st., 25. duben 2018 23:36

Literární talk show 2+KK s hostem Martinem Selnerem

Samostatný projekt Tereza Slavíková - TV žurnalistika/kultura Realizace: https://www.youtube.com/watch?v=eq_w6GUmBKg&feature=youtu.be

1. Cíl práce

Předkládaná práce je výsledkem dvou specializací, profesní a tematické, kterými jsem se v průběhu studia zabývala. Za profesní specializaci jsem si zvolila televizní a tematickou kulturní. Cílem předložené práce je představit literární talk show nazvanou 2+KK neboli Knihovnické křeslo pro dva, kterou organizuje Radek Kolínský pod záštitou Městské knihovny Děčín. Konkrétně jsem natočila reportáž z tohoto literárního večera konaného 20. dubna 2018, kdy do knihovnického křesla zavítal Martin Selner. Zároveň na práci prezentuji osvojené dovednosti týkající se především režie žurnalistického žánru (v tomto případě reportáž). Tyto dovednosti jsem si osvojila v kurzech audiovizuální technika, praktikum a workshop TV žurnalistiky, stylistika, žurnalistická specializace – kulturní, základy uměnovědy, zpravodajství a publicistika a stylistika.

Původním záměrem této práce bylo z rozhovoru s organizátorem a moderátorem Radkem Kolínským zjistit, jak se tato akce organizuje, jak probíhá výběr hostů a příprava otázek pro hosta. Práce se měla více zabývat samotným moderátorem, jelikož má z minulosti zkušenosti s moderováním regionálních festivalů a organizací akcí v regionu. Krátce před natáčením mě však moderátor informoval o akci, která se bude konat v dubnu. Ač bylo datum hraniční s datem odevzdání tohoto samostatného projektu, rozhodla jsem nakonec natočit reportáž proloženou komentářem moderátora. Myslím si, že je toto zpracování více zajímavé a bohatší na natočené záběry.

Reportáž bude mít dvě roviny. První rovinou budou rozhovory s moderátorem literární talk show Radkem Kolínským, který celou akci organizuje i moderuje. Odpovídat bude na otázky týkající se hosta nadcházejícího večera, názvu večera, průběhu minulých večerů, které se konaly v květnu a listopadu minulého roku či o plánech pro budoucí literární večery.

Druhou rovinou budou odpovědi hosta talk show Martina Selnera, který je známý díky jeho blogu Autismus & Chardonnay, stejnojmenné knížky, Facebooku či Twitteru.

Chtěla bych, aby můj samostatný projekt nebyl pouhým splněným povinnosti, ale aby ho moderátor Radek Kolínský mohl použít i pro propagaci svojí akce a informování o tomto večeru.
Mojí výstupní verzí samostatného projektu bude tedy reportáž reflektující literární večer s Martinem Selnerem v Městské knihovně Děčín. Předpokládaná délka reportáže bude pět až deset minut, jak je ostatně uvedeno v zadání samostatného projektu na webových stránkách Katedry mediální a kulturální studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Samotná délka bude záviset na délce natočených klipů a jejich kvalitě.

 

2. Zdůvodnění volby tématu

Téma literární talkshow jakožto kulturní akce se odvíjí od mé profilace v rámci studia, tedy kulturní žurnalistiky. Rozhodla jsem se zaměřit pozornost na své rodné město Děčín, jelikož se svému rodnému městu a kraji věnuji i v rámci mé bakalářské práce a chtěla jsem se tohoto faktu držet. Domnívám se, že je v našem regionu bohatý kulturní život, ale v místních médiích mu není věnována dostatečná pozornost. Z předešlých dvou literárních večerů neexistuje žádná reportáž, psaná ani audiovizuální a jsou zaznamenány pouze pomocí fotografií od účastníků.

Osobně jsem navštívila i předešlé dva literární večery 2+KK, které se konaly v květnu a listopadu minulého roku. Rozhodujícím faktorem pro výběr této události pro potřeby mého samostatného projektu byl fakt, že se již několik let znám osobně s organizátorem a moderátorem večera Radkem Kolínským, což mi usnadnilo vzájemnou komunikaci. Pořádání kulturních a společenských akcí v Městské knihovně v Děčíně je ovlivněno roční otevírací dobou knihovny, kdy se akce konají pouze od října do května, což bylo pro můj projekt ideální.

