitateľom články o klimatických zmenách, potrave, energiách, ekologickom bývaní a iných témach ekológie.


Napriek tomu, že mainstreamové online médiá v podrobnom informovaní o ekologických a environmentálnych problémoch zaostávajú, na internete sa nachádza veľké množstvo portálov neziskových organizácií, súkromných spoločností či alternatívnych médií, ktoré sa takýmto problémom venujú. Z českého internetového prostredia možno spomenúť www.enviweb.cz, www.ekopolitika.cz, www.ekozivot.cz, www.ekolist.cz, www.priroda.cz, česká verzia organizácie Greenpeace www.greenpeace.cz a pod. Niektoré weby sa špecializujú na určitú oblasť, napr. www.hybrid.cz sa venuje ekologickému spôsobu dopravy, o ekologických produktoch píše portál www.bio-info.cz či www.zelenazeme.cz, a projekt www.nazeleno.cz sa venuje ekologickému spôsobu života a úsporám v domácnosti. V prostredí slovenského internetu sa ekologickými témami zaoberajú portály ako www.greenpeace.sk, www.ekologika.sk, www.priateliazeme.sk, www.biospotrebitel.sk, www.zivica.sk, www.zelenarchitektura.sk a mnohé ďalšie.


Existenciu veľkého počtu internetových portálov pokladám za snahu upozorniť na zvyšujúce sa riziko ekologických a environmentálnych problémov, ktorým naše životné prostredie čelí a tiež za snahu dostať tieto témy do širšieho povedomia spoločnosti. Avšak väčšina vyššie spomenutých portálov zasahuje len malý počet čitateľov. Preto sa stránka Scienvironment nezameriava na konkrétne ekologické témy, ale snaží sa obsiahnuť široké spektrum aktivít prispievajúcich k udržateľnému rozvoju a zlepšeniu životného prostredia. Zdroje, z ktorých čerpám informácie pre články uverejňované na portály, sú webové stránky spomenuté vyššie. Z ďalších prameňov použitých pri vytváraní webového portálu je možno spomenúť www.permakultura.sk, www.zelenycarodej.cz, www.rozhlas.cz, www.kruhzivota.sk a pod. Všetky zdroje sú uvedené v kapitole Literatúra/Zdroje.

 

4.  Ideový plán

Cieľom samostatného projektu je vytvorenie webového portálu Scienvironment, ktorý sa venuje ekologickým a environmentálnym témam a alternatívnym spôsobom života. Názov je zvolený tak, aby sa nekryl zo žiadnou inou známou webovou stránkou v českom alebo slovenskom internetovom prostredí. Názov nemá slovenský, ani český ekvivalent, ale vychádzajúc z predpokladu, že väčšina populácie má základné znalosti anglického jazyka, je používaný len v angličtine. Ako už bolo zmienené, Scienvironment sa nezameriava na jednu oblasť ekológie, ani environmentalistiky, ale informuje o rôznych témach týkajúcich sa daných vedeckých disciplín a ekologického spôsobu života.


Webová stránka je rozdelená pomocou navigačných barov do štyroch rubrík: novinky, interview, ekoprodukty a odkazy. Prvé dve rubriky obsahujú články venované ekologickým a environmentálnym témam. Cieľom textov v sekcii novinky je informovať čitateľov portálu o tom, ako sa správať a žiť ekologicky. Texty sú z hľadiska žurnalistického žánru ťažko zaraditeľné, pretože dôraz sa kladie sa ich zrozumiteľnosť a zaujímavé spracovanie, než na dodržiavanie presnej podoby žánrov publicistického štýlu. Sekcia interview obsahuje rozhovory s odborníkmi a ľuďmi, ktorí sa venujú určitej ekologickej činnosti. Rozhovory by mali plynule nadväzovať na témy článkov zo sekcie novinky a ponúknuť tak potenciálnym čitateľom iný pohľad na tému či problém spracovaný v článkoch alebo ich doplniť o praktické informácie.


Ďalšie dve sekcie nemajú žurnalistický charakter, ale majú čitateľom pomôcť orientovať sa v spleti webových stránok a internetových obchodov, ktoré sa zaoberajú ekologickými témami a výrobkami. Rubrika ekoprodukty informuje o stránkach ponúkajúcich ekologické produkty. Pôvodným zámerom tejto sekcie bolo prilákať čitateľov a ponúknuť im aj iné služby ako informovanie o témach ekológie a environmentalistiky. Sekcia odkazy má podobný cieľ a to umožniť návštevníkom prehliadať si iné stránky s podobnou tematikou.


