st., 5. květen 2021 16:08

Webové stránky Sportovního klubu Bělkovice-Lašťany

Záměr samostatného projektu vypracovaného v rámci Online žurnalistiky a Sportovní profilace.

Realizace projektu/odkaz na web: www.fotbalbelkovice.cz

1) cíl práce
Za hlavní cíl práce – samostatného projektu – jsem si stanovil vytvořit oficiální webové stránky Sportovního klubu Bělkovice-Lašťany, které nejenže poslouží jako jeden z finálních výstupů mého studia na vysoké škole, ale zároveň budou plnohodnotně naplňovat primární funkci stránek tohoto typu, a to informovat o aktuálním dění v klubu a ve sportu jako takovém. S vědomím toho, že oficiální web klubu nebude sloužit pouze příznivcům a fanouškům fotbalu v Bělkovicích-Lašťanech, bylo a je mojí snahou přinášet ucelené informace, které mají potenciál přesáhnout pomyslné „hranice“ a být relevantním a důvěryhodným zdrojem i pro širší veřejnost zajímající se o fotbal na této amatérské úrovni. I z toho důvodu bylo mým cílem veřejnosti představit jednoduchý a grafickým zpracováním přehledný web, jenž bude co nejefektivněji plnit primární funkci předávat aktuální informace z prostředí klubu veřejnosti.


2) zdůvodnění volby tématu
Během studií žurnalistiky jsme měli na výběr ze široké škály profilací, ale mé osobní ambice na poli žurnalistiky byly vždy spojeny zejména se sportem. Kromě fotbalu, o který se zajímám primárně, nepohrdnu ani motorsportem, hokejem, tenisem, nebo vybranými zimními sporty. Můj zájem o sport je tedy rozvrstven hned do několika odvětví, a i díky tomu byla volba mojí studijní profilace již od začátku studia zcela jasná. Pod vedením Petra Vitáska jsem ve třetím ročníku absolvoval seminář Sportovní žurnalistiky, ve kterém jsem načerpal plno zajímavých poznatků a tipů, s nimiž jsem následně pracoval i během tvorby textů na webu. Jakožto student dvouoborového programu jsem si během studií vyzkoušel pouze jednu technickou profilaci, a to online žurnalistiku. Volba tématu tedy zcela logicky spadala do kombinace sportovní a online žurnalistiky, z níž se mi nejvíce zamlouvala možnost vytvořit webové stránky a publikovat žurnalistické texty se sportovní tématikou.
Jednou z motivací k tvorbě webových stránek Sportovního klubu Bělkovice-Lašťany bylo i to, že jsem do dění v klubu aktivně zapojený, a kromě funkce hráče a trenéra zastávám i pozici místopředsedy oddílu. Funkce jsem se ujal společně s nástupem nově zvoleného výkonného výboru v létě 2020. Jedním z plánů nově nastoupivšího vedení bylo i zlepšení komunikace klubu s příznivci a širší veřejností, načež bylo po vzájemné shodě ve výboru rozhodnuto, že se v nejbližší době začne pracovat na spuštění oficiálních webových stránek klubu. Vzhledem k mému žurnalistickému zaměření při studiu vysoké školy a možnosti spojit tvorbu webu s mými školními povinnostmi se mi tedy naskytla možnost „zabít dvě mouchy jednou ranou“ a propojit pracovní (osobní) zájem s činností ve škole. Fotbalu se aktivně věnuji od útlého věku, v Bělkovicích-Lašťanech jsem vyrůstal, a mým zájmem není nic jiného, než dělat fotbal na naší vesnici kvalitně nejen co se týká sportovní stránky, ale s počátkem prací na oficiálním webu i ze stránky mediální a žurnalistické. Ač se to může zdát na poměry amatérského fotbalu nepříliš žádoucí, tak můj osobní názor je, že i když se produkovaný obsah může dostat jen k malému počtu lidí, je potřeba činnost dělat se vší důstojností a nadšením, které se pak odráží ve výsledné podobě.


