čt., 6. květen 2021 08:24

Vliv epidemie koronaviru na duševní zdraví

psycholožka Tereza Hrušková psycholožka Tereza Hrušková Zdroj: kpsychologovi.cz
V průběhu studia jsem si zvolila televizní profilaci a zdravotně-sociální specializaci. V rámci televizní profilace jsem absolvovala předmět Praktikum televizní žurnalistiky, Workshop televizní žurnalistiky a Programová skladba audiovizuálních médií. V rámci zdravotně-sociální specializace jsem absolvovala předmět Základy epidemiologie a zdravotnictví a Žurnalistická specializace zdravotně-sociální. Projekt je tedy spojením televizní profilace a zdravotně-sociální specializace. Cílem mého projektu bylo natočit rozhovor na téma Vliv epidemie koronaviru na duševní zdraví.

https://www.youtube.com/watch?v=piqD9ryWSXI

Zdůvodnění volby tématu

Vzhledem ke svému tematickému zaměření, jsem se rozhodla zpracovat téma s názvem „Vliv epidemie koronaviru na duševní zdraví.“ Toto téma jsem si vybrala v rámci své zvolené specializace, zájmu o danou problematiku a do jisté míry skrze jeho aktuálnost. Téma považuji v současné době za důležité a podle mého názoru by se mu mělo dostat stále větší pozornosti. Téměř všude se můžeme dočíst o tom, jaké příznaky má onemocnění covid-19, jaká rizika mohou nastat po prodělání nemoci, nebo jak se chránit proti samotnému viru. Neméně důležitou součástí našeho fyzického zdraví je ale i zdraví duševní. Během epidemie se tak mnozí z nás mohou potýkat s pocitem nejistoty, prázdnoty, nebo beznaděje. Dočasná ztráta oblíbených aktivit, omezení osobních kontaktů, samota a izolace, nebo strach ze samotné nákazy, ať už nás či našich blízkých. Všechny tyto okolnosti mají bezesporu vliv na naše duševní zdraví. Právě z tohoto důvodu jsem zvolila pro svůj projekt téma „Vliv epidemie koronaviru na duševní zdraví“, jelikož danou problematiku považuji za významnou a podstatnou část současného života.

Cíle práce
Cílem této práce bylo zjistit, jaký vliv má epidemie koronaviru na duševní zdraví. Jak už jsem zmínila výše, téma považuji za důležité a mělo by o něm být informováno stále častěji. Zároveň jsem se také zajímala o to, na které věkové skupiny má současná situace největší dopad a s jakými problémy se lidé nejčastěji potýkají. Nepochybně na nás mají velký vliv média, která nám zprostředkovávají informace o aktuálním vývoji epidemické situace. Téměř neustále máme před očima různé statistiky, které nám ukazují počty pozitivních případů a podobně. Proto jsem se zaměřila také na to, jaký vliv na nás mohou mít média při zprostředkovávání těchto informací. Z pohledu studenta pro mě bylo důležité dozvědět se o tom, jak studenti celkově zvládají online výuku v období koronaviru. Přestože online studium už nějakou dobu trvá, stále pro mě není tato forma výuky přirozená a podle mého názoru se nedá srovnávat se standardní prezenční výukou. Proto bylo mým úkolem navázat i tímto směrem. Dalším cílem bylo zjistit, jak se o své zdraví v této nelehké době starat. Co bychom pro sebe například měli dělat, abychom se cítili dobře, nejen po fyzické stránce, ale i po té duševní. V neposlední řadě jsem se zabývala tím, kde najít odbornou pomoc v případě nouze a kam se obrátit. Ke splnění těchto cílů, bylo zapotřebí vyhledat odborníka, který se danou problematikou zabývá, aby mi mohl na mé otázky zodpovědět. V tomto případě jsem proto kontaktovala psychologa, který by mi poskytl rozhovor.