Myslím si, že se jedná o zajímavý koncept večera, kde moderátor během dvou hodin zpovídá pozvaného hosta. Jednotlivé úseky rozhovoru jsou vždy proloženy hudebním vystoupením umělců z regionu a předčítáním z knihy hosta. Kolínský tímto formátem chtěl navázat na své přátelé básníky Radka Fridricha a Tomáše Řezníčka, kteří již v 90. letech organizovali podobné akce, tehdy nazývané jako Večery poezie.

 

3. Zdroje/stav problematiky

Principem tohoto večera je vyzpovídání literárního hosta, kterého si moderátora pozve do křesla v Městské knihovně Děčín. První večer se uskutečnil minulý rok v květnu, kdy byl hostem Radek Fridrich, básník a spisovatel. Druhý večer konal v listopadu 2017 s hostem Janem Cempírkem, spisovatelem, novinářem a cestovatelem.

Akce podobající se literární talk show Knihovnické křeslo pro dva se konají i v jiných městech. Z těchto akcí ale vznikají většinou pouze psané reportáže v regionálních periodikách a málokdy se jimi zabývají například regionální televize. Konkrétně z této akce Knihovnické křeslo pro dva neexistuje žádný záznam ani psaná reportáž.

Inspirací mi byly dvě televizní reportáže z podobných akcí, které se konaly v Ústí nad Orlicí a Veltrusech.
1. https://www.youtube.com/watch?v=l-Xyfy2wuOc
Tato reportáž pojednává o autorském čtení s Jiřím Hájíčkem ve Veltrusech. Záběry zachycují uvedené daného čtení i jeho autora a zároveň vykreslují atmosféru místa. Jedná se však o jiný formát akce, která se zabývá literaturou.

2. https://www.youtube.com/watch?v=tGic6-gtKr0
Reportáž regionální televize OIKTV je o besedě Vlastimila Vondrušky, autora historických detektivních příběhů. Tento autor objíždí republiku se svojí talk show a zaznamenal velký úspěch. Stejně jako u předešlé reportáž se ale nejedná o stejný formát, který chci představit já svojí reportáží.

Hlavním zdrojem informací pro měl bude rozhovor s organizátorem a moderátorem Radkem Kolínským. Jak jsem již uvedla, moderátora znám osobě, a proto pro mě nebude těžké jakékoliv informace týkající se toho formátu nebo připravovaného hosta získat od něj.

 

3. Ideový plán

Nejprve jsem se rozhodovala, o jakém tématu samostatný projekt natočit a nápady jsem neustále přehodnocovala. První myšlenkou bylo natočit medailon hudební skupiny Hello Officer!, která pochází také z Děčína. Poté co jsme se na podzim domluvili na spolupráci, tak bohužel kapela neměla koncerty, a proto bych neměla příležitost natočit záběry z koncertů, proto jsem se následně rozhodla pro natočení reportáže o literární talk show.

Hlavní myšlenkou toho projektu je zdokumentovat literární večer s Martinem Selnerem v Městské knihovně v Děčíně a zároveň celou akci lidem více přiblížit.

V rámci přípravy na natáčení jsem si připravila několik otázek na moderátora, na které mi následně bude odpovídat na kameru a záběry zařadím do reportáže.
• Co si pod názvem 2+KK mají diváci představit?
• Jak se zrodil nápad na to pořádat v Děčíně literární talk show?
• Můžeš prosím představit hosta, kterého sis pozval na nejbližší 2+KK?
• Jak dlouho trvá zrealizovat jeden takový večer? Jaké kroky musí podniknout?
• V jakých „intervalech“ se bude talk show pořádat? Na čem to závisí?
• Můžeš popsat dva předešlé večery? (kdo byl hostem, o čem jste se bavili,..)
Před samotným začátkem natáčení  moderátorovi seznam otázek pošlu, aby se na ně mohl připravit.