3) zdroje/stav problematiky
Jak se dá vzhledem ke specifickému tématu předpokládat, lze můj projekt a výběr tématu označit za originální a až do této chvíle nezpracovaný. Při mé rešerši jsem nenarazil na podobně zaměřený samostatný projekt, který by nějakou formou zpracovával webové stránky jednoho unikátního klubu.
Pokud ale odhlédneme od čistě studijního hlediska, tak je výskyt webových stránek fotbalových klubů od těch profesionálních až po čistě amatérské poměrně hojný. Pokud problematiku stáhneme na vyloženě české fotbalové prostředí a jeho nejvyšší profesionální úroveň, je takřka jistotou, že vybraný fotbalový klub má své vlastní oficiální webové stránky. Představují totiž nedílnou, ba základní součást komunikace s veřejností, zejména pak s vlastními fanoušky. Na úrovni poloprofesionální případně amatérské již není provozování webových stránek klubu ne vždy nutnou skutečností. Je na každém z klubů, jak ke komunikaci či sebeprezentaci přistoupí, a zda má zájem na tom oficiální web provozovat. Příkladem z praxe je soutěž 1.A třída Olomouckého kraje, v níž SK Bělkovice-Lašťany působí. Ze čtrnácti týmů působících v této soutěži má k dnešnímu dni vedené oficiální stránky jedenáct klubů.
Inspirací a zdrojem při vytváření webových stránek samotných mi byly zejména profesionální kluby z českého fotbalového prostředí. Konkrétně tak mohu zmínit oficiální stránky dvou největších tuzemských klubů působících v nejvyšší české fotbalové soutěži, a to AC Sparta Praha (https://sparta.cz/cs/) a SK Slavia Praha (https://www.slavia.cz/). Inspirací mi dozajista byly i webové stránky největšího lokálního klubu SK Sigma Olomouc (https://www.sigmafotbal.cz/). Kromě zmiňovaných profesionálních klubů jsem při tvorbě webu a myšlenkám ohledně obsahu přihlížel i na „přímou“ konkurenci z prostředí soutěže, do které SK Bělkovice-Lašťany spadá. Už v předchozích letech jsem vždy oceňoval práci lidí na oficiální webu klubu SK Paseka (https://www.fotbalpaseka.cz/ ), jenž se úrovní komunikace a webu samotného rozhodně řadí mezi ty nejlepší na této úrovni.
Hlavním zdrojem při tvorbě webu a obsahu na něm sdíleného je především lidská činnost. Mým úkolem tak bylo shromáždit dostatečné množství relevantních informací z prostředí klubu. Díky mým osobním znalostem rozšířeným o rozhovory s příslušnými lidmi z klubu a jeho okolí se mi podařilo zajistit nutné množství informací k vytvoření hlavní kostry webu. Ovšem až postupným přidáváním nového obsahu získá web na své podstatě a bude sloužit k jeho původnímu záměru – spravovat příznivce a veřejnost o aktuálním dění v klubu.
Kromě výše zmiňovaných zdrojů mi při tvorbě webu pomáhají i webové stránky příslušné fotbalovému prostředí. Důležitou roli hraje Informační systém FAČR (https://is.fotbal.cz/), na nějž mám jakožto člen představenstva klubu přístup. Mám tak možnost se z první ruky dostat k informacím ze zápasů, soutěží, přehledu hráčů a dalším věcem spojených s fungováním klubu. Na podobné bázi, ač lehce limitované, fungují i weby http://www.kfsol.cz/ a https://mujfotbal.fotbal.cz/, které se také dají při tvorbě webu adekvátně využít.