Zdroje a stav problematiky
Epidemie koronaviru s sebou přinesla spoustu neočekávaných změn. Všichni z nás jsme se tak museli v podstatě ze dne na den přizpůsobit jiné a nezvyklé situaci. Téměř na všechny má tato situace nějaký dopad, na některé dokonce takový, že byli nuceni vyhledat odbornou pomoc. Vzhledem k tomu, že epidemická situace trvá přes rok, daná problematika tak ještě není dostatečně prozkoumaná. Uvedu zde tedy jen několik vybraných zdrojů, které se tématu věnují. Jaký vliv má epidemie koronaviru na duševní zdraví zjišťovali odborníci z Národního ústavu duševního zdraví. Na webových stránkách NUDZ jsou k dispozici jednotlivé výzkumné projekty, které se problematice blíže věnují. [1] Mimo jiné nedávno proběhla také konference, která se zaměřovala na to, jaký vliv má pandemie covid-19 na duševní zdraví. Vystoupil zde například psychiatr Martin Anders a Cyril Höschl, nebo zakladatelka projektu Nevypusť duši Marie Salomonová. [2] Právě projekt Nevypusť duši má za cíl bořit mýty a předsudky o duševních nemocech. Současně také usiluje o osvětu duševního zdraví. Tým odborníků se podílí na vzdělávání o duševním zdraví, připravuje také odborně zaměřené programy, se kterými navštěvuje školy po celé republice. [3] Jak na sobě pracovat, pečovat o své zdraví nejen v období epidemie a nemít strach z toho požádat o pomoc, ukazuje psycholožka Tereza na Instagramu KPsychologovi. [4] Poslední dva zmíněné zdroje se nevztahují pouze k duševnímu zdraví během epidemie koronaviru, ale k duševnímu zdraví obecně, nezávisle na epidemii. O dopadech pandemie covid-19 na psychiku se zmiňuje také Covid Portál.[5] Mám za to, že v průběhu několika dalších měsíců se problematice budou odborníci věnovat stále častěji. Přestože se situace momentálně obrací k lepšímu, onemocnění covid-19 tu s námi bude stále a všechna data o vývoji této problematiky nejsou doposud ještě známá.

Ideový plán
Výsledkem této práce by mělo být naplnění výše stanovených cílů. Tímto projektem se tak snažím o větší informovanost a lepší porozumění dané problematiky. Plánem bylo vytvořit reportáž formou rozhovoru. Za běžných okolností by se rozhovor uskutečnil osobně, bohužel to současná situace způsobená epidemií koronaviru neumožňuje, a proto rozhovor proběhl online. Otázky pokládané respondentovi budou vycházet z tématu této práce „Vliv epidemie koronaviru na duševní zdraví.“ Po natočení rozhovoru a dotočení některých záběrů, materiál upravím a sestříhám v programu určeném pro tvorbu a editaci videa. Videoprojekt následně veřejně publikuji.