Samotné natáčení bude trvat několik dní, jelikož nejprve s předstihem natočím rozhovory s moderátorem. To mi umožní si lépe představit kolik záběrů budu muset natočit na samotné akci, abych s výslednou reportáži dosáhla požadované délky. Další etapou bude natáčení během literárního večera, případně rozhovor s hostem Martinem Selnerem.

Po natočení potřebného materiálu budu všechny záběry muset protřídit a vyřadit ty, které ve výsledné reportáži nepoužiji. Předpokládám, že následný střih zabere největší část práce a bude trvat v řádech desítek hodin. Jelikož jsem v programu iMovie stříhala zatím pouze krátká videa o délce cca 2-3 minuty, předpokládám, že pečlivé zpracování tohoto projektu bude časově náročné. Konečná verze by měla být propracovaná, i přesto že jsem si vědoma, že nevznikne video na profesionální úrovni, jelikož nemám k dispozici potřebné technické vybavení.

 

4. Postup práce

Vybavení pro natáčení jsem si zapůjčila na naší Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky Univerzity Palackého v Olomouci. Všechny záběry jsou natáčeny na digitální zrcadlovku Nikon D3200. Stativ značky Hama jsem si zapůjčila od mé sestry, která vlastní stejný model digitální zrcadlovky. Používala jsem ho z důvodu zajištění stability obrazu.

Prvním natáčecím dnem byl pátek 13. dubna, přesně týden před akcí. Mým cílem bylo získat záběry moderátora, který odpovídá na otázky týkající se připravovaného večera, ale i dvou předešlých večerů s Radkem Fridrichem a Janem Cempírkem. Tyto záběry jsem chtěla následně použít mezi záběry ze samotné akce, aby více přiblížili hosta a význam akce.

S moderátorem Radkem Kolínským jsem se sešla přímo v přednáškovém sále v Městské knihovně v Děčíně, kde se za týden měla akce konat. Prostory jsou pro veřejnost během týdne nedostupné, ale jelikož Kolínský sám pracuje v této knihovně, nebyl problém se domluvit se správcem na zpřístupnění těchto prostor. Moderátor mi následně na kameru odpovídal na předem připravené otázky, které jsem uvedla výše. Po necelé hodině jsme měli všechny otázky zodpovězené a rozhodli jsme se, že natočíme ještě několik detailních záběrů uvnitř (například plakát akce apod.) a knihovnu zvenku. Bohužel plán natáčení venkovních prostor narušilo špatné počasí, proto jsem zbytek natáčení musela přesunout na následující týden.

Druhý natáčecí den začal již dopoledne před konáním Knihovnického křesla pro dva. Nejprve jsem si natočila budovu knihovny ze dvou pohledů – zespodu od řeky a zepředu od ulice. Následně jsem natáčela úvodní slovo reportáže, kdy jsem stála před knihovnou a hovořila jsem o konané akci. Natočené záběry jsem nakonec do výsledné reportáže nepoužila, jelikož jsem je natáčela bez mikrofonu a zvuk rušil vítr a projíždějící auta. Z toho důvodu jsem úvodní slovo nakonec natočila jako voiceover.

Samotná akce se konala tentýž den od 18 hodin, a proto jsem na akci dorazila o 45 minut dříve, abych mohla natočit krátký rozhovor s hostem před začátkem akce. Martin Selner měl ale zpoždění a na natáčení nebyl čas ani po skončení akce, jelikož spěchal na vlak. Domluvila jsem se proto s moderátorem, že budu moci svůj dotaz položit na závěr večera, abych měla záběr samotného hosta, jak odpovídá na otázku. Zároveň jsem během akce pořídila záběry debatujícího moderátora s hostem, samotného hosta a samozřejmě záběry diváků. Ke konci akce bylo v místnosti již horší světlo, a proto pozdější záběry nejsou tak kvalitní.

Do výsledné reportáže jsem také použila printscreeny Selnerova sociálních sítí, fotografii z jeho Instagramu a také fotografie předešlých hostů, jelikož z akce neexistoval žádný záběr. Ke každé fotografii jsem následně uvedla zdroj, odkud snímek pochází.

Reportáž jsem se rozhodla sestříhat doma na svém počítači, jelikož natáčení probíhalo v Děčíně a bylo by zbytečné kvůli sestříhání jezdit do Olomouce. Druhým faktorem také byl fakt, že jsem reportáž natáčela pouze týden před odevzdáním a střižna na Katedře mediálních a kulturálních studii a žurnalistiky byla celý týden obsazena.

