st., 3. červen 2020 17:18

Layout zdravotnického časopisu Lazebník – záměr samostatného projektu

LAYOUT ZDRAVOTNICKÉHO ČASOPISU LAZEBNÍK

1) Cíl práce

Cílem mé závěrečné práce je navržení layoutu měsíčního časopisu, který by měl pokrývat převážně zdravotnická a sociální témata, od toho název „Lazebník“, směřovaná ale spíše na nelékařsky vzdělané publikum, tedy s obsahem spíše popularizačně naučného spádu. Pokrýt bych chtěla témata z různých odvětví, které ale bude všechny spojovat společný prvek, kterým je v případě tohoto projektu zdraví, a to jak fyzické, tak i psychické, lidské tělo a jeho správa. Obzvlášť velký důraz bych chtěla klást na údržbu lidského těla, tedy na to, co člověk může dělat sám, bez potřeby lékařského předpisu. Zároveň plánuji layout navrhnout tak, aby byl přínosný i lékařsky vzdělanému publiku, což se také promítne ve stavbě rubrik.

Celý časopis by ale měl být z velké části převážně vizuálně přitažlivý. Chci vytvořit projekt, který nebude působit chladně a odměřeně, ale přátelsky a mile. Od toho se také bude odvíjet vzhled a výběr obsahu, který by měl být pohodový a z velké části tvořený fotografiemi. Obsahovou skladbu zamýšlím mít velice pestrou a dopředu počítám s tím, že by si budoucí čtenář z rubrik vybíral. Kvalita textů je určitě důležitou součástí návrhu, ale větší důraz bude kladen na výběr témat a jejich vizuální prezentace. Design plánuji laděný do několika barev, aby layout nepůsobil zmateně, a zároveň se budu snažit o neotřelost a co nejpestřejší stavbu, aby si každý čtenář našel něco svého. Nepočítám se zavedenou čtenářskou základnou, ale spíše s pokusem o oslovení různých typů čtenářů.

Při zrodu myšlenky vytvořit tento layout jsem polemizovala o možnosti, že by časopis byl jako příloha v nějakém odborném lékařském periodiku, tento nápad jsem ale posléze zavrhla, protože vysoce edukovaná lékařská společnost není publikem, který bych považovala pro svůj projekt za primární. Tématem čísla jsem zvolila lázeňství právě pro možnost umístění atraktivního vizuálního doprovodu ve formě fotografií. Zároveň se domnívám, že je to téma zajímavé, neotřelé a vhodné z hlediska zdravotního zaměření s cílem zaujmout širší publikum.

Zaujmout publikum plánuji designem, fotografiemi a pestrou skladbou, ale i vloženými obsahovými prvky jako například soutěžemi, anketami, nebo možnostmi napsat do „poradny časopisu“ dotaz, na který bude následně odpovídat pečlivě zvolený externista z odborného lékařského prostředí. Těmito prvky plánuji časopis směřovat k více dostupnému a atraktivnějšímu pro větší publikum. Můj záměr není vytvoření návrhu bulvárního neseriózního periodika, ale zároveň chci návrh směřovat spíše do lehčího čtení než mezi seriózní edukativní plátky.

 

2) Zdůvodnění volby tématu

Jako svojí specializaci jsem si během bakalářského studia zvolila sociálně-zdravotní žurnalistiku. Jedním z důvodu byla diverzita tohoto zaměření. Už podle názvu je jasné, že témata patřící pod tuto specializaci, můžou spadat pod sociální sféru, tedy cokoliv od práci v neziskových organizacích, přes válečnou žurnalistiku, až po věnování se problematice lidí bez domova, nebo třeba psích útulků, ale zároveň je zde sféra zdravotní, která obsahuje všechno spojené se zdravotnictvím, epidemiologií a správou těla. Časopis s lázeňskou tématikou podle mého názoru spadá pod zdravotnickou sféru, ale zároveň obsahuje tématiku atraktivní pro rozmanité publikum.

