st., 20. květen 2015 16:20

Vysokoškolští kantoři ve vedení města Olomouce

Samostatný projekt Politická specializace/TV žurnalistika Realizace projektu k dispozici zde: https://www.youtube.com/watch?v=dOQiJ5egzUw

 

Cíl práce

Samostatný projekt by měl být vhledem do dosavadních zkušeností a dovedností, které se student během svého bakalářského studia na Žurnalistice naučil. Do tohoto projektu vnáším své zkušenosti z několika absolvovaných praktických kurzů a několika absolvovaných praxí, jak v tištěných, tak v audiovizuálních médiích. Cílem by tedy mělo být vytvoření reportáže či krátkého dokumentu, který reflektuje vybrané téma a jeho problematiku.

V minulém roce jsem si vybrala televizní žurnalistiku. Na základě této volby jsem absolvovala příslušné kurzy, tedy Praktikum TV žurnalistiky, na to navazující Workshop TV, oba s Mgr. Jiřím Vrbou. Dále jsem se také zúčastnila předmětu Audiovizuální technika či kurzu Programová skladba (AV médií). Co se týče tematické specializace, zvolila jsem politickou. Již v prvním ročníku jsem absolvovala kurz Základy politologie (Mgr. et Mgr. Karel Páral), v zimním semestru letošního roku jsem navštěvovala kurz Žurnalistická specializace – politická, který vyučoval Ing. David Macháček. Pokud bych měla zmínit ještě další kurzy spojené s politickou problematikou, během svého studia jsem absolvovala také Politický a stranický systém ČR či EU: struktura, politika, procesy, oba s Mgr. et Mgr. Karlem Páralem.

Cílem mé práce je porovnání dvou světů, a to světa vysokoškolského a světa politiky. Pro tento úkol jsem si vybrala kontory, jež byli zvoleni v komunálních volbách (říjen 2014) v Olomouckém kraji do vedení města Olomouce. Tato trojice kantorů začala pracovat ve svých nových funkcích naplno, ale i přesto spojení s Univerzitou neztratili. Má práce bude postihovat nejen jejich působení na Olomouckém magistrátu, ale také na Univerzitě Palackého. Zajímat mne budou především změny, které přišly se změnou zaměstnání a dojmy, které tito muži mají z práce na těchto rozdílných pracovištích. Výsledkem nechť je porovnání těchto dvou rozdílných míst a úkolů jejich práce.

 

Zdůvodnění volby tématu

Podnět k tomuto tématu jsem dostala od konzultanta svého projektu Mgr Jiřího Vrby. Hledala jsem téma, které by se týkalo politiky, ale zároveň by bylo dobře zpracovatelné právě pro studenta. Jelikož jsem téma vybírala právě v období komunálních voleb v říjnu 2014, dalo by se říct, že se samo nabídlo. Do nejužšího vedení města bylo zvoleno hned několik kantorů či vědeckých pracovníků Univerzity Palackého. Hned čtyři akademici byli zvoleni do Rady města a tento fakt mne velmi zaujal.

Z mého pohledu je téma atraktivní a zajímavé jen tím, jelikož jej před tím nikdo nezpracoval. Zajímavost tématu dále tkví nejen v jeho provázanosti s politikou, ale také v jakémsi nahlédnutí „pod pokličku“. Tedy nahlédnutí do míst, kam se občané běžně nepodívají, jako je například zázemí náměstků na radnici, zasedání Rady města, které je vždy neveřejné, seminář Fyziologie zátěže či prostory univerzitního Archivu ve Zbrojnici. Zároveň je toto téma důležité, protože se týká komunálních politiků, kteří nyní ovlivňují dění nejen v Olomouci a v celém Olomouckém kraji, ale do jisté míry také dění na Univerzitě Palackého, která je součástí města.

Práce má být jakousi reflexí změn, které při vstupu do takovéto funkce (tj. náměstek primátora) oba bývalí pracovníci Univerzity prožili. Nejde mi pouze o zobrazení dění v místní politice, ale především o pohled, který se skrývá „za“ těmito událostmi. Pohled, který není k vidění běžně. Jakési přiblížení myšlení těchto „nových“ náměstků, jejich první dojmy, zkušenosti, představení jejich dosavadních soukromých i pracovních zkušeností a shrnutí jejich vizí a plánů do budoucna.

