st., 5. květen 2021 22:33

O živote nevidiacich

Ilustračná fotografia Ilustračná fotografia Zdroj: pexels.com
Písaná žurnalistika. Názov: O živote nevidiacich. Počet textov: 4

1) Cieľ práce

Cieľom tohto samostatného projektu je prostredníctvom súboru štyroch článkov priblížiť čitateľom život ľudí so zrakovým postihnutím. Súbor článkov sa skladá z otváraku, dvoch rozhovorov a jednej story.

2) Zdôvodnenie voľby témy

Prvýkrát sa mi myšlienka spracovať samostatný projekt o živote nevidiacich vnukla, keď som prechádzala okolo Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenka, občianskeho združenia, ktoré sídli veľmi blízko môjho domu. Hovorila som si, ako je možné, že o tomto združení nič neviem, napriek tomu, že okolo neho chodím od detstva takmer každý deň?

Myslím si a verím, že vybraná téma je nesmierne dôležitá. K výberu tejto témy výrazne prispelo zistenie, že mnoho ľudí stále nevie, ako osloviť nevidiaceho na ulici a často majú strach, že nebudú vedieť, ako nevidiacemu pomôcť. Považovala som za veľmi dôležité aj takýmto spôsobom rozšíriť povedomie o nevidiacich a v prvom článku, otváraku, ponúkam niekoľko rád, napríklad ako pomôcť nevidiacemu prejsť cez prechod pre chodcov či akým signálom nevidiaci hlási, že sa chystá prejsť cez cestu.

Túto tému som si vyberala s tým, že aj ja by som sa chcela dozvedieť viac o tom, akým prekážkam čelia v dnešnej spoločnosti nevidiaci a ako im chýbajúci zrak komplikuje život a vykonávanie každodenných aktivít. Výsledkom je zistenie, že nevidiaci dokážu takmer všetko, čo si zaumienia. Pri ich živote im výrazne napomáha aj vývoj techniky, napríklad počítače a telefóny s hlasovým výstupom a podobne.

3) Zdroje/stav problematiky

Problematike nevidiacich sa venuje množstvo kníh či internetových článkov. Je to prirodzené, pretože téma nevidiacich je veľmi široká a veľmi dôležitá. Túto tému dávajú do povedomia najmä rôzne občianske združenia či neziskové organizácie, ale taktiež sa jej často venujú aj najrôznejšie médiá. Množstvo textov píšu aj sami nevidiaci, ktorí sa samozrejme v problematike orientujú najlepšie. Medzi takéto texty patrí napríklad publikácia Žiť ako vy, ktorú napísal nevidiaci autor Miroslav Michálek. Publikácia mi veľmi pomohla dostať sa do problemaatiky, pretože obsahuje množstvo skúseností nevidiacich, návrhy, doporučenia a takisto odkazy na ďalšie zdroje. 

Najprínosnejším materiálom, na ktorý som narazila, je Manuál pomoci nevidiacim, ktoré vydala pražská nezisková organizácia Okamžik alebo tiež príručka Sme medzi vami, ktorú vydalo občianske združenie Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Oba materiály sú určené pre laikov a sú napísané veľmi jasne. 

Podobné články, ako som si vybrala ja, teda v rôznych podobách spracované sú, avšak nenašla som žiadny podobný súbor článkov, ktorý poskytuje komplexnejší prehľad o živote ľudí so zrakovým postihnutím. 

4) Ideový plán

Mojím zámerom bolo sprostredkovať náhľad do života ľudí so zrakovým postihnutím. Za týmto účelom som vytvorila štyri texty. Témy jednotlivých článkov som vyberala s tým, aby bol každý jeden špecifický a jedinečný. Chcela som, aby súbor článkov ako celok ponúkal široký pohľad na problematiku nevidiacich.

Prvým, úvodným článkom je otvárak, ktorý má za cieľ vyvrátiť mýty kolujúce o nevidiacich a poskytnúť základné rady čitateľom, ako postupovať pri stretnutí s nevidiacim, čo robiť a čo určite nerobiť. Druhý článok je rozhovor s PR manažérkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Je to jedno z najväčších občianskych združení na Slovensku, ktoré pomáha a poskytuje služby nevidiacim, ale taktiež usporadúva rôzne podujatia, pomocou ktorých sa snaží priblížiť život nevidiacim širokej verejnosti.

Po rozhovore s predstaviteľkou Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska nasleduje story. Je to príbeh opisujúci život Viery Petrovčinovej, nevidiacej učiteľky hudby na základnej umeleckej škole v Humennom.

Posledným článkom je rozhovor o výcviku vodiacich psov s vyštudovanou kynologičkou a predsedníčkou občianskeho združenia Psi pre život Katarínou Hornišovou.

5) Postup práce

Tému samostatného projektu som si určila už v novembri roku 2020. Následne som začala s rešeršou dostupných materiálov a po prečítaní niekoľkých internetových článkov som si zvolila žánre a témy jednotlivých článkov. Definitívnemu určeniu témy predchádzala dohoda s konzultantom samostatného projektu. Po našej vzájomnej dohode som sa rozhodla zrealizovať štyri články.

Ešte v novembri som kontaktovala riaditeľku a PR manažérku Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) s tým, či by bolo toto občianske združenie ochotné so mnou spolupracovať pri realizácii môjho študentského projektu. Bola som veľmi príjemne prekvapená ochotou, s akou som sa stretla. PR manažérka Eliška Fričovská mi poskytla rozhovor o činnosti ÚNSS a takisto mi poskytla aj kontakty, ktoré som zužitkovala pri tvorbe ďalších článkoch.

