čt., 26. duben 2018 13:15

Povinné očkování

Samostatný projekt sociálně-zdravotnická/psaná specializace   Realizace Nejvíce případů onemocnění spalničkami hlásí Praha. Může za to nízká proočkovanost Očkovat, či neočkovat, to je oč tu běží Maminky své děti neočkují ze strachu o jejich zdraví. Nikdo za nežádoucí účinky totiž nepřebírá zodpovědnost Nežádoucí účinek očkování stál malou Milenku život Alternativní homeopatické očkování může být hazard se životem          1) cíl práce Problematika povinného očkování začíná být v médiích stále výraznější. Na jedné straně stojí lékaři propagující očkování, na druhé straně lékaři (homeopaté) s jiným přístupem k očkovaným nemocem. Podobně se staví i laická veřejnost, na jedné straně rodiče očkovaných dětí, kterým se nelíbí přítomnost neočkovaných ve školkách a školách a proti nim rodiče, kteří neočkují, protože mají strach z nežádoucích účinků očkování. Informovanost bývá zpochybňována na obou stranách, a tak projekt má za cíl promítnout oba pohledy na problematiku a uvést informace o očkování ať pozitivní, tak negativní.             2)zdůvodnění volby tématu V médiích je momentálně velmi aktuální epidemie spalniček a v závislosti na to i apelace na povinné očkování, které je stále častěji matkami odmítáno. Na několika zdravotnických internetových médiích se téma povinnosti očkování objevuje i z jiných důvodů, např. častější a vehementnější nátlak maminek a organizací na stát ohledně zrušení povinnosti očkování. Lékaři propagující očkování se proti těmto názorům staví do opozice a pokouší se vysvětlit veřejnosti, proč je očkování potřeba. Homeopaté a další lidé s alternativním pohledem na medicínskou oblast se snaží propagovat šetrnější přístupy jak k léčbě nemocí, tak samotnému očkování. Zároveň s častější publicitou problematiky se i má rodina rozdělila na dva tábory, kdy větev mé matky je zásadně pro očkování a větev matčiného bratra proti očkování. Vzhledem k mé sociálně-zdravotnické specializaci jsem se proto rozhodla téma povinného očkování pojmout převážně objektivně bez preferencí. 3) zdroje/stav problematiky Povinné očkování je nejúčinnějším preventivním opatřením mnoha infekčních onemocnění. Jako každé léčivo i očkování může vést k nežádoucím účinkům – převážně u dětí, které jsou očkované v kojeneckém věku a jejich imunita není natolik vyzrálá, aby se předešlo úplnému zdraví před očkováním. Doktorka Olejšková ve svém článku hovoří o neurologických nežádoucích účincích, jako jsou febrilní křeče, encefalopatie nebo postvakcinační encefalitida. Tyto nežádoucí účinky jsou ale velmi vzácné. Mnoho maminek a organizací se ale o tyto údaje opírá a často také zmiňují souvislost mezi očkováním a autismem, přestože spojitost nebyla nikdy prokázána. Povinnost očkování je (nejen) v médiích častěji zmiňována a probírána ze všech stran. Převážně se jedná o propagaci povinnosti očkovat formou „strašení“ nemocemi, které se očkují. Zdravotnické portály a časopisy/noviny se pokouší nehodnotit, ale přesto se objevuje názor, že neočkování je hazard se zdravím dítěte a mnozí odborníci tento názor podporují. Oproti tomu organizace bojující za neočkování navrhují různé alternativy, například homeopatické očkování, nebo úplné odmítnutí očkování. Například organizace Rozalio, o. s. bojuje (jak vyplývá z názvu: Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování, o. s.) převážně za nepovinnost očkování. Informace jsou velmi obsáhlé a snadno přístupné na internetu. Velmi pravděpodobně proto dochází ke zmatenosti rodičů a váhání v rozhodování o zdraví dítěte. Informace oficiálních organizací (např. česká vakcinologická společnost) jsou převážně objektivní a čistě popisné, oproti tomu opačný přístup organizací (např. Rozalio, o. s.) píše příběhy rodičů, které nějakým způsobem zasáhlo očkování a ukazuje spíše negativní stránku očkování. Vzhledem ke spojitosti očkování a nemocí, u kterých nebyla prokázána souvislost ale lze záměr organizace považovat za spekulativní. I přes velké rozpory mezi těmito skupinami existuje téma, na kterém se lékaři i organizace shodnou. Předseda české vakcinologické společnosti MUDr. Roman Prymula, Ph.D. se spolu s MUDr. Ludmilou Elekovou shodují o zodpovědnosti za nežádoucí účinky očkování, kterou by podle obou měl přebírat stát. Dle slov doktora Prymuly se na tomto problému pracuje. Stát reaguje na některé podněty rodičů a organizací nejen odmítavě, např. k 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novelizace vyhlášky č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, kdy byl výrazně upraven očkovací kalendář povinného očkování v ČR (konkrétně byla posunuta druhá dávka hexavakcíny na 5. - 6. rok a také bylo upraveno schéma). 