čt., 6. květen 2021 10:37

Samostatný projekt : Politická karikatura v žurnalistice

Název: Politická karikatura v žurnalistice Počet textů: 4 1. Politická karikatura očima tvůrců 2. Lubomír Vaněk: Blíží se volby a pole bude neorané 3. Miroslav Kemel: Pro inteligentního čtenáře mohu nakreslit cokoliv 4. Lubomír Dostál: Když kreslím, nemám nikde stopky

1.Cíl
Cílem samostatného projektu je zobrazení současných českých karikaturistů, kteří se věnují politické karikatuře, v souboru čtyř článků. Cílem práce je zjistit jaká je náplň karikaturisty, jak karikaturisté vidí budoucnost české karikatury, kdo je v rámci své profesní kariéry inspiroval a jakou úlohu má politická karikatura v médiích.

Mým cílem je sestavit soubor článků, které budou prolínat téma Politická karikatura v žurnalistice. Textu jsem vypracovala v publicistických žánrech, první text: otvírák celého tématu, následuje storka, rozhovor a storka. Celý soubor článků doplním třemi karikaturami, které vytvořím graficky. Do projektu vytvořím, krátké infoboxu, které čtenáři přinesou informace navíc.

2. Zdůvodnění volby tématu

V rámci svého studia jsem se od začátku věnovala politické žurnalistice, absolvovala jsem několik povinných seminářů v rámci politické specializace, také jsem absolvovala kurzy psané žurnalistiky. Psaná žurnalistika mi byla od začátku blízká, veškeré články jsem se rozhodla publikovat v psané formě.

Při výběru tématu jsem se společně s vedoucím projektu rozhodla vypracovat téma, které politickou žurnalistiku doplňuje a přináší neotřelý pohled na politickou situaci a aktuální dění: karikatura. Jelikož já samotná jsem umělecky zdatná a ilustrace, jako doplněk žurnalistiky považuji za nezbytný, výběr tématu byl jednoduchý: Politická karikatura v žurnalistice, tak zní název projektu, kterým se budu zabývat. Politická karikatura má specifické postavení v žurnalistice, jedná se o satirickou kresbu s vtipem, kterousi autor snaží vtipně vystihnout aktuální situaci. Právě onen doplněk chci ve svém projektu popsat, vysvětlit a přiblížit téma čtenářům.

Vztah politické karikatury v politické žurnalistice je zřejmý, je nedílnou součástí v žurnalistice. Karikatura slouží k oživení politické sekce. V současné mediální situaci je viditelné, že karikatura se dostává do pozadí žurnalistiky. Zajímavým faktorem, které téma může odkrýt jsou začínající karikaturisté, kteří se nevyskytují v tištěných médiích.

 

3. zdroje/ stav problematiky

Dané téma v hledaných zdrojích, nikdo zatím nevypracoval, výběr tématu považuji za velmi originální téma, jelikož karikaturistům, kteří se věnují politické satiře nebyl věnován dostatečný prostor v tištěných médiích, téma nebylo vypracováno komplexně a jediné dostupné zdroje, na které mohu poukázat jsou rozhovory karikaturistů, kteří poskytly rozhovor některým médiím, ale v rámci jiného tématu. Pokud se mám zaměřit na konkrétní podobné téma, které zpracovávám, nenalezla jsem žádné podobně vypracované téma.

Projekt není provázán inspirujícím projektem, kterým by se někdo přede mnou zabýval, je realizován podle mé vlastní osnovy, kterou jsem konzultovala s vedoucím závěrečného projektu.

 

4. ideový plán

Můj ideový plán jsem si naplánovala na podzim v roce 2020. Prvním cílem bylo nalézt a kontaktovat karikaturisty, kteří jsou stále aktivní ve své profesi a věnují se politické karikatuře. Jména politických karikaturistů jsem si rozepsala do bodů a obeznámila jsem se s jejich biografií, veškeré informace o daných osobách, jsou dostupné na jejich webových stránkách, protože většina karikaturistů, které jsem měla v plánu kontaktovat, jsou podnikatelé. Mají své veřejné webové stránky, nebo také využívají sociální síť Facebook k propagaci své tvorby. Cílem mé tvorby je kontaktovat všechny 4 vybrané karikaturisty a uskutečnit s nimi rozhovor, který se bude konat přes online platformy jako jsou Skype, Facebook nebo právě hovorem přes mobilního operátora.

Mým ideovým cílem projektu je vytvořit 4 žurnalistické texty, které budou jako celek pokrývat téma politických karikaturistů. Téma, které chci zpracovat je originální a nejsou k dispozici žádné podobné projekty.
V poslední fázi vypracování projektu chci doplnit, texty karikaturami.
Každý text má specifické postavení v rámci celého tématu. První článek, tedy otvírák, bude odhalovat problematiku politické karikatury, kterou budu podrobněji rozebírat v dalších textech. Druhým článkem je story s Lubomírem Vaňkem, se kterým se zaměřím na problematiku 90. let v karikatuře. Třetím textem v pořadí je rozhovor s Miroslavem Kemelem, který jako hlavní článek odkrývá práci karikaturisty, posledním článkem je story s Lubomírem Dostálem, který odkrývá kritiku ilustrované satiry v novinách. Texty doplním krátkými informativními sloupky.

