čt., 22. duben 2021 22:21

Zastoupení studentů v orgánech Univerzity Palackého v Olomouci

Jak fungují zastupitelské orgány na univerzitě? Lea Schellongová

Realizace projektu: https://www.youtube.com/watch?v=yLNRW1cto_I&ab_channel=LeaSchellongov%C3%A1

1) Cíl práce 
Cílem samostatného projektu je natočit reportáž o zastoupení studentů ve samosprávných orgánech Univerzity Palackého (Akademický senát, fakultní Akademický senát a Kolejní rada). U každého z těchto orgánů jsou prezentovány jeho hlavní funkce, rovněž jsou začleněny rozhovory se studentskými zástupci.

2) Zdůvodnění volby tématu 
Toto téma jsem si zvolila z toho důvodu, že jsem sama studentkou Univerzity Palackého v Olomouci, a přitom mám velmi malé povědomí o způsobech začlenění studentů do správy univerzity. Proto mi přišlo zajímavé přiblížit reportáží jednak existenci samotných orgánů, jejich funkce a místo studentů v těchto orgánech. Téma mi přišlo důležité z toho důvodu, že univerzita má povinnost zřizovat struktury, ve kterých mají studenti možnost komunikovat své potřeby prostřednictvím zástupců hájících jejich zájmy. Studenti sami nepůsobí na řízení univerzity přímým způsobem, ale mají možnost volit a komunikovat se svými zástupci, přičemž je povědomí o takovéto činnosti důležité, protože rozšiřuje jejich práva ve vztahu k univerzitě. Výjimkou je Kolejní rada UP, která není zákonem zřízený orgán a její pravomoci jsou omezenější než v případě jiných samosprávných orgánů, což ale nesnižuje důležitost její existence nebo praktický význam, který pro studenty na kolejích může mít. Téma přísluší k politické tematické profilaci, přičemž odpovídá televizní profesní profilaci. Jde o reportáž informující o činnosti volených zástupců, takže se přímo dotýká politické oblasti, samotným charakterem má informační-edukativní funkci, může mít i persvazivní, protože přesvědčuje studenty o důležitosti samosprávných orgánů a podněcuje je, se aktivně zapojit do volebního procesu.

3) Zdroje/stav problematiky 
Problematika již byla zpracovávána, ale nikdy v této konkrétní podobě. Již byl například realizován Samostatný projekt týkající se voleb do Akademického senátu, netýkal se však konkrétně studentů a jejich zástupců, pouze voleb obecně. Můj projekt má za cíl přiblížit činnost více orgánů na Univerzitě Palackého v Olomouci, ve kterých mají studenti své zástupce. Reportáž cílí tedy převážně ke studentům, protože pojednává přímo o prosazování jejich zájmů na univerzitě. Jde o velmi úzce cílený obsah, který není určen širší veřejnosti přímo zainteresované v této problematice. Tato reportáž navazuje na informativní činnost v této oblasti zprostředkovanou převážně univerzitními mediálními kanály. Konkrétní činnost studentů ve samosprávných orgánech je primárně komunikována zápisy ze zasedání prezentovaných na příslušných webových stránkách univerzity. Sami (podle vůle jednotlivců) komunikují svou činnost na sociálních sítích. Živě bývají přenášená samotná zasedání Akademického senátu na YouTube kanálu univerzity, kde je možnost sledovat jejich jednání. Univerzitní média, jako Žurnál UPOL (jeho tištěná i elektronická verze) informují o volbách i činnosti univerzitních i fakultních zástupců. Informace o volbách, jednacím a volebním řádu a jednotlivých zástupcích zveřejňují také univerzitní a fakultní webové stránky. Všem členům akademické obce jsou také před volbami zasílány Newslettery UP univerzity, které podněcují k volbě a podávají podrobnější informace buď k samotným volbám, nebo konkrétní činnosti samosprávných orgánů, o kterých informují všechny studenty. Dále jsou tu však i neformální kanály, které pojímají o rozhodnutích činěných orgány, mezi nimi je například diskusní elektronická platforma dzurnal.cz. V méně častých případech informují o činnosti samosprávných orgánů i regionální média, a to spíše v případě sporů nebo informacích na celouniverzitní úrovni (tedy Akademického senátu univerzity). Olomoucká regionální média informují o rozhodnutích univerzitních rad, mezi nimi například Hanácký Večerník nebo Olomoucký deník. Stalo se však i, že bylo o rozhodnutích Akademického senátu informováno i na celostátní úrovni, a to serverem Seznam Zprávy ve vztahu k vzniku vysokoškolského ústavu Caitrin. Dá se však říct, že tato událost byla výjimkou, protože se jednalo o spor, který vyústil až v rezignaci samotného rektora Univerzity Palackého Jaroslava Millera. Jednalo se tedy o událost, která měla širší mediální pokrytí než běžné záležitosti, které jsou v rámci orgánů univerzity projednávány.