4) ideový plán V počátcích práce jsem měla plán, který měl ukázat oba pohledy na povinnost očkování ve dvou textových útvarech – z pohledu odborníka a z pohledu matek neočkovaných dětí –, v následujících dvou textových útvarech ukázat vnitřní náhled z obou stran na pozitiva a negativa očkování a na závěr se vyjádřit k problematice pomocí pátého textového útvaru. Následně bylo v plánu texty vložit do programu Adobe InDesign a upravit je do podoby novin ve formátu A4. Vzhledem k časovému vytížení relevantního odborníka (jak předsedy, tak místopředsedkyně české vakcinologické společnosti), došlo na poslední chvíli ke změně, a proto vzniklo pět útvarů, z čehož dva texty jsou jiného rázu, než bylo zamýšleno a jeden text byl pro zajímavost rozšířen.    5)postup práce + zdůvodnění způsobu zpracování Nejprve pro mě bylo důležité se o problematice řádně informovat. Proto jsem vyhledala několik spolehlivých a mediálně známých zdrojů (např. Státní zdravotní ústav, Česká vakcinologická společnost, vitalia.cz, rozalio.cz, hygienické stanice atd.). Nastudovala jsem si oba pohledy na danou problematiku a teprve poté si ujasnila, jaký typ textů chci do projektu použít a jak chci celý projekt pojmout. Poté jsem rozhodla témata článků. Na textech jsem pracovala v pořadí a), d), c), b), e) a poté jsem je upravovala v programu InDesign do výsledné podoby novin. a) Nejvíce případů onemocnění spalničkami hlásí Praha. Může za to nízká proočkovanost (informativní text) Otvírák jsem se rozhodla napsat jako první. Téma bylo jednoduché, epidemie spalniček se čím dál více rozmáhá. Proto jsem obvolala všechny krajské hygienické stanice pro aktuální informace, ze kterých jsem vytvořila graf a následně jsem získané informace zpracovala do článku. Volba psát toto téma jako první bylo velmi přínosné, informace, které jsem od lékařů získala se daly využít i do následujících článků. b) Očkovat, či neočkovat, to je oč tu běží Zde se jedná o glosu, která svým obsahem nakonec nahradila pohled předsedy české vakcinologické společnosti. Informace zde použité vychází z tvrzení pana předsedy a lékaře Romana Prymuly a z informací získaných od lékařů hygienických stanic. Výsledkem je kritický text propagující očkování, aby tak vyvážil obsah projektu. c) Maminky své děti neočkují ze strachu o jejich zdraví. Nikdo za nežádoucí účinky totiž nepřebírá zodpovědnost (anketní rozhovor) Pro vytvoření tohoto textu jsem se sešla se třemi maminkami, jejichž děti nejsou očkované, popřípadě jsou očkované jen částečně. Se Zuzanou Matznerovou a Markétou Hořínkovou jsem se seznámila přes sestřenici Nikol Hemzáčkovou, která patří do skupiny maminek proti očkování. Nikol Hemzáčková má dvouletého syna, který je očkovaný hexavakcínou, ale ne MMR vakcínou (vakcínou proti zarděnkám, příušnicím a spalničkám). Zuzana Matznerová nemá očkované děti vůbec a Markéta Hořínková má očkované první dítě, syna (9,5let), který po očkování prodělal komplikace a nyní má nízkofunkční autismus a těžkou mentální retardaci, další dvě děti očkované nejsou. Původně byla zamýšlena krátká anketa, ale vzhledem k rozmanitosti respondentů proběhla velmi zajímavá diskuze na téma odmítání očkování, a proto byl text rozšířen na anketní rozhovor. d) Nežádoucí účinek očkování stál malou Milenku život Poslední z textů, který reflektuje problematiku povinného očkování byla storka o Milence, která zemřela na komplikace po očkování. Téma jsem pojala velmi opatrně, vzhledem k jeho citlivosti, a nekriticky. Příběh jsem převzala z portálu organizace Rozalio, o. s., protože bohužel i bohudík nemám osobní zkušenost s negativním účinkem očkování, a tudíž ani s tak tragickými následky. Vybrala jsem jeden z extrémnějších případů, který vedl k úmrtí, protože