Preto, aby jednotlivé články boli zaujímavé a pôsobili pútavo, sú v textov použité netextové prvky ako video, fotografia či grafika. Snahou je používať autorské obrazové materiály, ale v prípadoch, v ktorých to nie je možné, sú použité prevzaté fotografie, pričom je v každom článku uvedený ich zdroj. K prevzatiu obrazových materiálov je v projekte používaný server Wikimedia Commons, ktorý obsahuje voľne dostupné obrázky, videá a zvukové stopy, ale aj iné zdroje audiovizuálnych a obrazových materiálov, napr. sociálna sieť YouTube. Dôležitým prvkom internetových portálov je  tiež interaktivita a možnosť komunikovať s ich návštevníkmi. Preto je portál prepojený so sociálnou sieťou Facebook, na ktorej som vytvorila fanúšikovskú stránku Scienvironment. Čitateľ tak má možnosť ohodnotiť jednotlivé články pomocou komentára alebo tlačítka „páči sa mi“ a zdieľať ich na svojej profilovej stránke.


Na realizáciu samostatného projektu je potrebné vytvoriť internetovú stránku na jednom z freehostingových serverov, ktoré sú bezplatné a sú preto vhodným miestom na vytváranie blogov, osobných stránok či študentských projektov. Väčšina freehostingových domén má nevýhodu v tom, že zobrazuje reklamné banery, ktoré môžu návštevníkov stránok rušiť. Na vytvorenie portálu Scienvironment som preto zvolila doménu European Free Web Hosting, ktorej výhodou je, že neobsahuje žiadne reklamy.

 

5. Postup práce

 

5.1 Vytvorenie webovej stránky


Prvým krokom v realizácii samostatného projektu bolo zvolenie spôsobu vytvorenia webovej stránky. Na založenie portálu je možné použiť rôzne webové šablóny, ktorých nevýhodou je to, že obmedzujú webového dizajnéra po vizuálnej stránke. Portál Scienvironment bol preto vytvorený pomocou HTML kódovania. HTML (hypertextový značkový) jazyk je jazyk určený na vytváranie webových stránok a iných informácií zobraziteľných vo webovom prehliadači. Umožňuje vytvárať dokumenty obsahujúce text, hypertextové odkazy, multimediálny a iný obsah. Keďže moje znalosti HTML jazyka sú pomerne obmedzené, vytváranie portálu som konzultovala s človekom, ktorý sa kódovaniu vo voľnom čase venuje a ktorý mi pomohol s technickými záležitosťami realizácie samostatného projektu.


Stránka odpovedá webovým štandardom. Funkcie portálu ako odseky, fonty, navigačný bar a pod. boli teda vytvorené pomocou HTML kódovania. Štýl webovej stránky, teda pozadie, farby, štýl nadpisu, štýl navigačného baru atď., bol utváraný pomocou kaskádového štýlu resp. CSS. To je jednoduchý mechanizmus na vizuálne formátovanie internetových dokumentov. Interaktívnosť stránky bola dosiahnutá pomocou knižnice jQuery (JavaScript knižnica). Tento otvorený software kladie dôraz na interakciu medzi JavaScriptom a HTML a umožňuje vytváranie animácií a efektov, výber DOM elementov a rozšíriteľnosť pomocou pluginov.


Ďalším krokom bolo zaregistrovanie internetovej domény a tiež voľba adresy internetovej stránky. Ako som už spomenula, vybrala som doménu European Free Web Hosting, ktorá je doménou tretej úrovne a preto je za zvolenú adresu nutné pridať ešte niektorý z pridaných názvov freehostingu. Výhodou zvolenej domény je aj to, že pridaný  názov je na rozdiel od iných freehostingových domén pomerne krátky a potenciálny návštevník si ho môže ľahšie zapamätať. Výsledná internetová adresa portálu je http://scienvironment.eu.pn.

 

5.2 Vizuálna podoba webovej stránky


Vizuálna stránka portálu je dôležitá z toho dôvodu, že ho dokáže odlíšiť od iných webových stránok a zároveň môže prilákať potenciálnych návštevníkov. Pri vytváraní webu bol dôraz kladený najmä na to, aby jeho vizuálna stránka korešpondovala s obsahom. Zvolená bola preto prírodná tematika. Pozadie tvorí obrázok bambusov, podľa ktorého boli vybrané farby portálu- oranžová, zelená a hnedá, ktoré majú tiež evokovať prírodu. Snahou bolo, aby portál pôsobil príjemne a nenútene a aby jeho vizuálna stránka dokázala pritiahnuť čitateľov. Trendom vytvárania dnešných webových stránok je minimalistické prepracovanie a toho som sa pri tvorení webu Scienvironment držala.