 

Zdroje a stav problematiky

V médiích jsou často probíráni lidé, kteří před funkcí ve vyšší politice zastávali ještě jinou důležitou či viditelnou funkci. Podobně jako tito tři muži, kterých se můj projekt týká. Stejně jako jiní i oni se po volbách museli rozhodnout, zda si své funkce na Univerzitě ponechat a pracovat tak zároveň na dvou místech, či se věnovat naplno jen jedné profesi. Otázkou je, zda je možné tyto funkce propojit.

Dalo by se říct, že projekt bude v tomto směru ojedinělý. Nenavazuji na žádný konkrétní předchozí mediální počin. V souvislosti s tímto tématem jsem nalezla nějaké články na serverech deníků či jiných periodik, které o volbách psali. Jednalo se o Olomoucký deník, Mladou frontu Dnes a Žurnál UP. Pouze v Žurnálu toto téma pojali podobně jako já, tj. „kantoři Univerzity ve vedení města“. S každým z nich byl ihned po volbách proveden rozhovor, ve kterém shrnuli své pocity a plány do budoucna. Žurnál UP provedl navíc také rozhovor s rektorem Univerzity – Jaroslavem Millerem.

Na projektu jsem spolupracovala s řadou dalších osob, ovšem připomenu ty hlavní. Současný primátor města Olomouce Doc. Antonín Staněk spolupráci se mnou odmítl již na počátku, když jsem ho poprvé s žádostí o spolupráci oslovila. Jelikož ale také spadá do tématu mého projektu i vzhledem k jeho současné funkci, je na místě i jeho krátce představit. Na Univerzitě Palackého působil jako proděkan Pedagogické fakulty. Do komunálních voleb v roce 2014 vstupoval jako lídr ČSSD a stal se primátorem města. Podobně je na tom, také prof. MUDr. Čestmír Neoral, CSc., přednosta I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc, který zároveň působí na Lékařské fakultě Univerzity Palackého. V posledních volbách byl zvolen jako neuvolněný radní do zastupitelstva města. Čestmíra Neorala jsem se při své prvotní práci nekontaktovala, jelikož jsem se zaměřila především na ty politiky, kteří se rozhodli opustit či nějakým způsobem omezit působení na Univerzitě.

Nyní bych chtěla zmínit dva muže, kteří se spoluprácí na mém projektu souhlasili. Prvním z nich je Mgr. Pavel Urbášek. Ten vystudoval historii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Do října roku 2014 byl ředitelem Archivu Univerzity Palackého, který sídlí v přízemí Zbrojnice. Jeho hlavní pracovní náplní bylo řízení archivu, shromažďování archiválií a výzkumná činnost. Pavel Urbášek, je tedy nejen historik (věnuje se především vysokoškolskému vzdělávání v letech minulých), ale zároveň je také v českém prostředí jedním ze zakladatelů disciplíny zvané orální historie, která se v současné době velmi rozvíjí. Mezi publikace, kterých je autorem či na kterých se autorsky podílel, patří například: Vysokoškolský vzdělávací systém v letech 1945 – 1969, Vysokoškolský vzdělávací systém v letech tzv. normalizace, Vítězové? Poražení? či Kapitoly z dějin univerzitního školství na Moravě v letech 1945 – 1990. V současné době archiv vede jeho bývalá spolupracovnice Renáta Klvačová. Od roku 2007 je Pavel Urbášek členem ČSSD a v roce 2010 se dostal do zastupitelstva města (volební obvod č. 4), nyní je náměstkem primátora, kdy byl zvolen ze 2. místa na kandidátní listině. Spravuje odbor školství a veřejných vztahů a informací. Kromě těchto odborů má na starost také organizace, kterými jsou Moravské divadlo, Moravská filharmonie a Městská knihovna.

Dalším hlavním představitelem mého projektu je Aleš Jakubec. Ten již od ukončení svých studií na FTK (obor: tělesná výchova a biologie – učitelství) působil stále na fakultě jako odborný asistent. Vyučoval například předměty Fyziologie, Biomechanika, Fyziologie zátěže či Trenérská studia. V současné době si jeden předmět ponechal a k němu také náležité semináře. Co se týče jeho působení v politice, do TOP 09 vstoupil v roce 2009, od té doby je jejím členem a do krajských voleb v roce 2014 vstupoval jako její lídr. Zkušenost s pozicí v zastupitelstvu, ale má již z minulých let, v minulém volebním období totiž zastával funkci neuvolněného radního a byl tak jediným akademikem v Radě města. Ve volbách v říjnu 2014 byl zvolen náměstkem pro odbor životního prostředí a rezort koncepce a rozvoje. Zároveň má pod sebou také olomouckou ZOO.