při jeho čtení mě emocionálně zasáhl, a proto jsem jej chtěla prezentovat i v mém projektu. e)Alternativní homeopatické očkování může být hazard se životem (zpráva) K doplnění jsem nakonec vytvořila krátkou zprávu o homeopatickém očkování. Přesto, že tato varianta není vyloženě známá ani v okruzích neočkujících rodičů, homeopaté nabízí služby homeopatické profylaxe jako bezpečnější variantu očkování. Názor odborníků je ale velmi kritický, což prezentuje také profesor z britské University of Exeter, Edzdard Ernst, který působí na univerzitě jako specialista na alternativní a celostní medicínu. f)Zpracování v programu InDesign Všechny textové útvary jsou uspořádány v pořadí a), b), c), d), e). Celkem i s úvodní stranou vnikl dokument o pěti A4 stranách. Text jsem se pokusila obrazově „rozbít“ grafikami. Otvírák obsahuje grafické zpracování údajů z krajských hygienických stanic o počtu nemocných spalničkami (které jsem zpracovala sama) a také menším grafickým zpracováním aktuálního očkovacího kalendáře platného od 1. ledna 2018, který zpracovala organizace Pro volbu (iniciativa za svobodné rozhodování o zdraví). Stranu s textem b) jsem doplnila textem Dagmar Sláčilové, který zveřejnila na webu organizace Rozalio, o. s., nejsem tedy jejím autorem a byl použit bez úprav. Strana třetí obsahuje pouze anketní rozhovor doplněný o fotografie tázaných maminek (vlastníky fotografií jsou maminky samy a fotografie jsou použity za jejich souhlasu) a o archivní fotografii organizace Rozalio, o. s., která ilustruje vydané brožury, které popisují příběhy, jak očkování zasáhlo do života rodin. Poslední strana obsahuje text d) a e) a také grafiku diagnostické laboratoře AeskuLab, které nabádá rodiče k testování vrozených poruch imunity, které může předejít komplikacím očkování.           6)„sebehodnocení“ Původní cíl musel být z důvodů komplikací pozměněn, jak je popsáno v bodě 4. Bohužel pravděpodobně z pracovní vytíženosti předsedy české vakcinologické společnosti (MUDr. Roman Prymula) nedošlo k rozhovoru. Jako alternativu jsem kontaktovala jeho zástupkyni, místopředsedkyni české vakcinologické společnosti MUDr. Hanu Cabrnochovou. Bohužel ale i přes dohodnutý termín posléze lékařka nereagovala na telefonický kontakt, a tudíž musel být rozhovor nahrazen jinak. S obsahem informací v projektu jsem spokojená, přestože jsem některá data či vědomosti opakovala, protože jsem texty vytvářela nezávisle na sobě. Zpracování ale hodnotit nemůžu. Vzhledem k akademickému zájmu v oboru, a ne praktickému zaměření jsem ke svému výkonu velmi kritická. Myslím ale, že účel projektu, který jsem zamýšlela je splněn. Informace v textech poskytují náhled na problematiku z obou stran a pokus nestranit ani jedné skupině se mi převážně povedl. Doplňkové útvary v podobě obrázků a jednoho textu jsem se také pokusila použít rovnoměrně a výsledek je z tohoto hlediska velmi dobrý. 7) literatura, zdroje + „konkurenční“ projekty Blechová Z. Paretické komplikace onemocnění v dětském věku. Pediatr. praxi 2006; 1: 26–30 Chlíbek R, Karen I, Prymula R, Manďáková Z, Ďurčovič J. Očkování v ordinaci všeobecného praktického lékaře. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. 2013; 3: 6–17. Jílková E. Principy aktivní imunizace. Je očkování zátěž? Interní med., 2012; 14(8 a9).   Internetové zdroje: Test imunity TREC/KREC. Rozalio - rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování [online]. Dostupné z: http://www.rozalio.cz/index.php/o-ockovani/s-odborniky/1120-test-imunity-trec-krec Milenčin očkovací příběh. Rozalio - rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování [online]. Dostupné z: http://www.rozalio.cz/index.php/vase-pribehy-a-uvahy/pribehy/730-milencin-ockovaci-pribeh SPECIÁL Očkování pro a proti (série rozhovorů). Vitalia.cz - chytře na život [online]. Dostupné z: https://www.vitalia.cz/specialy/ockovani-pro-a-proti/http://www.vakcinace.eu/ockovani-v-cr Harničárová, M., Kolářová, M. a Ošlejšková, H. (2016). Neurologie pro praxi: Neurologické komplikace očkování [online]. Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2016/03/10.pdf
Zobrazeno 1801 krát
Naposledy upraveno: ne., 29. duben 2018 20:57
Pro psaní komentářů se přihlaste