st., 3. červen 2020 17:43

Záměr samostatného projektu: Kultura doma za doby koronavirové

Samostatný projekt: psaná žurnalistika, kulturní specializace Název: Kultura doma za doby koronavirové Počet textů: 5; Krize nabídla nové možnosti. Kulturu lze sledovat online, platforma je otevřena všem umělcům; Nápad a vznik platformy dělilo pár dní, developeři pracovali každý den zhruba šestnáct hodin, říká za platformu Kultura doma Tereza Bolfová; Je důležité si pomáhat, senioři to nejvíce ocení, vzpomíná zpěvák Libor Schlenz na koncerty během karantény; Vojta Stolbenko: Flowbaba jde vzdělávacím směrem, nabízí umělce z Austrálie nebo Holandska; Glosa: Za kulturou až na obrazovky svých notebooků a telefonů.

 1. Cíl práce

Cílem tohoto samostatného projektu je představit online formy kulturního vyžití, které vznikly během koronavirové krize, kdy byla pozastavena veškerá kulturní i umělecká činnost. Představím platformy, jenž vznikly za cílem podpořit umělce v této těžké době, a na kterých lze sledovat kulturní představení a další umělecké počiny online z bezpečí domova. Vytvořený cyklus textů různých žurnalistických žánrů mi pomůže dosáhnout předem vytyčených cílů. Cyklus bude obsahovat hlavní úvodní text, jenž v cyklu článků zastává pozici otvíráku, dvou rozhovorů, jedné story a glosy. Celkem se tedy jedná o pět textů, které zmapují stanovené téma tohoto samostatného projektu.

 

 2. Zdůvodnění volby tématu

Během studia jsem si volila semináře tematické specializace a workshopy technické profilace, které mě nejvíce zajímaly. Z tematických specializací jsem absolvovala kurzy kulturní a politické specializace. Jako technickou profilaci jsem si nejprve zvolila psanou žurnalistiku a poté také online žurnalistiku. I přes to, že se aktivně zajímám o politické dění v České republice i ve světě, zvolila jsem nakonec kulturní specializaci, která je mi nejbližší a které bych se ve své žurnalistické kariéře chtěla věnovat. Ve volbě technické profilace jsem se přiklonila k psané žurnalistice, jelikož sama stále více preferuji tištěné periodikum, než elektronické.

Téma samostatného projektu jsem byla nucena změnit, jelikož původní téma nebylo na základě situace spojené s koronavirovou krizí možné realizovat. Vzhledemer k tomu, že během krize byla pozastavena veškerá kulturní i umělecká činnost, vymyslet nové téma nebylo jednoduché. Mně samotné kulturní vyžití scházelo, a tak jsem hledala alternativy, kterými bych mohla nahradit mé časté chození na koncerty, do kina, občas také do divadla či na zajímavé přednášky a workshopy. Právě díky mým zájmům o kulturní dění jsem si z počátku pouze pro své potřeby hledala umělce, kteří vysílají online, sledovala již proběhnuvší módní přehlídky a jiné události. Vytvořit tak nové téma projektu, které bude nejenom zajímavé, ale také aktuální a nadčasové, se poté začalo zdát jako přirozená věc. Potvrdilo se mi to v okamžiku, kdy jsem poprvé objevila platformu Kultura doma.

Toto téma jsem zvolila s ohledem na současnou koronavirovou situaci, během které vzniklo několik zábavních i edukativních projektů a platforem. Projekt se primárně soustředí na platformu Kultura doma, ale také na další kulturní projekty a počiny, díky kterým mohu reflektovat kulturní dění během koronavirové krize. Hlavním cílem projektu je představit dané projekty jako alternativy kulturního vyžití, které si lze užít i z pohodlí a bezpečí svého domova především v situacích, ve kterých je nezbytně nutné respektovat nařízení vlády. Téma mi přijde zajímavé také s ohledem na to, že není orientované pouze na určitou část populace, nýbrž na široké spektrum čtenářů, jelikož drtivá většina z nás žije kulturním životem, ať už aktivně či pasivně.

 

 3. Zdroje/stav problematiky

Na téma streamování kultury online jsem nenalezla žádné projekty, které by již byly vytvořeny. Téma tohoto samostatného projektu je velmi specifické, projekt na toto téma by za normálních okolností pravděpodobně nevznikl. Platformy, které jsou předmětem projektu, byly vytvořeny na základě opatření spojené s pandemií koronaviru. Zdrojů, přímo souvisejících s vysíláním kulturních představení online, příliš neexistuje. Lze usoudit, že je tomu tak kvůli mladosti platforem, jež kulturu vysílají online.