5.1 Otvárak
Napriek tomu, že tento článok je ako prvý v mojom samostatnom projekte, napísala som ho až ako tretí v poradí. Dôvodom je to, že sa v ňom nachádza veľa informácií, ktoré som získala prostredníctvom predchádzajúcich rozhovorov. Okrem toho mi poslúžili aj rôzne články na internete alebo napríklad Manuál pomoci nevidiacim, ktorý vydala pražská nezisková organizácia Okamžik. Článok poskytuje rady, ako sa správať ku človeku so zrakovým postihnutím a taktiež vyvracia rôzne mýty, ktoré o nevidiacich ešte stále kolujú.

5.2 Rozhovor
Tento rozhovor som zrealizovala s už spomínanou PR manažérkou ÚNSS Eliškou Fričovskou. Vyžadoval si dôslednú prípravu a podrobné preskúmanie stránok Únie, aby som získala aspoň čiastočný prehľad o ich práci a taktiež, aby som dokázala vymyslieť prínosné otázky. V článku sú priblížené úlohy, ciele a aktivity ÚNSS, ale tiež poskytuje odpovede na otázky, či majú nevidiaci rovnaké príležitosti ako my alebo ako by sa dali zlepšiť podmienky pre ľudí so zrakovým postihnutím. Rozhovor bol kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii zrealizovaný cez Zoom.

5.3 Story
Story vznikla z rozhovoru s Vierou Petrovčinovou, ktorý bol realizovaný cez Jitsi Meet. Pred rozhovorom som si pripravila otázky. Keďže išlo o rozhovor týkajúci sa primárne života pani Petrovčinovej, bol veľmi uvoľnený a otázky neboli striktne dané. Často som položila otázku, ktorú som nemala pripravenú či naopak nejakú pripravenú vypustila. Story ponúka zaujímavý náhľad do života nevidiacej učiteľky hudby a poukazuje na prekážky, ktorým musela čeliť.

5.4 Rozhovor
Na záver mi rozhovor poskytla cvičiteľka vodiacich psov Katarína Hornišová. Vodiace psy sú určite témou, ktorá patrí do môjho samostatného projektu a na tento rozhovor som sa veľmi tešila. Tvorbe otázok predchádzala rešerš internetových článkov a rozhovorov s viacerými cvičiteľmi vodiacich psov. Pôvodne som plánovala spracovať reportáž, ktorá by ukazovala výcvik takýchto psov. Reportáž sa mi žiaľ nakoniec kvôli pandémii koronavírusu nepodarilo zrealizovať. Rozhovor vznikol pomocou emailovej a telefonickej komunikácie.

6) Sebahodnotenie
Osobne si myslím, že sa mi zámer môjho samostatného projektu podarilo naplniť. Dokázala som vytvoriť články, pomocou ktorých čitateľ viac prenikne do života človeka zo zrakovým postihnutím. Na príklade Viery Petrovčinovej, ktorá je nesmierne aktívna a pozitívna, sa mi podarilo ukázať, že nevidiaci dokáže napriek občasným predsudkom zo strany spoločnosti, dosiahnuť svoje ciele.

Problematika je veľmi široká, preto by sa určite dalo vytvoriť ešte množstvo článkov, ktoré by do môjho projektu zapadli. Napriek tomu si myslím, že témy boli vybrané dobre a každá jedna je svojím spôsobom zaujímavá.

Mrzí ma, že sa mi kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii nepodarilo zrealizovať reportáž o výcviku vodiacich psov. Je to určite niečo, čo by môj projekt ešte viac oživilo a ak by som mala možnosť, určite by som takúto reportáž spracovala. Napriek tomu som rada, že sa mi prácu cvičiteľky vodiacich psov podarilo priblížiť aspoň pomocou rozhovoru.

7) Literatúra/zdroje + konkurenčné projekty

ČTK. Neočuchávať, nepobehovať, nešklbať – to je heslo vodiacich psov. [online] 2014 [cit. 15.03.2021] Dostupné z: https://zurnal.pravda.sk/spolocnost/clanok/340078-neocuchavat-nesklbat-nepobehovat-to-je-heslo-vodiacih-psov/

FUKSOVÁ, Pavlína. Předsudky vůči osobám se zrakovým postižením, nevidomým. . [online] 2014 [cit. 20.03.2021] Dostupné z: https://www.tyflocentrumusti.cz/l/predsudky-vuci-osobam-se-zrakovym-postizenim-nevidomym2/

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1246-2.

JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc, 2009. ISBN 978-80-244-2218-3.

MICHÁLEK, Miroslav. Žít jako vy aneb rovné příležitosti pro nevidomé. Okamžik. [online] 2016 [cit. 12.03.2021] Dostupné z: https://www.okamzik.cz/wp-content/uploads/2019/05/B05.pdf

OKAMŽIK. Manuál pomoci nevidomým. [online] 2015 [cit. 12.03.2021] Dostupné z: https://www.knihovnahod.cz/pdf/manual-pomoci-nevidomym.pdf

ÚNSS. Sme medzi vami. [online] 2016 [cit. 15.03.2021] Dostupné z: https://unss.sk/subory/2012-sme-medzi-vami/brozura-sme-medzi-vami.pdf

 

Zobrazeno 170 krát
Naposledy upraveno: st., 5. květen 2021 23:10

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste