st., 3. červen 2020 00:06

Záměr samostatného projektu: Slevy na jízdném u dopravců pro studenty a seniory

1) CÍL PRÁCE Cílem samostatného projektu je čtenáři představit téma navýšení slevy na jízdné pro studenty a seniory z původních 25 % na 75 %. Čtenář získá podvědomí o nastavení slev, proč někteří studenti navýšení slevy odmítali, také proč je veřejná doprava právě pro tyto dvě skupiny stále více atraktivnější a jak tento fakt vnímají dopravci. A jak se k tomuto kroku po dvou letech postavilo Ministerstvo dopravy, které bylo nucené od letošního roku slevy zastropovat. Cíle práce bude dosaženo sérií textů, které budou tvořeny reportáží, publicistickým článkem, anketou a rozhovorem.

 2) ZDŮVODNĚNÍ VOLBY TÉMATU

Za téma samostatného projektu jsem si vybrala „Slevy na jízdné u dopravců pro studenty a seniory“. K volbě jsem došla tak, že jde o téma, které je nám studentům velmi blízké a s touto slevou se setkáváme denně. Mimo jiné také ve volném čase pracuji ve vlaku jako stevardka z toho důvodu mi je téma velmi blízké. Hlavně z pohledu stevarda jsem zpozorovala, že tyto slevy nabraly během posledního roku na atraktivitě, a to zejména u cestujících z řad seniorů. Studenti zase naopak díky slev si dovolí jet lepší třídou, kde mají nárok na určitý servis
a nechávají se “rozmazlovat“. Z pragmatického hlediska je téma logickým vyústěním mé specializace, jelikož jsem absolvovala předměty jako základy politologie, politickou žurnalistickou specializaci, základy psané žurnalistiky a workshop psané žurnalistiky. A právě toto téma se v minulosti dotklo veřejného a politického mínění, proto jsem k tomuto přiklonila. Ne jednou, totiž zvýšení slevy na jízdné bylo na veřejnosti spojováno s tím, že právě tímto navýšením si Andrej Babiš na svou stranu snaží upnout další voliče v řadách studentů a seniorů.

 

3) STAV PROBLEMATIKY

Po zavedení vyšší slevy na jízdné se tato problematika dlouhou dobu v médiích řešila. Řešilo se odkud se najednou oněch 7 miliard na jízdné vzalo. Také z řad studentů se ozývalo,
že by bylo lepší peníze využít efektivněji a vložit je do podfinancovaného resortu školství. Dokonce došlo na to, že vláda neměla peníze na podporu sociálních zařízení jako hospicové péče či domovy pro seniory. Zde jim chyběli dvě miliardy, a tak nikdo nechápal, proč z oněch sedmi miliard, které šly na slevy, tyto dvě miliardy nevzali a nepomohli tam, kde to v daný moment bylo potřeba. Jinak takto zaměřený projekt zatím nikdo nezpracovával, nápad vznikl pouze z mé myšlenky. Předpokládala jsem, že budu moct zpracovat některé části právě z pohledu stevarda a také, že anketu budu moct udělat mezi samotnými cestujícími, které právě u společnosti RegioJet velmi často tvoří hlavně studenti a senioři. Také jsem do tohoto tématu mohla tak vložit určité zkušenosti, které jsem během práce ve vlaku načerpala z konkrétních situací.

 

4) IDEOVÝ PLÁN

Ideový plán samostatného projektu je takový, že by měl posloužit v orientaci tématu a přehled konkrétně v tom, jak je se slevami naloženo a jak jsou s odstupem času vnímány například veřejností. Jelikož závěrečný projekt vznikal v době epidemie koronaviru, tak jsem se zaměřila taktéž na to, jak na tom jsou v této nelehké době samotní dopravci. V projektu chci dosáhnout toho, aby téma bylo podáno lehce a svižně, aby čtenáře obsah článků nenudil, aby se něco dozvěděl a měl po přečtení jasný pohled na danou oblast. Strukturálně jsem se rozhodla projekt pojmout nejprve reportáží, kde se zaměřím na určitou problematiku slev. Publicistický článek z vlakového prostředí a následně bych chtěla slevy na jízdné pojmout z pohledu samotných cestujících ve vlaku, tudíž vytvořím anketu. Závěrem bude rozsáhlý rozhovor s Terezou Novotnou, která s navýšením slevy na jízdné nesouhlasí a založila sbírku jízdné na hospic.