Oba muži mají společné, že nastoupili do funkcí v politice jako uvolnění členové rady, náměstci primátora. Oba tedy museli značně omezit své působení na Univerzitě. Právě proto jsem si je vybrala jako hlavní zdroje, jak docílit jakéhosi porovnání profesí spojených s Univerzitou a funkcí v komunální politice.

 

Ideový plán

Pokud bychom měli tento projekt zařadit, dle tematického obsahu, spadal by nejspíše mezi publicistické reportáže či krátké dokumenty s politickou tématikou. Realizace v médiích by proběhla nejspíše formou publicistické reportáže, která by doplnila zpravodajství. Jednalo by se o pohled, jak se těmto politikům daří v jejich nových funkcích půl roku po svém zvolení. Zda jsou spokojeni s přiřazenými odbory, jak jim rozumí a jaké jsou jejich cíle v rámci těchto odborů. V případě Pavla Urbáška by bylo zajímavé zjistit, jaké věci ho v této funkci překvapily a zda jeho se jeho očekávání a obavy z této funkce naplnily či nikoli. Co se týká Jakubce, zajímavé by bylo jeho hodnocení výsledků voleb, do kterých vstupoval jako lídr strany.

Další část se bude týkat toho, jak to tito muži mají v současné době s prací na Univerzitě. Především Jakubec, který si ponechal na FTK zkrácený úvazek. A proto bych se zaměřila i na to, jak tyto dvě funkce zvládá a zda to vůbec lze skloubit a věnovat se naplno obojímu. Naopak Urbášek veškerou výzkumnou činnost zatím vynechává a na Univerzitě má neplacenou dovolenou. Vzhledem k tomu, že celý svůj dosavadní život byl především historikem a během svého působení na Univerzitě Palackého získal také nespočet grantů, jak kolektivně, tak sám, bylo by nepochybně zajímavé doptat se na jeho budoucí plány, především, co se týče působení na univerzitě.

Na počátku vytvořím krátkou osnovu, od které se bude další práce odvíjet. Jedná se především o plánování natáčecích dnů. V plánu je natočit každého z náměstků, jak na současném – politickém, tak na univerzitním pracovišti. Zároveň bych chtěla také provést rozhovor s dalšími osobami, které oba muže znají (ať už se bude jednat o osoby z minulého či současného pracoviště). Tyto osoby mohou pomoci odhalit jejich osobnosti nejen po pracovní, ale také po osobní stránce, a pomoci tak mému projektu získat skutečně jedinečný vhled do životů těchto politiků.

Svou prací bych chtěla dosáhnout reálné reflexe toho, zda je možné spojit dvě funkce. A to zvlášť pokud jde o funkce v politice a na univerzitě. Chtěla bych tím docílit reálného obrazu toho, jak práce v té či oné funkci probíhá. Chtěla bych zjistit, jak se člověk musí měnit nebo naopak, zda v těchto pozicích není rozdíl. Chtěla bych se také zaměřit na rozdíly mezi jednotlivými kantory a jejich prací a v neposlední řadě také na jejich vlastní myšlenky, vize a plány, které v té či oné funkci mají.

 

Postup projektu

Projekt byl realizován především pomocí technického vybavení zapůjčeného z Katedry žurnalistiky. Ke své práci jsem využívala především kameru a mikrofon. Bylo nutné zapůjčit také několik kazet, na které jsem materiál natáčela. Toto technické vybavení jsem si zapůjčila vždy po dohodě se sekretářkou katedry a to na určitou dobu. Po získání dostatečného množství materiálů, nejen rozhovorů, ale i ilustračních záběrů, bylo nutné vše z kazet přehrát do programu Avid. Program Avid Media Composer je speciální program pro střih audiovizuálního materiálu, který umožňuje zpracovat tyto materiály na profesionální úrovni. Jelikož mi jde i o kvalitu výsledného projektu, rozhodla jsem se využít pracovat s tímto programem, který je dostupný v prostorách katedry a na kterém jsem se učila pracovat v již zmíněných kurzech, zaměřených na televizní žurnalistiku.

Projekt byl zpracováván v průběhu února, března a dubna, během kterých byly, po předchozí domluvě, určeny dny natáčení. Jako první proběhl rozhovor s Pavlem Urbáškem, který se natáčel na radnici přímo v jeho kanceláři. Podobný rozhovor proběhl i s Alešem Jakubcem. Během těchto rozhovorů jsem se ptala jak na dotazy ohledně jejich působení v politice, tak na jejich propojení s Univerzitou. Poslední okruh otázek se týkal propojení města a Univerzity, zajímalo mne, zda je tento stav ideální a jak se tento vztah vyvíjí.

Následné natáčení probíhalo v Archivu UP, kde Urbášek dříve působil jako ředitel. Zde jsem položila pár dotazů také nové ředitelce Archivu Renátě Klvačové. Kromě jiného bylo třeba také natočit dostatečné množství ilustračních materiálů, proto i zde jsem požádala p. Urbáška i současnou ředitelku o pomoc, a natočila jsem i vnitřní prostory archivu, včetně písemností či kanceláře ředitele. S Alešem Jakubcem jsem se naopak domluvila na účasti na jeho přednášce Fyziologie zátěže a na semináři téhož předmětu v budově FTK na Neředíně. Tato natáčení proběhla asi s měsíčním odstupem (přednáška se konala 2. března, seminář pak 2. dubna). V obou případech jsem se zaměřila na zachycení Jakubce při jeho původní práci a všímala si také detailů, které při svém učení projevil.

Mé další kroky směřovaly na politické schůze. Jako první jsem natáčela na zasedání Rady města, které bývá vždy neveřejné. Měla jsem tak možnost nahlédnout do míst, kam se občané běžně nepodívají, jelikož je toto zasedání pro média i občany nepřístupné. Byť jsem se jednání této jedenáctičlenné rady města účastnila ne více než pět minut, i přesto to bylo pro mou práci velmi přínosné. Dalším, a dalo by se říct poslední hlavním krokem, který jsem si stanovila, byla účast na Zasedání zastupitelstva. To se konalo 20. března, podobně jako zasedání Rady města, v budově Magistrátu na Hynaisově ulici. Zde bylo nutné ještě před začátkem samotného jednání schválení mé přítomnosti a faktu, že budu natáčet, většinou zastupitelů. Po schválení jsem měla možnost se zasedání zastupitelstva zúčastnit a vnést tyto, pro mne účelné a zajímavé, záběry do svého projektu.

Po získání všech potřebných materiálů, jsem do programu Avid Media Composer nahrála materiály získané během tříměsíčního natáčení. Osnova mé další práce byla následující: výběr vhodných promluv, sestavení scénáře, sestavení vlastních komentářů, sestavení jednotlivých scén, seskládání záběrů dohromady, vložení titulků. 

Snažila jsem se při své práci se stanovenou osnovou řídit, ne vždy však bylo možné dodržet ji exaktně podle plánu. Nejprve jsem nahraný materiál několikrát shlédla a učinila jsem si prvotní obraz celé reportáže. Následně jsem vytvořila ucelenou zvukovou stopu, tedy výroky zmíněných akademiků, které jsem chtěla ve svém projektu použít. Po vytvoření jakéhosi „hrubého návrhu“ bylo nutné tyto výroky propojit mým komentářem. Komentář jsem poté ještě upravovala, do výsledné podoby. Hlas jsem nahrávala přes kameru propojenou s PC přímo do programu Avid, mohla jsem tak komentáře ihned vložit a shlédnout prozatímní výsledky. Výroky obou mužů a své komentáře jsem doplnila o ilustrační záběry. Ty jsem předtím shlédla a rozvrhla si, kam bude který záběr nejvíce vhodný. Po dokončení obrazové stopy jsem doplnila titulky (jména dotazovaných a závěrečné titulky).

 

„Sebehodnocení“

Mým původním cílem bylo přinést pohled na nově zvolené politiky, kteří byli zvoleni před poměrně krátkou dobou, a proto jsou jejich dojmy a zážitky ještě dostatečně „živé“. Což platí především v případě Pavla Urbáška, který neměl doposud s politikou na této úrovni žádnou zkušenost. U Aleše Jakubce mne zajímala tedy především změna z neuvolněného radního na uvolněného radního. Zpočátku jsem do svého projektu chtěla vtáhnout více politiky, jako například výsledky voleb či více promluv hlavních aktérů, týkajících se vytvořené koalice či úspěchu/neúspěchu jejich stran. Po krátkém rozhovoru s Ing. Davidem Macháčkem, jsem tento cíl přehodnotila, a zaměřila se více na tyto aktéry z určité „lidské“ stránky. I přesto bych ale řekla, že tato změna můj projekt nikterak neovlivnila v tom negativním smyslu, právě naopak. Vynechání hutných informací o politice učinilo reportáž mnohem snesitelnější a dovoluji si říct, že i zajímavější.

První problémy se vyskytly hned na počátku práce, když mi dva ze tři dotazovaných nereagovali na e-maily. S jedním s kantorů nebyl žádný problém – p. Urbášek mi jako první odpověděl, že mi s realizací projektu pomůže. S dalšími kroky mi velmi pomohla i jeho asistentka Ludmila Krausová, díky které jsem se spojila s asistentkou Aleše Jakubce – Janou Žatkovou, která mi s ním následně dohodla schůzku. I přesto, že jsem s kontaktováním těchto osob začala již před koncem roku 2014, první rozhovory se uskutečnily až v průběhu měsíce února. Časová omezení se pak týkala i mé další práce, jelikož například obě zasedání i seminář p. Jakubce se konaly jen v určitých termínech. 

Další úskalí jsem shledala v situaci technického zázemí na Katedře, kdy po nějakou dobu nebyl k dispozici program Avid Media Composer. Neměla jsem tak možnost materiál nahrát a pracovat rychleji. Dále se vyskytly ještě nějaké další technické problémy (chyběl kabel na propojení počítače s kamerou, nešlo mi video přenést do formátu .avi, nezbytného pro jeho shlédnutí na jiném počítači, aj.), a to již v době, kdy byl Avid nainstalovaný. Tyto dílčí problémy ale nějak zvlášť neovlivnily mou další práci. Posledním problémem bylo převedení hotového projektu do formátu, který by bylo možné vložit na CD.

Pokud bych měla shrnout věci, které by se daly udělat lépe, bylo by to snad hned zpočátku lepší načasování úvodní komunikace s aktéry projektu. Zlepšit by se nepochybně dala také řada například technických jevů, na mysli mám například práci s kamerou či mikrofonem. Chyb jsem si všimla také ve svém projevu, kdy jsem při rozhovorech přitakávala aktérům, což se pak projeví také ve výsledném projevu lehce rušivě. Co se týče obsahu tohoto závěrečného projektu, zde by bylo možné změnit jej úplně. Doufám, že jsem ale z více než dvouhodinového materiálu dokázala vytknout podstatné momenty a prvky, které projektu přidají na jedinečnosti a budou bavit. Jejich volba nebyla snadná. Při jejich výběru jsem měla na mysli v první řadě faktičnost informací, jejich důležitost, zajímavost a neokázalost.

Na tento samostatný projekt by se dalo navázat podobnou publicistickou reportáží provedenou s odstupem dalšího roku či dvou let. Znovu zopakování stejných otázek by vedlo k novým zjištěním a zároveň bychom mohli tyto materiály porovnat. Nepochybně zajímavá by byla také reflexe po skončení celého volebního období. Zda skutečně oba náměstci s politikou skončí, zda se vrací na univerzitu a především určité sebehodnocení, co za své působení v čele města Olomouce skutečně dokázali a co naopak nestihli.

Na tomto místě bych chtěla provést vlastní hodnocení mého samostatného projektu. Přestože jsem do této práce věnovala značnou část svého času, vidím to nyní pouze jako přínos. Během této téměř čtyřměsíční doby jsem získala potřebný vhled do této problematiky, měla jsem možnost se s aktéry mého projektu poměrně dobře seznámit jak na politické, tak na té akademické úrovni. Dovoluji si říct, že výsledný projekt lehce předčil má původní očekávání.

 

Literatura a zdroje

Hlavními zdroji pro mne byly rozhovory s oběma akademiky a částečně také rozhovory s Renátou Klavčovou (ředitelka Archivu UP ) a asistentkami obou náměstků, Janou Žatkovou a Ludmilou Krausovou. Jak jsem již předchozích kapitolách zmínila, při své práci na samostatném projektu jsem nevycházela z žádných tištěných zdrojů. Jednalo se pouze o zpravodajské internetové portály, kde jsem se informovala na situaci po krajských volbách v říjnu 2014, a které mi pomohly při vytvoření prvotního vhledu do této problematiky.