4) Ideový plán
Cílem projektu je realizace reportáže na institucionální úrovni, která prezentuje činnost samosprávných orgánů, konkrétně ve vztahu ke studentským zastupitelům, a zároveň prostřednictvím výpovědí studentských zástupců prosazuje důležitost orgánů a aktivního zapojení studentů do voleb jejich zástupců. Téma bude zpracováno formou audiovizuální reportáže, která bude cílit na úzce vymezenou skupinu příjemců, kterou jsou studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Její obsah bude mít informativní funkci, persvaze se projeví ve výpovědi studentských zástupců. Svým formátem a obsahem bude reportáž projektu spíše cílena do institučních médií, z toho důvodu, že bude mít příliš dlouhou stopáž k vysílání v celostátním/regionálním médiu, a hlavně bude svým obsahem zacílena přímo na studenty, ale i ostatní působící na Univerzitě Palackého, kteří by se k podobnému obsahu dostali převážně skrze univerzitní média.V obecnější rovině, pokud by se brala jako politická mediální oblast, jsou podobná témata zpracovaná při jakýchkoliv reportážích ohledně činnosti volených zástupců (politiků nebo zástupci jmenování politiky), popřípadě funkcí orgánů, ve kterých působí. Může jít například o volby do Evropského parlamentu, kdy jednotlivá média vysvětlují funkci tohoto orgánu a vyzívají občany k volební účasti. Pokud se reportáže v médiích zaměřují na konkrétní zástupce (stejně jako bude v mé reportáži pojednáváno hlavně o studentských zástupcích), objevují se např. v televizi většinou v souvislosti s nějakým sporem uvnitř skupiny zástupců. Takovým příkladem mohou být reportáže České televize z listopadu 2020 při sporech v Radě ČT, kdy byla prezentována činnost konkrétních radních (Zdeněk Šarapatka, Pavel Matocha, Hana Lipovská, atd) ve sporu ohledně odvolání dozorčí komise. Způsob zpracování reportáže do určité míry napodobí podobné reportáže v jiných médiích, nebude však tak omezena časovým trváním (délkou). Tedy, na rozdíl od celostátních a regionálních médií, které mají omezený čas pořadů a mají za cíl prezentovat co nejvíce informací v co nejkratším čase, nebude svou stopáží reportáž ani „kraťas“ ani delší typ. Bude mít nadprůměrně dlouhou stopáž, protože cílí do univerzitních médií, tedy na YouTube kanál a případné odkazy na tento kanál prostřednictvím jiných digitálních stránek.