 

5) POSTUP PRÁCE A ZDŮVODNĚNÍ ZPŮSOBU ZPRACOVÁNÍ

Projekt vznikal od března do června 2020. Během těchto tří měsíců jsem sháněla informace, které byly potřebné pro zpracování tohoto tématu. Četla jsem si články o dané problematice, dále sledovala reportáže a videa, obepisovala mluvčí Ministerstva dopravy a financí, RegioJetu, Leo Expressu a Českých drah. Také jsem sbírala materiály mezi cestujícími. Jelikož projekt vznikal hlavně v období epidemie koronaviru, tak jsem tento fakt využila v části reportáže, jelikož právě veřejné dopravy se karanténní opatření a faktory spojené s krizí epidemie velmi dotkly. V úvodu hlavního textu jsem se rozhodla čtenáře navodit na samotné téma. V pár větách jsem jim nastínila pozadí daných slev. Následuje část úvodní reportáže, která se zabývá navýšením slevy na jízdné, jsou zde základní informace o tom, kdy slevu vláda navýšila,
kdo a jak ji může využívat. Je zde také k tomuto přímo vyjádření Ministerstva dopravy a bývalého ministra dopravy Dana Ťoka. K této části jsem také přidala tip pro studenty, jak můžou slevu využít co nejefektivněji a ušetřit. Další část reportáže se věnuje problematice odmítnutí slev na jízdné studenty. Jsou zde zmíněné důvody, proč studenti psali dopis premiérovi v demisi Andreji Babiši a pod který se v rámci petice podepisovali. Tato část obsahuje vyjádření neziskové organizace Otevřeno, která dlouhodobě usiluje o rozvoj vzdělávání v České republice. Dále Česká středoškolská unie, která celou akci zaštítila a organizovala také demonstrace a Andrej Babiš, který se zde vůči dopisu ohradil. Následuje část zaměřená
na atraktivitu veřejné dopravy u studentů a seniorů. Zaměřuji se zde na postupné navýšení počtu cestujících, k tomuto se vyjadřuje Ministerstvo dopravy a ministryně financí Alena Schillerová. Poté jsem postupně zmapovala situaci jak u státního dopravce – České dráhy, tak u dvou soukromých dopravců – Leo Express a RegioJet. U těchto dvou dopravců bylo velmi těžké získat informace, jelikož z počátku neměli zájem vůbec komunikovat. Nakonec
po dlouhodobém nahánění na telefonu a skrze maily, se mi oba vyjádřili. U těchto dopravců jsem v textu chtěla poukázat na to, že zde je hlavním lákadlem buď servis, občerstvení nebo vrácení 25 procent z ceny jízdenky zpět na tarifní jízdné. Další část reportáže se věnuje zneužívání slev samotnými dopravci. Zařadila jsem jej zde, jelikož vím, že v médiích se na podzim 2019 objevilo, že společnost Leo Express má pohyblivé jízdné a tudíž, stát jim někdy proplácí i přes 800 korun za jednu jízdenku. A vláda se tedy rozhodla slevu zastropovat, aby k tomuto okrádání nedocházelo. Zde mám zejména vyjádření Ministerstva financí, Ministerstva dopravy a Andreje Babiše, který na celý problém v té době poukázal. Bohužel k tomuto se společnost Leo Express nechtěla vyjádřit, tudíž jejich odůvodnění, proč fakturovali více než měli jsem nedostala. Následuje závěrečný text reportáže, který se věnuje aktuální situaci v dopravě během koronavirové krize. K tomu to se vyjádřili tři největší dopravci – České dráhy, RegioJet a Leo Express. O tuto část jsem reportáž doplnila, jelikož právě veřejnou dopravu koronavirová krize zasáhla velmi a docházelo k postupným restrikcím a zajímalo mě, jak daná situace zmíněné dopravce ovlivnila. Následuje publicistický článek nesoucí název
Ze života stevarda – slevy na palubě (ne)vítáme!, který jsem pojala odlehčenou formou. V tomto článku jsem zúročila zejména své zkušenosti z vlaku. Jako stevardka se velmi často setkávám s tím, že právě studenti nemají platné slevové průkazy a my jim pak musíme vypisovat doplatky. Vycházela jsem přímo z konkrétní směny, kterou jsem na palubě žlutého vlaku absolvovala a díky neplatných průkazů byla velmi pestrá. Také vím, že pro samotného čtenáře právě poodhalení pozadí servisu ve vlaku společnosti RegioJet je hodně atraktivní. Vždy když vyprávím někomu své příhody z práce, tak je udiven a zvědavě se doptává. Z tohoto důvodu jsem při vytváření projektu věděla, že toto bude část, kterou zde určitě zařadím. V další části jsem využila taky svou práci a to konkrétně pro anketu, kdy jsem v mezičase během směny nechala některé cestující vyplnit anketu, kterou jsem si později zpracovala a vybrala šest nejlepších anketních odpovědí. Poslední částí mého projektu je rozhovor se zakladatelkou sbírky Jízdné pro hospic Terezou Novotnou. Rozhovor jsem zde zahrnula kvůli pestrosti,
a hlavně mě zaujala samotná myšlenka sbírky. Ta část veřejnosti, která považovala navýšení jízdného za zbytečně vysoké se rozhodla dát peníze do sbírky, která byla právě v tomto duchu založena. Pro Terezu Novotou jsem si sestavila jednotlivé otázky pro rozhovor a prostřednictvím Facebooku jsem ji zkontaktovala a vyzpovídala.