K sestříhání videa jsem použila program iMovie od Apple s kterým mám již zkušenosti. Dalším z důvodů byla i jeho přehlednost a jednoduchost ovládání. Před samým začátkem střihu jsem také na Youtube zhlédla video „iMovie školení“, kde jsou během 53 minut ukázány všechny základní i rozšířené možnosti práce s tímto programem.

Prvním krokem bylo stažení natočených záběrů do počítače, kde jsem je následně roztřídila do složek rozhovor moderátor, rozhovor selner, detaily, diváci, doprovodný program a knihovna, abych se v záběrech lépe orientovala.

V programu jsem si vytvořila nový projekt, kam jsem nahrála natočené záběry. Na hlavní časovou osu jsem nejdříve dala rozhovory moderátora a hosta, mezi které jsem následně přidávala záběry z celé akce a printscreeny Selnerových sociálních sítí a fotek. Po hrubém střihu jsem si na mikrofon nahrála voicovery, kterými jsem proložila záběry z akce.

V záběrech rozhovoru s moderátorem bylo potřeba upravit zvuk, jelikož mluvil příliš potichu a v okolí byl šum, který jsem také v programu iMovie upravila. Po přehrání celé reportáže jsem pak následně upravila zvuk v celé reportáže, aby jednotlivé úseky byly stejně hlasité.

Posledním krokem bylo přidání titulků k záběrům moderátora, printscreenů z internetu a na úvod a závěr reportáže.

Výslednou reportáž jsem zkonzultovala s Mgr. Jiřím Vrbou, který mi poradil, které pasáže bych měla upravit. Na základě jeho rad jsem reportáž před odevzdáním poupravila.

 

5. Sebehodnocení

Velkým nedostatkem natočených záběrů byl jednoznačně zvuk, který jsem musela následně v programu iMovie hodně opravovat a práce mi zabrala zbytečně mnoho času. Nepoužívala jsem při rozhovoru s moderátorem externí mikrofon, což byla chyba, jelikož moderátor mluvil hodně potichu. Stabilitu obrazu považuji za dobrou, k čemuž mi hodně pomohl zapůjčený stativ. Jediným záběrem natočeným bez stativu je na konci reportáže plakát na následující akci, kde i přes stabilizaci obrazu v iMovie je zřetelný jemný třes, který se mi již bohužel nepovedlo odstranit.

Při střihu reportáže jsem si všimla, že jsem nenatočila dostatek detailů, kterých jsem mohla využít v prostřizích, a proto jsem musela použít printscreeny sociálních sítí a fotek Selnera. Ve výsledné reportáže ale tyto záběry dle mého názoru naopak celkový dojem vylepšily.

Dalším problém nastal ve chvíli, kdy jsem šla natáčet voiceovery. Bohužel jsem si ve škole nezapůjčila mikrofon, takže jsem tento problém musela vyřešit nahráním voiceoveru na mikrofon u sluchátek od telefonu. Zvuk tedy není natolik kvalitní, ale dle mého názoru není výsledek špatný.

Při jakémkoli dalším natáčení bych si měla dát pozor na dostatek záběrů, aby byl při střihu umožněn jejich dostatečný výběr. To se týká především již zmíněných detailů. Závěrem však mohu říci, že ačkoli jsem se při natáčení dopustila několika chyb, výsledek je dle mého názoru dobrý a čas investovaný do tvorby reportáže se na výsledku odráží.

 

6. Literatura, zdroje
iMovie školení
https://www.youtube.com/watch?v=AvfWvz8sKg0&t=1507s
Kralupy TV: Autorské čtení Jiřího Hájíčka aneb Noc s Andersenem pro větší (31.3. 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=l-Xyfy2wuOc
Ústí nad Orlicí: Spisovatel Vlastimil Vondruška vyprodal Malou scénu
https://www.youtube.com/watch?v=tGic6-gtKr0

Zobrazeno 2402 krát
Naposledy upraveno: čt., 26. duben 2018 13:45

Související články

Pro psaní komentářů se přihlaste