 

 

5. Postup práce

Samostatný projekt jsem vypracovala následovně. První jsem si udělala rešerši a kontaktovala jsem 4 karikaturisty, kteří se věnují nebo alespoň věnovali politické karikatuře. Kontakty jsem vyhledala přes sociální sítě a webové stránky tvůrců. Na začátku jsem kontaktovala vybrané karikaturistu písemnou formou. Požádala jsem je o rozhovor, který by se měl konat přes online hovory či telefonické spojení. Mezi politické ilustrátory, které jsem kontaktovala patřili:

Miroslav Kemel
Lubomír Vaněk
Lubomír Dostál
Milan Kounovský

Ilustrátory jsem kontaktovala na začátku března tohoto roku. Se všemi tvůrci se mi podařilo navázat kontakt, pouze u Milana Kounovského, rozhovor nebyl zrealizován. Po konzultaci s vedoucím projektu, jsem z materiálu, který jsem získala od karikaturistů rozpracovala na čtyři články.
Rozhovory jsem vedla telefonicky s výše uvedenými kreslíři, tedy Miroslav Kemelem, Lubomírem Vaňkem. a Lubomírem Dostálem.

5.1 Otvírák

Článek jsem vypracovala jako poslední, jedná se o propojení veškerých problematik, které jsem vypracovala v jednotlivých textech. V textu jsou obsaženy výpovědi všech karikaturistů, se kterýma jsem vedla rozhovor.
Článek odpovídá jak se česká karikatura vyvíjela v české žurnalistice, jak vidí tvůrci budoucnost, jakou využívají techniku a na čem se společně karikaturisté nezávislé na sobe, dokáží shodnout. Text je doplněn informativním boxem s názvem: Co je to karikatura?, na závěr jsem doplnila text vlastní karikaturou, která vystihuje skutečnost jak jsem navázala spojení s karikaturisty. Podobizny autorů jsou popsány v titulku obrázku.

 

5.2 Storka
Text jsem vytvořila na základě rozhovoru, který jsem vedla s Lubomírem Vaňkem. Rozhovor jsem uskutečnila přes telefonické spojení. V rozhovoru Lubomír Vaněk vyprávěl o své kariéře karikaturisty, jak vidí budoucnost české karikatury, jaký má názor na politickou situaci. Rozhovor se mi vedl s panem Vaňkem velmi dobře, odpověděl mi na všechny mé otázky, které jsem měla připravené předem. Samotný text sděluje jak se karikatura vyvíjela od 90. let, ale také celkový pohled na Lubomíra Vaňka, který se už 30 let věnuje práci karikaturisty. Text je doplněn karikaturou Lubomíra Vaňka.

5.3 Rozhovor s Miroslavem Kemelem

Rozhovor s Kemelem jsem vypracovala jako první do projektu. Můj hrubý materiál, který jsem přepisovala z nahrávky rozhovoru byl velmi bohatý a velmi mě zaujal způsob, jakým se karikaturista vyjadřoval k tématu. Dostatek materiálu mi umožnil vypracovat rozsáhlý rozhovor s autorem, který přispívá svou satirickou kresbou do deníku Právo. V rozhovoru je komplexně pokryté téma: práce karikaturisty, s kým spolupracuje, jak vytváří svou tvorbu a proč se stal karikaturistou.Rozhovor je doplněn taktéž karikaturou, kterou jsem vypracovala pro daný text.

5.4 Storka
Story vznikla z rozhovoru s Lubomírem Dostálem. Rozhovor, byl obsahově nejkratší, proto jsem se rozhodla použít materiál ke storce. Z jeho výpovědi jsem popsala život umělce, jaký má názor na kritiku karikatury a jakým způsobem vypracovává své satirické kresby. Článek umožňuje vhled do života Lubomíra Dostála, který se neživí pouze karikaturou.

 

6. Sebehodnocení

Celkově jsem spokojená s vizualizací projektu. Jelikož soubor, který jsem vypracovala je doplněn grafickými prvky a vizuální stránka reflektuje můj záměr projektu. V ilustracích, které jsem doplnila ke třem textům, tvoří celek, který poukazuje jakou roli karikatura zastává v psané žurnalistice.

Téma politická karikatura je obsáhlé, ale jsem ráda, že jsem měla možnost odkrýt tuto problematiku v žurnalistické profesi. Téma by se dalo popsat více informativně, ale na druhu stranu je vytvořené z materiálů, které jsem zpracovala z rozhovorů osob, kteří se karikaturou živí a přinesli mi pohled na danou problematiku.

 

Celkové téma mi bylo velmi blízké a jsem spokojená jak jsem materiál zpracovala. Rozhovory, které jsem vedla se propojily v jednotný soubor textů, které společně pokrývají téma, které jsem si vybrala. Myslím, že se v projektu vyskytují veškeré prvky, které popisují karikaturu jako celek.

Co mě mrzí, je že se neuskutečnil rozhovor s Milanem Kounovským, který přestal před rokem tvořit politickou karikaturu, měla jsem v plánu využít jeho výpověď k zpětnému hodnocení politické karikatury. Zpětná vazba od tvůrce, který tvořil politickou satiru, by mou práci vylepšilo. Věřím, že celková stylistická stránka textu by se dala upravit, ale dle mého názoru jsem samostatný projekt vypracovala dobře.

7. Zdroje

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1246-2.

Zobrazeno 100 krát
Naposledy upraveno: čt., 6. květen 2021 10:44
Pro psaní komentářů se přihlaste