Zdroji, ze kterých lze čerpat základní informace, jsou oficiální webové stránky platformy Kultura doma kulturadoma.cz, případně platformy Flowbaba flowbaba.com. Na stránkách lze nalézt dostatek základních informací, které mi umožní napsat otvírák a dalších texty. Mezi další zdroje patří profily platforem na nejrůznějších sociálních sítích, jako je Facebook, Instagram nebo Twitter, skrze které tvůrci platforem informují diváky o aktualitách a novinkách.

V českých médiích se o vzniku kulturních platforem informuje na několika zpravodajských webech. Zaznamenala jsem například články na novinky.cz, operaplus.cz a ceskenoviny.cz. V kulturně zaměřených webech o platformě Kultura doma informovala webová stránka tanecniaktuality.cz, divadlo.cz, nebo frontman.cz. Všechna média i další weby se zaměřovaly na vznik platforem, o kterém informovali své čtenáře.

Mezi hlavní zdroje samostatného projektu patří samotní tvůrci nebo umělci, kteří se na chodu platforem podílí. Bylo mi umožněno vytvořit rozhovor s vedoucí marketingového oddělení platformy Kultura doma a jedním z tvůrců platformy Flowbaba.

 

 4. Ideový plán

Ideovým plánem tohoto samostatného projektu je vytvořit cyklus textů, který zmapuje téma omezení kulturních a uměleckých představení a nabídne čtenářům alternativu, jež byla během koronavirové krize vytvořena. V jednotlivých textech různých žánrů bude popsán vznik a fungování platforem, které byly vytvořeny za účelem přenášení kultury online. Cyklus bude obsahovat celkem pět textů, jeden hlavní úvodní text neboli otvírák, dva rozhovory, jednu story a glosu. Otvírák čtenáře informuje o vzniku platformy Kultura doma, jejíž tvůrci se snaží komplexně shromáždit různá kulturní a umělecká představení. Kromě toho bude v otvíráku popsáno fungování platformy a další základní informace. Do rozhovoru byli vybráni respondenti, kteří se přímo podílí na vzniku platforem. V prvním rozhovoru vystupuje Tereza Bolfová, vedoucí marketingového oddělení Kultury doma. Rozhovor čtenářům umožňuje proniknout do vzniku platformy, popíše cíle, za kterými byla platforma vytvořena, její fungování a plány do budoucnosti. V podobném duchu je sestrojen rozhovor s pravidelným vystupujícím Kultury doma a zároveň jedním z tvůrců platformy Flowbaba, Vojtou Stolbenko. Flowbaba je sesterským webem Kultury doma, avšak více zaměřeným na dané kulturní odvětví. Story je vytvořena o mladém zpěvákovi Liborovi Schlenzovi, který taktéž vystupuje na Kultuře doma, a zároveň se během koronavirové krize účastnil několika koncertů pro seniory v Teplicích. Posledním textem je glosa, která je napsána mnou, jako autorkou samostatného projektu, v němž s lehkou nadsázkou komentuji postoj příznivců kultury, umělců a dalších představitelů kulturního odvětví k bezpečnostním opatřením spojeným s pandemií koronaviru, a popisuji možnosti, které nám dnešní vyspělá doba nabízí. Původně měl být cyklus textů doplněn reportáží, avšak po zhlédnutí různých vystoupení jsem usoudila, že by nebylo možné napsat plnohodnotnou reportáž z události pořádané online.

 

 5. Postup práce

5.1 Získávání informací

Samostatný projekt na toto téma jsem začala vypracovávat během dubna, jelikož jsem okolnostmi kolem koronavirové krize byla nucena téma změnit. Původním plánem bylo napsat projekt na téma co-workingových kaváren, které svým návštěvníkům nabízí nejenom relaxaci u kávy, ale také místo, kam mohou přicházet pracovat. K projektu jsem měla již vypracované veškeré podklady, avšak vzhledem k situaci jsem musela začít přemýšlet nad jiným tématem, které lze zpracovat i během koronavirové doby. Jak jsem již popisovala, k vymyšlení nového tématu mi dopomohly především vlastní zájmy.