 

6) SEBEHODNOCENÍ

Myslím si, že se mi podařilo dosáhnout svého cíle, tedy popsat situaci okolo zvýšení slevy
na jízdné pro studenty a seniory a seznámit s tímto tématem čtenáře. Úvodní text – reportáž popisuje slevy od jejich navýšení, přes kritiku a nespokojenost na straně studentů k postupné atraktivitě u cestujících a omezení fakturace slev pro dopravce až k současné situaci v době pandemie. Publicistický článek se poté dotýká toho, jak zmíněné slevy jsou zavedeny v praxi
a jak někdy nedbalost studentů znesnadňuje práci stevardů. Anketa poté zobrazuje jednotlivé názory cestujících na slevy a na jejich využívání. Text, který celý projekt uzavírá je rozhovor s Terezou Novotnou, zakladatelkou sbírky Jízdné pro hospic. Kde je na nesouhlas s navýšením jízdného poukázáno ze sociálního úhlu pohledu. Úskalí projektu byla hlavně komunikace se soukromými dopravci. Musela jsem na ně delší dobu apelovat, než se mi postupně k daným věcem vyjádřili. Bohužel mě ale mrzí jedna věc ze strany Leo Expressu a to, že společnost nebyla schopná se vyjádřit k tomu, proč si za jízdenky fakturovala daleko vyšší sumy než ostatní dopravci v době před zastropováním výše jízdného ze strany státu. Domnívám se ale, že téma jsem zpracovala v rámci svých možností dobře a jsem s ním ve výsledku spokojená. Téma je podle mě zajímavé jak pro veřejnost, tak i pro samotné dopravce a ministerstva, jelikož například v anketě vidí různé návrhy cestujících, pochvaly anebo nesouhlas s navýšením. Plus z rozhovoru vyplývá, že by stát měl například investovat do potřebnějších resortů, než jsou třeba slevy na jízdné. Navázat by se na tento projekt určitě dalo i v budoucnu, předpokládám, že situace okolo jízdného pro studenty a seniory se zase po parlamentních volbách změní, a tak by bylo dobré zpětně se na tento problém zase zaměřit a porovnat.