4) ideový plán
Jak již uvádím v úvodu, tak prvotním cílem mé práce bylo vytvoření oficiálních stránek Sportovního klubu Bělkovice-Lašťany. U vytvoření stránek samotných ovšem práce nekončí. Jak je u projektů tohoto typu žádoucí, až pravidelné aktualizace a průběžná práce na nich naplní samotnou podstatu. V mých očích je vůbec nejdůležitějším prvkem pravidelná činnost a sdílení aktuálních, relevantních, a pokud možno obohacujících informací. Stránky tak mají plnit funkci jakési „hlásné trouby“ z prostředí klubu.
K naplnění mých prvotních představ a plánů má aktuální podoba webu stále ještě daleko. Mým osobním cílem je vytvořit takové webové prostředí, které by mohlo být vzorem i pro ostatní kluby ať už z okolí, nebo kluby soutěžící na stejné úrovni. Jedním z důvodů, proč se mi prozatím nepodařilo mé cíle plnohodnotně naplnit, je i aktuální pandemická situace. K dnešnímu dni byla zrušena již druhá po sobě jdoucí sezóna amatérského fotbalu. Fotbalová obec (komunita) tak přichází o koření sportu, a to kompetitivní soutěžení napříč všemi úrovněmi a věkovými kategoriemi. I z toho důvodu jsou tak mediální výstupy značně omezeny, jelikož právě reportáže, souhrny, fotoreportáže a další formy žurnalistických výstupů zkrátka nejsou v momentální době proveditelné.
V momentu, kdy se pandemická situace zlepší a bude opět umožněno plnohodnotné sportování, bude cílem projektu a webových stránek přinášet celkové a aktuální zpravodajství z prostředí klubu občasně doplněné o novinky přesahující či ovlivňující dění v celém fotbalovém odvětví (viz. Aktuální informace o zrušení aktuálního ročníku). Základním typem textů by se tak měly stát zejména reportáže z hraných utkání napříč všemi kategoriemi, kterých se klub účastní. Doplňujícími texty se v budoucnu mohly stát rozhovory s trenéry družstev nebo samotnými hráči, vybraných na základě relevantních událostí v odehraných zápasech. Zajímavému ohlasu by se do budoucna mohly těšit i články informující o novinkách na poli angažování nových hráčů nebo členů trenérského týmu. V blízké budoucnosti se pak počítá s vytvořením „Fanzóny“ (fanshopu) na stránkách klubu, který by zájemcům nabízel vybraný počet předmětů. Příznivci by tak měli ještě větší možnost propojení se s klubem a možnost vyjádřit svou podporu i touto formou.
Vzhledem ke zmiňovanému omezení při tvorbě webového obsahu jsem již před spuštěním webu přemýšlel, jakým způsobem fanoušky na web upoutat, aby i v této nelehké době měli povědomí o klubu a o tom, že se život na amatérské fotbalové úrovni zcela nezastavil. Nápadem, který jsem se rozhodl zrealizovat, byla série rozhovorů s hráči A mužstva SK Bělkovice-Lašťany nazvaná „Srdcem za Bělky“. Rozhovor vychází každou středu v 19:30. Ke dni 5.5.2021 bylo zveřejněno 11 rozhovorů s hráči A mužstva. Osmý týden byl věnován speciálnímu hostovi, který je odchovancem Bělkovic-Lašťan a dostal se až do nejvyšších pater fotbalu. Rozhovor jsem vedl s profesionálním fotbalistou Martinem Pospíšilem, s nímž jsem během hodinu trvajícího videohovoru udělal rozhovor, který se těšil velkému zájmu okolí. V blíže nespecifikované době je pak v plánu vytvoření série rozhovorů s bývalými hráči, trenéry, či významnými osobnostmi klubu.