V první fázi jsem začala rozmýšlet nad sestavením samotného cyklu textů. Hned poté jsem kontaktovala vedení platformy Kultura doma, zda bychom společně mohli vytvořit rozhovor, který mi nakonec poskytla marketingová vedoucí platformy. Díky jejím výpovědím jsem byla schopna sepsat rozhovor a otvírák, k jehož napsání mi dopomohly další zdroje. Poté jsem zhlédla různá kulturní představení a umělecké worskhopy, které Kultura doma nabízí, a kontaktovala jsem dva umělce. Se zpěvákem Liborem Schlenzem jsme si povídali o jeho pěvecké kariéře, účinkování na Kultuře doma, a především o jeho tvorbě během koronavirové krize. Z těchto informací jsem napsala story. Dalším respondentem byl Vojta Stolbenko, kterého jsem si všimla na Kultuře doma, kde pravidelně vystupuje. Původně jsem chtěla vytvořit rozhovor, který se bude zaobírat jeho účinkováním na platformě, avšak rozhovor se začal ubírat jiným směrem poté, co mi sdělil vznik další kulturní platformy s názvem Flowbaba, na které se podílí. Posledním textem je glosa, kterou jsem sepsala až na konec tvorby projektu, během níž jsem přemýšlela, jakým konkrétním směrem se v ní budu udávat.

Největším úskalím během procesu získávání informací byl fakt, že z veškeré části probíhal elektronickou formou. Rozhovory s respondenty byly tvořeny online, rozhovor s marketingovou vedoucí Kultury doma probíhal dokonce ve dvou fázích. Hrubý náčrt rozhovoru jsem respondentům předem poslala na e-mail. Rozhovory probíhaly buď skrze nahrávání hlasových zpráv nebo telefonicky.

 

 5.2 Tvorba textů

Otvírák

Hlavní úvodní text neboli otvírák, který představuje platformu Kultura doma, jsem psala jako první. Právě z těchto důvodů v něm například nejsou zakomponávany informace o platformě Flowbaba, ke které jsem se dostala až při tvorbě dalších textů. Nevnímám to ale jako problém, protože Flowbaba úzce souvisí s platformou Kultura doma, dokonce lze říci, že zastává pozici sesterského webu. Funguje také na stejném principu, rozdíl je pouze v přímém zaměření platformy. Informace a fakta, která mi pomohla vytvořit otvírák, jakožto úvodní text k tomuto samostatnému projektu, jsem nasbírala z dostupných zdrojů, kterými jsou oficiální webové stránky a sociální sítě platformy, zpravodajské a jiné kulturně zaměřené weby. Velkým pomocníkem mi byly výpovědi respondentky Terezy Bolfové, jejíž citace na téma Kultura doma jsem do otvíráku použila. Hlavní úvodní text tedy otvírá celistvý cyklus textů, jehož obsah se přímo nebo druhořadě zaměřuje na platformu Kultura doma.

Rozhovor č. 1

Prvním rozhovorem byl rozhovor s Terezou Bolfovou, která v platformě Kultura doma vede marketingové oddělení již od jejího počátku. Marketingovou vedoucí mi doporučil jeden z tvůrců platformy Tomáš Krejcárek. Rozhovor probíhal telefonicky. Tereze Bolfové jsem dopředu poslala hrubý náčrt otázek, které mě budou zajímat. Cílem rozhovoru bylo seznámit čtenáře s fungováním platformy a průběhem jejího vzniku. Bavíme se i o první myšlence, která ke vzniku platformy vedla. Rozhovor tedy komplexně shrnuje celou platformu Kultura doma.

Story

Do projektu jsem kromě tvůrců platformy chtěla zařadit také její vystupující. Kontaktovala jsem proto mladého zpěváka Libora Schlenze, se kterým jsem vedla rozhovor o účinkování na platformě. Dostali jsme se také k sérii koncertů pro seniory, kterých se během koronavirové krize zúčastnil. Z rozhovoru jsem se proto nakonec rozhodla udělat story, která mapuje tvorbu Libora Schlenze v době koronavirové. Story se mi velmi dobře psala, troufám si tvrdit, že nejlépe ze všech pěti textů. Získala jsem k ní dostatečné podklady, které mi přijdou zajímavé. Výpovědi respondenta jsou inspirativní a staly se dostačujícími podklady pro vytvoření tohoto textu.

Rozhovor č. 2

Druhý rozhovor proběhl skrze hlasové zprávy s umělcem a tanečníkem Vojtou Stolbenko, který je nejenom pravidelným vystupujícím na platformě Kultura doma, ale také jedním z hlavních tvůrců nové platformy Flowbaba. Původně jsem chtěla vytvořit rozhovor s účinkujícím Kultury doma, avšak poté, co jsem zjistila, že vzniká nová platforma Flowbaba, jejíž tvůrcem je právě Stolbenko, zaměřila jsem se v rozhovoru především na ní. Respondent v rozhovoru popisuje, jak je Flowbaba spřízněná s Kulturou doma, popisuje její vznik a hlavní cíle platformy. Nabízí divákům náhled a možné zapojení se do platformy, ať už jako divák nebo umělec.

Glosa

Vytvoření glosy jsem si schválně nechala až na konec samostatného projektu. Již během tvorby jiných textů jsem uvažovala nad konkrétním pojmutím glosy a na co se v ní zaměřím. Informace a poznatky, které jsem během tvorby projektu nasbírala, mi poté pomohly vytvořit si komplexní náhled na celou problematiku tématu. V glose jsem se pokusila zařadit možnosti kulturního vyžití do kontextu dnešní doby, která nám jich spoustu nabízí, především z hlediska technologické vyspělosti. S lehkou nadsázkou komentuji postoj diváků, ale především umělců a dalších kulturních představitelů, jenž zaujímaly během nařízení vlády spojených s koronavirovou situací. Výsledný dojem glosy má v divákovi vzbudit pocit obdivu k možnostem, které v dnešní době máme, a díky kterým se dá kulturou žít i v těchto složitých chvílích.

 

 6. Sebehodnocení

Domnívám se, že se mi podařilo dosáhnout všech cílů, které jsem si vytyčila před samotným začátkem tvoření tohoto samostatného projektu. Platforma, kterou se projekt přímo zabývá, byla představena a popsána v několika textech. Shodou náhod se mi podařilo představit ještě další platformu, což považuji za plus. Kvalitním počinem hodnotím také story, která se mi nejlépe psala. Platforma Kultura doma je v ní sice zasažena pouze okrajově, avšak koncerty pro seniory mi přišly jako velmi inspirativní informace, jež mohu čtenářům předat.

Jediné úskalí, které vnímám, bylo změnit téma. Vzhledem k tomu, že jsem k prvnímu tématu měla již připravené veškeré podklady, bylo pro mě složité vymýšlet téma kompletně nové. Co by se mohlo zdát jako problém, to je vytváření rozhovorů elektronickou formou. Sama jsem z toho měla v prvních chvílích obavy, ale příjemně mě tento proces tvoření rozhovorů překvapil. Respondenti byli ochotní a vstřícní, což celý můj pozitivní dojem podpořilo.

Samostatný projekt hodnotím jako aktuální a nadčasový, a to především proto, že jeho téma je velmi specifické a je úzce spojeno s mimořádnou situací okolo koronaviru. Téma a následné zpracování projektu je originálním počinem, jelikož platformy vznikly jako reakce na bezpečnostní opatření. Doufám proto, že cyklem článků inspiruji čtenáře ke sledování kultury online, podpořím jednotlivé platformy a případně podnítím další studenty k vytvoření podobných projektů.

 

 7. Literatura a zdroje

JÍLEK, Viktor. Lexikologie a stylistika nejen pro žurnalisty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 80-244-1246-2.

Kultura doma [online]. [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://www.kulturadoma.cz.

Flowbaba [online]. [cit. 2020-05-16]. Dostupné z: https://flowbaba.com.

DVOŘÁK, Stanislav. Streamované koncerty nabídne Vladivojna, Mucha i Plastic People. Novinky.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/streamovane-koncerty-nabidne-vladivojna-mucha-i-plastic-people-40321595.

DVOŘÁK, Stanislav. Projekt chce spojit všechny české umělce vysílající na internetu. Novinky.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-20]. Dostupné z: https://www.novinky.cz/kultura/clanek/projekt-chce-spojit-vsechny-ceske-umelce-vysilajici-na-internetu-40319675.

Projekt Kultura doma umožní vybírat vstupné na kulturu online. Ceskenoviny.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/projekt-kultura-doma-umozni-vybirat-vstupne-na-kulturu-online/1878631.

Projekt Kultura doma nabídne živé přenosy z akcí, koncertů, divadel a výstav. Operaplus.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://operaplus.cz/projekt-kultura-doma-nabidne-zive-prenosy-z-akci-koncertu-divadel-a-vystav/.

Vzniká platforma Kultura doma. Tanecniaktuality.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.tanecniaktuality.cz/zpravy/vznika-platforma-kultura-doma.

Kultura doma: konec chaotické změti streamovaných akcí? Frontman.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.frontman.cz/kultura-doma-konec-chaoticke-zmeti-streamovanych-akci.

Kultura doma: konec chaotické změti streamovaných akcí? Frontman.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.frontman.cz/kultura-doma-blokem-koncertu-podporuje-nezavislou-scenu.

Vzniká platforma Kultura doma. Divadlo.cz [online]. 2020 [cit. 2020-05-22]. Dostupné z: https://www.divadlo.cz/?clanky=vznika-platforma-kultura-doma.

Zobrazeno 1187 krát
Naposledy upraveno: st., 3. červen 2020 21:22
Pro psaní komentářů se přihlaste