 

7) ZDROJE

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Dopravci-v-ramci-kompenzaci-slev-na-jizdnem-faktur

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Od-soboty-1-zari-zacnou-platit-slevy-jizdneho-pro

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Slevy-na-jizdnem-mirne-zvysily-pocet-cestujicich,

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Udaje-o-slevach-v-doprave

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleno-Seniori,-zaci-a-studenti-budou-mit-od-p

https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Zmeny-ve-slevach-na-jizdne-Proplaceni-bude-mit-sv

https://www.novinky.cz/veda-skoly/clanek/babis-slibil-studentum-ze-prida-30-miliard-do-skolstvi-12273

https://www.cd.cz/info/aktuality/-31126/

https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/hospic-sleva-na-jizdnem-prachatice_1907010741_pj

https://www.facebook.com/events/899375630269437/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22[]%5C%22%22%7D]%2C%22has_source%22%3Atrue%7D

https://www.facebook.com/stredoskolskaunie/?ref=page_internal

https://www.irozhlas.cz/ekonomika/koronavirus-v-cesku-ceske-drahy_2005141128_pj

https://www.leoexpress.com/cs/detem-studentum-a-seniorum-vracime-projete-jizdne

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/doprava/podle-babise-dopravci-slev-na-jizdne-zneuzivaji-castku-ma-kr/r~c0b03c1efa5d11e9b259ac1f6b220ee8/

https://www.facebook.com/DVTV.cz/posts/2321502601432066

https://www.darujme.cz/projekt/1248

https://www.reflex.cz/clanek/zpravy/96485/jizdne-pro-hospic-ostudnou-chybu-vlady-se-snazi-napravit-mlada-studentka.html

https://www.idnes.cz/ekonomika/doprava/vlaky-autobusy-jizdne-sleva-babis-vlada-duchodci-studenti.A180312_092948_eko-doprava_fih

https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/slevy-na-jizdnem-pro-duchodce-a-studenty-zacnou-platit-az-od/r~610669a646d011e894960cc47ab5f122/

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2019/striktnejsi-pravidla-vylouci-moznost-zne-36516

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sleva-slevy-na-jizdnem-pro-zaky-studenty-a-duchodce-zmeny-2019-2020_1910311708_ako

https://video.aktualne.cz/dvtv/babisova-sleva-na-vlak-studenti-tolik-nepotrebuji-penize-dam/r~d1160ac4ac9811e999160cc47ab5f122/

https://www.leoexpress.com/cs/o-nas/media/ztrata-v-desitkach-milionu-ktera-se-prohlubuje-kazdy-den

https://www.nepomuk.cz/obcan/stredoskolaci-a-budouci-ucitele-odmitame-levnou-jizdu-za-horsim-vzdelanim/

https://www.stredoskolskaunie.cz/post/premi%C3%A9r-andrej-babi%C5%A1-sl%C3%ADbil-nav%C3%BD%C5%A1it-rozpo%C4%8Det-ministerstva-%C5%A1kolstv%C3%AD-o-30-miliard-korun

https://otevreno.org/otevreny-dopis-vlade/?fbclid=IwAR1NJiudhdF1KK3gMjy4IEbzlNAKUerFPdNWdRKbqkTU29jwbdYUnZTQZFk

https://www.leoexpress.com/cs/o-nas/media/obrat-skupiny-leo-express-se-za-prvni-pololeti-letosniho-roku-blizi-pul-miliarde-v-cesku-byla-firma-za-rok-2018-v-zisku

https://www.leoexpress.com/cs/o-nas/media/leo-express-vrati-detem-studentum-a-seniorum-projete-jizdne-v-plne-vysi

https://www.leoexpress.com/cs/o-nas/media/leo-express-loni-prepravil-1-8-milionu-cestujicich-obrat-skupiny-vzrostl-na-800-milionu-korun

https://www.regiojet.cz/o-nas/pro-media/2020/20-05-11-Covid-19-Investori.html

https://www.regiojet.cz/o-nas/pro-media/2020/20-01-15-TZ-2019.html

https://www.regiojet.cz/o-nas/pro-media/2019/19-09-30-RJ-vysledky.html

https://www.regiojet.cz/o-nas/pro-media/2019/19-07-12-Prepravni-pololetni-vysledky.html

https://www.regiojet.cz/o-nas/pro-media/2019/19-01-22-vysledky-RJ-2018.html

https://www.regiojet.cz/o-nas/pro-media/2018/2018_08_30_Kapacitne_posilnovanie_vlakov_RegioJet.html

https://www.facebook.com/AndrejBabis/photos/a.324695871000397/1197762057027103/?type=3

Žádné konkurenční projekty z minulosti jsem na toto téma nenašla.

Zobrazeno 663 krát
Naposledy upraveno: st., 3. červen 2020 20:54
Pro psaní komentářů se přihlaste