5) postup práce + zdůvodnění způsobu zpracování, volby jednotlivých řešení apod.
Nad tím, jakým směrem se bude téma mého samostatného projektu odvíjet, jsem začal přemýšlet na začátku listopadu 2020. Po konzultaci s vedoucím mého projektu, panem Ondřejem Dluhím, jsem se nakonec rozhodl pro variantu vypracování webových stránek klubu. V době schválení projektu katedrou již práce na webu nějakou dobu probíhala.
Na začátku celého procesu vytváření webových stránek byla potřeba zařídit doménu a hosting webu. Jelikož klub neměl nějaké speciální požadavky, tak jsem zvolil hosting a zaregistrování domény u společnosti Wedos. Důležitým prvkem bylo zvolení názvu domény – po předchozí domluvě užšího vedení klubu byl vybrán název fotbalbelkovice.cz, jenž je z mého pohledu nejjednodušší, výstižnou a zároveň lehce zapamatovatelnou variantou. Nutno říci, že celý proces zakoupení, registrace, a spuštění stránek byl uživatelsky jednoduchý a bezproblémový.
Další fází práce byl výběr administrátorského prostředí webu neboli výběr redakčního systému. Možností pro výběr redakčního systému je hned několik, ovšem moje volba padla na mnou open-source aplikaci WordPress. S prostředím WordPressu jsem se seznámil již během školních žurnalistických praxí, a tak jsem si byl hned od začátku jistý, jakým směrem se bude můj další krok při tvorbě webu odvíjet. Jednoduchost vytváření stránek a přidávání příspěvků byl hlavní důvod, proč jsem se rozhodl použít právě tuto aplikaci. Pro instalaci na server hostingu jsem využil návodu dostupného na stránkách poskytovatele (https://kb.wedos.com/cs/webhosting/administrace-webhosting/webhosting-instalator-aplikaci/). Díky tomu byla instalace snadná a rychlá. Jednou z dalších výhod systému WordPress je i jeho velké rozšíření napříč uživatelským spektrem a pokud jsem při nastavování webu narazil na nějaký problém, mohl jsem řešení nalézt ať už v internetových diskusích nebo fórech věnovaných této aplikaci.
Po přihlášení do administračního panelu WordPressu jsem začal s nastavením webu, výběrem šablony a také pluginů. Pro vzhled webu jsem se rozhodl použít šablonu Customify, která je zdarma a nabízí velké množství úprav, tak aby stránky vypadaly přesně podle představ. Mým cílem bylo návštěvníkům webu nabídnout jednoduché a graficky zajímavé uživatelské prostředí, ve kterém bude lehké se orientovat. Prvotní práce byly na principu pokusů a změn jsem prováděl velké množství. Konečná varianta grafického zpracování padla na kombinaci tří klubových barev – převažující bílou barvu doplnila na horní liště zelená a černá. Vrchní lišta úvodní stránky nabízí návštěvníkům základní menu webových stránek doplněné o velké logo klubu. Část základního menu je pak rozdělená do dalších sekcí, jako například Novinky > Aktuality, Rozhovory, Články, Reportáže nebo Klub > Základní informace, Vedení klubu, Partneři. Dle mého příjemným zpestřením úvodní stránky je přidání Widgetů, jenž odkazují na další sociální sítě klubu (tématu SS se budu věnovat v dalších částech).
Systém WordPress nabízí, jak jsem již zmiňoval, velké množství úprav. Je tak zejména díky možnosti využití pluginů. Má volba padla na použití hned několika dostupných pluginů. Jedním z nich byl i „Smart Slider 3“, který jsem využil na hlavní stránce pro zobrazování nejnovějších příspěvků formou slideru. Dalším užitečným pluginem byl „Galerie obrázků a videí z Google Disku“, díky kterému jsem vytvořil galerii fotografií, které jsou uložené na Google Drive. Dále jsem použil plugin „WP Club Manager“, kde je možné vložit informace o sportovním týmu, jako jsou hráči, trenéři a zápasy, což lze dále použít pro vytváření tabulek soutěží nebo představení hráčů a statistik. V tomto případě ovšem na mé straně nepanuje úplná spokojenost s funkčností pluginu (špatné a nepřesné zobrazování, omezené možnosti při vkládání textu, a další), tudíž do budoucna plánuji vyzkoušet i další možnosti a typy pluginů nabízených ve spojení se sportovním prostředím. Závěrem jsem na web přidal plugin „Google Analytics for WordPress“, abychom mohli využít funkce Google Analytics a sledovat velkou spoustu zajímavých statistik spojených s návštěvností webu. Kromě počtu zobrazení stránky, unikátních uživatelů, počtu a typu prokliků, nebo typu zařízení použitého k návštěvě webu nabízí tato aplikace i další relevantní statistiky.
Důležitou součástí práce na samostatném projektu jsou i žurnalistické texty v požadované délce. Do této chvíle dominantním žurnalistickým útvarem, který jsem v rámci webu zpracovával, je rozhovor. Série rozhovorů „Srdcem za Bělky“ je postavená na předem stanovené šabloně, kterou dodržuji u každého jednoho rozhovoru. Po úvodním představení respondenta následuje část pojmenovaná „Fotbalistou v dresu Bělkovic“, v níž se čtenáři dozvídají bližší informace o hráčově fotbalové cestě/kariéře. Formou pěti až šesti otázek se snažím hráče čtenářům přiblížit a alespoň částečně se ztotožnit s jeho fotbalovým příběhem. Druhou části rozhovoru je „Desítka“, ve které respondent v rychlosti pár slovy odpoví na deset vybraných otázek. V poslední části je pak prostor čistě věnovaný respondentovi, který se může jakýmkoliv stylem se čtenáři rozloučit. Všechny rozhovory jsou proloženy fotografiemi z archívu SK Bělkovice-Lašťany případně soukromých archivů pozvaných osob. Rozsáhlým textem, který je součásti webu, je i „Historie klubu“. Právě na tomto oddílu obsaženém na základní liště úvodní stránky jsem souvislou prací strávil několik hodin. Primárním zdrojem a velkým pomocníkem při psaní textu mi byla kniha Dějiny obce Bělkovice-Lašťany, jejímž autorem je bývalý předseda oddílu pan Miloslav Čermák. Podle mého názoru je přítomnost textu zasahujícího do historie oddílu důležitou součástí každého dobrého webu mapující působení fotbalového klubu. Text doplněný o fotografie mapuje historii klubu mezi lety 1930 až 2006.
Velkou roli ve spojení s webovými stránkami klubu hrají i sociální sítě, a to zejména Facebook. Před spuštěním webu hrál právě Facebook stěžejní roli v komunikaci klubu s veřejností a příznivci. S příchodem nového webu je snahou tohle „zatížení“ rozdělit a logicky využít obě platformy. Stěžejní funkci v komunikaci s veřejností přebírá web a facebooková stránka čítající 752 fanoušků bude výhledově sloužit jako doplňující a rozvíjející činnost na hlavní platformě. Možností zcela jistě není úplné ukončení činnosti facebookové komunity SKBL, ba naopak, snahou je ji využít ke zvýšení povědomí o nově vzniknutém oficiálním webu a aktivity propojit. Obdobnou formou bude do budoucna fungovat i instagramový profil SKBL, jenž čítá 203 sledujících. Účet na YouTube slouží primárně ke sdílení záznamu z odehraných soutěžních utkání na domácí půdě a případnému sdílení tréninkových jednotek.