Absolvování předmětů jako Základy epidemiologie a zdravotnictví, nebo Aplikovaná biologie během bakalářského, ale i středoškolského studia mi daly dobrý náhled na oblast, které se mnou zvolená specializace věnuje. Zároveň jsou ale životospráva, fungování těla a příroda, oblastmi, které mě dlouhodobě zajímají. Konkrétně příroda a symbióza člověka s přírodou jsou oblasti, kterým bych se dále chtěla ve své kariéře věnovat. Téma lázeňství mi proto přijde jako dobrá kombinace všech výše zmíněných faktorů, které můj návrh pomáhaly formovat. Konkrétní návrh a prvotní rozvržení obsahu časopisu jsem vytvářela během mého pobytu v Karlově Studánce, kde zrovna probíhalo lékařské symposium a několik ze svých návrhů jsem konzultovala s lékaři, kteří konferenci v tu chvíli absolvovali, to pro mě zafungovalo jako povzbuzení, abych u tématu zůstala a rozvíjela ho formou tohoto projektu.

 

3) Zdroje a stav problematiky

Když jsem hledala inspiraci pro svůj projekt, snažila jsem se najít něco, co by splňovalo moje představy. Těmi je, jak jsem již zmínila v popisu cíle práce, časopis, který bude laskavou ale nebulvární formou seznamovat široké publikum s otázkami zdravého životního stylu, soužití s přírodou, ale zároveň nabídne odborné poradenství, nebo třeba kalendář edukativních akcí v oblasti zdravotnictví a medicíny. Moje hledání nebylo příliš úspěšné. Samozřejmě existují měsíčníky jako například Zdravotnictví a medicína vycházející pod Mladou Frontou. Toto periodikum sice spojuje zdravotnická a sociální témata, ale volba rubrik a článků je mířená na lékařsky vzdělané publikum. Podobný problém jsem měla i s dalšími tituly, jako například Zdravotnický deník, který je zase specifický svým důrazem na aktuálnost témat, ale pro můj cíl je obsahově málo atraktivní. Vizuálně a tematicky přitažlivý je mezi veřejností oblíbený například internetový magazín Ze Zdravotnictví, ani tady jsem ale inspiraci nenačerpala, jelikož svým stylem a titulky mi články přišly až příliš bulvární, či nevkusné.

Mezi periodika, které bych mohla označit jako nápomocné, patří například měsíčník Florence, nebo internetové periodikum Prameny Zdraví, které jsou svým designem i obsahem blízké mému návrhu. Měsíčník Florence je odborný časopis pro nelékařské pracovníky, tudíž je více vyhrazený pro určité publikum, nicméně obsahové složení a čistý design je mi blízký. Prameny Zdraví jsou mířené na širší publikum stejně jako je záměr mého návrhu, ale obsahuje esoterický a duchovní nádech, čemuž bych se chtěla u svého návrhu vyvarovat. Když jsem přiblížila svůj návrh svému okolí, z několika rozdílných zdrojů jsem zaslechla něco o periodiku s názvem Zdraví. Tento časopis jsem do té doby neznala a teď ho zmiňuji proto, abych poukázala na něco, čemu se chci ve svém projektu vyvarovat, a to i co se inspirace týče. Zaměření možná má něco společného s mým návrhem, nicméně barevný a nevkusný design časopisu působí spíše jako diskuse na nejmenovaném internetovém bazaru pro maminky.

Nakonec jsem došla k názoru, že přesná podoba mého návrhu v našem mediálním prostředí neexistuje, nicméně výše zmíněný časopis Prameny Zdraví mě zaujal. Za periodikum nejbližší mému návrhu považuji časopis Pravý domácí časopis, který je primárně distribuovaný v prodejnách zdravé výživy a bioprodejnách. Časopis je vizuálně neotřelý, barevný, ale vkusný, plný fotografií a obsahově velice rozmanitý. Obsahuje jak rozhovory s lidmi vzdělanými v oblasti zdravotnictví, tak i názory „obyčejných lidí“. Čtenáře tak může zaujmout článek, se kterým se dokáže ztotožnit, ale zároveň je nenásilnou a milou formou edukován. To je přesně něco, co mám v úmyslu dosáhnout i v návrhu svého projektu. Poslední časopis, který bych chtěla zmínit je cestovatelský magazín Koktejl, který mě také ovlivnil, převážně co se vizuální stránky týče. Koktejl pracuje s velmi vysokým množstvím fotografií, což je něco, co si plánuji vložit i do svého layoutu. Fotografie tak na některých stránkách dominují a samy o sobě vytváří informační hodnoty, což je něco, co mám v plánu i ve svém projektu.

 

4) Ideový plán

Jak už jsem zmínila výše, hlavním záměrem mého projektu je navrhnout časopis, který bude svým obsahem i designem zajímavý a dostupný širokému publiku. Periodicita, se kterou počítám, je jeden měsíc, i když jako přijatelná možnost mi přijde i čtvrtletník. Vzhledem k vysokému počtu fotografií, které časopis bude obsahovat, plánuji tisk na kvalitní lesklý papír (po vzoru National Geographic nebo Koktejlu), na kterém fotografie a grafika celkově nejlépe vyniknou. Kvalitnější papír zároveň zajistí vyšší životnost časopisu, která se pro nadčasová témata, který plánuji v magazínu přinášet, bude hodit pro uchování fyzické formy časopisu v čase. Cena, kterou jsem odhadem nastavila, je 50 Korun, což je podle mě částka, která je přístupná více sociálním vrstvám a zároveň adekvátní obsahu.

Mezi pravidelné rubriky, které by se opakovaly každý měsíc, chci zařadit okénko do historie, konkrétní příklad v mém layoutu je článek o historii lázeňství. Dále chci mezi pravidelné rubriky určitě řadit fotoreportáže, aktuality, kalendáře akcí, rozhovory s odborníky na daná zdravotnická témata, soutěže a ankety. V každém vydání by se také měla objevit rubrika „Bylinka měsíce“ anebo možnost pro čtenáře napsat dotaz do redakce, která následně otázku předá pečlivě vybranému odborníkovi, jehož odpověď následně otiskne. Zároveň časopis nabídne reportáže z událostí, které již proběhly. Za samozřejmost považuji obsahové komponenty jako sloupek šéfredaktora, obsah čísla, výsledky soutěží a anket z předchozích čísel a v neposlední řadě reklamy. Reklamu plánuji jak ve vizuální formě pomocí vložených grafik, tak i pomocí článků. V případě lázeňství je možné například zaměření na jedno konkrétní lázeňské město v doprovodu s fotografiemi lázní, nebo přímo ubytovacích zařízení, čímž je čtenáři prezentovaná reklama o něco méně agresivní formou, než je přímá reklama určitého produktu. Samozřejmě k tomuto typu reklamy by muselo dojít po předchozí domluvě s majitelem objektu, či obecně s inzertem. Ani inzerci konkrétních produktů se ale nebudu zcela vyhýbat, ale plánuji, aby byla také ve vyšší míře tematicky laděná, tedy ze zdravotnického odvětví.

Barevně chci časopis ladit do barev, které jsou lidskému oku příjemné a neagresivní. Zároveň musí být volené tak, aby vytvářeli harmonii. Vybrala jsem si proto mentolově zelenou, meruňkově béžovou, levandulově fialovou a bílou, s tím že kolize všech 4 barev bude jen čistě výjimečná, častější bude kombinace dvou až tří z nich.

Titulní strana by podle mého názoru měla působit přehledně, ale zároveň by měla navnadit na skrytý obsah. Rozhodla jsem se proto pro fotografii se zeleným nádechem přes celou stránku, která odkazuje na lázeňské téma, která zafunguje jako pozadí pro textová pole upoutávající na obsah časopisu. V původním návrhu jsem měla na titulní několik miniatur fotek, které měly čtenáře zaujmout, po konzultaci s vedoucí práce jsem se ale rozhodla tyto miniatury odstranit, jelikož působily na stránce nepřehledně. Místo toho jsem zvýraznila tituly odkazující na články uvnitř časopisu a podložila je částečně transparentním barevným podkladem.

S názvem „Lazebník“ jsem přišla proto, že archaicky označuje člověka, který se věnuje povolání, jemuž je celé periodikum (případně toto číslo) věnováno. Zároveň je to slovo neobvyklé, nicméně poměrně dobře zapamatovatelné. I přesto, že mě jako první napadaly názvy jako „SpaNews“ a podobně, jelikož mi přišly atraktivní, rozhodla jsem se vyvarovat se internacionálním termínům, jelikož by mohly zamezovat porozumění a „lazebník“ mi ve výsledku přišlo i jako slovo, které se do nálady layoutu hodí.

První stránka časopisu obsahuje sloupek šéfredaktorky, která přibližuje hlavní téma čísla. Hned vedle jsem zvolila obsah, které umožní snadnější orientaci mezi články. Proložit obsah miniaturami fotek mi přijde jako dobrá volba, jelikož pestrá, ale přehledná, vizualizace čtenáře navnadí. Navíc z vlastní zkušenosti si troufám tvrdit, že čtenář při pohledu na obsah spíše zvolí článek, u kterého uvidí lákavou miniaturu fotky. Zároveň je u obsahu vyhodnocení nefotografické soutěže z minulého čísla, stejně jako kontaktní údaje magazínu. Volba dát k sobě tyto dvě nesouvisející informace se může zdát jako náhodná, ale domnívám se, že mnoho čtenářů minimálně zběžně prohlédne jména výherců, a dát v těsné blízkosti kontaktní údaje magazínu mi přijde jako dobrý nápad, jelikož se samovolně dostávají do podvědomí čtenáře. Na další stránce otevírám téma lázeňství článkem o historii lázeňství, doplněné o historické fotografie. Článek je delší a patří mezi více informativní, proto jsem k němu přidala soutěž. Odpovědi na soutěžní otázky jsou dohledatelné v textu, čtenář bude tedy mít větší motivaci text přečíst, i když by ho mohl rozsah odradit. Následující dvojstrana obsahuje fotoreportáž z různých lázeňských koutů v České republice. Každá fotografie má u sebe popisek, který odkazuje na přesnou lokaci, ve které byla daná fotografie pořízená a u třech hlavních fotografiích je i obsáhlejší text, který představuje lokaci. V pozadí celé dvojstránky je mapa České republiky, která je vkusně překrytá fialovým matem, aby byla zachovaná barevná sladěnost. Následuje článek o nejoblíbenějších lázeňských procedurách, který má za úkol přiblížit čtenáři něco, co si sám dokáže docela dobře sám představit. Hned vedle jsem vložila rubriku „Zeptejte se Lékaře“. Idea je taková, že jakýkoliv čtenář bude mít příležitost napsat do redakce dotaz, týkající se zdraví (a to jak fyzického, tak mentálního). V redakci bude následně vybraná otázka přeposlaná externímu lékaři, který se na oblast specializuje a následně bude otázka i odpověď otisknutá v časopise. Úkolem rubriky je poskytnou čtenáři pocit, že je součástí výrobního procesu. Reklamy na této stránce jsem také volila zcela úmyslně, první je společností neoblíbený mimozemšťan, který upoutá pozornost, a hned vedle je upoutávka na akci pořádanou organizací Lékaři bez hranic. Jako jeden z úkolů časopisu Lazebník jsem si stanovila zviditelnění neziskových a dobrovolnických organizací, které také nezpochybnitelně patří pod zdravotně-sociální sféru.

Nezbytnou součástí periodika jsou aktuality ze světa zdravotnictví a lázeňství. V této kategorii může být prakticky jakákoliv zajímavá novinka, v co nejstručnější formě, tedy odpovídající na základní žurnalistické otázky kdo, co, kdy kde. Pro toto číslo bylo stěžejní znovuobnovení fungování lázní po epidemii, tudíž rubriku aktuality zcela ovládly zprávy týkající se tohoto tématu. Do obsahu časopisu bych dále ráda pravidelně umisťovala reportáže z různých akcí. Tyto akce můžou být různého typu, od tiskové konference neziskové organizace, přes přednášku o zdravé výživě, až po reportáže z lékařského sympozia, jako je to v případě tohoto konkrétního layoutu. Zbytek stránky ovládla fotosoutěž, která je laděná do zelených barev, což koresponduje s barevným schématem projektu. Následuje kalendář akcí, které se všechny týkají mnou zvolené specializace. Všechny události v tomto projektu jsou zcela smyšlené. Článek o lázeňských „nej“ má opět čtenáři přiblížit něco příjemného, ale zároveň by tento článek mohl (po dohodě) fungovat jako inzerce. Rubrika pojednávající o bylince měsíce má za úkol pravidelně představit užitečnou bylinu a podpořit tak u čtenářů zájem o přírodu. V dalších rubrikách bych ráda pracovala na myšlenkovém nastavení lidí, že se léčí příčina nemoci a ne symptom, a antibiotika jsou až poslední pomoc, první by vždy měla být přírodní. V této náladě by měl být nastavený celý magazín.

 

5) Postup práce

Celý projekt jsem vytvářela v programu Adobe InDesign CS5 a Adobe InDesign CC 2018. Na rozdíl od poměrně častého postupu kolegů jsem dopředu pečlivě plánovala rozvržení rubrik a celkové nastavení projektu. První návrh jsem si načrtla na papír a následně dokreslovala více detailů. Další návrh rozložení jsem vypracovala pomocí grafického tabletu a programu Clip Studio Paint, který mi pomohl v přesnější představě o konečném designu a barevném schématu. Dopředu jsem také měla vymyšlené přesné obsahové složení, které jsem teprve následně hledala na internetu. Co se týče formátu časopisu, rozhodla jsem se pro klasické rozvržení na A4 s okraji 12,7 a obecnou velikostí písma 12 bodů, v případě nadpisů, poznámek apod. se velikost samozřejmě mění. Výsledné barvené ladění layoutu jsem dělala až během samotného vytváření, pomocí nástroje kapátka, abych měla barvy co nejvíce sladěné. Fotografiím ani písmu jsem nepřidávala žádné speciální efekty, jelikož to na mě působilo příliš rušivým dojmem. U stránek, na kterých dominují fotografie (fotoreportáž a fotosoutěž), jsem volila nerušivé okolí a vyváženost textu a popisků. Popisky u fotoreportáže jsou všechny na bílém pozadí vložené k fotkám, aby byla dvojstránka co nejvíce přehledná. U všech stran jsem brala v potaz protilehlé strany, aby obsah ladil i při rozevření časopisu. U článků, které byly více informativní, ale zároveň měl být zachovaný jejich přátelský ráz, jsem volila nastavení písma do kurzívy, aby byl navozený efekt „ručně psaného textu“. To se týkalo rubrik Zeptejte se lékaře anebo Bylinka měsíce. Nad titulní stranou jsem strávila nejvíce času v procesu přemýšlení a kreslení na papír, ale nakonec jsem jí dokončila nejrychleji, zvolila jsem totiž nakonec naprosto jednoduchý styl. Na fotku v pozadí je aplikovaná průhlednost, aby vynikl text, kterého je poskromnu. Kromě názvu časopisu a upoutávek na články vevnitř je také součástí titulní stránky čárový kód, měsíc a rok vydání a cena. Na závěr jsem celý layout kontrolovala a dělala finální úpravy, mezi které patřilo mimo jiné odstraňování černých rámečku u textu, které jsem původně chtěla jako zvláštní prvek, ale ve výsledku to mělo spíše rušivý efekt. Poslední úpravou bylo odstranění jednoznakových předložek na konci řádků.

 

6) Sebehodnocení

Během práce na projektu se docela očekávaně ukázalo, že nejsem dostatečně technicky zdatná, abych dosáhla vysněného designu, který jsem si navrhla, proto jsem ze svých nároků musela slevit, což se na výsledné podobě odrazilo. Myslím si, že se mi podařilo zachovat přátelské ladění magazínu, stejně jako barevné ladění. Spokojená jsem také s vyvážením fotografií a textu. Celý pracovní proces byl velice náročný, i kvůli tomu, že s InDesignem nejsem příliš zvyklá pracovat a rozhodně mi chybí zkušenosti. I přes technické potíže si ale myslím, že se mi podařilo dostát alespoň některým z mnou vytyčených cílů. Výsledný projekt splňuje kritéria zdravotně-sociální žurnalistiky a myslím si, že svým obsahem a formou je přístupný i méně vzdělanému publiku. Trošku mě mrzí, že jsem do výsledného pilotního projektu už nevměstnala rozhovor, který jsem měla načrtnutý na papíře (rozhovor se zastánkyní a odpůrkyní očkování), myslím si, že rozhovor by designově občerstvil celkovou grafiku. Jsem poměrně hodně spokojená s výslednou podobou dvoustránky s fotoreportáží a také stránky s aktualitami a fotosoutěží. Na základě tohoto pocitu odvozuji, že práce s fotkami je pro mě nejspíš lehčí a mám pro ni větší estetické cítění. Myslím, že se mi také poměrně povedl obsah časopisu, přijde mi přehledný, poutavý a vyvážený. Už ne příliš spokojená jsem se stránkou, na které je článek o historii lázeňství. Rubriku považuji za důležitou, ale designově spokojená příliš nejsem, stránka mi připadá tmavá a designově nevýrazná. Celkově si ale myslím, že i přes technické obtíže je výsledný projekt přijatelný.

V případě rozšiřování projektu bych mezi rubriky zařadila článek o světových lázních, recenze lázeňských objektů a komentář nebo názor experta na neprofesionální masáže. Jako další možnosti mě napadly články o lékařích, kteří pracují v nějaké rozvojové zemi, dále aktuality i ze zahraničí a třeba novinky v oblasti e-health. Rubriky by se také daly obohatit o nápady na výlety v okolí lázní, článcích o zdravém jídle, informace o lékařských oceněních a pokrocích ve výzkumu, anebo třeba o cvičení. Kromě layoutu magazínu by bylo možné i navrhnout design webových stránek, které by sloužily jako online platforma magazínu, jelikož si i jako zastánce papírových médií myslím, že spoustu rubrik, které jsem volila, by měly více prokliknutí a online zobrazení než papírová forma časopisu. Stejně tak by se v případě, že by nešlo pouze o pilotní projekt, ale o reálný zakázkový návrh, dalo zapracovat na vzhledu sociálních sítí, například Instagramu a Facebooku. Prostor na rozšiřování je tedy určitě jak po technické, tak po obsahové stránce.

 

7) Literatura a zdroje

Texty:

Článek historie lázeňství: https://www.laznetour.cz/zajimavosti/15-historie-lazenstvi-v-ceskych-zemich/

Fotoreportáž: https://cs.wikipedia.org/wiki/Mari%C3%A1nsk%C3%A9_L%C3%A1zn%C4%9B

https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1kovy_L%C3%A1zn%C4%9B

https://cs.wikipedia.org/wiki/Al%C5%BEb%C4%9Btiny_l%C3%A1zn%C4%9B

Zeptejte se Lékaře: https://www.lekar-odpovida.info/kozni-problemy

Lázeňské procedury: http://www.luhacovice.cz/24832-lazenske-procedury

Aktuality: https://www.novinky.cz/koronavirus/clanek/lazne-nevedi-kdo-a-kdy-k-nim-dorazi-40321969

