čt., 4. červen 2020 04:53

Záměr projektu: Sigmund Freud a Olomouc

Busta Sigmunda Freuda v Olomouci Busta Sigmunda Freuda v Olomouci Zdroj: Anna Himmelová
Samostatný projekt se zabývá pobytem Sigmunda Freuda v Olomouci. Spadá do kategorie psané žurnalistiky, vědecká specializace. Články v rámci projektu: „Freud byl v Olomouci těsně před svatbou. Také tu pojídal kokain,“ vypráví ze své knihy Jiří Fiala, Po stopách Sigmunda Freuda: „To jediné snesitelné na Olomouci je velkoměstská kavárna.“, Kniha o vojenském cvičení v Olomouci v roce 1886. A také o Sigmundu Freudovi, Anketa: Vědí Olomoučané, že Freud neměl rád jejich město? a Komentář: Hon po slavných osobnostech.

1. Cíl práce

Tento projekt se zabývá knihou Sigmund Freud v Olomouci v roce 1886 a jejím vznikem. Kniha popisuje pobyt zakladatele psychoanalýzy v Olomouci, projekt ale nechce nijak tlumočit její obsah a zaobírat se Freudem. Snaží se popsat, jak taková historická kniha vzniká, a co přesně svým čtenářům nabízí popřípadě jak úspěšná v tom je. Pokusím se toho dosáhnout v sérii textů skládající se z rozhovoru s autorem knihy, recenzí na knihu, reportáží, komentářem a anketou.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

Vybrala jsem si psát svůj projekt v rámci vědecké specializace, jelikož mě vždy zajímali populárně naučné texty a jejich zpracování. V rámci své budoucí práce bych se ráda zabývala alespoň do určité míry popularizací různých vědeckých studií či historických reálií pro širší veřejnost, takže jsem na nějaké takové téma chtěla vytvořit texty už v rámci svého projektu. Zajímá mě především oblast historie a psychologie, proto když jsem skrze Žurnál UP objevila velice zajímavou publikaci nesoucí název Sigmund Freud v Olomouci roku 1886, začala jsem uvažovat, zda bych okolo ní nemohla nějak svůj projekt postavit.

V médiích se většinou moc nepíše o populárně naučných publikacích. Proto mi přišlo zajímavé zkusit se takovémuto tématu věnovat. Nejenom napsat recenzi, která by mohla informovat potencionální čtenáře o existenci samotné knihy, ale kladla jsem si za cíl i popsat samotný proces vzniku takovéto publikace, jelikož mě samotnou zajímalo, kolik práce se může skrývat za nalezením všech potřebných historických zdrojů a kolik práce dá jejich uspořádání. Lidé jsou často zvyklý mít k dispozici již zpracovaný hotový produkt, podívat se ale blíže na samotnou práci autorů knihy a jejich motivaci k jejímu vytvoření může být někdy skoro stejně zajímavé jako samotný obsah jejich výsledné práce.

 

3. Stav problematiky

Hlavním zdrojem pro celý projekt bude publikace Sigmund Freud v Olomouci roku 1886 a rozhovor s hlavním autorem knihy profesorem Bohemistiky Jiřím Fialou, který se dlouhodobě věnuje historii Olomouce a olomouckého regionu. Jiří Fiala odvedl na knize nejvíce práce, popsal veškeré historické reálie v knize a následně je uváděl do souvislostí s informacemi, které o svém pobytu psal Sigmund Freud ve svých dopisech z Olomouce.

Co se samotné přítomnosti Freuda v Olomouci týče, o ní získala řada lidí povědomí díky bustě Sigmunda Freuda, která byla v roce 2016 umístěna na zeď u Caffé Opera. Zde se dříve nacházelo Caffeé Hirsch, které bývá považováno za kavárnu, ve které Freud v Olomouci rád trávil svůj čas a o které ve svých dopisech psal jako o jediném pozitivu v celém městě.

Žádná recenze přímo na knihu neexistuje. V rámci jejího vydání o ní ale referovalo několik internetových stránek a serverů jako například Vlastivědné muezum v Olomouci, Žurnál online nebo i Olomoucký Deník. V rámci vydání publikace byl natočen i krátký snímek dlouhý přibližně minutu a půl, který zobrazuje Freuda sedícího v kavárně píšící dopisy. Dá se najít na youtube pod názvem: Sigmund Freud (psychiatr), jako vojenský lékař v Olomouci.