Zpravodajské portály

Mladá fronta DNES

V Olomouci vyhrálo ANO před ČSSD, o místa ve vedení města hraje i ODS, 11.10.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/vysledky-komunalnich-voleb-2014-v-olomouci-fpw-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141011_231133_olomouc-zpravy_stk]

Olomouci bude zas vládnout koalice bez vítěze voleb, ANO jde do opozice, 12.10.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/radnice-volby-koalice-vitez-ano-olomouc-f0d-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141012_214435_olomouc-zpravy_skr]

Nová olomoucká koalice si rozdělila křesla, program přitom ještě nemá, 15.10.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/nova-olomoucka-koalice-ma-rozdelena-kresla-program-bude-teprve-resit-1jo-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141014_2107752_olomouc-zpravy_stk]

Olomoucké spojení ODS a ČSSD je hazard s důvěrou voličů, říká politolog, 17.10.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/rozhovor-s-politologem-pavlem-saradinem-o-nove-koalici-cssd-ods-top-09-kdu-csl-v-olomouci-gu1-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141016_2108273_olomouc-zpravy_stk]

Smlouvu o vládě nad Olomoucí musela koalice odložit, stále řeší program, 21.10.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/nova-koalice-v-olomouci-musela-odlozit-podpis-koalicni-smlouvy-pwk-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141018_2109020_olomouc-zpravy_stk]

Olomoucká koalice odtajnila priority: méně heren i MHD seniorům zdarma, 24.10.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/podpis-koalicni-smlouvy-v-olomouci-d64-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141024_2110636_olomouc-zpravy_tas]

Olomoucká „koalice bez vítěze“ zvolila primátorem Antonína Staňka, 10.11.2014 [Dostupný z: http://olomouc.idnes.cz/antonin-stanek-byl-zvolen-primatorem-olomouce-flq-/olomouc-zpravy.aspx?c=A141110_110722_olomouc-zpravy_stk]

Olomoucký deník

Olomouc volila změnu, říká Feranec a preferuje ČSSD a nové strany, 11.10.2014 [Dostupný z: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/feranec-olomouc-volila-zmenu-preferujeme-cssd-a-nove-strany-20141011.html]

Olomouc už má nového primátora. Vítězné ANO míří do opozice, 12.10.2014 [Dostupný z: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-uz-ma-noveho-primatora-ano-miri-do-opozice-20141012.html]

Olomouc už má nového primátora Staňka. Co vy na to?, 10.11.2014 [Dostupný z: http://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/olomouc-voli-noveho-primatora-je-to-kockopes-kritizuje-opozice-20141110.html]

Žurnál UP

Antonín Staněk primátorem, další dva akademici jeho náměstky, 12.10.2014 [Dostupný z: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/antonin-stanek-primatorem-dalsi-dva-akademici-jeho-namestky/]

Budoucí primátor chce zároveň zůstat pedagogem, 13.10.2014 [Dostupný z: http://www.zurnal.upol.cz/pdf/zprava/clanek/budouci-primator-chce-zaroven-zustat-pedagogem/]

Prohlášení rektora Jaroslava Millera k výsledkům voleb v Olomouci, 13.10.2014 [Dostupný z: http://www.zurnal.upol.cz/zprava/clanek/prohlaseni-rektora-jaroslava-millera-k-vysledkum-voleb-v-olomouci/]

Další internetové zdroje:

Rada města pro období 2014 – 2018 [Dostupný z: http://www.olomouc.eu/samosprava/rada-mesta]

Zastupitelstvo pro období 2014 – 2018 [Dostupný z: http://www.olomouc.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta]

Rada města v letech 2010 – 2014 [Dostupný z: http://www.olomouc.eu/samosprava/rada-mesta/minula-volebni-obdobi]

Zastupitelstvo v letech 2010 – 2014 [Dostupný z: http://www.olomouc.eu/samosprava/zastupitelstvo-mesta/article_id=10118]

Aleš Jakubec, životopis [Dostupný z: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/2071-ales-jakubec]

Pavel Urbášek, životopis [Dostupný z: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3566-pavel-urbasek]

Čestmír Neoral, životopis [Dostupný z: http://www.nasipolitici.cz/cs/politik/3524-cestmir-neoral]

Zobrazeno 2468 krát
Naposledy upraveno: pá., 18. září 2015 17:37
Pro psaní komentářů se přihlaste