Postup práce
Za úplný počátek práce bych označila výběr respondenta. Po zvolení tématu tedy následovalo oslovit někoho, kdo by mi poskytnul odpovědi na mé otázky. Přestože jsem poměrně rychle našla osobu, která mé žádosti vyhověla, později však přestala zcela komunikovat a já jsem tak byla nucena hledat někoho jiného. Nakonec se mi jako záložní plán podařilo spojit se s psychologem, se kterým jsem spolupracovala už v minulosti, a ten s mou žádostí o rozhovor souhlasil. Respondentkou byla Mgr. Tereza Hrušková, která působí jako psycholog v Brně v rámci psychologického poradenství při Vysokém učení technickém. Současně je také zakladatelkou projektu KPsychologovi, který má za cíl pomoci lidem v cestě za psychologem. Tereza je také aktivní na sociálních sítích, kde ostatním předává spoustu rad a tipů, jak o své duševní zdraví pečovat. Druhým krokem bylo sepsat veškeré otázky, na které bych se respondenta ráda zeptala. Sestavila jsem si proto několik hlavních otázek, které jsem považovala za důležité a které by měly nejlépe naplnit cíl tohoto projektu. V návaznosti na tyto otázky jsem pak počítala s ostatními, doplňujícími dotazy, které by případně vyvstaly spontánně v průběhu rozhovoru. Kvůli stále trvajícím epidemickým opatřením rozhovor probíhal online za pomocí komunikační platformy Microsoft Teams. Dále přišla na řadu technická stránka. Jelikož jsem neměla k dispozici dostatečné technické vybavení, rozhovor jsem natáčela na telefon. Důvodem toho bylo i samotné natáčení, které se odehrálo poměrně neplánovaně. Hlavní proces natáčení probíhal při samotném rozhovoru s respondentem. Pro lepší výsledek jsem se rozhodla z celého rozhovoru pořídit záznam. Ten tvoří největší část celého videoprojektu. Ostatní záběry považuji za doplňkové, většina z nich však odkazuje k tématu této práce a měla by proto s rozhovorem, víceméně souviset. Pokud bychom se vrátili k technickému uchopení práce, tak na samotném střihu videa jsem pracovala v programu Windows Movie Maker. Celkový čas rozhovoru před sestříháním byl patnáct až dvacet minut. Celkový čas rozhovoru po sestříhání je něco málo přes pět minut. Při střihu jsem postupovala tak, že jsem celý nahraný materiál rozdělila do několika sekvencí. Následně jsem video sestříhala tím způsobem, abych zachovala nejpodstatnější části z celého rozhovoru a zároveň, aby na sebe všechny tyto části navazovaly. Dalším krokem bylo zaznamenat mluvený komentář. Ten jsem nahrála a poté připojila k vybraným obrazům, stejně jako titulky. Obtížné pro mě bylo propojit mluvené slovo s určitým obrazem. To jsem vyřešila tak, že jsem vložila zvolený obraz, sestříhala určitou část, kterou jsem chtěla použít a tu následně připojila jako zvuk ke zvolenému obrazu. Sestříhané video jsem nakonec převedla do požadovaného formátu, abych ho mohla bez problémů nahrát a zveřejnit. Projekt jsem publikovala na internetovém serveru YouTube.

Sebehodnocení
Ačkoliv jsem byla v počátku vystavena jistým nepříjemnostem, související s potřebou najít respondenta, problém se mi nakonec podařilo vyřešit. Cíle práce, které jsem si stanovila, považuji za splněné. Všechny otázky, na které jsem chtěla znát odpověď, jsou zodpovězené. Záměrem bylo, představit projekt jako rozhovor, v konečném výsledku z toho rozhovor vznikl. Přestože rozhovor probíhal online, jsem ráda, že jsem měla možnost nahrát záznam. Za nejslabší stránku při práci na tomto projektu považuji technický proces. V prvních chvílích jsem s úpravou a střihem videa poněkud zápasila, bylo pro mě obtížné video sestříhat tak, aby na sebe všechny záběry přesně navazovaly a nevznikla tak někde prázdná místa, nebo se naopak jednotlivé záběry nepřekrývaly. Věřím ale, že při časté práci s editorem videa, by se můj výkon zlepšil. Jako menší nedostatek spatřuji ostatní, doplňkové záběry, které jsem do projektu vložila. Samotný rozhovor jsem chtěla nějakými obrazy obohatit, aby se nejednalo čistě o záznam s respondentem. Výběr těchto obrazů není tak různorodý, jak jsem si původně představovala. Přesto ale si myslím, že jsem stanovené cíle splnila a projekt zpracovala v rámci možností, celkem obstojně.

Zdroje
[1] Výzkumné a podpůrné aktivity NUDZ v souvislosti s pandemií COVID-19
[2] Vliv pandemie covid- 19 na duševní zdraví - YouTube
[3] - Nevypusť duši (nevypustdusi.cz)
[4] Psycholog??‍? (@kpsychologovi) • Fotky a videa na Instagramu
[5] Dopady pandemie na psychiku · Covid Portál (gov.cz)

 

Zobrazeno 1267 krát
Naposledy upraveno: čt., 6. květen 2021 08:27
Pro psaní komentářů se přihlaste