 

4. Ideový plán

Ve svém projektu bych se chtěla zaměřit na knihu Sigmund Freud v Olomouci roku 1886, která popisuje krátký pobyt zakladatele psychoanalýzy v Olomouci během vojenských cvičení. Jak jsem již předesílala při zdůvodňování volby svého tématu, nerada bych se příliš zaměřovala na její obsah či jen opakovala, co v ní již bylo řečeno, i když i tomu bude do určité míry věnována pozornost například v recenzi celé knihy. Při čtení samotné publikace mě velmi zajímalo samotné vytvoření takovéto knihy či historických článků obecně. Ráda bych tedy především skrze rozhovor s autorem zjistila, z jakých zdrojů byly samotné informace získávány, jak náročné bylo k nim se dostat a jak byly následně zpracovávány do výsledného produktu.

Další věc, která by mě v rámci mého projektu zajímala, je jak přesně lidé mohou takovou takto populárně naučnou literaturu vnímat a co si z ní mohou odnést. Tomu věnuji pozornost ve třech o něco kratších textech, které jsou součástí mého projektu. Jedním z nich bude například krátká fotoreportáž, která zdokumentuje výpravu, na kterou by se mohl chtít vydat každý kdo si publikaci, která je středem zájmu tohoto projektu, přečte. Kniha důkladně popisuje všechna místa, o nichž s jistotou můžeme říci: tady pobýval Freud, tudy se procházel, tady si dával kávu. Může být tedy zajímavé se podívat, jak vypadají dnes oproti historickým fotografiím v publikaci. Dalším z textů anketa, ve které budou zaznamenány odpovědi obyvatelů Olomouce na dvě otázky. První z nich zní: Co víte o Sigmundu Freudovi? Druhá je o něco méně otevřená a ptá se: Víte, že Sigmund Freud pobýval nějakou dobu v Olomouci? Posledním z žánrů, který bude v mém projektu zahrnut, je komentář, který se zabývá tvorbou takovýchto publikací a připomínkou a nastiňuje i trochu jiný pohled jak by mohl potencionální čtenář na takovouto publikaci vůbec nahlížet.

Doufám, že se mi s touto strukturou povede získat zajímavé texty, které nebudou pouze odrážet můj názor na knihu a její zhodnocení, ale odhalí i zákulisí z její tvorby a ukáží, zda náhodou alespoň pro nějaké obyvatele Olomouce nepomohla rozšířit povědomí o návštěvě slavného psychoanalytika v jejich městě.

 

5. Postup práce

Jako první jsem si knihu přečetla a důkladně se obeznámila s jejím obsahem, jelikož z ní bude z větší či menší části vycházeno prakticky ve všech napsaných textech tohoto projektu. Tou nejdůležitější částí celé práce bylo domluvit si rozhovor s hlavním autorem publikace, která je středem zájmu mého projektu, profesorem Jiřím Fialou.

Nad žánrem, kterým zpracuji informace, které od něj získám, jsem nějakou dobu přemýšlela, než jsem se rozhodla, že nejpřehlednější a nejsrozumitelnější je bude ponechat ve formě rozhovoru. Rozhovor, či v tomto případě specifičtěji publicistické interview, jak je možné se dočíst například v knize Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů napsané Viktorem Jílkem typické je pro něj především to, že na sebe jednotlivé výpovědi dotazovaného navazují a jsou často velmi otevřené nebo konkrétní.

Současně se zpracováváním rozhovoru jsem začala tvořit recenzi, jejímž cílem je dle Viktora Jílka přiblížení a vyvážené hodnocení hotového publikovaného díla. Pokusila jsem se v ní tedy stručně shrnout hlavní body díla, vyzdvihnout nejzajímavější části i zhodnotit, co by potencionálně mohlo čtenáře odradit.

Jako další jsem vytvořila krátkou reportáž po místech, která Freud navštívil, je tedy doplněná i o fotografie. Jak je zmínění v knize Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů, reportáž slouží k zprostředkování zážitků a dojmů, které autora zaujala a má silný informační potenciál.