Karlova Studánka: https://bruntalsky.denik.cz/zpravy_region/v-karlove-studance-konference-lekaru-20090114.html

Lázeňská nej: https://www.kudyznudy.cz/aktuality/zahrejte-se-v-ceskych-laznich-i-v-zime

Kontryhel: https://cs.wikipedia.org/wiki/Kontryhel_obecn%C3%BD

 

Fotografie:

Titulní strana: https://omilacombe.ca/water-gushing-up/

Čárový kód: https://vsezaodvoz.cz/inzerat/28686/carove-kody-nivea

Avatar šéfredaktorky: https://www.reddit.com/r/witcher/comments/acuvj0/nice_yennefer_cosplay_by_sladkoslava/

Reklama: pilulka.cz

Veškeré kontaktní údaje jsou vymyšlené a shoda jmen výherců s existujícími postavami zcela náhodná.

Zdroje fotografií miniatur jsou uvedené až u fotografií samotných.

Historické fotografie: http://fotohistorie.cz/Karlovarsky/Cheb/Frantiskovy_Lazne/Frantiskovy_Lazne_-_Frant/Default.aspx

https://www.frantiskovylazne.cz/cs/historie-a-soucasnost

Soutěžní fotka čaj: https://www.cajovydychanek.cz/zbozi-bylinny-caj-migrenal.html

Zdroje fotografií z fotoreportáže:

https://www.info.cz/galerie/magazin/60301/karlovarsky-filmovy-festival-nabidne-divakum-dve-stovky-filmu-i-oscarove-hvezdy?foto=11

https://www.szsbaza.sk/wp-content/uploads/2019/11/zagyi-prezentacia.pdf

https://www.spa.cz/vyhledavani/?q=L%C3%A1ze%C5%88sk%C3%BD%20&%20wellness%20hotel%20Niva

https://radiozurnal.rozhlas.cz/soutez-za-3-spravne-odpovedi-relax-v-mariankach-8216868

https://www.kudyznudy.cz/kam-pojedete/zapadoceske-lazne/zapadoceske-lazne/frantiskovy-lazne

https://www.kudyznudy.cz/aktivity/frantiskovy-lazne-lazne-jako-za-starych-dobrych

https://www.lazneteplice.cz/de/kurhauser

https://www.toulavakamera.ct24.czwww.kudyznudy.cz/aktivity/alzbetiny-lazne-v-karlovych-varech

Mapa ČR (podklad): https://thetraveler180.wordpress.com/2018/02/01/czech-repulibic/

Lázeňské procedury: https://www.spa.cz/wellness-hotely-ruzne/vsemina/

https://www.barnsdalehotel.co.uk/hair-beauty/specialised-therapies/

Reklamy: alza.cz, https://www.lekari-bez-hranic.cz/sbirka-na-podporu-oblasti-zasazenych-detskym-hladomorem

Fotografická soutěž: https://foodal.com/kitchen/knives-cutting-boards-kitchen-shears/things-that-cut/best-mezzaluna/

https://www.zcstrakovo.cz/kategorie-produktu/bylinky-strakovo/

https://www.idnes.cz/onadnes/moda/bylinky-v-kosmetice-rostlinne-vytazky-salvej-kopriva-hermanek-sedmikraska.A180424_162958_krasa_kace/foto

https://www.theweek.co.uk/101836/how-to-grow-your-own-in-the-city

https://www.facebook.com/ekoherbalia/posts/

Reklamy: pilulka.cz, svethomeopatie.cz

Lázeňská nej: http://www.discover-ce.eu/tourist-products/spa-and-health/czech-republic/teplice/

Kontryhel: http://www.ask-force.org/web/Prope-2005/Illustrationen-Bluetenpflanzen-2005.pdf

Zobrazeno 1004 krát
Naposledy upraveno: st., 3. červen 2020 21:34
Pro psaní komentářů se přihlaste