5) Postup práce/zdůvodnění postupu zpracování 
Koncepce reportáže je taková, že kombinuje mluvené slovo a vstupy autorky reportáže s rozhovory s několika zástupci studentů v orgánech UP. Jako první byly uskutečněny rozhovory se zástupci přes videokonference z důvodů epidemiologické situace v České republice. Tyto rozhovory byly nahrávány tak, aby bylo možné výpovědi „vystříhat“ pro konečnou reportáž. V další řadě byl zpracován mluvený doprovodný text do reportáže proto, aby se jej mohla autorka naučit před realizací záběrů. Následně s výpomocí kolegyně se autorka přemístila do Olomouce tak, aby mohla natočit záběry a živé vstupy v prostorech univerzity. Záběry byly vybírány tak, aby ilustrovali prezentovaný text. Jednalo se o čtyři samostatné vstupy, každý z nich tvořící část reportáže. V následné postprodukci byly použity pouze dva ze čtyř natočených vstupů, dva z nich byli znovu zpracovány pouze hlasově, takže tvořili v reportáži audiostopu. V aplikaci na stříhání záběrů byli vloženy vstupy, audio stopy a rozhovory. Ty byly zvukově upraveny, aby byl zvuk průběžně vyrovnaný. Následně byli přes tyto „základní“ záběry vloženy záběry ilustrační z toho důvodu, aby byla reportáž atraktivnější, tedy aby prokládané záběry celkově zrychlily tempo reportáže. I ilustrační záběry musely být zvukově zpracovány, konkrétně utlumeny kvůli rušivým zvukům. Ve vztahu k audiovizuální technice byly veškeré ilustrační záběry natočeny na Iphone XR, vstupy autorky byly rovněž natočeny mobilem (záběr i zvuk), dvě audio stopy byly nahrány na diktafon. Rozhovory byly nahrávány z aplikace Zoom. Reportáž byla zpracována v programu iMovie.

6) "Sebehodnocení" 
Celkově se projekt podařilo obsahově realizovat podle představy autorky. Nicméně existuje velký technický prostor pro zlepšování, zejména ve zvukové rovině. Nebylo použito mikrofonu, a v době natočení živých vstupů nebyly dobré povětrnostní podmínky. Tento vítr je velmi slyšet v posledním vstupu v reportáži, což mohlo využití mikrofonu omezit. Dále ve vztahu k obsahu reportáže by bylo možné informační charakter trochu rozšířit na nějaký druh více publicistické reportáže. Tedy, že by například byly zahrnuty i výpovědi samotných studentů, kteří by se přímo vyjadřovali k jejich zástupcům. Následně by bylo zajímavé zachytit reakci zástupců právě na požadavky studentů a třeba vytvořit určitou formu „dialogu“, která by odkryla nebo zprostředkovala potřeby/požadavky mezi studenty a jejich zástupci.

7) Zdroje
Univerzita Palackého. Univerzitní orgány. In: Upol.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://www.upol.cz/univerzita/univerzitni-organy/#c2664 

Filozofická fakulta. Akademický senát. In: Asff.upol.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: http://asff.upol.cz/

Právnický fakulta. Fakultní orgány. In: Pf.upol.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://www.pf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/ 

Zákony pro lidi. Zákon č.111/1998 Sb. In: Zákonyprolidi.cz [online]. [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1998-111 

KLUMPAR, Filip. Televizní reportáž o volbách do Akademického senátu. In: Pres.upmedia.cz [online]. [03.06.2020] [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://pres.upmedia.cz/samostatne-projekty/tv-zurnalistika/televizni-reportaz-o-volbach-do-akademickeho-senatu 

KOUTNÍK, Ondřej. Válka profesorů. Špinavý boj může vědce připravit o stovky milionů korun. In: Seznamzpravy.cz [online]. [22.01.2020] [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/valka-na-univerzite-spinavy-boj-muze-vedce-pripravit-o-stovky-milionu-korun-86905

BLOKŠA, Lukáš. Děkan olomoucké přírodovědy Kubala žaluje akademický senát UP. In: Hanackyvecernik.cz [online]. [13.08.2020] [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/olomouc/dekan-olomoucke-prirodovedy-kubala-zaluje-akademicky-senat-up

BERGER, František. Spor o „superústav“ v Olomouci nekončí. Stovky zaměstnanců nemají smlouvy. In: Olomoucky.denik.cz [online]. [02.02.2021] [cit. 22.04.2021]. Dostupné z: https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/catrin-olomouc-univerzita-palackeho-martin-kubala-2021.html

 

Zobrazeno 954 krát
Naposledy upraveno: út., 27. duben 2021 10:34
Pro psaní komentářů se přihlaste