6) „sebehodnocení“
Hodnotit dosáhnutí cíle a celkové spokojenosti s výsledkem je k aktuálnímu dni dvojsečné. Na jednu stranu mám velkou radost z toho, že se mi podařilo „od píky“ vytvořit nové webové stránky klubu, ovšem až jejich samotné fungování a pravidelná práce, přidávání nového obsahu a péče o web ukáže, zda to celé mělo smysl. Smysl tohoto projektu tedy shledávám spíše v jeho dlouhodobosti než-li aktuálním stavu a vypracovaní. Jako pozitivní zcela jistě hodnotím vytvoření přehledné kostry webu, základního menu a uživatelsky přívětivého prostředí. Zároveň jsem si ale vědom velkého prostoru ke zlepšení a optimalizaci zejména co se týká grafického zobrazování a nastavení funkčnosti pluginů provozovaných na webu. Velké plus vidím v instalaci a provozování systému WordPress, jež je skvělým pomocníkem při tvorbě textů a správě webu jako celku. Až prací na tomto projektu jsem si detailněji osvojil schopnosti a zkušenosti nabité při předchozích praxích s tímto programem a mám v plánu své dovednosti s prací v tomto programu vylepšovat. Vzhledem k velkému rozšíření tohoto programu se mi může podobná zkušenost do budoucna velice zhodnotit.
K dnešnímu dni je na webu publikováno celkem 22 textů, z nichž polovina představuje rozhovory z rubriky „Srdcem za Bělky“. K plnohodnotnému provozu webových stránek napomůže i uvolnění aktuální nepříznivé epidemiologické situace a opětovný restart fotbalových soutěží napříč amatérskou částí systému. Funkčnost a uplatnění webu do značné míry závisí i na tom, co se v klubu a jeho okolí odehrává, což je momentálně ve velké míře omezeno. I přesto je v mém nejlepším úmyslu v práci na webu aktivně a s nadšením pokračovat a nadále jej rozvíjet. Beru to i jako skvělou příležitost zlepšit své osobní žurnalistické dovednosti a naučit se pravidelné práci v tomto oboru. Od začátku mé práce na webu jsem cítil velkou podporu ze strany kamarádů a příznivců klubu, kteří moji činnost podporovali. Velký přínos spatřuji i v jejich zpětné vazbě a komentářům, které mi dopomáhají k tomu své nadšení k práci i nadále rozvíjet. Aktuální počet unikátních návštěvníků webu je podle Google Analytics 1381, což je dle mého za krátkou dobu působnosti webu skvělé číslo, které mi dělá radost.


7) literatura, zdroje + „konkurenční“ projekty

Čermák, Miloslav. Dějiny obce Bělkovice-Lašťany, 2008, ISBN 9788085807349
https://sparta.cz/cs/
https://www.slavia.cz/
https://www.sigmafotbal.cz/
https://www.fotbalpaseka.cz/
https://is.fotbal.cz/
http://www.kfsol.cz/
https://mujfotbal.fotbal.cz/

Zobrazeno 126 krát
Naposledy upraveno: st., 5. květen 2021 18:56
Pro psaní komentářů se přihlaste