Ďalším bodom, na ktorý bol kladený dôraz bola pre prehľadnosť stránky. Keďže užívatelia internetu neradi strácajú čas preklikávaním a hľadaním informácií, zámerom bolo vytvorenie menu, ktoré by bolo „user friendly“. Menu portálu je preto jednoduché a pozostáva zo štyroch navigačných barov, ktoré odpovedajú jednotlivým rubrikám. Je umiestnené na ľavej strane webovej stránky a tvoria ho malé kruhové ikonky odpovedajúce obsahu jednotlivých rubrík. Pri tvorení vizuálnej stránky portálu som tiež prihliadala na fakt, že návštevnosť webových stránok je dôležitým ukazovateľom pre potenciálnych zadávateľov reklamy a preto musí byť vizuál portálu navrhnutý tak, aby stránka nestrácala čitateľov kvôli jej zložitosti a neprehľadnosti. Zdrojom pozadia a ikon je internet a obe boli upravené pre potrebu stránky.


5.3 Obsah webovej stránky


Obsah webovej stránky bol tvorený počas niekoľkých týždňov. Pôvodne som sa chcela venovať najmä novým vedeckým objavom a technológii, ktoré podporujú ekologické riešenia a udržateľný rozvoj, ale potom som sa rozhodla venovať aj iným témam súvisiacim s ochranou životného prostredia a alternatívnym spôsobom života, akými sú napríklad vegánstvo či permakultúra. Najskôr som pracovala na písaní textov, ktoré sú zverejnené v sekcii novinky. Vybrala som si niekoľko tém, ktoré som považovala za zaujímavé a aktuálne a napísala som o nich krátke články. Ich obsah je zameraný napríklad na ekologickú formu prepravy, ekologické stravovanie či alternatívny spôsob dizajnu krajiny nazvaný permakultúra. Keďže samostatný projekt má mať multimediálnu podobu, doplnila som články o fotografie a videá. Snahou bolo, aby aj netextové prvky boli autorské a preto som nafotila niekoľko fotografií a natočila zopár videí Ich kvalita nebola podľa môjho názoru dostatočná a nakoniec som sa rozhodla použiť iba niektoré z nich.


Na sekciu novinky nadväzuje rubrika interview, ktorej pôvodným zámerom bolo podať rozširujúce informácie a názor odborníkov na témy pojednávajúce v sekcii novinky. Oslovila som viacero odborníkov a ľudí venujúcich sa ochrane životného prostredia. Z časových dôvodov mi ale niektorí z nich odmietli poskytnúť rozhovor. Z rovnakého dôvodu som musela urobiť niektoré z rozhovorov cez telefón, napriek tomu, že som sa snažila osobne sa s respondentmi stretnúť. Interview som viedla napríklad s blogerom a propagátorom vegánstva, permakultúrnym dizajnérom či študentkou, ktorá sa venuje environmentálnej žurnalistike.


Nakoniec som sa venovala obsahu rubriky ekoprodukty. Na internete som vyhľadala štýlové a ekologické produkty, ku ktorým som napísala krátku charakteristiku. Túto sekciu som sa rozhodla do menu stránky zaradiť z toho dôvodu, že je akousi „pridanou hodnotou“ pre potenciálnych čitateľov a pomôže im zorientovať sa v širokej ponuke ekoproduktov., popr. ich môže podnietiť k záujmu o ochranu životného prostredia. Z rovnakého dôvodu je v menu rubrika odkazy, ktorá návštevníkov webu odkazuje na iné stránky, ktoré píšu o ekologických a environmentálnych témach.


Pri vytváraní obsahu som sa snažila dbať na to, aby boli články pútavé a zrozumiteľné. V textoch preto nepoužívam odborné výrazy, ani dlhé súvetia. Jazykový štýl článkov by sa dal charakterizovať ako hovorový. Namiesto úvodného textu som za pomoci voľne dostupného programu Go Animate vytvorila krátke animované video, ktoré ozrejmuje návštevníkom zámer a zameranie webovej stránky.

 

5.4 Publikovanie článkov


Na publikovanie článkov sa u väčšiny webových stránok používa redakčný systém Wordpress, do ktorého sa môže prihlásiť každý, kto má k nemu na danom portáli prístup a webový portál tak môže mať viacerých redaktorov. Keďže portál Scienvironment je vytvorený v HTML kóde a ten nemá „vstavaný“ Wordpress ako niektoré webové šablóny, vynechala som nahrávanie tohto redakčného systému na stránku a články som publikovala pomocou jazyka HTML.