Ohledně dalšího žánru nebo žánrů jsem váhala. Nakonec, abych přidala žánr skladbě pestrost a více, jsem se rozhodla pro anketu, což je dle Viktora Jílka jedna z metod zjišťování veřejných názorů ke konkrétnímu aktuálnímu problému nebo tématu. Samozřejmě že výsledky ankety se nedají brát jako nijak reprezentativní výsledek, jelikož jsem se ptala jen velmi malého množství lidí, ze kterého mi ještě menší část skutečně byla ochotná poskytnut relevantní odpověď.

Poslední s žánrů, který jsem zahrnula v mém projektu, je komentář. V knize Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů je Viktorem Jílkem popsán jako žánr na pomezí zprávy a úvodníku, který se drží faktů, ale při jejich interpretaci uplatňuje postoj autora, argumentace je nevěcná a často mívá i neuzavřený závěr. Komentář v mém projektu částečně vychází z recenze, částečně se zaobírá celkově problematikou knih na tomto principu. Také se zaobírá, tím jaké informace v nich pro potencionální čtenáře jsou a nastiňuje i trochu jiný pohled na to, jak by mohli na takovouto publikaci vůbec nahlížet.

Celková doba, kterou mi zpracování jednotlivých žánrů se špatně odhaduje, jelikož jsem na celém projektu pracovala průběžně. Odhadem mi nejvíce času zabralo zpracování rozhovoru s profesorem Jiřím Fialou. Samotný rozhovor mi sice zabral asi jen hodinu a půl, příprava na něj, i když nepočítám samotné čtení knihy, jeho přepis, vybrání relevantních informací a uspořádání byl daleko delší. Poté byla časově náročná i reportáž, která obsahovala zjištění současné polohy všech míst, která dle knihy Freud navštívil a jejich následné navštívení a zdokumentování na fotoaparát. Stejně tak anketa zas pro změnu vyžadovala nalezení dostatečného množství ochotných respondentů, kteří byli ochotní poskytnout relevantní odpovědi. Naopak ne druhou stranu třeba vytvoření komentáře zabralo asi jen hodinu.

 

6. Sebehodnocení

Zhodnotila bych svůj projekt jako úspěšný. Jak jsem zmínila na začátku, snažila jsem se ve svém projektu popsat, co přesně publikace Sigmund Freud v Olomouci roku 1886 Snaží se popsat, co přesně svým čtenářům nabízí a jak přesně vznikala. Popsáno to bylo v pěti textech s různými žánry a to v rozhovoru, recenzi, reportáži, anketě a komentáři.

Zkoušela jsem se více zaměřit na žánry, které jsem neměla pořádně šanci psát během praxe a pokusit se tím tedy ukázat, že jejich tvorba je v mých žurnalistických dovednostech.

Bohužel s doktorkou Kamilou Holáskouvou se mi rozhovor, udělat nepodařilo, s mou žádostí mě odkázala na to, že profesor Jiří Fiala odvedl většinu práce se zdroji a že mi k samotné knize nesdělí nic, co by nezjistila od profesora Jiřího Fialy.

Jedním z nejnáročnějším žánrů z těch, které jsem zpracovávala, byla paradoxně anketa, jelikož jsem ji chtěl zpracovávat během hezčího počasí, až bude venku snadnější zastihnout lidi, kteří by mi mohli být ochotnější poskytnout odpověď. Vzhledem k propuknutí pandemie covid-19 a vyhlášení nouzového stavu bylo její A i po zrušení opatření byli potencionální respondenti ještě méně komunikativní než obvykle.

O samotném výsledném projektu doufám, že by mohl být zajímavý a motivovat potencionálního čtenáře nejen k přečtení publikace, kterou se projekt zabýval ale k celkovému většímu zájmu o místí historii a zdroje ze kterých může být získána stejně jako trochu kritické uvažování o některých jejích aspektech.

 

7. Literatura

FIALA, Jiří. HOLÁSKOVÁ, Kamila. Sigmund Freud v Olomouci v roce1886. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. ISBN 978-244-5414-6.

JÍLEK, Viktor. Žurnalistické texty jako výsledek působení jazykových a mimojazykových vlivů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 978-802-4422-183.

Zobrazeno 431 krát
Naposledy upraveno: pá., 5. červen 2020 18:30
Pro psaní komentářů se přihlaste