 

5.5 Propagácia webovej stránky


Na internete je nespočetné množstvo webových stánok a preto je propagácia dôležitou súčasťou vytvárania webového portálu. Ako som už zmienila, web som sa rozhodla propagovať pomocou sociálnych sietí, ktoré sú v dnešnej dobe vplyvným prostriedkom marketingu. Založila som stránku na Facebooku, na ktorej som publikovala odkazy na články. Facebook som zvolila preto, že je to najrozšírenejšia sociálna sieť, ktorej mesačná návštevnosť dosahuje až 1,3 miliardy užívateľov. Zároveň je to miesto, kde môžu potenciálni čitatelia nechávať odkazy, komentovať alebo inak hodnotiť webovú stránku Scienvironment. Pôvodne som chcela fanúšikovské stránky portálu vytvoriť aj na iných sociálnych sieťach ako Twitter, Pinterest a Instagram, ale tieto sociálne médiá nie sú u nás natoľko rozšírené a preto som od tohto plánu upustila.

 

6. Sebahodnotenie


S výsledkom svojho samostatného projektu som celkom spokojná, napriek tomu si myslím, že má niekoľko nedostatkov. Z môjho pohľadu je stránka prehľadná a vizuálne dobre spracovaná. Čitateľ by mohol oceniť vzhľad portálu a jednoduché rozloženie navigačných barov. Ďalej má možnosť prejsť na sociálnu sieť Facebook a ohodnotiť článok (tlačítko „páči sa mi“) alebo zdielať ho so svojimi priateľmi.


Jedným z nedostatkov je moja neuspokojivá znalosť pojednávaných oblastí. Napriek tomu, že som sa pri písaní článkov snažila načítať dostatočné množstvo literatúry a čerpať z viacerých zdrojov, nemôžem vylúčiť, že sa v textov nenachádzajú chyby. Problém vidím aj v tom, že som nedokázala priniesť pôvodné a exkluzívne texty v sekcii novinky. Naopak rubriku interview hodnotím ako vydarenú a originálnu. Jedinou chybou tejto sekcie je, že niektoré rozhovory mohli byť dlhšie a priniesť viac informácií. Tento nedostatok bol dôsledkom obmedzeného času, ktorý mi niektorí respondenti poskytli.


Podarilo sa mi dodržať požiadavky online samostatného projektu. Môj webový portál pozostáva z viac ako desiatich materiálov a obsahuje textové prvky, videá, fotografie a slideshow. Avšak pôvodný plán použiť na stránke čo najviac autorských netextových prvkov som nedokázala dodržať. Na stránke som publikovala dve vlastné fotografie a dve videá. Nedostatok autorských materiálov na portáli bol spôsobený aj tým, že povaha niektorých článkov si vyžadovala napríklad fotografiu konkrétneho produktu. Napriek tomu si nemyslím, že táto skutočnosť znižuje úroveň webovej stránky.


Nápaditosť a originalitu webu Scienvironment je ťažké zhodnotiť. Na jednej strane existuje množstvo webových stránok, ktoré sa venujú ekológii, environmentalistike a alternatívnym spôsobom života. Na strane druhej som v českom a slovenskom internetovom prostredí našla len niekoľko portálov, ktoré sa venovali ekológii a environmentalistike vo všeobecnosti. No dovolím si povedať, že ich vizuálna stránka nebola na úrovni stránky Scienvironment. Preto mám za to, že tento portál je do určitej miery originálny a zároveň môže slúžiť aj ako rozcestník spomínaných webových ekologických stránok. Kladne hodnotím potenciál stránky. Myslím si, že portál je možné ďalej rozpracovávať a prinášať čitateľom aktuálne informácie z oblasti ekológie. Som presvedčená o tom, že ak by som na stránke ďalej poctivo pracovala, obstála by v konkurencii iných ekologických resp. environmentálnych portálov.

 

7. Literatúra/Zdroje


www.jakpsatweb.cz


www.itnavody.sk


www.klikzone.cz


www.permakultura.sk


www.pernakulturacs.cz


www.ekologika.sk


www.zelenarchitektura.sk


www.enviweb.cz


www.ekopolitika.cz


www.ekozivot.cz


www.rozhlas.cz


www.ekolist.cz


www.priroda.cz


www.greenpeace.cz


www.zelenycarodej.cz


www.priateliazeme.sk


www.biospotrebitel.sk


www.kruhzivota.sk


www.tumblr.com


www.commons.wikipedia.org


www.calfeedesign.com


www.jamesdysonaward.org


www.youtube.com


www.hdwallsource.com


www.slideshare.net


www.sosna.sk


www.greenfoodie.com.au


www.mladireporteri.sk

Zobrazeno 1884 krát
Naposledy upraveno: út., 2. prosinec 2014 21:47
Pro psaní komentářů se přihlaste